Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Using Design Sprint to increase the conversion rate of a course sale page

Nguyen Phuong
2019
The success of a business is based on a few principals and one of those is prioritization. Knowing the right problem to focus on solving is probably one of the most effective ways to run a business since every single business on the market nowadays has a ton of problems that pop up every day. For a medium-size, early started company, which they have not developed a clear process on how they work yet, prioritization is critical. The aim of this project is to see how effective the team can be when using a different working process. To be more specific, applying the Design Sprint to improve the conversion rate of a high satisfaction rate course on an online education website. The goal was to double the conversion rate for this course and if everything runs smoothly, the same layout or process will be applied to other courses on the site. The theoretical section will explain some of the software development processes like design thinking, the following section will talk about what exactly is Design Sprint and Lightning Decision Jam. This section will give the reader a clear understanding of all the methodologies that big tech companies out there are using. The empirical part shows how the process was conducted inside the company. The total time from planning to implementing was 3 weeks. At the end of this section, the author also shows the result of the whole process to the reader and how it has affected the company in terms of how the employees feel about the process compared to the old method. Last but not least is the discussion of the whole project, what were the lessons learned by the author, what can be improved to make the process easier to use for the team and the company. Also, a small discussion about which type of company should use this process and how do they know it is the right process for them.

Leikki-ikäisen lapsen akuutin kivun lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät

Varjonen Tytti, Koskinen Inka
2019
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa lasten kivunhoidossa käytetyistä keinoista, joista voisi olla hyötyä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä ammattilaisille hoidettaessa kipua. Aiheena oli lasten kivunhoito, joka oli tarkemmin rajattuna leikki-ikäisten lääkkeettömiin kivunhoitomenetelmiin akuutissa kivussa. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka toimeksiantajana toimi Lahden ammattikorkeakoulu. Kirjallisuuskatsauksen aineistona oli neljä tutkimusta lasten kivunhoidosta. Lasten kivunhoito on ollut puutteellista, joten opinnäytetyössä haluttiin selvittää keinoja, joita kivunhoidossa on hyödynnetty. Tuloksista selvisi, että keinoja käytettiin sekä psykologisista, että fysiologisista menetelmistä. Kuitenkin psykologisten menetelmiä oli hyödynnettynä enemmän ja monipuolisemmin. Lääkkeettömiä menetelmiä kivunhoidossa olisi mahdollista käyttää monipuolisemmin.

How to build and improve the tourism between China and Finland, whether the OBOR can promote it

Cao Zihe
2019
With social progress and economic development, the improvement of people’s living standards and the pursuit of quality of life, tourism is developing rapidly. The tourism industry is taking up a larger part of the global GDP. The good development of tourism has a wide driving effect on regional economic development and is the leading industry of many local economic development. The Belt and Road Initiative (OBOR) emphasizes the promotion of multiple forms of people-to-people exchanges with countries along the OBOR, which will bring convenience and opportunities for tourism. Finland as one of the countries along the OBOR, OBOR will promote and improve the tourism industry between China and Finland. This thesis will analyze how the Belt and Road Initiative will affect the tourism industry, how to increase the number of tourists from the two countries to each other on the basis of the current travel demand of the two countries’ residents. The qualitative research method and inductive reasoning approach are used in this thesis. The data was collected from secondary and primary sources. The secondary sources were electronic articles, official releases, press releases, official statistics, and questionnaires. In the qualitative research method, 15 interviews were conducted, divided into three groups, as primary sources and then analyzed the answers to understand prevalent attitudes The findings of the thesis show that there are still some problems with mutual tourism between China and Finland. Through the Belt and Road Initiative, tourism between China and Finland will be improved, and the number of tourists from the two countries to each other can be increased.

Seurantaloasioiden sähköinen arkistonhallinta Suomen Kotiseutuliitossa : Korjausavustushakemusprosessi

