Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Tutkimusluvat

Kajaanin ammattikorkeakoulun myöntämä tutkimuslupa tarvitaan, kun tutkimus kohdistuu KAMKin opiskelijoihin, henkilökuntaan tai KAMKiin organisaationa.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupahakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse skannattuna osoitteeseen kajaanin.amk@kamk.fi.

Tutkimuslupahakemus-lomake (täytettävä lomake avautuu Internet Explorer -selaimella)

 

Tutkimusluvan myöntäminen

Tutkimuslupa myönnetään pääsääntöisesti tieteellisiin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin. Tutkimuslupa voidaan myöntää KAMKin henkilökuntaan kuuluvulle, jos kyseessä on jatko-opinnot tai KAMKin toimintaan liittyvä tutkimus. Tällöin tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tulosten levittäminen, ja miten tulokset hyödyntävät KAMKin kehittämisessä.
Tutkimusluvat KAMKissa myöntää rehtori.

Aineiston käsittely tutkimuksessa

Tutkimusluvan myöntämiseen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on se, että tutkimuksen tekijä sitoutuu huolehtimaan tietojen/aineiston käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön.

Tutkimuksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tutkimusluvan mukaisen tutkimuksen tekemiseksi. Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen aineisto tulee hävittää, anonymisoida tai pseudonymisoida asianmukaisella tavalla.

Tutkimusluvan myöntäjä toimittaa myönteisen päätöksen hakijalle ja KAMKin henkilölle, joka vastaa tietojen/aineiston luovuttamisesta KAMKin järjestelmästä tai kyselyjen välittämisestä tutkimukseen osallistuville. Tässä yhteydessä tutkimusluvan saanut sopii myös esim. kyselyjen lähettämisen käytännön toteuttamisesta.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

KAMK edellyttää, että tutkija sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Tutkimuksessa on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa henkilötietojen tietosuoja. Tutkittavia tulee informoida henkilötietojen käsittelystä ennen tietojen käsittelyn aloittamista.

Kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee tutkimuslupahakemuksen liitteenä olla seloste henkilötietojen käsittelytoimista (Tietosuoja-asetus 679/2016). Tarvittaessa hakemuksen liitteenä tulee olla myös tutkimuseettinen ennakkoarviointilausunto.

Tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat tutkimusrekisterit tulee hävittää tai arkistoida henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

Tutkimuslupahakemus KAMK