Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Projektit

Projektit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n TKI -toiminta tukee toiminta-alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja lisää niiden osaamista, hyvinvointia ja yrittämistahtoa. TKI -toimintaa toteutetaan projektien avulla, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Osa projekteista integroidaan tiiviisti Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n opetustoimintaan niin, että opiskelijat voivat tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitään osana kehittämisprojekteja. 
 
Projekteja toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, joista EU-rahoitus on merkittävin. Lisäksi projekteja toteutetaan kansallisella rahoituksella (ministeriöt, Tekes, rahastot).  Kajaanin ammattikorkeakoulu on yrityksille luotettava ja asiantunteva hanketoiminnan kumppani, jolla on kokemusta erilaisten yhteishankkeiden hakuun, hallinnointiin, raportointiin ja talousseurantaan liittyen. Yhteistyöhankkeissa toimimme siten mielellämme päätoteuttajan roolissa ja otamme vetovastuun yhteishankkeiden toteuttamisesta. 

KAMKin tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutustu KAMKin käynnissä oleviin projekteihin.

Advent

Hankeaika:
2017 - 2020
Rahoittaja:
ERASMUS plus
Kumppanit:
The University of Iceland’s Hornafjordur Regional Research Centre, Visit Vatnajökull, Kajaani University of Applied Sciences,  vocational school Kainuun ammattiopisto, Naturpolis, West Highland College, college of the University of the Highlands and Islands, the Lochaber Chamber of Commerce
Budjetti:
449 930
Projektipäällikkö:
Marjukka Turunen
Juliste:
Projektin kuvaus
The main objective of ADVENT (Adventure Tourism Vocational Education and Training) is to strengthen SMEs ability to meet such challenges through increased accessibility of educational and training programs. To do this, collaborative forums need to be created on a cross-sectoral level, with participation of both educational institutes and representatives of tourism SMEs. These forums will identify the educational needs of SMEs and design and develop courses appropriate to meeting them.

AI Boost

Hankeaika:
2021 - 2022
Rahoittaja:
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, Pohjois-Pohjanmaan ELY
Budjetti:
233 870
Projektipäällikkö:
Anas Al Natsheh
Juliste:
Projektin kuvaus
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa koneoppimisen (machine learning, ML) ja luonnollisen kielen käsittelyn(natural language processing, NLP) demonstraatioit a ja selvittää mm. miten niiden avulla voidaan parantaa teknologialiiketoiminnan markkinointia ja asiakaspalvelua. Tämän avulla yritykset voisivat paremmin lisätä kansainvälistä kattavuuttaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten tekoälyn käyttöönotto voi vaikuttaa yrityksen strategiaan, liikevaihtoon ja tulokseen. Hankkeen tuloksena on toteutettu 2 – 4 tekoälyyn perustuvaa teknologiademonstraatioita KAMKissa CEMIS-teknologioille. Tuloksena on myös toteutettu selvitys tekoälyn käyttöönotosta suomalaisissa pk-yrityksissä sekä millaisia vaikutuksia tekoälyn hyödyntämisellä on liiketoimintaan. Hankkeen tuloksia ja syntynyttä uutta tietoa sekä osaamista on jaettu alueen elinkeinoelämän hyödynnettäväksi hankkeen aikana järjestetyissä seminaareissa ja työpajoissa, KAMKin ja CEMISin toiminnassa sekä muille sidosryhmille.