Ylitalo Anna-Kaisa
2019
Julkishallinnossa asiakirjahallinta ja arkistointi ovat siirtyneet kokonaan sähköiseen muotoon. Ne ovat olennaisia toimintoja sekä organisaatiolle että sen palveluita käyttävälle toimijalle. Asiakirjahallintaan ja arkistointiin vaikuttavat sekä lainsäädäntö että Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tekemät suositukset. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Suomen Kotiseutuliitto, joka jakaa harkinnanvaraisesti korjausavustuksia seurantalojen korjaamiseen. Varat korjausavustuksiin tulevat opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Korjausavustushakemukset ovat tulleet aikanaan Suomen Kotiseutuliittoon paperisena, mutta viime vuosina Suomen Kotiseutuliitto on siirtynyt sähköiseen korjausavustushakemukseen. Ohjelmiston sähköiseen korjaushakemukseen toimittaa Vetokonsultit oy. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on sähköisen asiakirja- ja arkistohallinnan kehittäminen. Tämä tarkoittaa seurantalojen korjausavustusten hakemus- ja selvitysaineistoon liittyvää sähköisen arkistonhallinnan vaatimusmäärittelyä sekä tiedonohjaussuunnitelman pääpiirteiden ja niiden reunaehtojen kartoittaminen. Tuotokset ovat toteutusehdotuksia, jotka ovat sellaisenaan Suomen Kotiseutuliiton käytettävissä. Aluksi tutustuin arkistoinnin, tiedonohjauksen ja sähköisen asiakirjahallinnan tietoperusteisiin. Tämä tarkoittaa perehtymistä erilaisiin ohjeisiin ja lakeihin, jotka liittyvät Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelyyn, hallintaan ja säilyttämiseen. Arkistolaki, arkistonmuodostussuunnitelma (AMS), sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma (eAMS) ja tiedonohjaussuunnitelma tulivat tutuiksi. Suomen Kotiseutuliitto tulee saamaan opinnäytetyössäni: tiedonohjaussuunnitelman, tarve- eli vaatimusmäärittelyn ja käyttötapauksia. Edelliset kolme (3) tuotosta ovat myös erillisinä liiteinä, jotka Suomen Kotiseutuliitto saa käyttöönsä.

Design and develop a usable prototype solution for Blaze Digital Oy online store

Yen Yoeuth Danny
2019
This thesis is a product oriented thesis for a starting business, Blaze Digital Oy. Blaze Digital Oy is a company that has an online store. The thesis uses user centered approach and the agile workflow to design and develop the solution. The solution has four phases: requirement analysis, development, user testing and feedback. In the requirement analysis phase, the deliverables are the requirement features and scenario. In the development phase, the deliverables are a prototype of the website, a cost structure break breakdown of the platform, features and services and the step-by-step instruction of the platform. In the user testing phase, five users were tested, and a recommendation of the solution was provided. In the feedback phase, the stakeholders provided instruction and feedback during each phase: requirement analysis, development and user testing. Due to the issues with registration of the company paperwork and bank account, a full prototype of a working solution was unable to be achieved. This meant that the stakeholders cannot purchase the platform, plugin or services. The deliverable solution is a test of the platform with documented instruction on how to setup, cost of domain name purchase, hosting, a prototype design of the user interface, and usability testing of the user interface are given as the deliverable solutions. In the project thesis, user-centred approach was implemented. Research, data gathering qualitative questionnaires and data analysis were used to map the concept and develop the requirement features. The research and data gathering sources came from research papers, newsletter, online statistical data, and online blogs of individuals and companies. Qualitative survey was conducted with the stakeholders. The stakeholders were given twelve open-ended questionnaires as part of the design process. The responses were analysed using QDA Lite software to determine the features and mapping of the requirements. User-centred approach was used to help design the wireframe. The prototype was a non-coding prototype with semi-finished features and functionalities on the Shopify platform. The prototype user interface was tested with five users as part of the usability test. The usability test was to determine the validity of the concept and the usability of the design. Normally, the usability test and recommendation are separated documentations.

Juridinen työnantajan edustajuus ja esimiesvastuu OP Ketterässä

Fagerholm Aleksandra
2019
OP Ryhmä, kertoi vuoden 2018 lopussa aloittavansa merkittävän ajattelutavan ja toimintakulttuurimuutoksen, OP Ketterän. Muutoksen tavoitteena on parantaa työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta sekä toiminnan tehokkuutta. OP Ketterän pohjamallina on käytetty Agile-enteprisea, joka on tutumpi erilaisten kehitystöiden, -projektien ja -organisaatioiden yhteydessä. Agile- mallista tai OP Ketterästä ei löydy työnimikettä ”esimies”. Vaikka työlainsäädännössä ei varsinaisesti tunneta sanaa esimies, olemme tottuneet näkemään esimiehen kantavan vastuun useista työnantajan vastuisiin liittyvistä tehtävistä ja toimista. Opinnäytetyö kohdistuu yhteen liiketoiminta-alueeseen, mutta tässä työssä on huomioitu myös OP Ketterä koko ryhmässä, yleisellä tasolla. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten esimiesvastuut on jaettu itseohjautuvassa, räätälöidyssä OP Ketterä- mallissa. Lisäksi pyritään selvittämään, kuinka juridiset vastuut on tuotu tähän mennessä esille koulutuksissa ja koulutusmateriaaleissa, sekä miten aiheen esilletuontia voisi vielä parantaa. Tämän opinnäytetyön tutkimus toteutettiin tutkimalla OP Ryhmän koulutusmateriaaleja ja tiedotuksia sekä keskusteluja, liittyen OP Ketterään, 2018 loppuvuoden ja 2019 aikana. Lisäksi haastateltiin yhteensä viittä eri henkilöä OP Ryhmässä lokakuun 2019 aikana. Haastattelumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksessa ilmeni, että teoriassa esimiesvastuut olivat selkeitä. Sen sijaan käytännön tasolla esimiesvastuu jaetussa johtamismallissa on haasteellista, varsinkin jos yksikkökoot ovat suuria.

