KAMK AMK-opinnot toisella asteella opiskeleville

KAMK tarjoaa toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa AMK-opintoja jo toisen asteen opintojen aikana. Opinnot ovat KAMKin opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, joista voi hakea hyväksilukua, kun aloittaa opinnot KAMKissa. Vaihtoehtoja opintojen suorittamiseen on useita, tutustu alta eri vaihtoehtoihin sekä opintoihin ja valitse oma reittisi KAMKin opiskelijaksi.

 

Kurkistusopinnot lukiolaisille

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopinnot ovat yksittäisiä opintojaksoja, joiden avulla voit tutustua AMK-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen. 

Opiskellessasi lukio-opintoja voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta. Opinnot ovat maksuttomia kaikille lukio-opiskelijoille.

Ilmoittaudu kurkistusopintohin


KAMK tarjoaa lukiolaisille seuraavia kurkistusopintoja:
Hoitoalasta ammatti 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että saat näkemyksen sairaanhoitajan työstä ja sen osaamisvaatimuksista tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Sisältö:

 • Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset
 • Sairaanhoitajan työn tulevaisuuden haasteet


Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op

Verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ajankohta: Oman aikataulun mukaisesti verkko-opintoina

Yritystoiminnan perusteet 3 op

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö: 

 • Yrittäjyys 
 • Yrityksen toimintaprosessi 
 • Sidosryhmät 
 • Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta 
 • Logistiikka 
 • Rahoitus
 • Riskien hallinta ja markkinointi. 

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi 

Matkailun perusteet 3op

Matkailun perusteet, 3op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin.

Opintojakson sisältö: Matkailun peruskäsitteistö
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet
Matkailun työntö- ja vetovoimatekijät
Matkailun motivaatiotekijät
Matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset
Matkailun keskeiset organisaatiot

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Matkailun perusteet 5op.
Opettaja: Mika Pietarinen

Principles of Sports 3 cr

Learning outcomes of the course: They will be able to plan, implement, and assess teaching and instruction situations. They can explain how the theoretical base of health promotion has developed, being able to define the central concepts of health promotion. They will recognize the main content areas of health promotion, being able to analyze the main factors that pose a threat to the health and well-being of different age groups. They can describe the principle foundations of healthy exercise, recognizing the significance of a way of life involving plenty of exercise to health and well-being.

Course contents:

 • Learning and instruction
 • Theory of health and well-being

Availability: You can complete the course according to your own timetable, web course

Principles of Tourism 5 cr

Students will comprehend the nature of the tourism system. Upon completion of this course students will be able to define and classify basic tourism concepts. The course provides appreciation of the components of tourism demand as well as tourist consumer behaviour. Furthermore students will be able to name various tourism players and their economic, environmental and socio-cultural impact.

Course contents:

 • Introduction of a tourism system
 • Definitions and classifications
 • Consumer behaviour and tourism demand
 • Economic, environmental, socio-cultural impact of tourism
 • Attractions, accommodation, destinations
 • Introduction of sustainable tourism

Availability: The course can be completed it according to your own timetable, web course

Principles of Marketing 3 cr

"Running a business without marketing will kill it!" – Paul Cookson
This course aims to introduce the basics of marketing, its role in business and introduce some commonly used strategies that lead to superior business performance. 

Course contents:

 • What is the marketing environment?
 • What is marketing strategy?
 • How do businesses gather market intelligence, analyse and create their marketing strategies?
 • What are consumer and business buyer behaviours?
 • How do businesses segment, target and position to differentiate from their competitors?
 • What are the commonly used strategic tools in marketing?

Availability: Online course

Basics of Esports Landscape 3 cr

The students gain basic knowledge of esports as a business environment. The students learn what is esports and why it is important and what it is more than just playing video games. Students come to know of esports history and more specific definitions of esports. The students will learn about various stakeholders working in the field and their role in the esports industry.

Course contents:

 • Esports basics
 • History, definition and landscape

Availability: The course can be completed according to your own timetable, web course

Liiketalouden opintokokonaisuuksia ammatillisen toisen asteen opiskelijalle

KAMK tarjoaa ammatillisen toisen asteen opiskelijalle mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia, joilla ammatillisen toisen asteen opiskelija voi täydentää osaamistaan ja kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Vaikka et jatkaisikaan heti valmistuttuasi ammattikorkeakouluun, olet saanut kokemuksen siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja voit hyödyntää oppimaasi esimerkiksi työelämässä. Opinnot eivät tarjoa oikeutta hakea erillishaussa AMK-opintoihin, mutta suorittamasi KAMKin opintokokonaisuudet voidaan hyväksilukea KAMKin AMK-opintoihin. Nyt tarjolla olevat liiketalouden opintokokonaisuudet ovat liiketalouden tradenomiopintojen pakollisia opintoja.

