Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Suomen Partiolaisten markkinointi- ja viestintäpalveluiden kehittäminen lippukunnille

Mäntyneva Roosa
2021
Tämä opinnäytetyö käsittelee Suomen Partiolaisten lippukunnille tarjoamien markkinointi- ja viestintäpalveluiden nykytilaa sekä niiden kehittämistä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Partiolaiset. Työn teoria painottuu markkinointiin ja viestintään, joita tarkastellaan nonprofit-organisaatioiden näkökulmasta. Esille on nostettu keskeisiä markkinoinnin ja viestinnän käsitteitä sekä niille sopivia uusia trendejä, kuten kestävää markkinointia ja voittavaa viestintää. Opinnäytetyö rakentuu Suomen Partiolaisten jäsenistölle toteutetun kyselytutkimuksen ympärille. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista kyselytutkimusta, jonka avulla kartoitettiin markkinointi- ja viestintäpalveluiden nykytila. Kysely toteutettiin Webropolilla joulukuussa 2020 ja siihen vastasi 110 henkilöä. Kyselytutkimuksen vastauksia tarkasteltiin SWOT-analyysin avulla. Esiin nostettiin siis vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella voidaan todeta, että tarjottaviin markkinointi- ja viestintäpalveluihin ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Kehitettävää löytyy kouluttamisesta, palveluiden laajemmasta tiedottamisesta sekä materiaalien päivittämisestä. Kyselytutkimuksen vastausten ja tämän opinnäytetyön avulla toimeksiantaja pystyy kehittämään tarjoamiaan palveluita sekä lisäämään lippukuntien tarvitsemaa tukea.

Tietunneleiden teknisten vikatilanneanalyysien yhdenmukaistaminen

Maanselkä Juha
2021
Suomen tietunneleiden suunnittelun yhtenä osana on tunnelien teknisten järjestelmien vikatilanteiden analysointi ja kompensoivien toimenpiteiden suunnittelu. Tietunnelien vikatilannetaulukot on tuotettu tunnelikohtaisesti aina tunnelin käyttöönoton yhteydessä ja toimintamalleissa on isojakin tunnelikohtaisia eroja, mutta vikatilannetarkastelut ovat kehittyneet ja tarkentuneet sitä mukaa, kun uusia tunneleita on suunniteltu. Tämän työn tavoitteena oli tuottaa taulukko, jonka avulla vikatilanneanalyysit olisivat jatkossa yhdenmukaisia. Lähtötietoina käytettiin kuuden tietunnelin teknisten järjestelmien vikatilannetaulukoita, se-kä turvallisuusdokumentaatioita. Lisäksi käytiin läpi EU:n tunnelidirektiivi (Direktiivi 2004/54/EY Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuudesta), jossa annetaan tunneliturvallisuuden minimitaso, sekä tätä tasoa tarkentavat kansalliset määräykset ja ohjeet. Lähtötietojen perusteella toteutettiin vikatilannetaulukkopohja, josta löytyy valmiiksi esimerkkinä tunneleissa käsiteltyjä vikatilanteita. Taulukkopohja toimii muistilistana tunnelihankkeen suunnittelussa. Lisäksi määrämuotoisuus auttaa tunneliviranomaisia varmistamaan, että samankaltaisissa tunneleissa toimintatavat ovat yhdenmukaiset.

