Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat erittäin tarpeellisia meille kaikille, erityisesti työelämässä. Muuttuva työelämä ja moninaistuva yhteiskunta edellyttävät valmistuvalta opiskelijalta uudenlaista osaamista sekä tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä. Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito.

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa korostetaan sekä suullista että kirjallista esiintymistaitoa. Suomen kielen opetusta annetaan kaikilla koulutusaloilla, myös vieraskielisissä koulutusohjelmissa.

Vieraiden kielten opetuksessa painotetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulussa vieraita kieliä voi opiskella sekä pakollisilla että valinnaisilla opintojaksoilla. Pakolliset kielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Opiskelija voi valita myös muita vieraita kieliä (esim. venäjä, saksa, espanja, ranska, mandariinikiina ja japani) osaksi tutkintonsa vapaavalintaisia opintoja. Kielitarjonta vaihtelee vuosittain. Englannin kielen opintojen lähtötaso on ammattikorkeakoulussa B2 ja ruotsin kielen lähtötaso B1 Euroopplaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikon mukaisesti. Itsearviointitaulukon löydät osoitteesta https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf, josta voit päätellä oman tasosi. Jos haluat tarkempaa tietoa omasta vieraan kielen kielitaitotasostasi käy tekemässä kielitesti Dialang-sivustolla:

Linkki Dialang testiin: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Mikäli Dialang-testi osoittaa, että englannin ja/tai ruotsin kielitaitosi jää alle vaaditun tason, suosittelemme, että kertaat kielen rakenteita esim. alla olevien sivustojen avulla.

 

Englanti: 

·      British Council http://learnenglish.britishcouncil.org/intermediate-grammar (in English, also business English)

·      Abitreenit – englanti https://yle.fi/aihe/abitreenit/englanti

·      ego4u.com https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar (englanniksi)

·      English Club https://www.englishclub.com/ (englanniksi)

·      BBC http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ (englanniksi)

 

 Ruotsi:

       Bygg upp din Svenska (BUD) http://www3.hamk.fi/bud/

       Nätfräsch https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/

       Etälukion ruotsi http://www11.edu.fi/etalukionv/psykka_ruotsi/?cmscid=91

       Ensiapua! Ruotsin kielioppi harjoituksineen sosiaali- ja terveysalalle http://www.oamk.fi/epooki/2015/ensiapua-ruotsin-kielioppi/

       Abitreenit – ruotsi https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsi

 

Ammattikorkeakouluasetus

Kieliopinnoista on säädetty asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) ja Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. Asetuksessa mainitaan seuraavasti: 

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

  1. sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen

Mitä yllä mainitussa momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. (Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014, 7§ Kielitaito)

Tutkintotodistukseen merkitään koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli, maininta vieraasta kielestä sekä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen arviointi. Kaikki kieliopintojen opintojaksot ovat tutkintotodistuksen liitteenä olevassa opintorekisteriotteessa. Englanninkielisen koulutusohjelman suomenkielisten opiskelijoiden kielitaito ilmaistaan englanninkielisenä käännöksenä.

Opiskelijan koulusivistyskielenä suomi

Ruotsin kielen pakollisten opintojaksojen perusteella arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen. Arviointi merkitään tutkintotodistukseen. Arviointiasteikko on hyvä (arvosanat 5 ja 4) tai tyydyttävä (arvosanat 3 – 1).

Suomen kielen kirjallinen viestintätaito arvioidaan opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteen yhteydessä. Arviointiasteikko on hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteen arviointiin vaikuttaa kielen lisäksi asiasisältö.

Opiskelijan koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi

Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, häneltä vaadittavasta kielitaidosta päättää koulutusjohtaja. Opiskelijan tulee tehdä opintojensa alussa kirjallinen vapautushakemus ruotsin kielestä sekä suunnitelma korvaavista kieli- ja viestintäopinnoista. Vapautushakemus on intranetissä kohdassa Opiskelijoiden lomakkeet .

Vapautuksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita kielten ja viestinnän opintoja korvaavina opintoina (esim. suomen kieltä). Vapautus ei estä opiskelijaa osallistumasta ko. kielen opintojaksolle. Ennen vapautuksen hakemista kannattaa keskustella kielten opettajien kanssa, miten opiskelija voisi edistää vieraan kielen oppimista sekä mitä seurauksia vapauttamisella voi olla esim. julkisen sektorin tehtävissä. Oman koulusivistyskielen tai äidinkielen opintoja ei hyväksytä korvaaviksi opinnoiksi.

Muut ohjeet

Intranetistä ja opinto-oppaasta (http://opinto-opas.kamk.fi/), joihin pääset koulun käyttäjätunnuksella ja salasanalla, saat tietoa seuraavista asioista:

  • kielten ja viestinnän opintojen sisältö ja arviointi
  • opintojen hyväksiluku aiempien suoritusten perusteella

Mikäli opiskelet englanninkielisessä koulutuksessa, kielten ja viestinnän internet sivut ovat täällä.