Ennen opintokokonaisuuksiin ilmoittautumista, keskustelethan opintojen suorittamisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Ilmoittaudu opintokokonaisuuksiin TÄSTÄ linkistä

KAMK tarjoaa ammatillisen toisen asteen opiskelijoille:
Kirjanpito ja arvonlisäverotus

Suosittelemme suorittamaan opintojaksot ilmoitetussa järjestyksessä:

1. Laskentatoimen perusteet (5 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • opiskelija tuntee laskentatoimen merkityksen osana yritystoimintaa
 • opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet
 • tämän lisäksi hän osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tuloslaskelman ja taseen perusteella

Opintojakson sisältö:

 • laskentatoimi yrityksen osa-alueena
 • kahdenkertainen kirjanpito
 • tilinpäätöksen rakenne
 • arvonlisäverotuksen perusteet
 • johdatus tilinpäätösanalyysiin

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

2. Käytännön kirjanpito (5 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa kirjata monipuolisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen
 • opiskelija tuntee tilinpäätösasiakirjojen sisällön
 • opiskelija perehtyy kirjanpitoa säätävään lainsäädäntöön

Opintojakson sisältö

 • kausikirjanpito ja tilinpäätös
 • tilinpäätösasiakirjat
 • kirjanpidon kokonaisharjoituksia
 • kirjanpitolainsäädäntö ja kilan ohjeet

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

Edeltävä osaaminen: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito)

3. Arvonlisäverotus (5 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa soveltaa suomen arvonlisäverotuksen säännöksiä laskutuksessa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

Opintojakson sisältö:

 • arvonlisäverovelvollisuus
 • myynnin verollisuus ja verokannat
 • arvonlisäveron vähennysoikeus
 • verotusmenettely
 • arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

Edeltävä osaaminen: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito)

Tilinpäätös ja verotus

Tilinpäätöksen tulkinta ja tunnuslukuanalyysi (3 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa laatia eri organisaatiomuotojen tilinpäätöksen sekä osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla

Opintojakson sisältö:

 • eri organisaatiomuotojen vaikutus tilinpäätökseen
 • tunnuslukuanalyysi
 • kassavirta-analyysi

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

Yritysverotus (5 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:

 • opiskelija tuntee yrityksen tuloverotuksen keskeisen lainsäädännön
 • opiskelija osaa tuloverotuksen ja tilinpäätössuunnittelun perusperiaatteet

Opintojakson sisältö

 • tuloverotus eri yritysmuodoissa
 • elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen
 • tilinpäätössuunnittelun perusteet

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

Palkkahallinto

Palkkahallinto (3 op)

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Opintojakson sisältö:

 • Palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat
 • Ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset
 • Vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
 • Case-tehtävä

Koulutuksen toteutuspaikka: Verkkototeutus, nonstop

Opetusmuoto: Verkko-opinnot

KAMKstart -opinnot

KAMKstart -opinnot on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät opiskelupaikkaan ammattikorkeakoulussa ja haluavat kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia. Vaikka et jatkaisikaan heti valmistuttuasi ammattikorkeakouluun, olet saanut kokemuksen siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja voit hyödyntää oppimaasi vaikkapa työelämässä. KAMKstart -opintojen kautta lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus hakeutua erillishaussa toiselta asteelta valmistumisen jälkeen Kajaanin ammattikorkeakouluun. 

KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen. 

Opiskelija sopii KAMKStart -opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin.  

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla voi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat opiskelupaikan myöntämiseen. Lisäksi näille aloille voi olla erillinen haastattelu joko ennen opintojen aloittamista tai siinä vaiheessa, kun opiskelija hakee erillishaussa koulutukseen.