Jakamistalouden kehittäminen kuntatasolla : Puumalan työvälinevuokraus

Jokila Jens
2021
Kunnat ja muut julkiset toimivat voivat olla mukana edistämässä uudenlaisten talousajatteluiden malleja. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kierto- ja jakamistaloutta edistävä vuokrausmalli, jossa kunta vuokraa olemassa olevia työvälineitä asukkaiden ja kesäasukkaiden käyttöön viikonloppuperusteisesti. Toimeksiantajana toimi Etelä-Savossa sijaitseva Puumalan kunta. Tilaajan tavoitteena oli kokeilun avulla saada selville, minkälainen kierto- ja jakamistaloutta edistävä työvälinevuokrauskonsepti toimisi pienessä Puumalan kunnassa. Projekti alkoi toimeksiantajan kanssa käydyillä keskusteluilla ja päätöksellä toteuttaa kokeilu. Seuraavaksi valittiin vuokralle annettavat työvälineet. Työvälineet kuvattiin ja listattiin sekä hahmoteltiin käytännönjärjestelyitä vuokraajan ja vuokralaisen näkökulmasta. Vuokrausehtoja sekä tuotteen toimittamista ja palautusta hahmoteltiin eri näkökulmin. Varausjärjestelmäksi vahvistettiin kunnan verkkosivuille varauslomake. Kunta vahvistaa lomakkeen ja sen myötä vuokraus on mahdollista sovittuna ajankohtana. Opinnäytetyön aikataulujen puitteissa tehtyjen vuokrauskertojen perusteella projekti onnistui halutulla tavalla ja tilaaja oli tyytyväinen. Tämän tyyppiselle jakamistalousratkaisulle on kysyntään pienessä kunnassa kuten Puumalassa.

Verkkokauppa-alustojen vertailu Figlia Oy:lle

Willala Annika
2021
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Figlia Oy:lle. Työn keskeisenä tavoitteena oli tehdä toimeksiantajayritykselle vertailu erilaisista verkkokauppa-alustoista suunnitteilla olevaa verkkokauppaa varten. Toisena tavoitteena oli tutkia asiakaskokemusta ja sen merkitystä verkkokaupassa. Opinnäytetyö koostuu teoria- ja toiminnallisesta osuudesta. Teoriaosuudessa perehdyttiin yleisesti verkkokauppaan Suomessa sekä sen merkitykseen nykypäivän liiketoiminnassa. Lisäksi tutkittiin asiakaskokemusta, keskittyen seikkoihin, jotka vaikuttavat asiakaskokemukseen verkossa. Tavoitteena oli selvittää miten pienyritys voi tehdä verkkokaupan asiakaskokemuksesta kilpailuvaltin. Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa tehtiin vertailu kolmesta eri verkkokauppa-alustasta toimeksiantajan tarpeisiin nojaten. Vertailuun valikoituivat WooCommerce, MyCashFlow sekä pienyrittäjille suunnattu Holvi. Näihin päädyttiin yrittäjän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman laaja käsitys erilaisista verkkokauppa-alustoista ja niiden käytettävyydestä pienyrittäjän näkökulmasta. Työn tuloksena saatiin kattava vertailu valituista verkkokauppa-alustoista, niiden ominaisuuksista sekä sopivuudesta juuri Figlia Oy:n tarkoitukseen. Tuloksiin peilaten pystyttiin suosittelemaan MyCashFlow’ta toimeksiantajan verkkokauppaan valittavaksi alustaksi.

Ansio- ja pääomatulojen verotusjärjestelmä case: HAMK Liiketalouden koulutusohjelma

Sievola Jenna
2021
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uutta opiskelumateriaalia Hämeen ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutusohjelmalle tulossuunnittelu- ja yritysverotus moduuliin henkilöverotuksen osuuteen. Opinnäytetyö liittyy HAMKissa käynnissä olevaan e-moduuliin, jossa tehdään eri moduuleihin ohjeistusta ja oppimismateriaalia verkko-opiskeluun. HAMKissa on siirretty valtaosa opetuksesta verkkoon korona epidemian takia, jonka vuoksi on tärkeää kehittää oppimismateriaaleja paremmin soveltuviksi itsenäiseen opiskeluun. Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen ja siinä on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää. Työn teoriaosuudessa kerrotaan tulolähteistä ja tulolajeista, ansio- ja pääomatulojen verotusjärjestelmästä sekä yleistyvästä etäopetuksesta ja siitä miten verkossa nykypäivänä opitaan. Työssä käydään myös tarkemmin läpi mitä yritysverotus- ja tilinpäätössuunnittelu moduuli sekä henkilöverotuksen teema pitää sisällään. Työn tuotoksena syntyi viikkotasoinen suunnitelma aiheiden läpikäymisestä kurssilla, henkilöverotukseen liittyviä tehtäviä sekä videoita, joita on kerätty luotettavista ulkopuolisista lähteistä. Henkilöverotuksen teema on ollut ennestään jo toimiva kokonaisuus myös virtuaaliopetuksena. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli vain kehittää teemaa vielä paremmin palvelemaan etäopiskelua. Avainsanat Henkilöverotus, ansiotulo, pääomatulo, oppimateriaali ja verkko-opetus. Sivut 26 sivua ja liitteitä 4 sivua