AI Tekoäly koulutuksen laadun ja opiskelioiden menestyksen parantamiseen

Hankeaika:
2020 - 2022
Rahoittaja:
Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY
Budjetti:
374 048
Projektipäällikkö:
Anas Al Natsheh
Projektin kuvaus
Tekoäly koulutuksen laadun ja opiskelijoiden menestyksen parantamiseen -hankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulu(KAMK) käyttöönottaa ja käyttökouluttaa opetustoimintaansa sekä opiskelijavuorovaikutusta uudistavia tekoälyntukemia toiminnallisuuksia. Tavoitteena on kyetä vastaamaan Suomen ja Kainuun korkeakouluopetusta koskeviintulevaisuuden kunnianhimoisiin tavoitteisiin sekä toimia suomalaisena suunnannäyttäjänä muutoksessa älykkääksikorkeakouluksi.Suomen muuttaminen tekoälyn aikaan (TEM) tarkoittaa julkisten toimijoiden kohdalla kunnianhimoa maailmanparhaiden palveluiden kehittämiseksi, rohkeita valintoja ja investointeja sekä datan hyödyntämistä kaikilla sektoreilla.Suomi on perässä korkeakoulutettujen tasossa vertailukelpoisiin maihin nähden. Suomen 25-34-vuotiaidenkorkeakoulutettujen tason (41%, OECD) nostaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden tasolle (50%)merkitseekin suurta tarvetta opetustoiminnan kehittämiselle. Lisäksi erityisesti Kainuun haasteena on opiskelijoiden jakoulutetun työvoiman houkuttelu alueelle sekä valmiudet tarjota paikalliselle väestöpohjalle riittävät koulutuspolut ainakorkeakoulutukseen asti. Hanke parantaa koulutuksen kokonaislaatua ja saatavuutta sekä oppijoiden pysymistäsuunnitellulla opintopolulla Kainuun alueella.Hankkeen päätavoitteena on käyttöönottaa tekoälyn, erityisesti luonnollisen kielen käsittelyn (NLP), avulla koulutustaparantavia toiminnallisuuksia sekä edistää koulutusorganisaation ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Hankkeenkeskeisinä toimenpiteinä ovat valittujen toiminnallisuuksien käyttöönotto, niiden jalkauttaminen henkilöstön jaopiskelijoiden tietoisuuteen sekä juurruttaa uudet toimintatavat päivittäiseen työskentelyyn. Opetuksellisen analytiikanhyödyntämisen esimerkkejä ovat mm. automaattinen suoritusten arviointi ja arvostelu, yksilöllisten oppimismallien jakurssisisältöjen puutteiden havaitseminen. Hankkeessa käyttöönotettavat tekoälyä (NLP) hyödyntävättoiminnallisuudet parantavat opiskelijoiden oppimistuloksia, oppimismotivaatiota ja opinnoissa etenemistä.Koulutusorganisaation ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen kehittäminen lisää opiskelijoiden sitoutuneisuutta jasuunnitelmanmukaisen suoriutumisen todennäköisyyttä.Hanke toteutetaan neljällä työpaketilla:Työpaketti 1: Opetuksellisen analytiikan suunnittelu ja käyttöönottoTyöpaketti 2: Tietojärjestelmäavusteisen vuorovaikutuksen hyödyntäminenTyöpaketti 3: Oppimisanalytiikan opetuskäytön ja tietojärjestelmäavusteisen vuorovaikutuksen käytänteidenjalkauttaminenTyöpaketti 4: Projektin johtaminen, hallinto ja viestintäUusien menetelmien käyttöönoton avulla opiskelijat tulevat jatkossa kulkemaan opintojen läpi entistä nopeammin jaliittyvät aikaisemmin Kainuun elinkeinoelämään. Hankkeen avulla KAMK saa mahdollisuuden houkutella etenkintekoälyyn liittyvää erikoisosaamista, joka tukee tämän hankkeen lisäksi myös koulutusorganisaation tavallistadataintensiivistä tutkintokoulutusta. Uusien osaajien tuoma tietotaito siirtyy siten myös laajemmin Kainuunvaikutusalueelle dataintensiivisen osaamisalueen, TKI-toiminnan ja muun yleisen kehitystoiminnan välityksellä.Hankkeen tuloksena KAMK käyttöönottaa opetustoimintaa ja opiskelijavuorovaikutusta tehostavia älykkäitätoiminnallisuuksia. Samoin hankkeen tuloksena opetushenkilöstö sekä opiskelijaviestinnän ja opintojen ohjauksenhenkilöstö on opetettu käyttämään uusia toiminnallisuuksia, tekemään parannuksia opetussuunnitelmaan jaintegroimaan uudet toimintatavat päivittäisiin työprosesseihinsa.Hanke toteuttaa Rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toimintalinjaa 4 Koulutus,ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sen erityistavoitetta 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoatukevien palveluiden parantaminen. Hanke kohdistuu jatkuvan oppimisen edellytysten parantamiseen. Hankkeessakäyttöönotetut ratkaisut edistävät oppimistuloksia ja vähentävät opintojen keskeyttämisiä, jotka nopeuttavat siirtymistäKainuun elinkeinoelämään. Tulevaisuudessa menetelmät parantavat myös välillisten kohderyhmien kuten alueenelinkeinoelämän nopeisiin koulutustarpeisiin vastaamista

AIKO CEMIS Kiina esiselvitys

Hankeaika:
2018 - 2018
Rahoittaja:
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO), Kainuun liitto
Budjetti:
30 000
Projektipäällikkö:
Mikko Kerttula
Projektin kuvaus
Hankkeen tavoitteena on selvittää Kiinan markkinapotentiaali CEMIS-toimijoiden ja kumppaneiden kannalta, sekä työstää tarkempi markkinoillemenosuunnitelma tulevaan CEMIS-kehittämisohjelmaan, mikäli markkinoillemeno päätetään sisällyttää kehittämisohjelmaan CEMIS-strategiaryhmässä.

AIKO Ravinteiden talteenotto

Hankeaika:
2018 - 2019
Rahoittaja:
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO), Kainuun liitto
Budjetti:
23 655
Projektipäällikkö:
Kaarina Prittinen
Projektin kuvaus
AIKO-hankkeen tavoitteena on laadukas hankesuunnitelma EU:n Horisontti-rahoitusohjelman alaiseen Bio-Based Industries -ohjelmaan. Suunniteltavan projektin nimi on "CINPAD - Circulation of bio-based nitrogen and phosphorus with recyclable adsorbents and (electro)chemical precipitation". Tavoitteena on demonstroida typen ja fosforin talteenotto erilaisista jätevesistä adsorbentti- ja sähkökemiallisten teknologioiden yhdistelmällä, ja valmistaa näistä lannoitetuotteita taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Adsorbentteina voidaan hyödyntää selluteollisuuden sivuvirtoja, millä tavoitellaan myös selluteollisuuden resurssitehokkuuden paranemista. Kainuussa tavoitteena on myös KAMKin ja Aquamineralsin osaamisen kehittyminen ja kv. verkostojen vahvistuminen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Hankeaika:
2017 - 2019
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Metropolia-ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen mattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
Budjetti:
3 728 568
Projektipäällikkö:
Pasi Korhonen
Projektin kuvaus
Opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 tukee hallituksen kärkihankkeiden tavoitteita ja joustavoittaa ja nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalintoja ja niissä käytettäviä menetelmiä, kehittää joustavia opintopolkuja ja korkeakoulujen välistä sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa hyödynnetään tehokkaasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Automation in Network