KAMKstart -tarjonta 2022-2023
KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:
- Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotokoulutus (monimuotokoulutus toteutuu joka toinen vuosi)
- Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, päiväkoulutus
- Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivä- ja monimuotokoulutus (monimuotokoulutus toteutuu joka toinen vuosi)

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä vähintään 15 opintopistettä. Näistä 10 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee vähintään 5 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

 

Kaikille pakolliset opinnot:

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.
Opintojakson sisältö: Verkko-opinnot jakaantuvat useaan lukuun, joissa käydään läpi Wordin, Excelin ja Powerpointin käyttö alkeista edistyneisiin ominaisuuksiin. Opiskelija oppii käyttämään ohjelmistoja itse aktiivisesti tekemällä, suorittaen verkkomateriaalin avulla ohjatusti asiakirjoja, diaesityksiä sekä Excel-työkirjoja. Tehdyistä ja palautetuista harjoitustöistä annetaan palautetta. Opiskelijalla on mahdollista pyytää lisäohjausta sähköpostilla. Verkko-opintojakso sisältää palautettavia tehtäviä eri Office-ohjelmistoihin liittyen. 

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika:
Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi:
Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja:
Jani Vattula 

Matematiikka 1, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omia matemaattisia ongelmaratkaisutaitojaan
Opintojakson sisältö: Matematiikan perustekniikat: lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu, prosenttilasku ja geometria
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Arja Sirviö

Fysiikka 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa fysiikkaan liittyviä ongelmanratkaisutaitojaan kuvaajiin ja niiden tulkintaan sekä tulosten esitystarkkuuteen
Opintojakson sisältö: Fysikaalisiin ilmiöihin tutustuminen mekaniikkaa hyväksikäyttäen. Tutustutaan fysiikassa tarvittavaan matemaattiseen käsitteistöön, yhtälöiden ratkaisemiseen ja graafeihin.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Arja Sirviö

 

Alakohtaiset opintojaksot (opiskelija valitsee alakohtaisesti 5-6 op)

Konetekniikka:

Robotiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.
Opintojakson sisältö:  Robottitilastot, robottien rakenteet, tarttujat ja työkalut, robottien anturit, robottien käyttö ja ohjelmointi, sovellusesimerkit ja oheislaitteet, robottien liittäminen muihin automaatiojärjestelmiin, robottijärjestelmien turvallisuus.
Suoritustapa: Verkko-opinnot, sisältää kuusi tapaamista verkossa.
Suoritusaika: Opinnot koostuvat kuudesta verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä.
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Muuta: Opintojakso on osa konetekniikan insinööriopintojen opintoihin kuuluvaa Robotiikka 5 op -opintojaksoa. Loput 2 op suoritetaan KAMKissa tutkinto-opiskelijana ollessa.
Opettaja: Sami Räsänen

Työturvallisuus, konetekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija sisäistää työturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet ja lainsäädännön
Opintojakson sisältö: Työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys, työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa, työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö.  
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Riikka Korhonen

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:

Piirustusmerkinnät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS -piirustusmerkinnät. Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.
Opintojakson sisältö: Keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät, rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit, rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset, mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Rakennuspiirustus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee AutoCAD:in perusteet ja osaa laatia rakennus- ja rakennepiirustuksia sovellutusohjelmilla.
Opintojakson sisältö: AutoCAD sekä AutoCAD Arcitecture ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa, harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: reaaliaiakainen verkko-opiskelu ja itsenäisiä tehtäviä
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Tarmo Lähdesmäki

Työturvallisuus, rakennustekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ- ja paloturvallisuuden merkityksen sekä ennaltaehkäisevän varautumisen ko. asioihin rakennus- ja kiinteistönhoitotöissä.
Opintojakson sisältö: Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa, rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset, viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt, työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, toimiminen hätätilanteessa. Tutustutaan rakennustyömaan työturvallisuuteen, mittauksiin (TR- ja MVR-mittaus) sekä ennakkosuunnitteluun sekä riskien kartoittamiseen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Ilmastonmuutos, 1 op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö:  Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Miia Rönkkö

 

Tieto- ja viestintätekniikka:

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee monipuolisesti Python-kielen käytön erilaisten ohjelmointitehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee keskeiset kehitystyökalut (koodieditori, debuggeri, Python-tulkki) ja osaa kirjoittaa omia ohjelmamoduleja.
Opintojakson sisältö: opintojaksolla perehdytään Python -ohjelmointiin 
Suoritustapa: itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
Suoritusaika: oman aikataulun mukaisesti, ihanteellinen suoritusaika noin 8 viikkoa
Arviointi: Numeerinen arviointi 0–5
Opettaja: Jaakko Vanhala