Implementing the Design Factory Studies at HAMK Case: Degree Programme in International Business

Cervantes Claudia Alejandra
2021
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa teoreettinen kehys Aalto Design Factoryn konsepteille, jotka toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa. Ensinnäkin oli tarpeen ymmärtää, mitkä ovat Aalto Design Factoryn ydinelementit. Toiseksi esitellään Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelman ydinelementit. Kolmanneksi tutkitaan organisaatiokulttuuria ja muutoksen hallintaa. Näitä vaiheita tutkittiin toissijaisen kirjallisuustutkimuksen kautta, jotta temaattinen analyysi olisi mahdollista tehdä. Syvällisesti analysoitujen käsitteiden temaattinen analyysi sanallistettiin yhteisten mallien tunnistamiseksi. Jaettujen mallien analyysi validoitiin kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti metodologian luotettavuuden varmistamiseksi. Tuloksena oli, että Hämeen ammattikorkeakoulun toiminnan kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa on paljon yhteisiä toimintamalleja Aalto Design Factoryn kanssa. Analyysi toi kuitenkin esiin muuttujia, joita ei jaettu. Sen kautta Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan tutkinto-ohjelman koulutuspäällikkö voi laatia päätöksiä tuotettujen teoreettisten puitteiden perusteella.

Päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan kokemus työhyvinvoinnin edistämisestä

Heikkinen Harri
2021
Työhyvinvoinnilla on suuri vaikutus työpaikkojen toimintaan, sillä esimerkiksi työpoissaolot vaikuttavat kansantalouteen. Siksi on tärkeää, että työ on sellaista, että mahdollisimman moni jaksaa, haluaa ja kykenee tekemään palkkatyötä mahdollisimman pitkään. Sairaanhoitajien työolobarometrin mukaan Suomessa päivystyksissä työskentelevä hoitohenkilökunta on tyytymättömiä työhönsä. Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, mitkä asiat päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta kokee yleisesti työhyvinvointia edistävinä ja heikentävinä tekijöinä, kuinka hoitohenkilökunta edistää omaa työhyvinvointiaan sekä mitkä tekijät hoitohenkilökunta kokee heikentävän heidän omaa työhyvinvointiaan. Opinnäytetyö liittyy hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Aineisto kerättiin käyttämällä teemahaastattelua ja tässä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä haastateltiin 10 (n=10) päivystyspoliklinikalla työskentelevää hoitohenkilöä. Haastateltavilta kysyttiin, mitä tekijöitä he kokevat työhyvinvointia yleisesti edistäviksi ja heikentäviksi, kuinka he edistävät omaa työhyvinvointiaan ja mitkä tekijät he kokevat heikentävän heidän omaa työhyvinvointiaan. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällön analyysin periaatetta käyttäen. Työhyvinvointia yleisesti edistäviksi tekijöiksi koettiin hyvä työympäristö sekä hyvä terveys. Omaa työhyvinvointia kuvattiin edistettävän huolehtimalla omasta terveydestään sekä vaikuttamalla omaan työyhteisöönsä. Työhyvinvointia yleisesti heikentäviksi tekijöiksi kuvattiin kuormittava työympäristö sekä kuormittavat elämäntavat. Nämä samat tekijät kuvattiin olevan myös hoitohenkilökunnan omaa työhyvinvointia heikentävät tekijät. Tulosten perusteella on pääteltävissä, että hoitohenkilökunnan kokemus työhyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu kahteen kategoriaan: työympäristöön sekä omiin elämäntapoihin. Jotta hoitohenkilökunta voi edistää omaa työhyvinvointiaan ja huolehtia terveellisistä elämäntavoista, tarvitsevat he vapaa-aikaa. Jotta hoitohenkilökunnalla on tarpeeksi vapaa-aikaa, pitää työvuorosuunnitteluun panostaa. Työympäristöön liittyviin tekijöihin voivat vaikuttaa jokainen työntekijä ja työyhteisö itse ja myös esihenkilöillä on suuri vastuu. Jokaisen työyhteisön tulisi panostaa hyvään työilmapiirin, riittävään perehdytykseen ja yhteistyöhön ja laatia yhteiset selkeät toimintatavat työntekoon. Tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää työtyytyväisyyden, jaksamisen ja työhön sitoutumisen ylläpitämiseen hoitoalalla.

