Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas

Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen. Tutustuun oppaseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu uusiimpiin julkaisuihimme

Jatkuvan oppimisen opintotarjonta KAMKissa - nykytilan kuvaus ja työelämän tarpeet

Kivilompolo Laura, Piirainen Anu, Rajander Tuula, Saari Mikko, Siipola Hannele
2022

Esteettömän luontomatkailun asiakas : opas palveluntarjoajalle

Laukkanen Liisa, Heikkinen Arto, Rissanen Petri
2022

Selvitys osaamis- ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla

Saari Mikko, Heikkinen Matti, Kaasinen Virpi, Sirviö Kristina
2022

Kainuulaisten nuorten miesten hyvinvointi ja tuen tarve

Lukkari Anne, Loikkanen Kaisa
2022

Aluevaikuttava Business osaamisalue

Heikkinen Arto, Heikkinen Assi, Isoranta Olli, Kemppainen Hanna, Keränen Mikko, Loikkanen Kaisa, Luukkonen Matti, Mäkelä Sointu, Pekkonen Eija, Piilma Pauli, Rantaharju Taneli, Roininen Katri, Takala Katri, Uusiheimala Saara, Takala Katri
2022

Pedagoginen toimintamalli 2022 - cKAMK 2.0

Dahl Päivi, Rajander Tuula, Saari Mikko
2021

Osaamisen kehittämistä yritysten tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella Monikampus -hankkeessa

Alajoki Sari, Elfving Jennie, Heikkinen Eija, Heikkinen Matti, Hökkä Minna, Junttila Taina, Keränen Mikko, Leppälä Hannu, Niinikoski Eija-Riitta, Niskanen Ullamaija, Muhos Matti, Ojala Aini, Piirainen Anu, Tikkanen Hannu, Ritola Jaana, Saari Mikko, Sáren Matti, Siipola Hannele, Väisänen Mikko, Heikkinen Eija
2021

Kotisairaala Aliisan toiminta - sairaanhoitajien kokemuksia

Heikkinen Krista, Kaikkonen Sanna, Kemppainen Jaana
2021

Kalajoen matkailija

Heikkinen Arto
2021

Porukalla siistimpää, siivoustalkoot ja roskakävelytempaus Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkaille

Hämäläinen Reetta, Oikarinen Arja
2021
Pore-hankkeen yhtenä tavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja asukkaiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen yhteisöllisyyden ja osallisuuden avulla. Tässä raportissa kuvataan prosessi, jossa suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin PORE-työryhmän sekä opiskelijaryhmän kanssa asukaslähtöinen Porukalla siistimpää, siivoustalkoot ja roskakävelytempaus -tapahtuma Lohtajan, Ketun ja Huuhkajavaaran asukkaille. Tapahtuman tavoitteena oli vaikuttaa positiivisesti alueella asuvien hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Tapahtuma kuuluu hankkeen ensimmäisen työpakettiin. Pore-hankkeessa on mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki. Hanke on suunniteltu Kajaanin kaupungin HYTETU-toiminnan huomaaman huolen pohjalta. Tämä mukaan alueen suurimpana huolena korostuu nuorten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys sekä työikäisten syrjäytyminen tai sen uhka. Ongelmat ja huolet korostuvat Kajaanissa Lohtaja-Kettu-Huuhkajanvaara alueella. Tapahtuman suunnittelu toteutui projektityylisesti, edeten luovan ongelmanratkaisun periaatteita mukaillen. Tehtävänämme oli käyttää ammatillista osaamistamme hyvinvoinnin tukemiseen tapahtuman yhteydessä. Suunnittelimme tapahtuman yhteyteen terveyspisteen, jossa asiakkaat saivat ohjausta elintapoihin ja halutessaan verenpaineen mittauksen. Näin ollen tapahtumassa ja terveyspisteessä oli mukana yksilöllinen asiakaspalvelutyö yhdistettynä yhteiskunnalliseen terveyden edistämiseen. Tapahtuma onnistui hyvin, joskin itse roskakävelyjen toteutus jäi toteutumatta todennäköisesti osittain helteisen sään ja osittain epäselvän ohjauksen vuoksi. Hankkeelle suunnitellaan opiskelijaryhmässä vielä toinen tapahtuma, joten voimme hyödyntää sen suunnittelussa ja ja toteutuksessa tämän ensimmäisen tapahtuman aikana saatua tietoa ja taitoa.

