Ilmastonmuutos näkyy meidän kaikkien elämässä. Ilmastonmuutoksen ratkaisuja mietitään eri tasoilla – Euroopassa, Suomessa, yrityksissä ja eri organisaatioissa. Eri tasoilla on erilaisia päästövähennystavoitteita ja niitä tukevia ohjauskeinoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina vuosikymmeninä kasvihuonekaasupäästöjä tullaan vähentämään voimakkaasti. Tästä seuraa väistämätön taloudellinen murros, kun me pyrimme siirtymään fossiilienergiaan nojautuvista toiminnoista ja elinkeinoista hiilineutraalimpaan yhteiskuntaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ja markkinoita erilaisille vähähiilisille tuotteille ja palveluille.

ipe_flyer-1.jpgKAMK on tuottanut Ilmastonmuutoksen perusteet verkko-opintojakson, joka nostaa asiaa esille ja tarjoaa perustietoa eri

kohderyhmille. Ilmastonmuutokseen liittyvän tietopohjan ja osaamisen kasvattaminen on olennaista, jotta erilaisia ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja löydetään ja etenkin otetaan käyttöön. Tekniikan ala on tärkeässä roolissa, mutta myös muu liiketoiminnan kehittäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta. Liiketoiminnallinen näkökulma ja kansantalous ovat läsnä kaikilla toimialoilla, joten osaamista tarvitaan esimerkiksi päästökaupan periaatteiden ymmärtämiseen, vastuulliseen sijoitustoimintaan, kestäviin julkisiin hankintoihin tai vastuulliseen liiketoimintaan. Toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ovat yrityksille myös usein markkinoinnin kannalta tärkeitä.

Vihreä siirtymä, eli erilaiset vähähiiliset tuotteet ja palvelut, tarjoaa lukuisia elinkeinomahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille. On tärkeää, että osaaminen aihepiirin ympärillä lisääntyy ja sitä kautta ymmärrys millä tavalla voidaan vähentää päästöjä. Samalla pystytään kehittämään olemassa olevaa ja luoda uutta liiketoimintaa. Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut hankkeessa kehitetään PK- ja mikroyritysten johdon ja henkilökunnan sekä heille palveluja tuottavien tahojen osaamista ilmastonmuutoksen eri ratkaisuista. Tämän lisääntyneen osaamisen myötä edesautetaan yrityksiä löytämään uutta liiketoimintaa, kehittämään olemassa olevaa toimintaa sekä ottamaan käyttöön uusia tuotteita ja palveluita. 

Verkko-opintojaksot

Vastataksemme osaltamme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, hankkeessa tuotetaan kaksi verkko-opintojaksoa: Ilmastotoimet tekniikan alalla ja Ilmastotoimet liiketaloudessa. Nämä opintojaksot on tehty yritysten tarpeita ja palautetta kuullen, ja ne on toteutettu oppimisen kannalta motivoivasti KAMKin Edukamu-verkkoalustalle. Näissä opintojaksoissa käydään läpi erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin tekniikan kuin liiketaloudenkin alalla.

Hankkeen aikana verkko-opintojaksot on suunnattu mikro- ja pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle, mutta opintojaksot palvelevat yritysten tarpeita myös jatkossa, sillä hankkeen jälkeen ne ovat laajemmin suoritettavissa. Hankkeessa järjestetään myös sparrausta ja työpajoja, joissa erityisesti keskitytään siihen, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehittämistarpeita konkreettisesti nousee. Työpajaosallistumisten pohjalla on edellä mainittujen verkko-opintojaksojen suorittaminen.

Verkko-opintojaksoihin ilmoittautuminen on tauolla, julkaisemme linkin Edukamu-alustalle lähitulevaisuudessa.

Tietoa Ilmastotoimet-kurssien osallistujille

Kurssien sisältö

Ilmastotoimet-opintojaksoissa käydään läpi erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin tekniikan kuin liiketaloudenkin alalla.

Hankkeen aikana verkko-opintojaksot on suunnattu mikro- ja pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle, mutta opintojaksot palvelevat yritysten tarpeita myös jatkossa, sillä hankkeen jälkeen ne ovat laajemmin suoritettavissa. Hankkeessa järjestetään myös sparrausta ja työpajoja, joissa erityisesti keskitytään siihen, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehittämistarpeita konkreettisesti nousee.

Tarvittavat lomakkeet: 

ESR henkilötietolomake – ohje:

 Koska verkkokurssi järjestetään osana Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut –hanketta, joka on ESR-rahoitteinen (ESR=Euroopan sosiaalirahasto), on hanketoteuttajan kerättävä osallistujilta tarvittavat tiedot hankkeen tulosten todentamiseksi. 

Jos et aiemmin ole osallistunut verkkokurssille ja työpajaan, täytä ESR-aloitustietolomake ja palauta sen Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut –hankkeen projektipäällikölle allekirjoitettuna. 

