Etusivu / fi / Avoimet opinnot

Täydennä osaamistasi KAMKissa

Täydennä osaamistasi KAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnalla. Opintoja voi suorittaa kuka tahansa, omassa aikataulussa edeten. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit:

 • täydentää osaamista pienten osaamiskokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen avulla
 • tutustua ammattikorkeakoulun opintoihin
 • suorittaa opintoja kohti tutkintoa väyläopintoina tai täydentää tutkinnosta puuttuvia osia
 • toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus suorittaa KAMKStart opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden hakea erillishaun kautta ammattikorkeakouluun
 • hakeutua polkuopintoihin, jolloin opiskelet ensimmäisen vuosikurssin tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä
 • kasvattaa työelämän osaamista täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissa

Tee osaamisesta valtti työmarkkinoilla!

 

Erillishaku avoimen amk:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun opiskelija on suorittanut vaaditun määrän opintopisteitä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti. Avoimessa ammattikorkeakoulussa tulee olla suoritettuna soveltuvia opintoja vähintään:

 • 60 opintopistettä AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 15 opintopistettä 60 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • 30 opintopistettä 90 opintopisteen laajuiseen YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Toisen asteen opiskelija voi erillishaussa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun hän on suorittanut KAMKstart-opintoja 15 op ja valmistuu viimeistään hakukeväänä/-syksynä toisen asteen oppilaitoksesta. 

KAMKStartista voi hakeutua tutkinto-ohjelmaan enintään 1 vuoden kulututta opintojen loppuun saattamisesta tai vuoden kuluttua toiselta asteelta valmistumisesta, jos KAMKStart -opinnot ovat suoritettuina toisen asteen opintojen aikana.

Hakuohjeet ja opiskelijavalinta

Hakuohjeet

1) Valitse oikea hakukohde Opintopolusta: KAMKin hakukohteet

2) Hakulomake löytyy koulutuksen alareunasta kohdasta: Koulutuksen hakukohteet -> Erillishaku

3) Avaa hakulomake hakukohteesta Avoimen väylä (hakukohteesi) ja täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle hakuaikana

4) Liitä hakulomakkeelle:

 • opintorekisteriote avoimessa amk:ssa suorittamistasi opinnoista sekä
 • suunnitelma lukukauden päättymiseen mennessä kertyvistä opintosuorituksista.
 • Kirjallinen suunnitelma niistä avoimen amk:n opinnoista, jotka ovat hakuaikana kesken, mutta jotka hakija suorittaa kyseisen lukukauden päättymiseen mennessä (kevätlukukaudella 31.7. mennessä ja syyslukukaudella 31.12. mennessä).

5) Tallenna hakulomake Opintopolussa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja hakijalle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee ao. koulutuksen osaamisaluejohtaja.


Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu, ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkinnoissa tarkastetaan myös aikaisempi tutkinto sekä vaadittava työkokemus.
Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. mennessä ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.


Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa.


Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on hakijan mielestä tapahtunut virhe, tulee hakijan ensin tutustua KAMKin kyseisen koulutuksen valintaperusteisiin. Tämän jälkeen hakijan tulee ottaa tarvittaessa yhteyttä KAMKin hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, hakija voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä (muutoksenhakuohje). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.)

Haukuaikataulu

Kevään hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa elo-syyskuussa:

 • Hakuaika on 2. - 15.5.2023. Hakulomake sulkeutuu 15.5.2023 klo 15.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7.2023 mennessä.
 • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 30.6.2023 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja ehdollisesti hyväksytyt toimittavat lopulliset opintosuoritusotteet 11.8.2023 mennessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on elo-/syyskuussa 2023.

Syksyn hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa tammikuussa:

 • Hakuaika on 1. - 15.11.2023, hakulomake sulkeutuu 15.11.2023 klo 15.00.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12.2023 mennessä.
 • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 15.12.2023 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja ajan tasalla oleva opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tammikuussa 2024.
Valintaperusteet

