Etusivu / fi / Avoimet opinnot

Täydennä osaamistasi KAMKissa

Täydennä osaamistasi KAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnalla. Opintoja voi suorittaa kuka tahansa, omassa aikataulussa edeten. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit:

 • täydentää osaamista pienten osaamiskokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen avulla
 • tutustua ammattikorkeakoulun opintoihin
 • suorittaa opintoja kohti tutkintoa väyläopintoina tai täydentää tutkinnosta puuttuvia osia
 • toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus suorittaa KAMKStart opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden hakea erillishaun kautta ammattikorkeakouluun
 • hakeutua polkuopintoihin, jolloin opiskelet ensimmäisen vuosikurssin tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä
 • kasvattaa työelämän osaamista täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissa

Tee osaamisesta valtti työmarkkinoilla!

 

Erillishaku avoimen amk:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa vaaditun määrän opintopisteitä.

 • 45 opintopistettä AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 15 opintopistettä 60 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 20 opintopistettä 90 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Katso koulutuskohtaiset opintojaksosuositukset valintaperusteista (alla).

KAMKstart -opinnot

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi KAMKstart-opinnoilla, kun

 • olet suorittanut 15 opintopistettä KAMKstart -opintoja
 • valmistut viimeistään hakukeväänä/-syksynä toisen asteen oppilaitoksesta TAI
 • olet valmistunut enintään vuosi sitten toiselta asteelta ja myös erillishaku tapahtuu vuoden sisällä valmistumisesta
 • KAMKstart opintojen keskiarvo on 2 tai enemmän
Hakuohjeet ja opiskelijavalinta

Hakuohjeet

1) Valitse oikea hakukohde Opintopolusta: KAMKin hakukohteet
2) Hakulomake löytyy koulutuksen alareunasta kohdasta: Koulutuksen hakukohteet -> Erillishaku
3) Avaa hakulomake hakukohteesta Avoimen väylä (hakukohteesi) ja täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle hakuaikana
4) Voit hakea enintään kahteen (2) eri koulutukseen. Sinun tulee asettaa koulutukset mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeelle siten, että valitset ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen koulutuksen, johon haluat päästä eniten.
5) Liitä hakulomakkeelle:

 • ajantasainen opintosuoritusote avoimessa amk:ssa suorittamistasi opinnoista
 • kirjallinen suunnitelma (esimerkiksi Word -dokumentti) niistä avoimen amk:n opinnoista, jotka ovat hakuaikana kesken, mutta jotka suoritat kyseisen lukukauden päättymiseen mennessä (kevätlukukaudella 31.7. mennessä ja syyslukukaudella 31.12. mennessä)
 • tutkinto- ja työtodistukset, mikäli haet YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • kielitodistus, jos haet suomenkieliseen koulutukseen, mutta koulusivistyskielesi ei ole suomi

6) Tallenna hakulomake Opintopolussa.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan hakemukselle liitettyjen todistusten perusteella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijan opintosuoritusote (ja kielitodistus) on tarkistettu. YAMK -koulutuksiin hakeneilta tarkistetaan myös tutkinto- ja työtodistukset.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. mennessä ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Ehdollisesti hyväksyttyjen on toimitettava päivitetty opintosuoritusote viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa.

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on hakijan mielestä tapahtunut virhe, tulee hakijan ensin tutustua KAMKin kyseisen koulutuksen valintaperusteisiin. Tämän jälkeen hakijan tulee ottaa tarvittaessa yhteyttä KAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, hakija voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä (muutoksenhakuohje). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.)

Hakuaikataulu

Kevään hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa elo-syyskuussa:

 • Hakuaika on 2. - 15.5.2024. Hakulomake sulkeutuu 15.5.2024 klo 15.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7.2024 mennessä.
 • Opintosuoritusote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 30.6.2024 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja ehdollisesti hyväksytyt toimittavat lopulliset opintosuoritusotteet 11.8.2024 mennessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on elo-/syyskuussa 2024.

Syksyn hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa tammikuussa:

 • Hakuaika on 1. - 15.11.2024, hakulomake sulkeutuu 15.11.2024 klo 15.00.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12.2024 mennessä.
 • Opintosuoritusote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 15.12.2024 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja ajan tasalla oleva opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tammikuussa 2025.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Suomenkielisissä koulutuksissa opiskelijalta edellytetään suomen kielen tason B2/YKI4 hallintaa. Polkuopinnoissa vaadittava kielitaitotaso on suomen kielessä B2/YKI4. Arvioi itse omaa kielitaitotasoa itsearviointitaulukon avulla. 