Case: Business Boost Finland Oy:n viestintä

Kippo Mikael
2019
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, mitä Business Boost Finland Oy:n Business Boost Finland (myöh. Business Boost) klubin jäsenet toivovat klubin sisäiseltä ja ulkoiselta viestinnältä. Tästä syystä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen suunnattiin voimavaroja. Ensimmäisenä toimenpiteenä Business Boost Finland Oy:hyn perustettiin oma viestinnästä vastaava tiimi. Viestinnän tehostamisen kohderyhmiä on kaksi: klubin nykyiset jäsenet ja klubin ulkopuoliset yritykset, mahdolliset tulevat klubilaiset. Ensimmäisessä vaiheessa klubin jäsenille lähetettiin kysely, jossa kysyttiin nykyistä viestinnän tilannetta ja mitä he toivovat viestinnältä tulevaisuudessa. Lisäksi käytiin yksittäisiä keskusteluja klubin jäsenien kanssa, jotta saatiin parempi kuva lähtötilanteesta. Opinnäytetyössäni käyn läpi klubin sisäistä ja ulkoista viestintää, klubilaisten toiveita ja odotuksia viestinnältä, sekä kuinka klubin viestintää tullaan jatkossa kehittämään. Viestinnässä tehtävät muutokset perustuvat klubilaisten vastauksiin ja Business Boost Finland Oy:n johdon toiveisiin. Tutkimuskohteen viestintä eroaa niin työyhteisö- kuin seuraviestinnästä. Tämä asettaa klubin viestinnälle omat haasteet, koska Business Boost klubi ei ole suoraan työpaikka, eikä esimerkiksi urheiluseura. Työympäristöä se muistuttaa siinä mielessä, että klubin tavoite on edistää liiketoimintaa, mutta jäsenet eivät ole työkavereita, eikä sillä ole normaalia esimiesalaisasetelmaa. Esimerkiksi urheiluseurasta erottaa klubin muun muassa se, että usein Business Boost klubiin kuuluminen ei ole suoraan vapaaehtoista ja jäsenyys liittyy työtehtävään ja näin ollen klubilaisella on omat vastuunsa omalle työnantajalleen. Klubin johtamiseen ja viestintään se taas luo oman hankaluutensa, koska jäsenet eivät ole työsuhteessa klubiin, eivätkä he siis ole klubin toimijoiden käskyvallan alla. Viestintään se asettaa lisää paineita sitä kautta, että viestintää seuraavat niin yrityksien nimeämät klubin jäsenet kuin heidän esimiehensä ja omat kollegat. Tässä opinnäytetyössä analysoin klubin viestintää pääasiassa samasta näkökulmasta kuin kyseessä olisi perinteinen yritys. Alkuolettamuksena oli, että sisäistä viestintää kaivataan enemmän ja, että jäsenet haluavat uusia kanavia viestintään. Saatujen vastausten perusteella sisäisen viestinnän määrää ei tarvitse lisätä, eikä välttämättä ottaa käyttöön uusia kanavia. Syynä tähän voi olla, että välttämättä kaikki uudet viestintäkanavat eivät ole jäsenille tuttuja. Tästä syystä niitä ei välttämättä ole osattu kaivata. Ulkoisen viestinnän kohdalla, tilanne on toinen, ulkoista viestintää toivottiin lisättävän. Ulkoisessa viestinnässä tullaan käyttämään enemmän klubin yrityksiä ja heidän omia viestintämateriaalejaan. Tutkimusmetodina käytettiin kvantitatiivisista tutkimusmallia, jossa vastaajille (29) lähetettiin strukturoidut kysymykset.