Avoimen AMK:n valintaperusteet KAMKissa

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien haussa valintaperusteet ovat seuraavat:
• Opiskelija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60, 30 tai 15 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan  
• Opintojen lisäksi YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevalla tulee täyttyä hakukelpoisuuteen vaaditut pohjakoulutus sekä työkokemusvaatimus. Tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyttä asianomaisen alan työkokemusta on oltava vähintään kaksi vuotta (24 kk).
• Ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksi luettavia voi olla enintään 5 opintopistettä.
• Hakija voi hakea KAMKin erillishaussa tutkinto-opiskelijan oikeutta, jos hakijalla on suoritettuna yhteensä 60 opintopisteen edestä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Muissa korkeakouluissa suoritetut avoimen opinnot tai tutkinnon osasuoritukset huomioidaan tutkintoon hakeutuessa soveltuvin osin. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun. Avoimessa ammat-tikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
• Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen aikana ei voi 60 opintopisteen kokonaisuuteen hyväksilukea (korvata tai sisällyttää) muualla suoritettuja opintoja. Hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää.
• Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen aikana osaamisen näyttämisellä eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tai opinnollistamisella hyväksiluetut opintopisteet kerryttävät 60 opintopisteen erillishakuun oikeuttavaa kertymää.
• Polkuopintojen aikana muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea (korvata/sisällyttää), jos ne soveltuvat polkuopintoihin. Polkuopintojen aikana muualla suoritetut opinnot kerryttävät 60 op.
• Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
• Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suoritettujen avoimen amk:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voi tulla valituksi erillisvalinnassa.

Suomen kielen taidon osoittaminen

KAMKin suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi haettaessa, hakijaa voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taito. Hakijalla tulee olla riittävä opetuskielen mukainen kielitaito ja se testataan erillisellä suomen kielen kokeella. Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, hänen koulusivistyskieli edellytetään olevan suomi. Koulusivistyskielellä (A 481/2003 § 20) tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessa äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Hakija voi myös osoittaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla, eikä hänen tällöin tarvitse osallistua suomen kielen kokeeseen (todistus liitetään hakulomakkeelle):

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)

 • Perus- tai keskitason kielitutkinto suoritettu tasoarviolla 4 kokeen kaikissa osissa (tekstin ymmär-täminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Ylimmän tason (tasot 5 ja 6) testistä vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tut-kintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto

 • suoritettu arvosanalla hyvä

Suomalainen ylioppilastutkinto

 • Äidinkielen koe (suomen kielessä) suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
 • Suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla Lubenter approbatur (B)
 • Pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla Magna cum laude approbatur (M)
 • Keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
Sosiaali- ja terveysalalle sekä liikunta-alalla vaadittava terveys ja toimintakyky
Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014)

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on liitteineen toimitettava hakuaikana taiviimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa hakuajan päättymisestä KAMKin Hakijapalveluihin.

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin vaadittava terveys ja toimintakyky, lisätietoja löytyy täältä.
Lisätietoja erillishaussa hakemisesta

KAMK Hakijapalvelut

puh. +358 40 654 8475
s.posti hakijapalvelut@kamk.fi

Koulutuskohtaiset valintakriteerit

Koulutuskohtaiset valintakriteerit ovat seuraavat

Koulutukset

Vaadittava
avoimen AMK:n op:n määrä 

Haastattelu / valintakoe

 Avoimen AMK:n opintojen 
keskiarvoraja

 AMK-tutkinnot      
 Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutus  60 Haastattelu

Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus

 Liiketalouden koulutus  60 Haastattelu  Hyvä (3)
 International Business, Tourism, Sports  60 Haastattelu (sis.kielitaidon testauksen) Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Matkailun koulutus
 60  Haastattelu Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus  60  Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Esports Business  60 Haastattelu (sis.kielitaidon testauksen)  Hyvä (3)
 Tietojenkäsittelyn koulutus:
     
 Peliala  60  Haastattelu  
 Datacenter  60  Haastattelu Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus  60  Haastattelu Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Konetekniikan koulutus  60  Haastattelu Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus  60  Haastattelu Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
 Ylemmät AMK-tutkinnot      
 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen  30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
 Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen  30 Haastattelu  Tyydyttävä (2)
Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen  30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Matkailualan kehittäminen ja johtaminen
30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen 30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Teknologiaosaamisen johtaminen 15 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Tiedolla johtaminen ja kehittäminen  30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä  30 Haastattelu Tyydyttävä (2)
Yhteystiedot
KAMK Avoin AMK
KAMK Avoin AMK
s.posti avoinamk@kamk.fi
puh. +358 40 654 8471
Apua opintojen suunnitteluun
Jatkuvan oppimisen asiantuntija
Rea Stricker
Liiketalouden- ja matkailun koulutukset
puh. 040 548 2510
rea.stricker@kamk.fi
Jatkuvan oppimisen asiantuntija
Elina Kiviaho
Sosiaali- ja terveysalan koulutukset
Liikunta- ja vapaa-ajan koulutus
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho@kamk.fi
Jatkuvan oppimisen asiantuntija
Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
jaana.tolonen@kamk.fi
Jatkuvan oppimisen asiantuntija
Hannele Siipola
Liiketalouden- ja matkailun koulutukset
puh. 044 710 1120
hannele.siipola@kamk.fi