DigiNurse Model : A New Approach to Digital Coaching for Nursing Students

Kokko Raija, Smolander Nina, Isokoski Annukka
2021

Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala. Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma 2021–2027

Harmoinen Taina, Kivijärvi Pirjo, Särkkä-Tirkkonen Marjo
2021
Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma on laadittu vuosiksi 2021–2027. Sen visiona on ”Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala”. Kehittämisohjelman toimenpiteet on koottu viiteen teemaan: osaaminen, ruokaviestintä ja ruokakasvatus, lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, muutosjoustavuus ja vastuullisuus sekä uudet toimintamallit. Tämä ohjelma on laadittu yhteiseksi kehittämisen suunnaksi kaikille Etelä-Savon ruoka-alan toimijoille. Ohjelmaa on työstetty yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksessa valmisteilla olevan EU:n uuden ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelman kanssa. Maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteet kohdistuvat vahvasti alkutuotantoon ja luomutuotantoon. Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman taustalla ovat Etelä-Savon ruoka-alan nykytilan laaja analyysi, asiantuntijoiden haastattelut, sidosryhmien työpajatyöskentely sekä valtakunnalliset ruoka-alan kehittämistoimet ja trendikatsaukset

Effects of high-intensity aerobic exercise and resistance training on cardiometabolic risk in early-postmenopausal women

Hettchen M, von Stengel S, Kohl M, Murphy MH, Shojaa M, Ghasemikaram M, Bragonzoni L, Benvenuti F, Ripamonti C, Benedetti G, Julin M, Risto T, Kemmler W
2021
Purpose: The menopausal transition is a critical period in wo-men’s lives. The central aim of the present study was to evaluate the effect of a multimodal exercise protocol on the cardiometa-bolic risk factor potentially related to menopausal transition in early postmenopausal women.›Methods: Fifty-four (54) early-postmenopausal women (54.0±1.8 years) were randomly assigned to two groups: (1) exer-cise group (EG: n=27) which conducted a high intensity aerobic and resistance training three times/week and (2) active control group (CG: n=27) exercising once a week w ith low exercise inten-sity. Besides bone density, the main variable of this project, the outcome variable in this thesis was also cardiometabolic risk, as summarized by the Metabolic Syndrome (MetS) Z-Score. We applied Intention-to-Treat (ITT) and Per Protocol Analyses (PPA) w ith multiple imputation and used standardized mean differen-ces to illustrate the effects.›Results: After 16 weeks of exercise two participants (EG: n=1; CG: n=1) were lost to follow-up. Effects for the MetS Z-Score were moderate (EG: -0.36±1.36 vs. CG: 0.51±2.28; SMD: 0.47, 95% CI: -0.08 to 1.03), albeit borderline non-significant (ITT: p=.089; PPA: p =.0 6 0). ›Conclusion: The present multimodal exercise protocol just fai-led to affect the MetS Z-Score and its underlying cardiometabolic risk factors. Whether this result can be generalized to the entire cohort of early-postmenopausal women or whether it has to be attributed to the only moderately high exercise intensity during the early weeks of the intervention along w ith a relatively short intervention period remains to be evaluated.