Kansainvälistymisen suunnittelu - case 24 Center Oy

Hintsala Joakim
2019
Pienenä ja avoimena kansantaloutena Suomi on riippuvainen yritysten kansainvälistymisestä ja viennistä. Monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä, kuten työn toimeksiantajayritys 24 Center Oy. Työn tarkoituksena oli tarjota tukea kohdeyrityksen kansainvälistymisstrategian luomisessa. Työ rajattiin sisältämään seuraavat osat: kansainvälistyminen yleisesti, syyt ja edellytykset kansainvälistymiseen, ulkoisia rahoituslähteitä kansainvälistymistä varten, yrityksen kansainvälistymisen operaatiomuodot, niiden vertailu, parhaan mallin löytäminen sekä kansainvälistymisen vaiheet. Tietoa kansainvälistymisen operaatiomuodoista kerättiin lähdekirjallisuuden pohjalta. Teorialähteiden lisäksi työn lähteiksi haastateltiin yritysten kansainvälistymisessä mukana olleita henkilöitä. Työ tehtiin kahdessa vaiheessa. Se aloitettiin keväällä 2019 ja sitä jatkettiin loka-marraskuun aikana samana vuonna. Työn tuloksena kohdeyritykselle suositeltiin ensisijaiseksi kansainvälistymisen operaatiomuodoksi omaa tuotantoyksikköä kohdemaassa. Jatkotutkimusehdotuksena kohdeyritykselle voisi olla markkinakartoitus valittaviin kohdemaihin. Jatkotutkimusta voisi myös tehdä jo kansainvälistyneiden yritysten tunnusluvuista. Niitä voisi vertailla esimerkiksi eri kansainvälistymismallien tunnuslukujen perusteella.

Developing a facilitators’ manual to start and maintain a peer support group for immigrant and intercultural fathers

Turci Fabrizio
2019
ABSTRACT Fabrizio Turci “Developing a facilitator’s manual to start and maintain a peer sup-port group for immigrant and intercultural fathers”.60 pages and 10 Appendix. Autumn 2019.Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services (Degree title: Bachelor of Social Services) This aim of this product-based thesis, carried out in collaboration with Familia ry, was the creation of a peer support facilitator manual designed for those people, organizations, and public services that work with men within a parenting framework and are planning to establish a short course to help intercultural or/and immigrant fathers. The idea for this this thesis originated after the implementation and evaluation of the survey created with the aim to investigates intercultural couple stress factors, crisis and divorce issues, to better understand which services could be created and implemented to support intercultural couples. While evaluating the result of the survey it was recognized that there is a lack of support for intercultural or/and immigrant fathers in the community. The finding of the survey highlighted the need to create a peer support group for fathers of intercultural families. To support intercultural or/and immigrant fathers in the community, the “Fathers’ Group “peer support was created and implemented with the aim to provide help to fathers at various stages in their parenting, including those expecting to become parents. Several methods were used innovatively during the project combining both theory and practice. The project had in addition a gender and culture sensitive approach. As result of the implementation and evaluation of the “Fathers’ Group”, became apparent the need to develop a manual to support facilitator to start and maintain a peer support group for immigrant fathers and fathers within an intercultural relationship. The contents of the manual is based on the knowledge and experience acquired dur-ing the implementation of the “Fathers’ Group” at Familia ry between October 2018 and February 2019 for a total of 18 session, on the information that Familia had gathered during the years working with intercultural families, and on the former peer support group models that had been developed during Duo project. The empha-sis presented in the manual is around the issues that fathers face in dealing with their own cultural practices while integrating in the new culture, the effect that men and children have on each other, their intercultural relationship, and the development of their children’s intercultural identity and bilingualism. The manual is structured to be easily read and presented regardless of the facilitator’s experience level. The manual provides an outline for a thirteen-week course covering different topics that focuses specifically on fatherhood. As a result of the experience attained during the implementation of the Father’s Group and the development of the facilitator manual, it became evident that by recognizing that fathering in an intercultural relationship is a concept that needs more attention and social support, it will be easier to create specific policies and programs for intercultural and immigrant fathers. Keywords: Peer support, Fatherhood, Intercultural relationship, Peer support facilitator