EduPal - Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa

Hökkä Minna, Lehto Juho, Heinonen Sanna, Suikkala Arja
2021

Etätyön työhyvinvointi ja johtaminen

Sistonen Henna
2022
Opinnäytetyö tutkii, miten lisääntynyt etätyö vaikuttaa työhyvinvointiin Yritys X:ssä sekä millaista johtamista etätyössä vaaditaan. Opinnäytetyö tehtiin laadullisena tutkimuksena, jossa kyselylomakkeen avulla tutkittiin etätyötä ja sen vaikutusta työhyvinvointiin. Tutkimuksen teoria keskittyy pääsääntöisesti työhyvinvointiin ja johtamiseen sekä etätyöhön.Toteutettu tutkimus mukaili pääsääntöisesti teoriasta esiin nousseita asioita. Etätyö koettiin pääosin positiivisena. Etätyötä puolsivat muun muassa työmatkan poisjääminen ja ajan vapautuminen vapaa-aikaan. Myös työrauhan koettiin olevan parempi etänä työskennellessä. Etätyön negatiivisina puolina koettiin sosiaalisuuden väheneminen sekä huonompi työergonomia. Esihenkilöltä toivottiin läsnäoloa. Kuitenkin koettiin, että esihenkilö oli hyvin tavoitettavissa jo tutkimuksen aikana.

Sähköautojen latauspisteiden selvitys SAMK Pori kampukselle

Rainio Michael
2022
Työn tavoitteena oli saada tehtyä suunnitelma Satakunnan ammattikorkeakoululle, minkä avulla voidaan asentaa sähköauton latauspisteitä Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen parkkipaikalle. Latauspisteiden sijainti on aurinkoträkkerin ja pyöröovien luona. Työn alussa käytiin läpi sähköajoneuvojen rakennetta ja niihin liittyviä seikkoja. Seuraavaksi tarkasteltiin erilaisia lataustapoja, jotka ovat tämän työn ydinasia. Peruslataus tai toiselta nimeltä lataustapa 3 on kaikkein tärkeimmässä roolissa. Latauspisteiden johtopistokkeita käytiin myös läpi, pääasiassa Euroopan alueella käytettäviä pistokkeita. Työssä käytiin läpi erilaisia määräyksiä ja lakeja liittyen sähköasennuksiin, sähköauton latauspisteisiin ja kaapelointiin. Tärkeänä asian on myös sähköauton latauspisteen tuki, jonka saa aralta. Lopuksi käytiin läpi komponentit ja niiden kustannukset. Komponentteihin kuului mm. sulakkeet, kaapelit ja sähköauton latauspisteen osat. Kustannuksiin kuului komponentit ja asennustyö.

Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy ammatillisessa opettajankoulutuksessa?

Kaukinen Ruut, Haapamäki-Niemi Heljä, Murumäki Suvi-Tuuli
2022
Artikkelissa kuvaan vuorovaikutusosaamisen hankkimista ja osoittamista osaamisperustaisessa ammatillisessa opettajakoulutuksessa. Esitän opettajakoulutuksemme vuorovaikutusosaamisen kriteereitä sekä mahdollisuuksia osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Lopuksi jaan opettajaopiskelijoiden kokemuksia heidän vuorovaikutusosaamisensa kehittymisestä opettajakoulutuksen aikana.