Koulusivistyskielellä (A 481/2003 § 20) tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta sinulla on todistuksessa äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla olet ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta olet saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan Magna cum laude approbatur (M) suomi toisena kielenä -kokeessa.

Mikäli haet KAMKin suomenkieliseen koulutukseen, mutta koulusivistyskielesi ei ole suomi, kielitaitosi testataan erillisellä kielitestillä ennen valintapäätöstä. 

Voit myös osoittaa suomen kielen taitosi seuraavilla tavoilla, eikä sinun tällöin tarvitse osallistua suomen kielen testiin (todistus liitetään hakulomakkeelle):

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)

 • Perus- tai keskitason kielitutkinto suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto

 • suoritettu arvosanalla hyvä

Suomalainen ylioppilastutkinto

 • Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
 • Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
 • Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla Magna cum laude approbatur (M)
 • Keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
Sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla vaadittava terveys ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi (L932/2014).

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä (L932/2014). Terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on liitteineen toimitettava hakuaikana tai viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa hakuajan päättymisestä KAMKin Hakijapalveluihin.

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin vaadittava terveys ja toimintakyky, lisätietoja löytyy täältä.

Lisätietoja erillishaussa hakemisesta

KAMK Hakijapalvelut

puh. +358 40 654 8475
sähköposti: hakijapalvelut@kamk.fi

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien haussa valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Opiskelija on suorittanut KAMKin opetussuunnitelman mukaiset opintopisteet (vähintään 45 op AMK, 15/20 op YAMK, 15 op KAMKstart) avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • Opintojen lisäksi YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevalla tulee täyttyä hakukelpoisuuteen vaaditut pohjakoulutus sekä työkokemusvaatimus. Tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyttä asianomaisen alan työkokemusta on oltava vähintään kaksi vuotta (24 kk). Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin koulutus alkaa (31.7./31.12. mennessä). 
 • Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Erillishaussa huomioidaan enintään 5 op:n verran avoimen amk:n opintoja, jotka kuuluvat tutkinossa vapaasti valittaviin opintoihin.
 • Muissa korkeakouluissa suoritetut avoimen opinnot tai tutkinnon osasuoritukset huomioidaan soveltuvin osin. Poikkeuksen tähän muodostavat YAMK-tutkinnot, joissa opintojen suositellaan olevan ensimmäisen vuoden opintosuunnitelman opintoja.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
 • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suoritettujen avoimen amk:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voi tulla valituksi erillisvalinnassa. KAMKstart opinnoilla hakevilla keskiarvo tulee olla vähintään 2 tai enemmän.
 • Opiskelijoita valittaessa huomioidaan koulutusalan resurssit ja opetustarjonta.

Lue lisää alla koulutuskohtaisista valintaperusteista

Konetekniikan insinööri

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa 45 opintopistettä.
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin konetekniikan koulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Opintojakso OP  Huom!
Matematiikka 1 4  Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Matematiikka 2 4  Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Fysiikka 1 5  Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Tekniikan viestintä 3  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 2  
Mekaniikka ja mekanismit 3  
Tekninen piirustus 6

 

Työturvallisuus 2  
Teollisuuden käynnissäpito 5  
Tuotantotekniikan perusteet 4  
Rakennemateriaalit 4  
Sähkötekniikan perusteet 3  
Robotiikka 5  
Yhteensä 45-46  Yhteismäärässä on huomioitu vaihtoehtoiset opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri, Älykkäät järjestelmät ja peliteknologia
Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa 45 opintopistettä.
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Matematiikan ja fysiikan opinnot: yhteensä 9 op OP
Algebra 3
Geometria 3
Fysiikka 1 3
Fysiikka 2 3
Ohjelmointi- ja ohjelmistokehitys: yhteensä vähintään 9 op
Ohjelmoinnin perusteet 3
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
C++ ohjelmointi 4
Yhteensä 18

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri, Datasta tekoälyyn

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa 45 opintopistettä.
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

 

Matematiikan ja fysiikan opinnot: yhteensä 9 op OP
Algebra 3
Datatieteen matematiikka 3
Fysiikka 1 3
Fysiikka 2 3
Ohjelmoinnin perusteet 5
Nykyaikainen ohjelmistokehitys 5
Python-ohjelmointi 5
Yhteensä 24


Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa 45 opintopistettä.
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Opintojakso OP  Huom!
Matematiikka 1 4 Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Matematiikka 2 4 Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Fysiikka 1 5 Kaksi hyväksyttyä suoritusta (Ma1, Ma2 ja Fy1)
Statiikka 3 Statiikka tai lujuusoppi
Lujuusoppi 3 Statiikka tai lujuussoppi
Digitaidot kunnolla vauhtiin 2  
Tekniikan viestintä 3  
Talonrakennuksen perusteet 6

 

Koneet ja laitteet 2  
Projektitoiminnan perusteet 3  
Kiertotalous ja vähähiilisyys rakentamisessa 3  
Kiinteistöpidon perusteet 4  
Sähkötekniikan perusteet 2  
Korjausrakentamisen perusteet 3  
Yhteensä 35-36    
Yhteismäärässä on huomioitu vaihtoehtoiset opinnot.


