Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Projektit

Projektit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n TKI -toiminta tukee toiminta-alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja lisää niiden osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. TKI -toimintaa toteutetaan projektien avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Osa projekteista integroidaan tiiviisti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n opetustoimintaan niin, että opiskelijat voivat tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitään osana kehittämisprojekteja. 
 
Projekteja toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, joista EU-rahoitus on merkittävin. Lisäksi projekteja toteutetaan kansallisella rahoituksella (ministeriöt, Tekes, rahastot). Kajaanin Ammattikorkeakoulu OY on myös aktiivisesti mukana osaamiskeskusohjelmissa ja yritysten toimintaympäristöjen kehittämisessä. 

 Kajaanin ammattikorkeakoulu on yrityksille luotettava ja asiantunteva hanketoiminnan kumppani, jolla on kokemusta erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme siten mielellämme päätoteuttajan roolissa ja otamme vetovastuun yhteishankkeiden toteuttamisesta. 

KAMKin tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutustu KAMKin käynnissä oleviin projekteihin.

Älyllä aktiiviseksi

Hankeaika:
2018 - 2019
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, opiskeluterveydenhuolto VITAL, KAMK Sports –korkeakoululiikunta sekä opiskelijakunta KAMO.
Budjetti:
75 000
Projektipäällikkö:
Sanna Pakkala-Juntunen
Projektin kuvaus
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

Projektin nimi TESTI

Hankeaika:
2018 - 2019
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, opiskeluterveydenhuolto VITAL, KAMK Sports –korkeakoululiikunta sekä opiskelijakunta KAMO.
Budjetti:
75 000
Projektipäällikkö:
Sanna Pakkala-Juntunen
Projektin kuvaus
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden TE-toimistot ja ELY-keskukset. Muuntokoulutuksen yritysyhteistyökumppanit: Kemin Kaidi biopolttoaine, Kemijärven Boreal Bioref biotuotetehdas, Paltamon KaiCell Fibers biotuotetehdas, Kajaanin North European Bio Tech Oy bioetanoli, Iisalmen Green Fuel Nordic Oy bioöljy, Kuopion Finnpulp biotuotetehdas, Nurmes Biopark Oy vihreän energian teollisuusalue (uusi saha, biodieseltehdas ja puuhiilitehdas), Lieksan Green fuel Nordic Oy bioöljy, Haapajärven Nihak ry:n hanke biotuotetehdas ja Pietarsaaren North European Bio Tech Oy bioetanoli.
Budjetti:
960 000,00
Projektipäällikkö:
Hannu Tikkanen
Projektin kuvaus
Hankkeen keskeinen tavoite on varmistaa, että Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan bio- ja kiertotalousalan yritykset saavat tarvitsemansa osaajat ja että yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille syntyy vuorovaikutteinen kumppanuus, joka tukee yritysten kestävää kasvua ja uudistumista.

BIOFEGG

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Tekes
Kumppanit:
BIOENERGY 2020+ GmbH (BE2020), Metener Oy, Mustankorkea Oy, Jahotec Oy, Luleå University of Technology (LTU), Institute of Environmental Biotechnology - IFA Tulln, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), EVM Energie Versorgung Margarethen am Moos GmbH (EVM)
Budjetti:
262 000
Projektipäällikkö:
Antti Rimpiläinen
Projektin kuvaus
The European Commission’s ambitious renewable energy goals, 20-20-20 objectives and Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) request new technological and non-technological measures. Biogas is one of the promising energy sources that is not fully employed yet as a part of national gas and electric grids. BIOFEGG project will tackle this shortcoming by standardizing biogas quality. The project develops and pilots new control methods for anaerobic digestion process and a novel biogas cleaning and upgrading method for siloxanes and terpenes. The project also demonstrates a recently developed innovative real-time monitoring system for the biogas quality. The connectivity of biogas plants to gas grids, biomethane filling stations and future electric generation systems are studied in the project taking into account both technical issues and non-technical issues like regulations, environmental aspects and financial framework. The project is conducted by an international team consisting of four industrial partners and four research partners.