Vihreät pankkipalvelut pankin ympäristövastuun ja ekologisen kestävyyden vahvistamisessa

Fingerroos Sonja
2022
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, mitä ja millaisia ovat henkilöasiakkaille tarkoitetut vihreät pankkipalvelut. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, miten Danske Bank A/S Suomen sivuliike voi vahvistaa ympäristövastuullisuuttaan ja ekologista kestävyyttä henkilöasiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kautta. Kehittämistyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena käyttäen teemahaastatteluja tutkimusmenetelmänä. Analyysi toteutettiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustuloksena voidaan todeta, että asiakkaat eivät vielä tunne vihreitä pankkipalveluita kovinkaan hyvin. Vihreisiin pankkipalveluihin kaivataan myös lisää konkretiaa. Sähköiset pankkipalvelut nähtiin hyvinä keinoina lisätä positiivisia ympäristövaikutuksia. Kehittämistyön perusteella vihreistä pankkipalveluista tulisi jakaa nykyistä enemmän tietoa asiakkaille niiden käytön lisäämiseksi. Myös henkilökunnan osaamisesta tulee huolehtia sekä asiakasryhmien erilaiset odotukset huomioida niin vihreiden palveluiden markkinoinnissa kuin kehittämisessäkin.

360° kameran hyödyntäminen kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa

Lehtovirta Joel
2022
Työn lähtökohtana oli tutkia, miten 360° kameraa voitaisiin hyödyntää kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa. Tutkimuksen aikana pohdittiin, voisiko 360° kuvaamisella saavuttaa hyötyjä ja etuja, joita perinteinen valokuvaus ei mahdollista. Lisäksi pohdittiin, onko 360° kuvaamisella haittapuolia, jotka tulee huomioida menetelmää käytettäessä. Kuntoarviot ja -tutkimukset pohjautuvat yleensä vahvasti erilaisten dokumenttien varaan, joissa merkittävässä roolissa ovat valokuvat, joita käytetään eri asioiden havainnollistamiseen sekä muistiinpanoina projekteista. 360° kuvaus on jo laajasti käytössä erilaisissa sovelluksissa, mutta on myös useita kohteita, joissa sen käyttöä ei ole vielä kokeiltu. 360° kuvaus on havaittu toimivaksi menetelmäksi, mutta sen heikkoudet tulee tunnistaa ja oppia hyödyntämään sen parhaita puolia.

Sähköajoneuvojen lataus

Rauhala Suvi
2022
Opinnäytetyön kohdeyritys oli Northern Engineering Oy, jonka pääasiallinen toimiala on auton katsastus. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, sähköajoneuvojen lataamista, latausverkoston tilannetta Suomessa ja latausmäärän kasvua vuoden ajalta Iso-Britanniassa. Opinnäytetyössä tutkittiin sähköajoneuvojen pääkomponentteja: sähkömoottoria, voimansiirtoa, akustoa ja auton sisäistä laturia ja sähköajoneuvojen latauksia. Sähköajoneuvojen latauksien tutkinnassa keskityttiin optimaaliseen tapaan ladata akku, sään vaikutukseen lataustapahtumaan ja toimintamatkaan sekä kuinka paljon latausmäärät ovat kasvaneet sähköajoneuvojen yleistyessä Iso-Britanniassa. Lopputulokseksi saatiin selville, että Suomen tämänhetkinen latausverkosto tarvitsee enemmän pikalatauspisteitä, etenkin Pohjois-Suomen alueelle. Tulokseksi saatiin, että latausmäärien nousuun ei ole vaikuttanut selvästi ulkolämpötilat. Latausmäärien nousuun on vaikuttanut eniten sähköajoneuvokannan nousu. Uusien sähköajoneuvojen ensirekisteröinnit ovat kaksinkertaistuneet viimeisen 4 vuoden aikana.