Perehdytysopas Salmela-Yhtiöt Oy:lle : taloushallinnon osasto

Hiltunen Jenna
2019
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhdessä toimeksiantajan Salmela-Yhtiöt Oy:n kanssa uuden kirjanpitäjän perehdytysopas taloushallinnon osaston perehdytysprosessin tueksi. Toimeksiantajalla ei ollut entuudestaan käytössä perehdytysopasta tai perehdytyssuunnitelmaa. Opinnäytetyö koostuu raporttiosuudesta ja toimeksiantajan käyttöön tehdystä perehdytysoppaasta. Perehdytysopas luovutetaan yrityksen sisäiseen käyttöön, eikä sitä julkaista opinnäytetyön yhteydessä. Opinnäytetyön teoriaosuus pohjautuu perehdyttämistä koskevaan kirjallisuuteen ja lainsäädäntöön. Käsitellyn teorian avulla on selvitetty perehdytysprosessin suunnittelua, rooleja ja vastuukysymyksiä. Teoriassa on korostettu eri roolien merkityksiä perehdytysprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyön empiirinen osa koostuu toimeksiantajan työntekijöille suoritetusta kyselystä, teemahaastatteluista, perehdytysoppaan rakentamisesta ja toteuttamisesta. Kyselyn avulla pyritään selvittämään toimeksiantajan taloushallinnon osaston perehdytysprosessia työntekijöiden näkökulmasta sekä perehdytysoppaan sisällön rakennetta. Teemahaastatteluissa keskityttiin perehdytysprosessin rooli- ja vastuujakoihin. Teorian, kyselyn ja haastatteluiden vastausten perusteella on rakennettu toimeksiantajalle uuden kirjanpitäjän perehdytysopas. Prosessin tuotoksena syntyi toimeksiantajan tavoitteita palveleva perehdytysopas uudelle kirjanpitäjälle. Toimeksiantaja vastaa perehdytysoppaan käytöstä ja jakelusta. Opas tulee olemaan kaikkien taloushallinnon osaston työntekijöiden saatavilla.

Haastattelu dokumenttielokuvassa : tiedon ja tunteen välittämistä kertomuksilla

Koskinen Elias
2019
Käsittelen opinnäytetyössäni haastattelun käyttöä dokumenttielokuvan kerronnan keinona, miten haastattelu tehdään, mitä sillä halutaan saavuttaa ja minkälaiset asiat vaikuttavat sen onnistumiseen. Kerron työssäni haastattelun tarkoituksesta tutkimustyössä ja dokumenttielokuvassa, ja esittelen sen yhteneväisyyksiä ja eroja näissä kahdessa käyttötarkoituksessa. Avaan haastattelun työprosessia haastateltavien etsimisestä dokumenttielokuvan leikkaamiseen asti, ja esittelen tunnettujen dokumentintekijöiden omia näkemyksiä ja kokemuksia haastattelun tekemisestä. Työni keskeinen tarkoitus on esittää, että haastattelun tekijän ja haastateltavan välinen luottamuksellinen suhde on olennainen osa haastatteluprosessia ja sen onnistumista. Valitsen tarkempaan analysointiin dokumenttielokuvan Human (2015), jonka tutkimisessa käytän avukseni työssäni esiteltyjä teorioita ja menetelmiä. Haluan pohtia, miten voisin kehittää omaa ammatillista osaamistani haastattelijana. Hain aiheeseen myös ulkopuolista näkemystä haastattelemalla Jouko Aaltosta, joka on kokenut dokumenttielokuvan ohjaaja. Opinnäytetyöni on suunnattu ensisijaisesti dokumenttielokuvasta ja henkilöhaastattelusta kiinnostuneille elokuvantekijöille.

Wedding plan for a New Year´s themed wedding in Porvoo, Finland

van Kalken Johanna
2019
This is a product-based thesis that includes theory of wedding planning process, interviews of professional weddings planners, and a wedding plan as the final product. This thesis is commissioned by Mennään Naimisiin magazine, which is a wedding magazine that writes about wedding planning, wedding trends, beauty and wedding fashion. A wedding is a highlight of many people´s lives and the use of a wedding planner can be a major help for a couple in the wedding planning process. Wedding planning is a big business especially internationally, but it is also meaningful for the couples in a personal level. The main objective for this thesis is to find out what wedding related matters are popular among couples, what are the current and future wedding trends and average wedding budget. Another goal is to create a New Year´s wedding plan for a couple. In addition to this, the author´s personal development as a future wedding planner is an important objective. The set goals were met, as the interviews of professional wedding planners and the couple gave insights on current wedding trends and what wedding related matters are popular among couples. Information on average wedding budgets was also gained. Additionally,the wedding plan as the end-product was usable for the couple and a concrete example of a wedding plan. The thesis starts with theoretical background of wedding planning process and interviews of professional wedding planners and the bride and groom. After that there is a description of the wedding planning process and lastly the wedding plan, that was made as the final product, is presented. In the assessment section, it is discussed how the wedding planning process went, how the final product turned out and how the objectives were met. In the appendices, the interview questions for professional wedding planners and the bride and groom can be seen as well as the wedding plan in a visual form.