Liikunnanohjaaja

Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa 45 opintopistettä.
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin liikunnanohjaajakoulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Opintojakso OP
Osaajana kehittyminen 6
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1
Svenska i arbetslivet 3
Business english 3
Työelämän viestintätaidot 4
Anatomia ja fysiologia 5
Motorinen oppiminen 3
Taito- ja lajiharjoittelu 5
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Liikunnan didaktiikka 3
Ryhmäliikunta 4
Ensiapu 2
Liikunta eri terveydentiloissa 3
Yhteensä 45


Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus

Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut 45 op, mutta 60 op:n suorittaminen tukee sujuvaa etenemistä 2.vuoden opintoihin.

KAMK:n sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen OPS:n mukainen opintojakso (opintojakson koko laajuus) Erillishakuun huomioitava op määrä Suoritettujen opintojen sisältö
Ammatillisuuden avaimet (5 op) 1 Informaatiolukutaito 1 op
Ammatillisuuden avaimet (5 op): Opiskelu ammattikorkeakoulussa 1 Digitaidot kunnolla vauhtiin -opintoja tai muita alkuvaiheen opintoja
Asiantuntijaviestintä (4 op) 2  
Matematiikan orientoivat opinnot (2 op) 2  
Hoitotyön perusteet (5 op) 5  
Potilasturvallisuus (5 op) 5  
Anatomia ja fysiologia (5 op) 4

Anatomia ja fysiologia 4 op

Lääkehoito ja farmakologia (8 op) 5 Lääkelaskut 1 op, Lääkehoidon teoria 3 op ja Lääkehoidon harjoittelu 1 op

Sosionomikoulutus
Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin sosionomikoulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja tai vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut 45 op, mutta 60 op:n suorittaminen tukee sujuvaa etenemistä 2.vuoden opintoihin.
Tradenomi ja restonomi

Kun haet avoimen pisteillä tutkinto-opiskelijaksi KAMKin tradenomi- tai restonomikoulutukseen, suoritetut opinnot voivat sisältää alla olevia KAMKin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot voivat olla myös vastaavan sisältöisiä, muualla suoritettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut 45 op, mutta 60 op:n suorittaminen tukee sujuvaa etenemistä 2.vuoden opintoihin.

Tradenomi

Opintojakso OP  Huom!
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 25  
Asiakassuuntainen markkinointi 5  
Laskentatoimen perusteet 5  
Sopimus- ja kauppaoikeus 5  
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5  
Kilpailukykyä markkinoille 5  
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN 8  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3

 

Liike-elämän matematiikka 5  
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 12  
Osaajana kehittyminen 1  
Työelämän viestintätaidot 5  
Svenska i Arbetslivet 5  
Yhteensä 45

 Restonomi

Opintojakso OP  Huom!
Office kunnolla vauhtiin 5 OPS - 24 tämä 3 op
Työelämän viestintätaidot 5 OPS - 24 tämä 2 op
Tourism English 5  
Yhteensä 45

 Tietojenkäsittely, peliala
Kun olet suorittanut KAO:n ja Lybeckerin kanssa yhteistyössä toteutetut opintokokonaisuudet (60 op), voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.
Bachelor´s Degree in International Business

You can apply to become a degree student after completing the required number of credits (45 credits) at an open university of applied sciences in Finland.

The studies may include, for example, studies listed below in accordance with the curriculum of Kajaani University of Applied Sciences, or studies of similar content completed in another Finnish higher education institution.

Bachelor’s Degree in International Business

Course cr  Huom!
BASIC BUSINESS COMPETENCE
 
Principles of Marketing
5  
METHODOLOGICAL STUDIES
 
Business Mathematics 5  
ICT and Business Applications 3  
COMMUNICATION STUDIES
 
Business English  5  
Academic English 1
3

 

Svenska i arbetslivet 5 Suomalaiset opiskelijat / Finnish students
Finnish for Foreigners 1 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
Finnish for Foreigners 2 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
     
The above mentioned courses are compulsory.
A total of 45 credits must be completed.
45   The total takes into account alternative studies.
It is recommended to complete all of the first-year courses.