Aivoinfarktipotilaan hoitotyöhön liittyvät haasteet : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Ikonen Jouko, Hokka Marja
2022
Aivoinfarktiin sairastuu vuosittain noin 17 000 potilasta. Aivoinfarkti vaatii aina välitöntä sairaalahoitoa. Aivoinfarktipotilaan hoitotyöllä on merkittävät vaikutukset potilaan toimintakyvyn palautumiseen. Onnistuneella hoidolla ja kuntoutuksella voidaan vaikuttaa loppuelämän laatuun. Aivoinfarktipotilaan hoitotyöhön liittyy haasteita, joilla on vaikutusta kuntoutumiseen ja mahdollisiin komplikaatioihin. Tunnistamalla ja ennaltaehkäisemällä haasteet voidaan vaikuttaa potilaan hoidon onnistumiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata aivoinfarktipotilaan hoitotyössä ilmeneviä haasteita vuodeosastolla. Tavoitteena oli kehittää aivoinfarktipotilaan hoitotyötä tutkitun tiedon pohjalta. Opinnäytetyö vastaa kysymykseen: Miten aivoinfarktipotilaan hoidon haasteet näkyvät hoitotyössä? Tutkimuksia hoitotyöhön suorasti vaikuttavista haasteita on hyvin niukalti. Keskeisimmät haasteet ovat hoitoketjuun liittyviä mahdollisia komplikaatioita. Hoitotyöhön vaikuttavia tekijöitä ovat potilaan afasia, psykiatriset oireet ja kaatumisriski. Potilaan hoidon pidentymisteen vaikuttavia tekijöitä havaittiin olevan delirium, aivoinfarktin jälkeinen uupumus, kipeytynyt olkapää, liikkumattomuus, aivoinfarktin jälkeinen masennus ja apatia. Aivoinfarktiin liittyviä komplikaatioita voitaisiin ehkäistä arvioimalla ja huomioimalla hoitotyössä potilaan virtsaamista ja ulostamista, sekä asentohoitaa ja mobilisoida potilasta.

Puurakenteisten tilaelementtiparvekkeiden mitoitustaulukot

Panttila Ari
2022
Tämän työn tilaaja Woodia Oy valmistaa massiivipuuparvekkeita kerrostalokohteisiin Suomessa. Tehtävänä oli laatia Kuutio-parvekkeen yleiset suunnitteluohjeet ja kuormitustaulukot rakennuskohteiden toteutettavuus- ja esisuunnittelua varten. Tähän saakka Woodialla ei ole ollut antaa tuotteista kiinnostuneille osapuolille esisuunnitteluvaiheen ohjetta, jolla voisi arvioida tuotteen soveltuvuutta rakennushankkeeseen. Tehtävä rajattiin koskemaan enintään 28 metriä korkeita rakennuksia, joissa parvekkeiden palotekninen kantavuus on 30 minuuttia (R30). Lumikuorman maksimiarvoksi valittiin alueet Suomessa, missä lumikuoma maassa on enintään 2,75 kN/m2. Taulukkomitoituksen parvekkeiden pinta-alan tuli vastata riittävän kattavasti markkinoiden kysyntää. Taulukkomitoituskoko päätettiin välille 2,1–4,2 metriä leveys, ja syvyys 1,5, 1,8 ja 2,15 metriä. CLT-runkorakenteen materiaalioptimointiprosessi tehtiin useita kertoja valituille kokoluokille parvekkeen kuormitus- ja lujuuslaskennan perusteella. Määräävät kuormitusyhdistelmät valittiin kuormitustaulukoihin, jotta niiden perusteella voi vastaava rakennesuunnittelija tehdä rakennuksen runkoa koskevat mitoituslaskelmat. Kokoluokasta laskettiin parvekkeen kuormat kinoslumikuormilla yksittäiselle ja päällekkäin ylimpänä sijaitsevalle parvekkeelle. Samassa taulukossa esitetään parvekekuormat lumikuormalla ja ilman lumikuormaa toisen parvekkeen alla sijaitsevalle parvekkeelle. Kuormitustaulukkoja esiteltiin useamman hankkeen yhteydessä kohteen suunnittelijoille. Palaute oli hyvin myönteistä, koska esisuunnitteluohjeet antavat hyvän kuvan tuotteesta ja mitoitustaulukot nopeuttavat arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoiden työtä. Jatkokehitystavoite on jalostaa suunnitteluohjeistus siihen muotoon, että se voidaan esittää ProdLib-nimisessä www-pohjaisessa tuotekirjastossa. ProdLib-kirjaston kautta jaetaan keskitetysti tuotetietoa asiakkaille, arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille.