Juomanäyttö - sovelluksen suunnittelu, kehitys ja testaus

Peltokangas Noora-Karoliina
2019
Tämä on työnantajalta saatu toimeksianto "Juomanäyttö" nimellänkulkevalle Unitylla toteutetulle sovellukselle. Tässä opinnäytetyössä suunnittelen tarvekartoituksen ja vaatimusmäärittelyn keinoin sovelluksen jolla loppukäyttäjä voi selata baarin juomavalikoimaa, ja saada niistä lisätietoja.

Ett esport event på Åland

Rask Arvid, Sopen-Luoma Ville
2019
I vårt examensarbete skriver vi om evenemanget ÅL-Star 2019 som är ett nytt LAN och esportsevenemang för Åland. Syftet med arbetet är för oss att skapa, planera och genomföra ett evenemang, ÅL-Star 2019. Detta i sin tur ger oss en större inblick och förståelse för vad som krävs för att ordna ett större publikt evenemang. De teorier som tas upp handlar om ett projekts olika faser såsom idenfieringsfasen, planeringsfasen, utförandefasen och avsluslutningsfasen. Till sist skriver vi om själva planeringen, utförandet och avslutet av evenemanget.

How Payment Service Processors Enter Hungary

Pavlics Krisztian
2019
The global financial world is on the edge of a wide transformation in order to deliver faster, more secure and overall better services to customers. The European Union is enhancing this transition through a well thought set of rules in order to maintain stability and agreement between the participant countries and to grow EU-inland financial entities as whole, therefore setting such regulations for open banking as the Payment Services Directive (PSD and PSD2 – a revised version of the older directive), which allows third parties to intervene in the service chain and provide a variety of banking solutions to banks and their customers. The thesis is a research-based analysis focusing on the key indicators from the perspective of a Payment Service Processor (PSP) when entering a new market. Identifies the foundations of a theory which makes the reader understand the basis on which an investment of a PSP is valid or rejected. Hungary is one of the fastest developing countries within the European Union. The transition from cash to e-solutions and most importantly to banking is significant. Therefore, the thesis focuses on this country as whole as it possesses a rich customer base and an outdated infrastructure which third party service providers can stabilize and develop quickly. Besides pricing, the research focuses on the biggest banks in the region, considering customer base, which is the income accelerator of PSPs and the maturity of digital based payments to understand, compared to other countries, where these countries stand on the long run service implementations. The outcome of the thesis gives a clear understanding for the commissioning company whether the expansion should be taken into consideration and if so, what the numbers are on which the pricing can be done.

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen osana asiakaskokemusta

Turtiainen Janne
2019
Opinnäytetyössä on haluttu selvittää kahden eri Stadin ammatti- ja aikuisopiston asiakasryhmän tarpeet digitaalisten palveluiden hyödyntämiselle osana asiakaskokemusta. Tutkimuksessa haluttiin myös kartoittaa nykyisten palveluiden onnistuneisuutta ja asiakastyytyväisyyttä hakija- ja opiskelijapalveluita kohtaan. Vaikka tämä opinnäytetyö on tehty tietylle ammatilliselle oppilaitokselle, sen tutkimustuloksista voivat kuitenkin hyötyä kaikki digitaalisten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet, erityisesti ammatillista koulutusta järjestävät tahot. Tutkimuksen pääongelma määriteltiin kiinnostukseksi selvittää millaisia sähköisen asioinnin ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisen mahdollisuuksia Stadin ammatti- ja aikuisopiston asiakkailla, on osana asiakaskokemusta ja kuinka niihin panostamalla voidaan luoda lisäarvoa. Tutkimuksen alaongelmissa kartoitetaan nykyisten palveluiden lähtötilanne, asiakastyytyväisyyttä niihin, sekä millaisia uusia digitaalisia palveluita asiakkaat haluaisivat hyödyntää osana asiakaskokemusta, ammatillista koulutusta järjestävän organisaation kanssa. Opinnäytetyön teoriassa käydään läpi mitä hyvä asiakaskokemus on, tarkennetaan termejä kuten digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi, tietoturvallisuus, palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen. Tutkimuksen kyselyt pohjautuvat aiemmin tutkittuun tietoon ja teoriaan. Kolmannessa kappaleessa on opinnäytetyön empiirinen –osio, jossa käsitellään tarkemmin tutkimusongelmaa, sekä tutkimuksen aineiston keruuta. Opinnäytetyössä tehtiin kaksi eri kyselyä, Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisille asiakkaille, eli opiskelijoille, sekä hakeutumisvaiheen asiakkaille, eli tuleville opiskelijoille. Kyselyt olivat avoinna aikavälillä 4.3.-11.4.2019. Kysely on lähetetty kriteerit täyttävien vastaajien sähköpostiin, hyödyntäen hakeutumispäivien asiakastietoa ja oppilaitoksen opiskelijarekisteriä. Lopuksi pohditaan tutkimuksen tuloksia ja jatkotutkimuksen aiheita. Tuloksissa saadaan tietoa molempien tutkimuksen kohderyhmien nykyisten palveluiden tilanteesta, sekä millaisia digitaalisia palveluita haluttaisiin käyttää. Perinteisissä palveluissa korostuvat asiakaslähtöisyys ja palvelun tavoitettavuus. Tuloksissa havaittiin myös huomattava kiinnostus palveluiden hyödyntämiseen sähköisesti. Toisaalta tuloksissa koettiin tärkeäksi säilyttää henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuuden digitaalisuuden rinnalla.