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Insinööriksi -opintoihin

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi 15 op

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liiketalouden päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot. 
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Liike-elämän matematiikka, 5op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen.
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti.
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 5-1

 

Työelämän viestintätaidot, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän kirjallisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot    
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opintoihin

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Restonomiksi 15 op

KAMKstart Restonomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan matkailun päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Matkailun perusteet, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin. 
Opintojakson sisältö: Matkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet 
Matkailun työntö- ja vetovoimatekijät 
Matkailun motivaatiotekijät 
Matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset 
Matkailun keskeiset organisaatiot 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Matkailun perusteet 5op.
Opettaja: Mika Pietarinen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 
Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Restonomiksi -opintoihin
 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liikunnan päiväkoulutukseen, mikäli hakija täyttää liikunnanohjaajakoulutuksen kelpoisuusvaatimukset.
Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet liikunta-alalla, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot.
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakso sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opintoihin

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Sairaanhoitajaksi / KAMKstart Terveydenhoitajaksi 15 op

KAMKstart sairaan- tai terveydenhoitajaksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon, riippumatta hakeutuuko opiskelemaan sairaanhoitajan vai terveydenhoitajan tutkinto-opintoihin. KAMKstart Sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan joko sairaan- tai terveydenhoitajan päivä- tai monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää sairaan- ja terveydenhoitajan koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. 

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritettaan seuraavat opintojaksot:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö:
· Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia.
· Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin
· Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Opettaja: Useita opettajia
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

Informaatiolukutaito 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö:
· Informaatiolukutaidon osa-alueet
· Tiedonhaku
· Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
· Tiedonkäytön eettiset perusteet
· Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Ohjaustapaamisia tarpeen mukaan (ajoista ilmoitetaan verkkokurssiympäristössä).
Suoritusaika: Nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

 

Hoitoalasta ammatti 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa näkemyksen sairaanhoitajan työstä ja osaamisvaatimuksista tänä päivänä ja tulevaisuudesta
Opintojakson sisältö: Opiskelija perehtyy
· sairaanhoitajan ammattitaitovaatimuksiin.
· sairaanhoitajan tulevaisuuden työn haasteisiin ja harjoittelet asiatekstin kirjoittamista.
· ja harjoittelee lääkelaskuja.
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sisältäen verkkotentit ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop. Opintojaksoon liittyviä arviointeja ei tehdä kesäaikana.
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Jaana Kemppainen ja Mervi Ruotsalainen

 

Ensiavun perusteet 1 op

Osaamistavoitteet: Osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet. Toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa.
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä (HUOM! Lähiopetuksessa läsnäolovaatimus 100 %).
Suoritusaika: Aikataulutettu
Opettaja: Riitta Sievänen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Hoitotyön perusteet 5 op
HUOM! Opintojaksoa ei enää tarjolla keväälle / kesälle 2023! 

 

Anatomia ja fysiologia (pakopeli) 2 op

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson sisältöön:

 • nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen.
 • selittää elinjärjestelmien toiminnan.
 • rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Opintojakson sisältö:
Ihmiselimistö – toimiva kokonaisuus (kemialliset yhdisteet ja solu, kudokset ja elinjärjestelmät, anatomian käsitteitä ja homeostaasin ylläpito)
Solu
Kudokset ja iho
Luusto
Lihakset
Veri
Happo-emästasapaino

Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jossa on myös mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. Opintojakson arvosana muodostuu osaamisen testien yhteisarvosanasta 1-5. Opiskelijan tulee käyttää oppikirjaa Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (painos 2017 tai 2019).
Suoritusaika: 9.2. -  20.3.23.
Verkkokurssi on aikataulutettu eri aihekokonaisuuksiin ja osaamisen testeihin. Tarkempi aikataulu, tarkemmat kirjatiedot sekä muut ohjeet lähetetään ilmoittautuessasi KAMKStart-opintoihin.
Varaa opiskeluun kokonaisuudessaan yhteensä 54 h.
Opettaja: Kirsi Lokkila
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5 op.

Ilmoittaudu myös opettajalle sähköpostilla 23.1.23 mennessä. Saat paluuviestinä viimeistään 24.1 devmoodle-osoitteen ja kurssiavaimen sekä lisäohjeita.
HUOM! Opintojaksoa ei enää tarjolla keväälle / kesälle 2023! 