Vesihuollon rakentamisen laadunvalvonta

Löyttynen Antti
2022
Vesihuoltoverkosto on pyrittävä rakentamaan mahdollisimman kestäväksi ja pitkäikäiseksi. Työmaalla tehtävä työnlaadunvalvonta on tärkeää juuri siksi, että maan alle jäävien osien ja järjestelmien asennukset ovat tehty oikein ja mahdollistavat asennuksiensa puolesta järjestelmien pitkäikäisen toiminnan. Tässä käsitellään vesihuollon eri osien käyttö-, jäte- ja hulevesijärjestelmien toiminta periaatteet, sekä niiden rakentamisen vaatimukset. Vaatimukset todennetaan laatukokein, jotka tehdään valmiille järjestelmälle ja dokumentoidaan työn luovutusta varten. Huomattuani monella työmaalla eroavaisuuksia asentajien ja työnjohdon osaamisessa, monesti se on johtanut töiden hidastumiseen ja asennusten huonoon laatuun. Tähän työhön on koottu oleellisia asioita, jotka liittyvät vesihuollon järjestelmien rakentamiseen ja laadun valvontaa. Työ toimii ohjeena työmaan työnjohdolle työnaikaiseen laadunvalvontaan. Sen avulla on helppo perehdyttää ja kouluttaa työnjohtoa omaksumaan vesihuollon rakentamiseen kuuluvat osat ja vaatimukset. Raportti kokoaa kadunrakentamiseen liittyvät vesihuollon perusrakenteet yhteen ja helpottaa siihen liittyvien määräysten ja vaatimusten löytämistä.

Kehittävien maitotilayritysten johtamishaasteet

Kellokoski Katja
2022
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keskipohjalaisten, lähivuosina toimintaansa laajentaneiden maitotilayritysten johtamisessa esiin tulleita haasteita ja sitä, minkälaista neuvontaa yritykset kaipaavat ja olisivat kaivanneet eri vaiheissa. Lisäksi etsittiin vastausta siihen, minkälaisilla palveluilla ProAgria voi vastata esiin tulleisiin haasteisiin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla kuudelta alueen maitotilayrittäjältä. Lisäksi teemahaastattelu tehtiin pankin maatalousrahoituksesta vastaavalle toimihenkilölle. Tämän jälkeen ProAgrian asiantuntijoiden työpajassa käsiteltiin haastatteluissa esiin nousseita johtamisen haasteita ja miten ProAgria voi palveluitaan kehittämällä vastata maitotilayrittäjien haasteisiin. Haastatteluissa nousi esiin se, ettei maitotilayrityksillä ole strategista suunnitelmaa. Maitotilayrityksillä on usein näkemys siitä miltä heidän yritystoimintansa näyttää 3– 5 vuoden päästä, mutta pitkän aikavälin, 10 vuoden suunnittelua harvemmin tehdään. Johtamisessa esiin tulleita haasteita ovat olleet työntekijöiden motivaation ylläpitäminen, yhtiössä tai yhtymässä päätöksenteon kankeus, yhtiökumppanin valinta ja toiminnan selkeä tavoite. Haasteita on tuonut uuden teknologian opettelu, työnantajana toimiminen ja työlistojen tekeminen. Johtamisen haasteissa nousi esiin myös se, ettei maitotilayrittäjä välttämättä kokenut olevansa johtajatyyppiä, joten johtaminen koettiin vaikeana. ProAgrian tulee tarjota maitotilayrityksille yhä enemmän apua kehittää strategista suunnittelua ja auttaa muodostamaan visio. Operatiivisella tasolla autetaan hahmottamaan maitotilayrittäjää, mitä strategian toteuttaminen tarkoittaa. Voidaan auttaa johtamista tukevien tietojen keruussa ja organisoinnissa sekä auttaa asettamaan tavoitteita ja tehdä suunnitelmaa sille, miten tavoitteisiin päästään. Ennen kaikkea ProAgrian asiantuntijoiden johtamisosaamista tulee kehittää, jotta maitotilayrittäjille tarjottava palvelu on kokonaisvaltaista. Opinnäytetyöstä on jätetty pois liike- ja ammattisalaisuuksia käsittelevät osiot, jotka sisältävät ProAgrian palveluiden kehittämiseen sekä haastateltuihin maitotilayrityksiin liittyviä tietoja.