Matkapuhelinohjelman suunnittelu ja uuden palveluympäristön perustaminen

Lappalainen Ville
2021
Tämä opinnäytetyö perustui toimeksiantoon, jonka olen saanut metsäyhtymältä. Metsäyhtymän paperit säilytetään tällä hetkellä vain yhden metsänomistajan mapeissa ja haasteena koetaan se, ettei muut metsänomistajat pääse tarkistamaan metsänhoitoon liittyviä kuluja ja dokumentteja. Opinnäyteyön aiheena oli luoda suunnitelma mobiilisovellukselle käyttämällä Android studio 4.1.1. -ohjelmaa. Luodun mobiilisovelluksen tarkoitus olisi jakaa tiedostoja palvelimelle, josta he voisivat löytää ne myöhemmin. Ohjelman kautta voisi myös ladata palvelimen tiedostoja suoraan Android-laitteille. Viitekehyksenä oli metsäyhtiön toiveidenmukainen mobiilisovellus. Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda uusi Linux-palvelin, jossa ylläpidetään nettisivuja Androidille. Opinnäytetyössä käytiin läpi, mitä asioita pitää ottaa huomioon, jotta voidaan aloittaa mobiiliohjelman suunnittelu. Opinnäytetyössä käytiin myös läpi, miten saadaan palvelin toimimaan tietyssä osoitteessa ja miten palvelinta voidaan käyttää Androidin tiedostojen säilytykseen. Opinnäytetyössä suunniteltiin alusta asti uusi ohjelma, jota voidaan käyttää mahdollisimman useassa laitteessa. Palvelimeen asennettiin Ubuntu, johon asennettiin palveluja, jotka mahdollistavat tiedostojen siirron ja tallennuksen palvelimen kovalevylle. Opinnäytetyön tekemisen lopputuloksena syntyi mobiiliapplikaatiosuunnitelma, jolla metsäyhtiö pystyisi jakamaan ja tallentamaan metsäyhtiön dokumentteja.

Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-yrityksessä : Case: Partanen & Lamusuo Oy

Norrbacka Miika
2021
Opinnäytetyön tarkoitus oli auttaa kuopiolaista pääosin B2B-sektorilla toimivaa yritystä Partanen & Lamusuo Oy:tä maksimoimaan sosiaalisesta mediasta saatava hyöty. Yrityksellä on tavoitteena saada lisää kävijöitä verkkosivuilleen sosiaalisen median avulla. Sosiaalinen media on yhä kasvava markkinointikanava, ja vähitellen myös B2B-yritykset ovat alkaneet hyödyntää sitä. Tavoitteena oli, että yritys voi käyttää valmista opinnäytetyötä apuna sosiaalista mediaa käyttäessään. Tutkimusmenetelmä oli laadullinen case-tutkimus. Opinnäytetyössä tutkittiin yrityksen sosiaalisen median julkaisuja Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa sekä LinkedInissä. Tutkimuksen aikana kanavissa kokeiltiin erilaisia julkaisuja ja julkaisuajankohtia. Kokeilemalla pyrittiin löytämään vastauksia kysymyksiin, minkälaiset julkaisut sosiaalisessa mediassa tavoittavat parhaiten ihmisiä, ja miten potentiaaliset asiakkaat saadaan sosiaalisesta mediasta yrityksen verkkosivuille. Sen lisäksi haluttiin tietää, onko esimerkiksi julkaisuajankohdalla merkitystä julkaisun menestymiseen. Tutkimuksessa huomattiin, että tietynlaiset julkaisut toimivat kaikissa kanavissa toisia paremmin. Esimerkiksi saavutuksista kertominen ja niiden juhliminen olivat suosituimpia julkaisuja lähes kaikissa kanavissa. Sen lisäksi verkkosivuille saatiin ennätysmäärä kävijöitä julkaisulla, missä työntekijä kertoi oman tarinansa siitä, miten hän on päätynyt yritykseen työskentelemään. Julkaisuajankohdalla ei huomattu olevan suurta merkitystä missään kanavassa. Opinnäytetyötä voidaan käyttää hyvänä ja kattavana pohjana, kun halutaan luoda yritykselle sosiaalisen median strategia. Myös muut B2B-alan yritykset voivat hyödyntää opinnäytetyötä.