 

Hyvinvoinnin edistäminen 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksen sekä yksilön, että yhteisön tasolla. Opiskelija tietää toimintatapoja, joilla kunnassa voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Opiskelija osaa kuvata konkreettisen toimintatavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Opintojakson sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa.
Suoritustapa: Essee
Suoritusaika: Nonstop. Opinnot ovat suoritettavissa alkuvuodesta 2022 lähtien.
Opettaja: Arja Oikarinen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Asiakaslähtöinen terveyden edistäminen 5 op

 

Päihteet ja päihteettömyys 1 op

Osaamistavoitteet: opiskelija
· omaksuu selkeän kuva päihdehoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä
· tietää, mitä tarkoitetaan laillisilla ja laittomilla päihteillä 
· osaa kuvata, mitä päihteettömyys ja päihteiden käyttö tarkoittavat 
· osaa kuvata päihteettömään elämään vaikuttavia tekijöitä
· tunnistaa omat asenteensa päihteettömyyteen ja päihteisiin 
Opintojakson sisältö:
· tupakka-, alkoholi- ja huumausainelaki
· lailliset ja laittomat päihteet
· päihteettömyys ja päihteiden käyttö elämäntapana
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Nonstop
Opettaja: Maarit Leinonen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai suoritus tenttimällä.
Suoritusaika: Nonstop, kurssi on suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien.
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen
Muuta: Opinnot hyväksiluetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:
· tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
· tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
· osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö:
 · Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
· Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
· Sähköinen asiointi
Suoritustapa: Verkkokurssi ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sairaanhoitajaksi/Terveydenhoitajaksi -opintoihin


Pidätämme oikeuden muutoksiin

 
KAMKstart Sosionomiksi 15 op

KAMKstart Sosionomiksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. KAMKstart Sosionomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan sosionomin monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kaikki suorittavat yhteiset yleisopinnot (3 op) ja sen lisäksi opiskelijat valitsevat ammattiopinnoista yhteensä 12 op.

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yhteiset yleisopinnot 3 op:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia. 
Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin.
Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Digitaidot kunnolla vauhtiin, 1 op 

Osaamistavoitteet: Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkkokurssilla opit käyttämään kattavasti ja sujuvasti MS-Office -ohjelmistoja. Samalla kirkastat myös etätyöskentelytaitojasi.
Opintojakson sisältö: Kurssi lähtee perusteista ja etenee nopeasti edistyneempiin ominaisuuksiin. Voit suorittaa koko paketin, johon kuuluu koko Officen käyttö, tai voit suorittaa erillisiä kursseja ohjelmistoista. 
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Viisi toteutusta vuoden 2022 aikana.
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Useita opettajia 

 

Informaatiolukutaito, 1 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö: Informaatiolukutaidon osa-alueet
Tiedonhaku
Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
Tiedonkäytön eettiset perusteet
Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Ammatilliset opinnot (opiskelija valitsee yhteensä 12 op)

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä, 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii mmärtämään asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä. Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin sekä moniammatilliseen työhön ja verkostotyöhön. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.
Opintojakson sisältö: Ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, sosiaaliohjauksen käsitteeseen tutustuminen, Green Care –toiminnan perusteisiin tutustuminen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa tammikuusta 2022 alkaen
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 5 op
Opettaja: Matti Heikkinen

 

Toiminnalliset menetelmät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:
- tuntee luovan ja taidelähtöisen työskentelyn perusteet ja ymmärtää eri taidemuotojen mahdollisuudet asiakkaan voimaannuttamisessa sekä osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa oman ilmaisunsa tapoja, mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita
- tietää luovan toiminnan prosessin pääpiirteet niin yksilö- kuin ryhmätyösketelyssä.
Opintojakson sisältö: Luovat menetelmät sosionomin työssä ryhmä- ja yksilöprosessina, luovan toiminnan prosessi, voimaannuttaminen ja osallisuus, omien luovien voimavarojen voimaannuttaminen
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot HUOM! Kurssi mahdollista suorittaa vain tiettynä aikana
Suoritusaika: 9.1. - 28.2.2023 
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Tarinallisuus, draama ja kuvankäyttö luovina ohjausmenetelminä 5 op 
Opettaja: Teija Ravelin

 

Sosiaalipedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen sosiaalipedagogiikan perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin.
Opintojakson sisältö:  Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogiikan perusteet sekä varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet. 
Opiskelija tutustuu sosiaalipedagogiseen orientaatioon sosiaalityössä ja varhaiskasvatuksessa sekä ymmärtää sen osana sosionomin työtä sekä työorientaatiota. 
Suoritustapa: Verkkoluennot ja itsenäisesti suoritettavat opinnot verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat alkuvuodesta 2022 
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op  
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Ensiavun perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet, toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa. 
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä (HUOM! Lähiopetuksessa läsnäolovaatimus 100 %). 
Suoritusaika: Aikataulutettu 
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Hoitotyön perusteet 5 op 
Opettaja: Riitta Sievänen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai tentti 
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö: Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta 
Digitaaliset palvelut ja asiointi sekä terveysteknologia
Suoritustapa: Verkkokurssi, tehtävät ja tentti
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusteet 5 op 
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen ja Sannamari Kortelainen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sosionomiksi -opintoihin

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

KAMKstart in English 15 op

KAMKstart in English -opinnot sopivat pohjaksi KAMKin neljään englanninkieliseen Bachelor-tason ohjelmaan; International Business, Esports Business, Sports and Leisure Management sekä Tourism. Kaikkien alojen yhteiset opinnot 15 op oikeuttavat opiskelupaikkaan päivätoteutuksissa. 15 opintopisteen lisäksi voit suorittaa alakohtaisia opintojaksoja jotka myös hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Huomioithan, että osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan! 

Kaikkien alojen yhteiset opinnot 15 op

Business Operations, 5 cr

Learning outcomes of the courseThe students will adopt an entrepreneurial attitude, learn to understand fundamental business concepts and processes and the significance of business operations in society. The students will also be able to describe the basic functions of a company and understand the basics of running a profitable business.

Content: 

 • The significance of business operations in society
 • External and internal entrepreneurship
 • Business concept and idea
 • Basic business model and processes
 • Stakeholders and networking
 • Company forms
 • Marketing and customer oriented working methods
 • Business profitability

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

Intercultural Communication, 3 cr

This course is aimed at international and Finnish students whose level of English corresponds to the IELTS score of 5.5 – 6.5 and the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) level B2, see link https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

All the instructions and materials are in English, and this course requires students to be able to understand and produce clear text and speech in English.

Credits: 3 ECTS

Objectives:

 • to define what is culture, identity, and communication
 • to identify the theoretical dimensions used to explore cultures
 • to increase awareness of the impact of culture on communication
 • to provide examples of intercultural communication in context.
 • to provide an understanding of the process of adapting to a new culture

Content:

 • language, culture, and communication
 • dimensions of culture
 • when cultures meet 

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

Please note: Number of participants is limited.

ICT and Business Applications, 3 cr

Learning Outcomes: Students will apply presentation graphics, word processing and spreadsheet functions into the needs of business world. 

Content: Microsoft 365 Office applications (Word, Excel, PowerPoint)

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

 

Työelämän viestintätaidot 4 op (Finnish for Finnish students)

Learning Outcomes: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Content: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Teaching: Verkko-opinnot
Schedule: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Grading: Numeerinen arviointi 1-5
Other: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Teacher: Tuula Rajander

 

Lisäksi voit halutessasi suorittaa seuraavia alakohtaisia opintojaksoja:

Bachelor's Degree in International Business

Principles of Marketing, 3 cr

Learning outcomes of the courseThe course will provide participants with a fundamental understanding of marketing, its role in business and the strategies available to achieve its objectives. It examines the origins of marketing and its development into a business philosophy in an international context. It also presents a decision-making course. Students will be expected to apply the concepts of marketing and planning to real-world situations. The course will cover identifying markets, buying behaviour, product planning, pricing, distribution and communication strategies. The focus of the course will be on developing a marketing plan. The module is essential for further marketing studies. 

Content: 

 • Marketing environment,
 • Marketing/Corporate strategy,
 • Consumers behaviour,
 • Segmentation, targeting and positioning,
 • Market research,
 • Marketing mix strategies,
 • Services marketing,
 • Customer relationship marketing.

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

Bachelor's Degree in Esports Business

Basics of Esports Landscape, 3 cr

Learning outcomes of the courseUnderstanding esports in general as an environment. What is esports beyond just playing video games. Understanding social practices of esports. Understanding esports as a part of experience economy. Understanding how esports fits into the definition of sports. Understanding different aspects of esports athletes and their career.