Neural Networks and Their Internal Processes: From the ground up

Kutenkov Ilia
2022
The theses’ aim is to explain and practically show the operation of different types of neural networks. Thesis will prove that they all have the same main idea at the core but have different goals, methods and components. The thesis also shows a process of preparing a custom object detection dataset that could be used for training neural networks. Author decided to show the neural networks from the ground up. First, he is explaining an abstract operation of a chosen tool. Then, a mathematical explanation is written. Finally, the code implementation or use case of a tool is shown. As a result, thesis has a lot of information about neural networks with a code examples associated. It also contains an explanation of processes that happen in neural network during their forward and backward operations. 3 different datasets were used to train neural networks. The thesis’ goals were successfully achieved.

Jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen

Tuominen Riina
2022
Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla -hankkeessa tarkasteltiin haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua. Lisäksi testattiin erilaisten mittaus- ja monitorointimenetelmien soveltumista jäteveden laadun seurantaan ja etsittiin vaihtoehtoja perinteiselle näytteenotolle. Hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena oli saada tietoa uusista, toistaiseksi vähän käytetyistä menetelmistä jäteveden laadun ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurannassa. Tämän julkaisun artikkeleissa selvitetään jäteveden haitta-aineiden määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä päästölähdekohtaisten poistomenetelmien mahdollisuuksia ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa.

Poikkeuslupapäätösten oikeudellinen analyysi

Perälä Aki
2022
Kehittämistehtävän aiheena oli löytää mahdollisia kehittämisehdotuksia Suomen riistakeskuksen sisäisen viranomaistoiminnan kehittämiseksi. Kehittämisehdotuksia tutkittiin analysoimalla maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan, hallinto-oikeuden ja korkean hallinto-oikeuden päätöksiä. Analysoitavana oli tuomioistuinten päätöksiä riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesimisajalle myönnetyistä poikkeuslupapäätöksistä. Kehittämistehtävän teoreettinen viitekehys koostui poikkeuslupaharkinnasta, tuomioistuinten päätöksistä ja tuomioistuinpäätösten vaikutuksesta edelleen poikkeuslupaprosessiin. Kehittämistehtävän lähestymistapa oli tapaustutkimus. Tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä dokumenttianalyysin keinoin. Tutkimusvaiheessa tuomioistuinpäätökset käytiin läpi, hajotettiin osiin, käsitteellistettiin ja koottiin uudeksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyössä ilmenneitä havaintoja pyrittiin tulkita oikeuslähdeopin ja oikeusdogmatiikan keinoin. Tulkinnan avulla muodostettiin eri poikkeuslupaperusteiden oikeudelliset vaatimukset. Tutkimustuloksena syntyi analyysi oikeusratkaisujen sisällöstä, joka voidaan huomioida tulevassa poikkeuslupaharkinnassa Suomen riistakeskuksessa.