HÄPY : Tositarinoita pillusta -sadutusprosessi gynekologisessa potilasjärjestössä

Salmi Elina
2021
Tämä opinnäytetyö on hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe, jossa hyödynnetään toimintatutkimuksen näkökulmaa sadutusprosessin kehittämistyössä potilasjärjestöön. Toisessa osassa tullaan kokoamaan prosessissa sadutetut kokemukset artivistiseksi kirjaksi. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda kulttuurihyvinvointipalvelu, joka vaikuttaa osallistujan subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukseen artivismin ja osallisuuden keinoin. Koko hankkeen tavoite on vaikuttaa gynekologisista vaivoista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toiminnallinen osuus rakentui kolmivaiheisesti: gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n jäsenien henkilökohtaisista sadutustapaamisista, sadutustapaamisten jälkeisistä pienryhmätapaamisista ja palvelumuotoilun keinoja hyödyntävistä työpajaviikonlopuista. Prosessin aineistona syntyi taiteellinen materiaali: sadutusmateriaali ja kehittämisviikonlopuissa syntynyt materiaali, empiirinen materiaali: palautteet sadutuksesta, välikyselyn vastaukset ja prosessin loppupalautteet sekä projektinjohtajan työpäiväkirja. Osallisuuden ja artivismin ilmenemistä ja niille rakennettujen yhteisötaiteen palvelualustojen edellytyksiä ja toimivuutta arvioitiin, sekä toimintaa kohdennettiin uudelleen toimintatutkimuksen syklisen rakenteen mukaisesti. Työtä reflektoitiin filosofi Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen sekä ajankohtaiseen, prosessin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvään monitieteiseen tutkimukseen: esimerkiksi lääketieteelliseen tutkimukseen, yhteiskuntatutkimukseen ja sukupuolentutkimukseen. Menetelmien soveltamisen viitekehyksenä toimivat dosentti Liisa Karlssonin kehittämä sadutusmenetelmä, palvelumuotoilun asiantuntija Juha Tuulaniemen palvelumuotoilun periaatteet sekä kulttuurihyvinvointialan ajankohtaiset raportit ja tutkimukset taiteen yhteyksistä hyvinvointiin. Kehittämishankkeessa syntyneen aineiston arvioinnin perusteella osallistujan subjektiiviseen hyvinvointikokemukseen vaikuttivat hankkeessa esimerkiksi taiteilijan läsnäolo ja empaattinen vuorovaikutus, kokemus osallistumisesta johonkin merkitykselliseen ja kriittisen ajattelun virittäminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Artivismi toteutui kohderyhmän kokemuksessa aiheen tärkeydestä, sekä halusta muuttaa epäoikeudenmukaisiksi koettuja asenteita. Osallisuuden kokemusta tuottivat valitut työtavat, joissa jakaminen ja yhdenvertaisuus olivat toiminnan keskiössä. Työelämälähtöisesti kehittämistyö tapahtui sekä sadutusmenetelmän että taiteilijan projektiosaamisen kehittämisenä. Sadutusmenetelmää hyödyntävän kulttuurihyvinvointipalvelun kehittämistyötä jatketaan verkostoyhteistyössä eri toimintaympäristöihin. Sadutusmateriaali sekä taideharjoitteet säilytetään artivistisen HÄPY – Tositarinoita pillusta -teoksen kirjoittamista varten.

