Ilmastonmuutos näkyy meidän kaikkien elämässä. Ilmastonmuutoksen ratkaisuja mietitään eri tasoilla – Euroopassa, Suomessa, yrityksissä ja eri organisaatioissa. Eri tasoilla on erilaisia päästövähennystavoitteita ja niitä tukevia ohjauskeinoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina vuosikymmeninä kasvihuonekaasupäästöjä tullaan vähentämään voimakkaasti. Tästä seuraa väistämätön taloudellinen murros, kun me pyrimme siirtymään fossiilienergiaan nojautuvista toiminnoista ja elinkeinoista hiilineutraalimpaan yhteiskuntaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ja markkinoita erilaisille vähähiilisille tuotteille ja palveluille.

ipe_flyer-1.jpgKAMK on tuottanut Ilmastonmuutoksen perusteet verkko-opintojakson, joka nostaa asiaa esille ja tarjoaa perustietoa eri

kohderyhmille. Ilmastonmuutokseen liittyvän tietopohjan ja osaamisen kasvattaminen on olennaista, jotta erilaisia ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja löydetään ja etenkin otetaan käyttöön. Tekniikan ala on tärkeässä roolissa, mutta myös muu liiketoiminnan kehittäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta. Liiketoiminnallinen näkökulma ja kansantalous ovat läsnä kaikilla toimialoilla, joten osaamista tarvitaan esimerkiksi päästökaupan periaatteiden ymmärtämiseen, vastuulliseen sijoitustoimintaan, kestäviin julkisiin hankintoihin tai vastuulliseen liiketoimintaan. Toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ovat yrityksille myös usein markkinoinnin kannalta tärkeitä.

Vihreä siirtymä, eli erilaiset vähähiiliset tuotteet ja palvelut, tarjoaa lukuisia elinkeinomahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille. On tärkeää, että osaaminen aihepiirin ympärillä lisääntyy ja sitä kautta ymmärrys millä tavalla voidaan vähentää päästöjä. Samalla pystytään kehittämään olemassa olevaa ja luoda uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut hankkeessa kehitetään PK- ja mikroyritysten johdon ja henkilökunnan sekä heille palveluja tuottavien tahojen osaamista ilmastonmuutoksen eri ratkaisuista. Tämän lisääntyneen osaamisen myötä edesautetaan yrityksiä löytämään uutta liiketoimintaa, kehittämään olemassa olevaa toimintaa sekä ottamaan käyttöön uusia tuotteita ja palveluita. 

Verkko-opintojaksot

Vastataksemme osaltamme tähän, hankkeessa tuotetaan kaksi verkko-opintojaksoa: Ilmastotoimet tekniikan alalla ja Ilmastotoimet liiketaloudessa. Nämä opintojaksot on tehty yritysten tarpeita ja palautetta kuullen, ja ne on toteutettu oppimisen kannalta motivoivasti KAMKin Edukamu-verkkoalustalle. Näissä opintojaksoissa käydään läpi erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin tekniikan kuin liiketaloudenkin alalla. Hankkeen aikana verkko-opintojaksot on suunnattu mikro- ja pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle, mutta opintojaksot palvelevat yritysten tarpeita myös jatkossa, sillä hankkeen jälkeen ne ovat laajemmin suoritettavissa. Hankkeessa järjestetään myös sparrausta ja työpajoja, joissa erityisesti keskitytään siihen, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehittämistarpeita konkreettisesti nousee. Työpajaosallistumisten pohjalla on edellä mainittujen verkko-opintojaksojen suorittaminen. 

Verkko-opintojaksot valmistuvat kevään aikana!

Hankkeen myötä yritysten johto ja henkilökunta lisäävät osaamista ja ymmärtämystä ilmastonmuutoksen ratkaisujen toteuttamisesta. Se antaa mahdollisuuden yritysten omien prosessien ja toiminnan kehittämiseen sekä teknisessä mielessä että liiketoiminnan näkökulmasta. Tällä tavoin yritykset ovat pystyneet kehittämään liiketoimintaansa, ottamaan käyttöön uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Henkilökunnan lisääntyneen osaamisen myötä henkilökunta osallistuu muutoksiin aktiivisesti ja tuo siten lisäarvoa yrityksille. Sekä osallistuneiden yritysten henkilökunta ja johto että heille palveluita tarjoavien tahojen henkilökohtainen osaaminen kasvaa, jolloin työllistymismahdollisuudet lisääntyvät ja kukin osaltaan pystyy auttamaan omaan yritystään /organisaatiotaan eteenpäin. Yksi merkittävä vaikutus on myös kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ja kestävän kehityksen ratkaisuiden käyttöönotto. 
 
Ota yhteyttä!
Heidi Karppinen, projektipäällikkö
p. +358 40 485 5695
heidi.karppinen@kamk.fi