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab
Budjetti:
108 917
Projektipäällikkö:
Kimmo Kemppainen
Projektin kuvaus
Hankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan (ICT, kappaletavara- ja prosessiautomaatio) ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö FILE ja verkkolaboratorioiden konsepti FIINLab. Verkko-oppimisympäristö FILEssä ja verkkolaboratorio FIINLabissa opiskelijat sekä oppilaitosten ja teollisuuden henkilökunta voivat opiskella, toteuttaa yhteisiä projekteja ja ideoida uutta. Suomen valmistava teollisuus tarvitsee digitaalisesta murroksesta selvitäkseen nopeasti digitaalisen ajattelutavan omaavia uusia insinöörejä ja työelämässä olevien henkilöiden osaamistason nostamista.

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit:
Lapin, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden TE-toimistot ja ELY-keskukset. Muuntokoulutuksen yritysyhteistyökumppanit: Kemin Kaidi biopolttoaine, Kemijärven Boreal Bioref biotuotetehdas, Paltamon KaiCell Fibers biotuotetehdas, Kajaanin North European Bio Tech Oy bioetanoli, Iisalmen Green Fuel Nordic Oy bioöljy, Kuopion Finnpulp biotuotetehdas, Nurmes Biopark Oy vihreän energian teollisuusalue (uusi saha, biodieseltehdas ja puuhiilitehdas), Lieksan Green fuel Nordic Oy bioöljy, Haapajärven Nihak ry:n hanke biotuotetehdas ja Pietarsaaren North European Bio Tech Oy bioetanoli.
Budjetti:
960 000
Projektipäällikkö:
Hannu Tikkanen
Projektin kuvaus
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

BIOFEGG

Hankeaika:
2018 - 2020
Rahoittaja:
Business Finland
Kumppanit:
BIOENERGY 2020+ GmbH (BE2020), Metener Oy, Mustankorkea Oy, Jahotec Oy, Luleå University of Technology (LTU), Institute of Environmental Biotechnology - IFA Tulln, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), EVM Energie Versorgung Margarethen am Moos GmbH (EVM)
Budjetti:
262 000
Projektipäällikkö:
Antti Rimpiläinen
Juliste:
Projektin kuvaus
The European Commission’s ambitious renewable energy goals, 20-20-20 objectives and Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) request new technological and non-technological measures. Biogas is one of the promising energy sources that is not fully employed yet as a part of national gas and electric grids. BIOFEGG project will tackle this shortcoming by standardizing biogas quality. The project develops and pilots new control methods for anaerobic digestion process and a novel biogas cleaning and upgrading method for siloxanes and terpenes. The project also demonstrates a recently developed innovative real-time monitoring system for the biogas quality. The connectivity of biogas plants to gas grids, biomethane filling stations and future electric generation systems are studied in the project taking into account both technical issues and non-technical issues like regulations, environmental aspects and financial framework. The project is conducted by an international team consisting of four industrial partners and four research partners.

Bites

Hankeaika:
2016 - 2018
Rahoittaja:
Maaseuturahasto, Kainuun ELY
Kumppanit:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, CEMIS Oulu
Budjetti:
153 000
Projektipäällikkö:
Outi Laatikainen
Juliste:
Projektin kuvaus
Analyysimenetelmien kehitys, liiketoimintamallit ja kilpailukyky: Analytiikan kehittäminen biokaasuprosessin toiminnan seuraamiseen, teknis-taloudellinen selvitys maatilakokoluokan biokaasun tuotantolaitosten raaka-ainepohjan laajentamisesta ja liiketoimintamalleista ja aluetalouden näkökulmista. * edistää maatilakokoluokan biokaasutuotannon lisääntymistä Kainuussa laajemman raaka-ainepohjan, prosessiosaamisen ja -optimoinnin avulla * edistää biokaasualan liiketoimintamallien kehittymistä Kainuussa * edistää biokaasutuotannon palveluliiketoiminnan kehittymistä Kainuussa keskittyen erityyppisten biokaasureaktorien analytiikkaan * tuottaa ja tuoda alueelle uutta tietoa biokaasuprosessin toiminnasta ja optimoinnista * parantaa tiedonjakoa hankkeen alueellisten sidosryhmien ja kansainvälisten toimijoiden välillä * tuoda esiin Kainuun alueen erityisosaaminen myös muilla alueilla ja edistää alueen yritysten liiketoiminnan laajentumista
Näytä lisää