Elaboration and review of a concept for the reorganization of work packages in Design & Engineering of the Meyer Shipyards Turku and Papenburg sites to standardize scheduling and capacity planning and to strengthen cross-site cooperation

Meule Tim
2022
The aim of this thesis is to examine the applicability, feasibility and practicability of a work package concept developed in the Design & Engineering division of the Meyer Shipyard. Work packages are the smallest element in the work breakdown structure and represent an important element of project planning, as work packages can be defined in terms of time, content and have fixed assigned resources. Within the bachelor thesis a basic concept was developed which was presented to Head of Groups from the three business units of the shipyard's internal organization by conducting guided interviews. In accordance with the interview findings, the concept was further developed. As a result, a harmonized and uniform concept was created, which serves the purpose of future schedule, capacity and process planning. The developed work package concept will harmonize processes and structures within the organization and will support the long-term goal of creating a global and harmonized Design & Engineering unit across all Meyer locations.

Hiilihydraattianalytiikan GC/MS-menetelmän kehittäminen : biokaasutuotannon puupohjaisten syötenäytteiden esikäsittely ja analysointi

Malin Sofia
2022
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää analyysimenetelmä hiilihydraattien kvantitatiiviseen määrittämiseen puupohjaisesta näytematriisista kaasukromatografisesti. Analysoitaviksi yhdisteiksi valittiin arabinoosi, galaktoosi, glukuronihappo, ksyloosi ja mannoosi. Menetelmänkehitys kokonaisuudessaan käsitti toimivan prosessin kehittämistä seuraavilla osa-alueilla: näytteiden esikäsittely, GC/MS-laitteiston kalibrointi ja käytetyn menetelmän toistettavuuden toteaminen. Lisäksi menetelmä todettiin sovellettavaksi biokaasutuotannossa puupohjaisten syötenäytteiden hiilihydraattipitoisuuden määrittämiseen. Kirjallisessa työssä oli teoriaosuus ja kokeellinen osio. Teoriaosuudessa käsiteltiin puukemian perusteita sekä kerrottiin käytetyistä analyysimenetelmistä. Kokeellisessa osiossa kerrottiin analyysimenetelmän kehityksestä. Lopullisten tulosten perusteella voitiin todeta analyysimenetelmän toimivuus niin esikäsittelyn kuin GC/MS-analytiikan osalta. Kaasukromatografin kalibroinnissa käytettiin ulkoisen standardin menetelmää, jota tukee laadunvarmistusnäytteen käyttö. Esikäsittelyn toimivuuden varmistuksessa käytettiin sisäisen standardin menetelmää

Katsaus digitaalisen varainhoidon käyttäjän mielenmaisemaan

Törnblom Sabina
2022
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä tarkoituksena oli selvittää digitaalisen varainhoidon käyttäjien ajatuksia, odotuksia ja toiveita koskien digitaalisen varainhoidon palvelua käyttäjäkeskeisen kehittämisen ja tulevaisuusorientoituneen otteen avulla. Työn tavoitteena oli tarjota kohdeorganisaatio Aktialle syvää käyttäjäymmärrystä Aktia Wealth -digitaalisen varainhoidon palvelun käyttäjistä käyttäjätutkimuksen kautta. Käyttäjäymmärryksen avulla Aktia voi kehittää digitaalista varainhoitoaan ja digitaalisia palvelujaan vastaamaan käyttäjien preferenssejä nyt ja tulevaisuudessa. Viitekehyksen avulla opinnäytetyössä muodostettiin ymmärrystä ja kokonaiskuvaa varainhoidon toimialasta ja sen muutoksesta, muuttuneista asiakasodotuksista ja -demografiasta sekä alan kehityksestä kohti digitaalista varainhoitoa ja automaatiota. Digitaalisen varainhoidon nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä ja kehityssuuntia kartoitettiin PESTEL-analyysin avulla, ja analyysin tulokset toimivat käyttäjähaastatteluiden stimulusaineiston pohjana. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoidut käyttäjähaastattelut, joissa selvitettiin käyttäjien ajatuksia digitaalisesta varainhoidosta. Sisällönanalyysin keinoin aineistosta tunnistettiin avainlöydökset, jotka olivat käyttäjäymmärryksen ja digitaalisten palveluiden kehittämisen kannalta olennaisia ja näkemyksellisiä. Löydöksissä tunnistettiin vastuullisen sijoittamisen merkityksellisyys, toive digitaalisen varainhoidon palvelun informatiivisuudesta, sekä toive läpinäkyvyydestä koskien palvelua, sijoittamisen kaarta ja vastuullisuuden vaikutusta. Perinteinen ja digitaalinen varainhoito nähtiin kahtena melko erillisenä osa-alueena, eivätkä käyttäjät kaivanneet neuvoa palvelun kautta. Lisäksi toive tarkemmasta kohdennuksesta sijoittamisessa korostui, ja uutta kehitystä odotettiin. Kehittämistyön tarjoamaa käyttäjätietoa ja tuloksia voidaan hyödyntää suuntaa antavina tien viittoina digitaalisen varainhoidon ja muiden digitaalisten palveluiden jatkotutkimusten ja -kehityksen kohdalla.