MacOS-tietokoneiden keskitetty hallinta Intunella

Richterich Matias
2019
Sain toimeksiannon työpaikaltani selvittää, kuinka paljon macOS-tietokoneita on yrityksellä käytössä ja miten ne saadaan hallintaan. Suurimpana osana tutkimustani on kartoittaa miten Microsoftin Intune sopii macOS-tietokoneiden hallintaan. Tarkoituksena on mahdollistaa raporttien saaminen tietokoneiden rauta- sekä ohjelmisto ominaisuuksista ja näiden ominaisuuksien hallitseminen etänä. Tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden tilan tietäminen ja sen hallitseminen on ehdottoman tärkeää tietoturvan kannalta. Tutkimuksen kohteelle on määritelty kriittisimmät toiminnot, joiden täytyy toimia hyvin. Näitä on mm. ohjelmien pakotettu asentaminen, tietoturva-asetusten hallitseminen ja laitteen automatisoitu käyttöönotto. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko kriittisimmät toiminnot mahdollisia suorittaa. Tarkoituksena ei ole viedä järjestelmää tuotantoon asti. Tutkimus toteutetaan toukokuussa 2019 työpaikallani tekemällä konfigurointeja Intuneen, joita suoritan testitietokoneeseeni. Näin voin todeta asentuuko tekemäni asetukset ja ohjelmien jaot hallittaviin tietokoneisiin. Projektin aikana teen Intunen portaalin käyttöönoton, testaan ominaisuuksia samalla dokumentoiden vaiheita. Lopuksi raportoin toimeksiantajalleni yhteenvedon tiedoistani ja joko suosittelen järjestelmää käytettäväksi tai siirtymistä toiseen järjestelmään.

Siirtyminen vesiputousmallista ketterään ohjelmistokehittämiseen

Nevalampi Laura
2019
Moni organisaatio vakuutusalalla on viime vuosina siirtynyt ketterään ohjelmistokehittämiseen aiemman vesiputousmallin sijaan. Henkilökuntaa on koulutettu, tilattu konsultteja vetämään muutosta, mutta miten asia on käytännössä onnistunut ja mitkä ovat tärkeät huomiot muutoksessa? Kirjoittajalla itsellään on kokemusta vakuutusalan organisaation muutosmatkalta vesiputousmallista ketterään SAFe-malliin ja lisäksi empiriaosuuden lähteenä käytetään kahta aiempaa opinnäytetyötä, joissa on haastateltu kolmen ketterään kehittämiseen siirtyneen organisaation jäseniä. Tässä opinnäytetyössä esitellään sovelluskehitysprojektin perusasioita, vesiputousmallin kohtaamia haasteita sekä ketterän kehittämisen SAFe-viitekehys. Lopuksi esitellään kirjoittajan omien kokemusten ja edellä mainittujen haastattelutulosten avulla, mitkä ovat parhaita käytäntöjä ja toisaalta vältettäviä sudenkuoppia, kun organisaatio lähtee muutosmatkalle kohti ketterää kehittämistä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää hyvät vinkit, jotka organisaation kannattaa ottaa huomioon, jotta se voi tehdä siirtymisen ketterään kehittämiseen onnistuneesti, pitäen asiakkaat, henkilöstön sekä johdon tyytyväisenä