Course content: 

* General definitions
* History of esports
* Social practices of esports
* Esports viewership
* Landscape overview
* Esports as an experience
* Esports and sports
* Esports athletes and career

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

Bachelor's Degree in Tourism 

Principles of Tourism, 5 cr

Learning outcomes of the course: Students will comprehend the nature of the tourism system. Upon completion of this course students will be able to define and classify basic tourism concepts. The course provides appreciation of the components of tourism demand as well as tourist consumer behaviour. Furthermore, students will be able to name various tourism players and their economic, environmental and socio-cultural impact.

Course contents:
Introduction of a tourism system
Definitions and classifications
Consumer behaviour and tourism demand
Economic, environmental, socio-cultural impact of tourism
Attractions, accommodation, destinations
Introduction of sustainable tourism

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

Bachelor's Degree in Sports and Leisure Management 

Principles of Sports, 3 cr

Learning outcomes of the courseStudents will be able to recognize central learning concepts and methods. They will be able to plan, implement, and assess teaching and instruction situations. They can explain how the theoretical base of health promotion has developed, being able to define the central concepts of health promotion. They will recognize the main content areas of health promotion, being able to analyse the main factors that pose a threat to the health and well-being of different age groups. They can describe the principal foundations of healthy exercise, recognizing the significance of a way of life involving plenty of exercise to health and well-being.

Course contents:
Learning concepts and methods
Learning and instruction
Theory of health and well-being
Principles of health promoting exercise

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart in English -opintoihin

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Usein kysytyt kysymykset liittyen KAMKstart-opintoihin:

Kenelle KAMKstart -opinnot on tarkoitettu?
KAMKstart -opinnot on tarkoitettu kaikille toisella asteella opiskeleville. Opinnot suoritetaan toisen asteen opintojen aikana tai vuoden sisällä 2. asteelta valmistumisesta ja opintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaun kautta. Jos opinnot on suoritettu ja hakijalla on päästötodistus toisen asteen oppilaitoksesta, hän voi hakea erillishaun kautta Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Paljonko opinnot maksavat?
KAMKstart -opinnot ovat maksuttomia toisen asteen opiskelijalle.
Miten ja milloin opintoihin ilmoittaudutaan?

Opintoihin ilmoittautuminen löytyy koulutuskohtaisista tiedoista. Opintoihin voi ilmoittautua läpivuoden joustavasti oman aikataulun mukaan. 

Milloin opintoja voi suorittaa?
Suurinosa opintojaksoista ei ole aikaan sidottuja ja ne voidaan suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti. Osa KAMKstart opintojaksoista on sidottu kevät- tai syyslukukauteen.
Millainen arviointi kursseissa on?
Arviointi on pääsääntöisesti numeroarviointi 1-5. Joissakin opintojaksoissa on vielä käytössä hyväksytty-hylätty -arviointi. 
Menetänkö ensikertalaisen paikan, jos otan opiskelupaikan vastaan KAMKstart -erillishaun kautta?
Kyllä, ottamalla opiskelupaikan vastaan korkeakoulusta, menetät samalla korkeakoulun ensikertalaisuutta koskevan oikeuden. Voit ottaa korkeakoulupaikan vastaan ainoastaan yhdestä korkeakoulusta saman lukukauden aikana. 
Saako opinnot hyväksiluettua?
KAMKstartissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, jos aloitat opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Useimmat KAMKstart -opintojaksot ovat koulutuksen pakollisia opintoja.
Milloin toisen asteen tutkinnon pitää olla suoritettuna?
Toisen asteen tutkinto ja KAMKstart -opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään kevätlukukaudella 31.7. mennessä  ja syyslukukaudella 31.12. mennessä. 
Miten haen KAMKiin, kun olen suorittanut KAMKstart -opinnot

Suoritettuasi KAMKstart -opinnot (15 op) ja kun olet saanut valmiiksi ylioppilastutkinnon tai saat lukion päättötodistuksen tai olet saanut suoritettua toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaussa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. KAMKstart -opintojen kautta KAMKiin hakevien erillishaku järjestetään joka vuosi toukokuun sekä marraskuun alussa.

Erillishausta lisätietoja ja aikataulun löydät verkkosivuiltamme (sivuston alalaita).