Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Projektit

Projektit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n TKI -toiminta tukee toiminta-alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja lisää niiden osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. TKI -toimintaa toteutetaan projektien avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Osa projekteista integroidaan tiiviisti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n opetustoimintaan niin, että opiskelijat voivat tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitään osana kehittämisprojekteja. 
 
Projekteja toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, joista EU-rahoitus on merkittävin. Lisäksi projekteja toteutetaan kansallisella rahoituksella (ministeriöt, Tekes, rahastot).  Kajaanin ammattikorkeakoulu on yrityksille luotettava ja asiantunteva hanketoiminnan kumppani, jolla on kokemusta erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme siten mielellämme päätoteuttajan roolissa ja otamme vetovastuun yhteishankkeiden toteuttamisesta. 

KAMKin tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutustu KAMKin käynnissä oleviin projekteihin.

Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma PAMA

Lyhenne:
PAMA
Hankeaika:
2019 - 2022
Rahoittaja:
EAKR-rahoitus
Kumppanit:
Lapin yliopisto
Budjetti:
80 265
Projektipäällikkö:
Tolonen Jaana
Projektin kuvaus
Palvelumuotoilun maisteriohjelma on kolmivuotinen hanke, jonka toteutuksesta vastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Hankkeen toimialue on ylimaakunnallinen ja sen osatoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Maisteriohjelman laajuus on 120 op ja sitä kehitetään aktiivisen seurannan ja arvioinnin keinoin. Hankkeen aikana toteutetaan yksi kaksivuotinen maisteriohjelma, jossa opiskelee kaksi ryhmää: yksi Rovaniemellä ja yksi Kajaanissa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 40 palvelumuotoilun maisteria sekä tarjota alueen yrityksille ja muille kiinnostuneille palvelumuotoilun avainosaamista avoimien luentojen, yrityksissä tapahtuvan monimuoto-opiskelun ja palvelumuotoilun “mestariluokka” MOOC (massive open online course) kurssin avulla.

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke

Lyhenne:
Digiyrittäjyys
Hankeaika:
2020 - 2022
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
58 725
Projektipäällikkö:
Takala Katri

Techno Nurse

Lyhenne:
Techno Nurse
Hankeaika:
2020 - 2024
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
280 000
Projektipäällikkö:
Kemppainen Jaana Päivi Helena
Juliste:
Projektin kuvaus
Techno Nurse- hanke (2020-2023) alkoi Kajaanin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020. Hankkeessa järjestetään sairaanhoitajakoulutusta, joka on suunnattu erityisesti Kuhmoon, Hyrynsalmelle ja Puolangalle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sairaanhoitajaksi opiskelevien kiinnittymistä alueeseen ja työpaikkoihin sekä turvata tietotaidon jatkuvuus kunnissa. Kyseisitä kunnista on valittu opiskelijoille mentorit, joiden tehtävänä on tehdä yhteistyötä koulutuksien kanssa ja edistää opiskelijoiden sairaanhoitajien ammattitaidon kehittymistä ja järjestää hyviä harjoittelumahdollisuuksia kyseisillä paikkakunnilla. Koulutuksessa keskitytään sairaanhoitajantutkinnon lisäksi etäyhteyksien käyttöön, teknologiaan ja digitalisaatioon hoitotyössä. Techno Nurse- sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiuksia, halukkuutta ja kykyä etäterveydenhuollon kehittämiseen. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama,

Sairaanhoitajan vastaanotto erik.koulutus

Lyhenne:
erko Sairaanhoitajan vastaanotto erki koulutus
Hankeaika:
2017 - 2023
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Yrkehögskolan Arcada, Centria AMK, Diakonia AMK, HAMK, JAMK, Karelia, Xamk, LAMK, Lapin amk, Yrkeshögskolan Novia, OAMK, Saimia, SAMK, Savonia, SeAMK, TAMK, Turun AMK
Projektipäällikkö:
Piirainen Anu
Projektin kuvaus
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen osaamistarvekartoituksen teko, opetussuunnitelman laadinta alan työelämän osaamistarvekartoitukseen perustuen sekä opintokokonaisuuden pilotointi. Opetussuunnitelma laadittiin ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä, yhteistyöhön osallistuivat myös työelämän edustajat kunkin kumppaniammattikorkeakoulun kautta. Opintojen pilotointi tapahtui kussakin mukana olleessa ammattikorkeakoulussa yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen toteutumista ja vastaavuutta työelämän tarpeisiin arvioitiin koulutuspilotin jälkeen opiskelijapalautten sekä työelämäpalautteen analyysillä.