ESR-lopetuslomake kerätään sinulta syyskuussa 2023, kun verkkokurssi on käytynä ja työpaja on pidetty. Voit ladata lomakkeen alta. Lähetä lopetuslomake rastittuna ja allekirjoitettuna projektipäällikölle 26.9.2023 mennessä. Voit myös palauttaa lopetuslomakkeen työpajan yhteydessä.

Hankkeeseen osallistuminen on De Minimis-tuen alaista tukea yrityksille. Hankkeen kurssi (1 kpl) ja yksi työpaja osallistujaa kohti on 575 euroa.

De Minimis-ilmoituksen voit lähettää täytettynä projektipäällikölle ESR-aloituslomakkeen lähetyksen yhteydessä.  

Ohje ESR-lomakkeen ja De Minimis-lomakkeen täyttämiseen: 

 • Vastaa kaikkiin lomakkeiden kysymyksiin
 • Voit täyttää lomakkeen sähköisesti tai manuaalisesti (tulosta ja täytä) 
 • Lomake on allekirjoitettava omakätisesti 
 • Allekirjoitetut lomakkeet voi palauttaa minulle skannattuna, joko salattuna sähköpostina, 
 • Tai postittamalla ne osoitteeseen: 
  Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
  Heidi Karppinen/Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut 
  PL 52, Ketunpolku 1a 
  87101 KAJAANI 

  Löydät oman sähköpostipalvelimesi ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseksi laittamalla hakukoneeseen hakusanoiksi “salatun sähköpostin lähettäminen” ja käyttämäsi sähköpostiohjelman nimen. Esimerkiksi ”salatun sähköpostin lähettäminen Outlook”

  VINKKI: Voit ottaa lomakkeista kuvat kännykälläsi. Huolehdithan, että kuvanlaatu on hyvä ennen lähettämistä.  

  Lue tästä lisää henkilötietojen keräämisestä (TEM ohje 24.5.2018) 
  Lue tästä ESR -henkilörekisterin tietosuojaseloste 

  Jos tarvitset asiasta lisätietoja, ota yhteyttä! 

  Linkit: 
  ESR-aloituslomake  
  ESR-lopetuslomake
  Henkilötietojen kerääminen
  Tietosuojaseloste  
  De minimis-lomake
Ilmastonmuutoksen perusteet (1 op)
lmastonmuutoksen perusteet -kurssilla saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään. Kyseinen kurssi ei kuulu Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut -hankkeeseen, mutta suositellaan käytäväksi ennen Ilmastotoimet -kursseja. 
Ilmastotoimet tekniikan alalla (2 op)
Tällä kurssilla syvennytään erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin, joita tekniikan puolella voidaan toteuttaa. Ratkaisuja käydään läpi rakentamis-, energia- ja prosessitekniikan puolelta. Opiskelija valitsee näistä itselleen sopivimmat.

Kurssin sisältöinä muun muassa:
- Puurakentamisen hiilikädenjälki
- Talotekniikan keinot päästöjen vähentämisessä
- Hiilivapaa teräksen tuotanto
- Tuulivoiman tuotanto
- Aurinkoenergia
- Biokaasun tuotanto
Ilmastotoimet liiketaloudessa (2 op)

Tällä kurssilla syvennytään erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin, joita liiketalouden puolella voidaan toteuttaa. Ratkaisuja käydään läpi mm. päästökaupan, hiilijalanjäljen ja digitalisaation kautta. Opiskelija valitsee näistä itselleen sopivimmat.


Kurssin sisältöinä muun muassa:
- Vapaaehtoiset hiilimarkkinat
- Päästökauppa
- Kestävät julkiset hankinnat
- Vapaaehtoiset sertifikaatit
- Markkinat ja kuluttajakäyttäytyminen
- Energiaverotus ja tuet

Hankkeen myötä yritysten johto ja henkilökunta lisäävät osaamista ja ymmärtämystä ilmastonmuutoksen ratkaisujen toteuttamisesta. Se antaa mahdollisuuden yritysten omien prosessien ja toiminnan kehittämiseen sekä teknisessä mielessä että liiketoiminnan näkökulmasta. Tällä tavoin yritykset ovat pystyneet kehittämään liiketoimintaansa, ottamaan käyttöön uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Henkilökunnan lisääntyneen osaamisen myötä henkilökunta osallistuu muutoksiin aktiivisesti ja tuo siten lisäarvoa yrityksille. Sekä osallistuneiden yritysten henkilökunta ja johto että heille palveluita tarjoavien tahojen henkilökohtainen osaaminen kasvaa, jolloin työllistymismahdollisuudet lisääntyvät ja kukin osaltaan pystyy auttamaan omaan yritystään /organisaatiotaan eteenpäin. Yksi merkittävä vaikutus on myös kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ja kestävän kehityksen ratkaisuiden käyttöönotto. 
 
Ota yhteyttä!
Heidi Karppinen, projektipäällikkö
p. +358 40 485 5695
heidi.karppinen@kamk.fi