Huoltajien kokemuksia osallisuudesta erään mikkeliläisen päiväkodin varhaiskasvatuksessa

Rautiainen Sanna
2021
Varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat, Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät, että huoltajien osallisuutta pyritään lisäämään ja huoltajat otetaan entistä vahvemmin mukaan paikallisen varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin erään mikkeliläisen päiväkodin huoltajien kokemuksia osallisuuden tärkeydestä sekä senhetkisestä osallisuuden tasosta. Lisäksi kartoitettiin kotien ja päiväkodin välisiä yhteydenpitokanavia ja niiden toimivuutta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin huoltajille puolistrukturoitua kyselylomaketta, jossa oli kolme osiota; osallisuuden tärkeys, osallisuuden taso sekä yhteydenpitokanavat. Kyselylomakkeen kysymykset olivat sekä avoimia että Likertin asteikkoihin perustuvia. Kyselylomakkeeseen vastattiin Webropol-linkin kautta, ja aineisto kerättiin täysin anonyyminä. Opinnäytetyössä käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Kyselylomakkein saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu pääasiassa varhaiskasvatuksen, osallisuuden, yhteistyön, dialogisuuden sekä yhteydenpitokanavien ja pedagogisen dokumentoinnin ympärille. Tutkimustulosten perusteella toimeksiantajapäiväkodin huoltajat kokivat osallisuuden lähes joka osa-alueella melko tärkeänä. Huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä osallisuuden tasoon, joskin muutama kysymys jakoi vastaajien mielipiteitä runsaasti. Tulosten mukaan vaikuttamismahdollisuuksista kaivattiin lisää tietoa ja huoltajien mielipiteet siitä, haluavatko he vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan nykyistä enemmän, vaihtelivat. Huoltajat kokivat yhteistyön päiväkodin kanssa sujuvana ja heidän kokemuksiensa mukaan perheen asioista keskusteleminen päiväkodin henkilökunnan kanssa tuntui luontevalle ja helpolle. Jatkotutkimusideoita tuli useita; koska huoltajat pitivät osallisuuttaan tärkeänä, voisi käytännönläheinen tutkimustyö osallisuuden keinoista ja kanavista olla tarpeen – näin voisi testata konkreettisesti erilaisia tapoja toteuttaa osallisuutta sekä arvioida niiden toimivuutta yksityiskohtaisemmin. Lisäksi työntekijöiden ajatuksia ja kokemuksia huoltajien osallisuudesta voitaisiin tutkia. Ja toki on hyvä muistaa, että myös tämä sama tutkimus, huomattavasti paremmalla vastausprosentilla, olisi voinut antaa erilaisia tutkimustuloksia.

Tulospalvelu : SELL Games 2020

Laurikainen Tomi
2021
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tulospalvelusovellus SELL Games 2020 -kilpailuja varten. SELL Games on maailmanlaajuinen vuosittain järjestettävä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille suunnattu urheilutapahtuma. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut kehittää elävää tulospalvelua, vaan arkistoida ja jakaa tulokset verkkosivujen ja mobiilisovelluksen käyttöä varten. Tulospalvelu kehitettiin Laravel-ohjelmistorungolla, joka on tarkoitettu PHP-verkkosivujen ja sovellusten kehitykseen. Tulospalvelu koostuu kahdesta eri osasta, jotka ovat REST API -rajapinta ja käyttöliittymä. Rajapinta antaa tavan, jolla verkkosivut ja mobiilisovellus pääsevät tarvittaessa käsiksi tuloksien lisäksi kilpailun aikatauluun ja verkkosivujen uutisiin. Käyttöliittymä tulee toisaalta tulostoimiston käyttöön, ja tulostoimistosta tulokset lopulta lisätään tietokantaan. COVID-19-pandemian takia sovelluksen kehitys lopetettiin ennen sen valmistumista. Tulospalvelu saatiin toimintakuntoon, ja suurin osa keskeneräisestä työstä liittyi tuloksien tuonnin ongelmien ratkaisemiseen ja viimeistelyyn. Syntynyttä sovellusta ei myöskään päästy kokeilemaan oikeassa käyttötilanteessa.