Innovative Nurse (IN)- Sairaanhoitajakoulutus väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin

Lyhenne:
Innovative Nurse (IN)
Hankeaika:
2018 - 2021
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
509 468
Projektipäällikkö:
Kemppainen Jaana Päivi Helena
Projektin kuvaus
Innovative Nurse- hankkeessa ( 2019-2021) järjestetään sairaanhoitajakoulutusta Kainuussa Suomussalmella, pohjois-Karjalassa ja pohjois-Lapissa alueiden ammattikorkeakoulujen toimesta. Sairaanhoitajakoulutus on viety pienemmille paikkakunnille ja siinä keskitytään väljästi asuttujen alueiden sairaanhoitajien työvoimapulaan, työn erityishaasteisiin sekä digitalisaation että teknologian tuomiin mahdollisuuksiin hoitotyössä. Koulutus toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähiopetuksena sekä työn opinnollistamista hyödyntäen. Opetussuunnitelmissa ammattikorkeakoulut hyödyntävät toistensa osaamisen vahvuuksia. Opetussuunnitelman hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää laajemminkin sairaanhoitajakoulutuksessa Suomessa, hankkeelta ilmestyy useita julkaisuja hyvistä käytänteistä vuoden loppuun mennessä. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen toteutumiseen kotipaikkakunnalla ja etäyhteyksien käyttöön koulutuksessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Highway 2 Code

Lyhenne:
H2C
Hankeaika:
2018 - 2021
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
262 293
Projektipäällikkö:
Rantaharju Taneli
Juliste:
Projektin kuvaus
Highway 2 Code (H2C) hankkeen osalliset ammattikorkeakoulut toteuttavat projektimuotoista, työelämälähtöistä ohjelmistoalan osaajien kouluttamista vastaamaan tämän hetken tarpeita. Hanke toteutetaan yksilöille räätälöityinä opintopolkuina, joissa yksilölle valitaan eri AMK:ien tarjonnasta moduuleita suoritettavaksi joko lähi- tai etäopetuksessa. Hanke toteuttaa opetukseen osallistuville opintojaksopoolista räätälöidyn henkilökohtaistetun opintopolun (40 op) suoritettavaksi joko lähi- tai etäopetuksessa.

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus

Lyhenne:
Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus
Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
160 000
Projektipäällikkö:
Tikkanen Hannu
Projektin kuvaus
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

Resto Ylivieska

Lyhenne:
Resto Ylivieska
Hankeaika:
2018 - 2021
Rahoittaja:
ESR-rahoitus
Kumppanit:
Centrian ammattikorkeakoulu
Budjetti:
255 441
Projektipäällikkö:
Juntunen Annamaija
Juliste:
Projektin kuvaus
Tässä restonomitutkintoon johtavassa monimuotokoulutuksessa on ensisijaisena tavoitteena kehittää alueen osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutetaan restonomitutkintoon johtava koulutus (laajuus on 210 opintopistettä). Koulutus toteutetaan matkailun koulutusohjelmassa siten, että alueen tarpeet otetaan huomioon painoalueina. Koulutuksen järjestämisestä ovat vastuussa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Monimuotokoulutuksena toteutettu koulutus tukee alueen yritysten kehittämistarpeita. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa opiskelun kuluessa. Opiskelijat voivat myös opinnollistaa opintojaan töitä tehden ja samalla suorittaa opintopisteitä. Yritys hyötyy opiskelijan työpanoksesta ja työelämään suunnatuista oppimistehtävistä. Työn opinnollistaminen tekee opiskelijalle opiskelusta mielekästä ja helpottaa työllistymistä alueen yrityksiin.

POST-IT muuntokoulutus

Lyhenne:
POST-IT muuntokoulutus
Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti:
139 348
Projektipäällikkö:
Tikkanen Hannu
Projektin kuvaus
Muuntokoulutusprojekti, jossa koulutetaan ICT-alan osaajia, joilla jo on tutkinto tai puuttuu vain osin tutkinnosta. Opiskelijat valmistuvat insinööriksi tai tradenomiksi. Osa suorittaa vain suuntaavia opintoja 60 op.

Innostu vanhustyöstä

Lyhenne:
Innostu vanhustyöstä
Hankeaika:
2021 - 2023
Rahoittaja:
ESR-rahoitus
Budjetti:
50 193
Projektipäällikkö:
Räisänen Katja
Projektin kuvaus
Innostu vanhustyöstä - hankkeen tarkoituksena on lisätä sote-alan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sote-alan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat. Hankkeen toimijoina ovat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun sote sekä kumppaneina alueen yksityisiä toimijoita ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Hankekokonaisuus kehittää ja vahvistaa kaikkien toimijoiden moniammatillista vanhustyön osaamista, mikä näkyy asiakkaan hoidon ja palvelun laadun parantumisena.
Näytä lisää