Bites1 (MpD)

Hankeaika:
2016 - 2018
Rahoittaja:
Kainuun ELY-keskus, maaseuturahasto
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, CEMIS Oulu
Budjetti:
153 000
Projektipäällikkö:
Outi Laatikainen
Projektin kuvaus
BITES 1: Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky: Analytiikan kehittäminen biokaasuprosessin toiminnan seuraamiseen, teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitosten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista ja aluetalouden näkökulmista.

CEMIS 2017-2018 KANTELI

Hankeaika:
2017 - 2018
Rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TYT
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Budjetti:
622 860
Projektipäällikkö:
Anas Al Natsheh
Projektin kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulun suunnittelemassa KANTELI Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeessa tavoitteena on vuosina 2017 ja 2018 kehittää toimintamalli, jonka avulla pystytään tehokkaasti edistämään spin-off yritystoiminnan syntymistä ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutukseen osallistuu kaikki CEMISin toimijat omien rinnakkaisten kehittämishankkeidensa kautta. Kaksiosaisen hankkeen yhdistävänä tekijänä on kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen tavoitteina on synnyttää uusia spin-off -yrityksiä, verkottaa alkavia yrityksiä olemassa olevien kanssa ja lisätä toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kv-liiketoiminnan mahdollisuuksia.

CEMIS 2017-2018 LIIKUTPA

Hankeaika:
2017 - 2018
Rahoittaja:
Kainuun liitto
Kumppanit:
Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Budjetti:
1 431 000
Projektipäällikkö:
Taneli Rantaharju
Projektin kuvaus
Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIIKUTPA – Liikunnan ja hy­vin­voin­nin uudet teknologiat ja palvelut – hankkeen tavoitteena on tuot­taa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka mahdollistavat omaehtoisen hy­vin­voin­nis­ta ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon kehittämisen etä- ja itse-diagnostiikan suuntaan sekä suo­ma­lai­sen huippu-urheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan ke­hit­ty­mi­sen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan ryhmähankkeena kaik­kien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI – Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hank­kee­seen.

DIGIOS kaikki

Hankeaika:
2017 - 2019
Rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kumppanit:
Kainuun ammattiopisto, Kainuun SOTE
Budjetti:
462 761
Projektipäällikkö:
Kirsi Moisanen
Projektin kuvaus
Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Kainuun ammattiopiston (KAO) sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden asiakkaiden   palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta uudistamalla hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi. Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistamisen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla.

DiGi-Vision

Rahoittaja:
Karelia CBC
Kumppanit:
Petrozavodsk State University
Budjetti:
49 875
Projektin kuvaus
The DiGi-Vision micro project will attempt to create a wider development project for utilization of the digitalization of services and products as a mean for business growth and social accessibility in the core region of Karelia CBC program. The core idea of the project is to support technically the digitalization of services and products for the SMEs in the region and support their business model development to capture the opportunity and service cross boarders markets, which will result in increasing the number of workplaces and contribute to the regional sustainable development.

DIMMI (Kaikki)

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Budjetti:
393 800
Projektipäällikkö:
Tanja Korhonen
Projektin kuvaus
DIMMI-hankkeessa pyritään tukemaan nuorten positiivista mielenterveyttä sekä uusilla toimintatavoilla että jo käytössä olleilla hyväksi havaituilla toimintamalleilla ja niiden integraatiolla. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tapahtuu usealla tasolla; yksilön tukemisen, perheen tukemisen ja yhteiskunnan syrjäytymistä tuottavien rakenteiden purkamisen ja nuoria osallistavien rakenteiden luomisen kautta. DIMMI vastaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn haasteeseen kehittämällä uusia menetelmiä kohderyhmän mielenterveyden tukemiseen ja selvittämällä niiden vaikutuksia sekä tehokkuutta.
Lataa lisää