Perehdytysopas Aalto-yliopiston palkkaryhmälle

Niskanen Hanna
2019
Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona suomalaiselle korkeakoululle Aalto-yliopistolle. Opinnäytetyön aiheena oli tuottaa Aalto-yliopiston palkkaryhmälle perehdytysopas. Koska palkkaryhmällä on ollut tapana palkata vuosittain 1-2 harjoittelijaa ja palkkaryhmällä ei ole ollut käytössään ajan tasalla olevaa perehdytysmateriaalia, esiin oli noussut tarve perehdytysoppaasta. Opinnäytetyön päätavoitteena oli tuottaa Aalto-yliopiston palkkaryhmälle hyödyllinen ja toimiva perehdytysopas, jota he voivat käyttää uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina. Perehdytysoppaan tarkoituksena oli myös toissijaisesti toimia koko palkkaryhmän työssään käyttämänä tukimateriaalina, jota he voivat tarpeen tullen käyttää tavallisimpien työtehtävien ohjeena. Lisäksi henkilökohtaisena tavoitteenani oli syventää jo olemassa olevaa tietämystäni perehdyttämisestä ja hyvän perehdytyksen vaikutuksesta työsuhteeseen ja päästä hyödyntämään työssä oppimaani tietoa palkanlaskennasta nykypäivänä. Opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen opinnäytetyö ja se koostuu kahdesta osasta: opinnäytetyöraportista ja opinnäytetyön tuotoksena tehdystä perehdytysoppaasta. Koska perehdytysopas sisältää luottamuksellista tietoa, sitä ei ole julkaistu sellaisenaan opinnäytetyöraportin liitteenä. Opinnäytetyöraportin tietoperustassa on tarkasteltu opinnäytetyön kannalta kahta keskeistä teemaa: perehdyttämistä ja palkkahallintoa. Tietoperustan lähteinä on käytetty teemoja käsittelevää kirjallisuutta sekä erinäisiä internetlähteitä. Opinnäytetyöraportin empiirisessä osassa on käsitelty opinnäytetyön tuotoksena tehtyä perehdytysopasta, sen suunnittelua ja toteutusta. Perehdytysoppaan keskeisimpinä tiedonlähteinä on käytetty palkkaryhmällä aiemmin käytössä ollutta toimintakäsikirjaa, opinnäytetyön tekijän omaa tietotaitoa ja muita palkkaryhmän sisäiseen käyttöön tarkoitettuja ohjeistuksia. Opinnäytetyö on tehty syksyllä 2019. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi käyttökelpoinen ja tarkoitusperiinsä sopiva perehdytysopas, joka sisältää tärkeää tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista, yksityiskohtaiset ohjeet tavanomaisimpien työtehtävien suorittamiseen ja tietoa työtehtävissä käytettävien järjestelmien toiminnasta.

Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen

Stenberg Heidi, Hirard Tiina, Autero Marianne, Korpela Eveliina
2019
Suomen korkeakouluvision mukaan puolella nuorilla aikuisista tulisi olla korkeakoulutus vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeä edistää myös maahanmuuttajien korkeakouluvalmiuksia. Tämä artikkelikokoelma esittelee Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa (2017–2019) tehtyä korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämistyötä. Artikkeleissa esitellään hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja maahanmuuttajien korkeakouluvalmiuksien lisäämiseksi sekä kuvataan valmentavalle koulutukselle laadittuja kansallisia suosituksia, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa valmentavaa koulutusta sekä edistää yhtenäisiä toimintatapoja koulutusta järjestävissä korkeakouluissa. Suosituksissa otetaan kantaa niin opetus- ja toteutussuunnitteluun kuin haku- ja valintamenettelyynkin. Kokoelmassa esitellään myös suositusten mukaista valmentavan koulutuksen kansallista verkkototeutusta ja jaetaan kokemuksia verkkokoulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja opiskelijoiden oppimistuloksista. Artikkeleissa nostetaan vahvasti esiin myös ohjausnäkökulma ja kuvataan erityisesti valmentavaan koulutukseen suunniteltua ohjausmallia. Artikkelikokoelma antaa kokonaiskuvan valmentavasta koulutuksesta ja toimii hyvänä apuna valmentavaa koulutusta järjestäville korkeakouluille.