Ohjelmistorobotiikka osana taloushallintoa : automaatiosta aiheutuvat virheilmoitukset

Peltonen Taru
2022
RPA (Robotic Process Automation) eli ohjelmistorobotiikka on nopeasti yleistyvä tapa automatisoida helpot ja yksinkertaiset sääntöpohjaiset tehtävät ja prosessit. Tämä opinnäytetyö perustuu toimeksiantoon, jossa opinnäytetyön tarkoitus on selvittää taloushallinnon sekä tarkemmin palkkahallinnon näkökulmasta käytössä olevien robottien virheilmoitukset. Virheilmoitusten osalta katsotaan, mistä virheet johtuvat sekä kuinka näitä mahdollisia virheilmoituksia voidaan jatkossa minimoida. Opinnäytetyön avulla on perehdytty prosesseihin, joissa RPA:ta hyödynnetään. Näin ollen toimeksiantajayrityksessä on ollut mahdollisuus osallistua toimeksiantajalla käytössä olevien robottien kehitystyöhön ja tätä kautta kerätä lisää tietoa erilaisista roboteista osana taloushallintoa. Opinnäytetyön osalta virheitä tutkittaessa pystyi nopeasti huomaamaan, kuinka usein robotti pysähtyi tilanteeseen, jossa robotille määritetystä tiedostopolusta ei löytynyt haluttua tai vaadittavaa kansiota taikka tiedostoa.

Suoliavanne osana elämää - Ohjevideo avannesidoksen vaihdosta

Mononen Noora, Teräs Salla
2022
Suomessa on noin 10 000–15 000 avanneleikattua ja avanteiden arvioidaan yleistyvän jatkuvasti. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsiteltiin ohut- ja paksusuoliavanteita, niiden tekoon johtaneita syitä, sekä yleisesti arkea avanteen kanssa. Työssä käytiin läpi myös avanteen vaikutuksia avanneleikatun ruokavalioon, liikuntaan, seksuaalisuuteen ja raskauteen liittyen sekä otettiin esille yleisimpiä haasteita, joita avanteen kanssa voi eteen tulla. Opinnäytetyön aihe sai alkunsa avannehoitajien toiveesta ja Siun soten alueella todetusta tarpeesta. Toimeksiantajana toimi Pohjois-Karjalan keskussairaalan vatsakeskus. Opinnäytetyön tavoitteena oli jakaa tietoa avanteista ja niiden hoidosta avannepotilaita työssään kohtaaville hoitoalan ammattilaisille. Sen tehtävänä oli tuottaa ohjevideo hoitoalan ammattilaisten käyttöön. Videossa esiteltiin avannesidoksen vaihto sekä käytiin läpi yleisimpiä huomioitavia asioita avanteen kanssa eläessä. Jatkokehitysideana ohjevideon ympärille voisi kehittää luentokokonaisuuden, jota voisi esittää esimerkiksi osastotunneilla tai hoitoalan kouluissa. Pienillä muutoksilla video voisi toimia hyvänä oppimateriaalina myös avannepotilaille ja heidän läheisilleen.