Ikääntyneiden ruokaympäristö : Mäntyharjulaisten yli 70-vuotiaiden kokemuksia alueen ruokapalveluista

Huotala Leena, Savusalo Sini
2021
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mäntyharjulaisten yli 70-vuotiaiden kotona-asuvien ikäihmisten omaa näkemystä siitä, millainen on heidän oman elinalueensa ruokaympäristö sekä miten he suhtautuvat tarjolla oleviin ruokapalveluihin. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa Ikäruoka 2.0 hank-keelle tietoa ikäihmisten ruokaympäristöistä, ruokaan liittyvistä palveluista ja palvelutarpeista ikääntyneiden, kotona-asuvien näkökulmasta. Tutkimuksessa toteutettuun kyselyyn osallistui 15 mäntyharjulaista kotona asuvaa hyväkuntoista ikääntynyttä. Kyselyt toteutettiin puhelimitse struktu-roidulla kyselylomakkeella marras-joulukuussa 2020. Kyselyiden jälkeen tu-loksia analysoitiin ottamalla Webropol -tiedonkeruujärjestelmästä yhteenveto-raportteja ja ristiintaulukointeja, joiden pohjalta tehtiin johtopäätöksiä tutki-muskysymyksiin liittyen. Avoimia kysymyksiä tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla laadullisen tutkimuksen mukaisesti. Opinnäytetyömme tulokset vahvistivat jo aiemmissa tutkimuksissa saatua tie-toa siitä, että ikääntyneet arvostavat itsetehtyä ruokaa ja haluavat huolehtia ruuanvalmistuksesta itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Kyselyiden perus-teella vastaajat olivat tyytyväisiä alueen kauppa- ja ravintolapalveluihin. Ikääntyneet arvostivat kaupassakäynnin helppoutta, laajaa tuotevalikoimaa ja tuotteiden korkeaa laatua. Ravintolapalveluiden käyttö oli vähäistä. Lähiruo-kaa arvostettiin ja käytettiin runsaasti. Yksinasuvat toivoivat lisää mahdolli-suuksia yhteisölliseen ruokailuun. Tutkimuksessamme kerättyä tietoa hyödynnetään Ikäruoka 2.0 hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää Mäntyharjun ikääntyneille suunnattuja ruokapalveluita. Tutkimuksen kautta alueen palveluntuottajat saavat tietoa palvelujen kehittämisen tueksi. Asiasanat: ikääntynyt, ruokaympäristö, ruokapalvelut

Bränditutkimus : Case NAJS Lifestyle

Turja Veera
2021
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on vaasalainen vaateyritys NAJS Lifestyle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaiden mielikuvia NAJS Lifestylen brändistä ja sen tuotteista. Tavoitteena on selvittää myös, miten vahva brändi on ja miksi asiakkaat valitsevat kyseisen brändin tuotteet. Lisäksi selvitetään, mitä sosiaalisen median kanavia asiakkaat käyttävät ja mitä mieltä he ovat NAJS Lifestylen sosiaalisen median sisällöstä. Tutkimukseni teoriaosuus rakentuu brändistä, imagosta, markkinointiviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää ja tutkimus toteutettiin kyselylomakkeen avulla NAJS Lifestylen asiakkaille. Tutkimukseen osallistui yhteensä 50 vastaajaa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkailla on hyvin positiivinen kuva NAJS Lifestylen brändistä ja sen tuotteista. Asiakkaille heräävät mielikuvat olivat erityisesti tyylikkyys ja nuorekkuus. Tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on tuotteen ulkonäkö. Asiakkaat ovat tyytyväisiä NAJS Lifestylen sosiaalisen median sisältöön ja sitä pidetään selkeänä ja yhtenäisenä.