Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön.
[Hyväksyn ehdot]
Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat erittäin tarpeellisia meille kaikille, erityisesti työelämässä. Monipuolinen kielitaito on tärkeä nykypäivänä kansainvälisessä Suomessa. Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito.

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa korostetaan sekä suullista että kirjallista esiintymistaitoa. Suomen kielen opetusta annetaan kaikilla koulutusaloilla, myös vieraskielisissä koulutusohjelmissa.

Vieraiden kielten opetuksessa painotetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulussa vieraita kieliä voi opiskella sekä pakollisilla että valinnaisilla opintojaksoilla. Kielitarjontaan kuuluvat suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä, ranska, espanja, italia ja mandariinikiina.

Kaikilla koulutusaloilla järjestetään opintonsa aloittaville opiskelijoille ruotsin ja englannin kielen lähtötasotestit, joiden perusteella opiskelijat ohjataan tarvittaessa kielten valmentaville opintojaksoille. Valmentavien opintojaksojen aikana kerrataan kielten perusrakenteita ja laajennetaan yleiskielen sanavarastoa. Englannin kielen opintojen lähtötaso on ammattikorkeakoulussa B2 ja ruotsin kielen lähtötaso B1. Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Ammattikorkeakouluasetus

Kieliopinnoista on säädetty asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. Asetuksessa mainitaan seuraavasti: 

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä

 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.(Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014, 7§ Kielitaito ) 

 

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, maininta vieraasta kielestä sekä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen arviointi. Kaikki kieliopintojen opintojaksot ovat tutkintotodistuksen liitteenä olevassa opintorekisteriotteessa. Englanninkielisen koulutusohjelman suomenkielisten opiskelijoiden kielitaito ilmaistaan englanninkielisenä käännöksenä.

 Opiskelijan koulusivistyskielenä suomi

Ruotsin kielen pakollisten opintojaksojen perusteella arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen. Arviointi merkitään tutkintotodistukseen. Arviointiasteikko on hyvä (arvosanat 5 ja 4) tai tyydyttävä (arvosanat 3 – 1).

Suomen kielen kirjallinen viestintätaito arvioidaan opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteen yhteydessä. Arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteen arviointiin vaikuttaa kielen lisäksi asiasisältö.

Opiskelijan koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi

Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, häneltä vaadittavasta kielitaidosta päättää koulutuspäällikkö. Opiskelijan tulee tehdä opintojensa alussa kirjallinen vapautushakemus ruotsin kielestä sekä suunnitelma korvaavista kieli- ja viestintäopinnoista. Vapautushakemus on intranetissä kohdassa Opiskelijoiden lomakkeet .

Ruotsin kielen asemesta opiskelijan tulee suorittaa muita kieli- ja viestintäopintoja. Näistä opinnoista tulee neuvotella kielten ja viestinnän opettajien kanssa. Vieraskielisille suositellaan erityisesti suomen kielen opiskelua. Oman koulusivistyskielen tai äidinkielen opintoja ei hyväksytä korvaaviksi opinnoiksi.

Muut ohjeet

Intranetistä ja opinto-oppaasta (http://opinto-opas.kamk.fi/), joihin pääset koulun käyttäjätunnuksella ja salasanalla, saat tietoa seuraavista asioista:

  • kielten ja viestinnän opintojen sisältö ja arviointi
  • opintojen hyväksiluku aiempien suoritusten perusteella

Mikäli opiskelet englanninkielisessä koulutuksessa, kielten ja viestinnän internet sivut ovat täällä.