Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa ja esteetön opiskelu

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin yksilöllisiin järjestelyihin erillisellä hakemuksella, mikäli tarvitset valintakokeessa yksilöllisiä järjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus).

Toimita hakemus liitteineen 21.9.2023 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa olet ilmoittanut tekeväsi digitaalisen AMK-valintakokeen. Hakemus liitteineen tulee toimittaa ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Tarkista tarkemmista ohjeista, tuleeko hakemus toimittaa ko. ammattikorkeakouluun paperisena vai sähköisesti. 

Katso ohjeet, hakemuslomake ja lisätiedot yksilöllisen järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta: Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen valintakokeeseen

Yksilöllisten järjestelyjen lomakkeella haetaan yksilöllisiä järjestelyitä AMK-valintakokeeseen. Huomioithan, että mahdollisiin muihin ammattikorkeakouluissa käytössä oleviin valintakokeiseen ei haeta yksilöllisiä järjestelyjä tällä lomakkeella. Muiden valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa olet ilmoittanut tekeväsi digitaalisen AMK-valintakokeen.

Liitä lomakkeeseen 

  • kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai
  • lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta. 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi sähköpostitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.  

Yksilöllisten järjestelyjen hakulomake.

Mikäli haet yksilöllisiä järjestelyitä lisähaun valintakokeeseen, niin ole yhteydessä hakuaikana KAMKin hakijapalveluihin.

Esteetön opiskelu korkeakouluissa

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

ESOK-verkosto edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä.

ESOK-verkosto auttaa kertomaan toiminnasta ja tapahtumista, joilla edistetään opiskelun ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. Verkosto tavoittaa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä kiinnostuneet sekä herättelee huomioimaan esteettömyyteen liittyviä asioita. Verkosto järjestää tilaisuuksia ja seminaareja sekä keskustelumahdollisuuksia mm. verkkosivuillaan ja Facebookissa. 

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK -hanke

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke toimi opetusministeriön rahoituksella ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen esteettömyyden edistämiseksi. Toiminnan suunnittelu alkoi syksyllä 2005 Opetusministeriön teettämän Esteetön opiskelu yliopistoissa -selvityksen pohjalta. Taustalla vaikuttivat Stakesin koordinoiman Design for All -verkoston toiminta, opiskelija- ja vammaisjärjestöjen aktiivisuus ja 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki. 

Hankkeen tärkein voimavara oli laaja ja monipuolinen korkeakoulujen, järjestöjen, esteettömyyshankkeiden ja muiden asianosaistahojen yhteistyö. Hankkeen toimintaa koordinoivat Jyväskylän yliopisto (2006-2010) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (2006-2011) sekä Turun yliopisto (2010-2011).

Hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin seminaareja, koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi hanke tuotti selvityksiä, arviointeja ja julkaisuja, joita levitettiin muun tiedon ohella uutiskirjeissä ja ESOK-verkkoportaalissa.

 

Lue lisää ESOK-hankkeesta sekä tutustu materiaaleihin, artikkeleihin ja julkaisuihin täällä.