 

Bachelor´s Degree in Esports Business

You can apply to become a degree student after completing the required number of credits (45 credits) at an open university of applied sciences in Finland.

The studies may include, for example, studies listed below in accordance with the curriculum of Kajaani University of Applied Sciences, or studies of similar content completed in another Finnish higher education institution.

Bachelor’s Degree in Esports Business

Course cr  Huom!
BASIC BUSINESS COMPETENCE
 
Principles of Marketing
5  
Basics of Esports Landscape 5  
METHODOLOGICAL STUDIES
 
Business Mathematics 5  
ICT and Business Applications 3  
COMMUNICATION STUDIES
 
Business English 5  
Academic English 1
3

 

Svenska i arbetslivet 5 Suomalaiset opiskelijat / Finnish students
Finnish for Foreigners 1 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
Finnish for Foreigners 2 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
     
  45    The total takes into account alternative studies.
Where possible, we encourage you to complete all your first-year studies.

Bachelor´s Degree in Sports and Leisure Management

You can apply to become a degree student after completing the required number of credits (45 credits) at an open university of applied sciences in Finland.

The studies may include, for example, studies listed below in accordance with the curriculum of Kajaani University of Applied Sciences, or studies of similar content completed in another Finnish higher education institution.

Bachelor’s Degree in Sports and Leisure Management

Course cr  Huom!
FOUNDATIONS OF HEALTH AND SPORT
 
Principles of Sports
5  
Anatomy and Physiology 5  
Exercise Counselling   2  
First Aid and Health Risks 1  
METHODOLOGICAL STUDIES
 
Business Mathematics 3  
ICT and Business Applications 3  
COMMUNICATION STUDIES
 
Business English 5  
Academic English 1
3

 

Svenska i arbetslivet 5 Suomalaiset opiskelijat / Finnish students
Finnish for Foreigners 1 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
Finnish for Foreigners 2 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
     
The above mentioned courses are compulsory.
A total of 45 credits must be completed.
45   The total takes into account alternative studies.
It is recommended to complete all of the first-year courses.

 

Bachelor´s Degree in Tourism

You can apply to become a degree student after completing the required number of credits (45 credits) at an open university of applied sciences in Finland.

The studies may include, for example, studies listed below in accordance with the curriculum of Kajaani University of Applied Sciences, or studies of similar content completed in another Finnish higher education institution.

Bachelor’s Degree in Tourism

Course cr  Huom!
FUNDAMENTALS OF TOURISM
 
Principles of Tourism
5  
Accommodation Services 5  
METHODOLOGICAL STUDIES
 
Business Mathematics 3  
ICT and Business Applications 3  
COMMUNICATION STUDIES
 
Business English 5  
Academic English 1
3

 

Svenska i arbetslivet 5 Suomalaiset opiskelijat / Finnish students
Finnish for Foreigners 1 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
Finnish for Foreigners 2 5 Ulkomaalaiset opiskelijat / Foreign students
     
The above mentioned courses are compulsory. A total of 45 credits must be completed. 45   The total takes into account alternative studies.
Where possible, we encourage you to complete all your first-year studies.


Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot

Vaadittava avoimen
AMK:n op:n määrä

Haastattelu / valintakoe

Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 20 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen 20 Haastattelu  Tyydyttävä (2)
Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen  20 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Matkailualan kehittäminen ja johtaminen
20 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen 20 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Teknologiaosaamisen johtaminen 15 Haastattelu Tyydyttävä (2)

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen

20

Haastattelu Tyydyttävä (2)
Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä  20 Haastattelu Tyydyttävä (2)

Lisäksi pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimusten tulee täyttyä, jotta voit tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Apua opintojesi suunnitteluun

 

Jatkuvan oppimisen asiantuntijamme ovat apuna ja tukena opintojasi suunnitellessa sekä niitä suorittaessa. 

Maksuttoman uraohjaustuokion voit varata Outlookin sähköisestä kalenterista (klikkaa linkkiä).

Yhteystietomme
Anu Piirainen
Sosiaali- ja terveysalan koulutukset
Liikunta- ja vapaa-ajan koulutus
Master Schoolin koulutukset
040 548 6450
anu.piirainen@kamk.fi
Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
jaana.tolonen@kamk.fi
Rea Stricker
Liiketalouden- ja matkailun koulutukset
puh. 040 548 2510
rea.stricker@kamk.fi
KAMK Avoin AMK
s.posti avoinamk@kamk.fi