Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas

Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen. Tutustuun oppaseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu uusiimpiin julkaisuihimme

Teknologisia ratkaisuja ikäihmisille

Heikkinen Tuija, Kemppainen Jaana
2023
Väestön ikääntyessä entistä suurempi joukko ikäihmisiä tarvitsee erilaisia palveluja arjen tueksi toimintakyvyn heikentymisen myötä. Vaikka suurin osa ikäihmisistä pärjää itsenäisesti tai pienin avuin, avun tarve kasvaa erityisesti viimeisinä elinvuosina. Kotihoidon asiakkaat ovat yhä vanhem-pia. Kansallinen linjaus on, että ikäihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada tarvitsemansa palvelut sinne myös ympärivuorokautisesti. Kunnat voivat vaikuttaa ikäihmisten palvelutarpeisiin panostamalla edistäviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä asuntojen ja asuinympäristön kehittämiseen. (THL 2022.) Kainuu kuuluun maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin. Vuoden 2021 lopussa Kainuun väkimäärä oli 71 255 henkilöä, joista yli 65-vuotiaita oli 29,8 %. Tulevien vuosikymmenien aikana väestö ikääntyy edelleen. Vuonna 2040 ennustetaan yli 65- vuotiaita olevan 35 % kainuulaisista. (Väestö ja muuttoliike 2022.) (Liite 1.) Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen toimintasuunnitelman mukaan ikäihmisten palvelukokonaisuus muodostuu samoista perus- ja erityispalveluista kuin muunkin väestön pal-velut. Suurin osa ikäihmisistä ei tarvitse säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan he elävät arkeaan itsenäisesti. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen tavoitteena on ylläpitää kuntalaisten toimintakykyä, aktiivisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. (Tolonen 2022, 8–9.) Tarvitaan uudenlaista asennetta ja innovatiivisuutta palvelujen kehittämiseen sekä erilaisia palveluja täydentämään ikäihmisten kotona asumista. Teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten itsenäistä kotona asumista ja toi-mintakyvyn ylläpitämistä sekä kotiin tuotavia palveluja. (THL 2023.)

Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla - JOKSA-hankkeen loppuraportti

Heikkinen M., Kaasinen V., Pursiainen P., Sirviö K., Saari M.
2023

Kajaanin kaukolämmöntuotannon vähähiilinen tiekartta : Taustadokumentti : Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke

Karppinen Heidi, Keränen Silja
2023
Kajaanin ammattikorkeakoulu on toteuttanut 1.6.2021 – 31.3.2023 Kainuun liiton rahoittamaa REACT-EU, EAKR-hanketta nimeltä Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut. Hanke lähti liikkeelle tarpeesta selvittää, millaisia mahdollisuuksia kaukolämmöntuottajalla on ja millaisia askeleita heidän pitäisi tehdä, jotta kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä saisi vähennettyä. Tämänhetkisessä maailmassa energiatuotanto on murroksessa ja vähähiilisyystavoitteet, joita Suomikin on asettanut, asettaa paineita muutoksiin myös kaukolämmöntuotannossa. Resurssiviisas ja vastuullinen energia on uusiutuvasti ja hajautetusti tuotettua kaukolämpöä. Hankkeessa on mukana Loiste Lämpö Oy Kajaanista sekä Suomussalmen kunta. Hankkeen tavoitteena onkin tehdä vähähiilisen kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Tässä raportissa käsittelemme Kajaanin tiekarttaa. Loiste Lämmön toiminnassa ja strategiatyössä on otettu jo pitkään huomioon vähähiilisyys ja vastuullisuus näkökulmat, joten lähtökohdat tiekartan tekemiselle olivat erittäin hyvät. Yhteistyössä Loiste Lämmön kanssa hanke työsti kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartan, jossa kuvataan eri askelia, joita on tähän mennessä otettu ja mahdollisia toimenpidetavoitteita tulevaisuutta ajatellen. Tiekartan tausta-aineisto käsitellään tässä raportissa ja esitetään tausta-aineistoon pohjautuva visuaalinen esitys.

Näkökulmia etä- ja hybridityöhön : PIKA Kainuu-Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hanke

Dahl Päivi, Juntunen Hannu, Järviluoma Jari, Kiviaho Elina, Kohtakangas Krista, Kopakka Ira-Eerika, Koskitalo Inga, Lukkari Tarja, Rajander Tuula, Takala Katri, Dahl Päivi, Järviluoma Jari
2023
Tämä julkaisu sisältää 12 etä- ja hybridityöhön liittyvää artikkelia. Ne ovat erilaisia näkökulmia PIKA Kainuu – Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeen teemaan – etä- ja hybridityön kehittämiseen. Artikkelien kirjoittajat ovat olleet mukana hankkeessa eri tavoin. Julkaisu sisältää artikkeleita, jotka ovat saaneet näkökulmaa niin hankkeen valmennuksista, henkilökohtaisista etätyökokemuksista kuin hankkeessa tehdyistä kyselytutkimuksista. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa itsensä johtamista ja verkkovuorovaikutusta sekä kokemuksia etätyön informaatioteknologisista alustoista. Lisäksi teksteissä valotetaan etä- ja hybridityön pelisääntöjä sekä etätyön vaikutuksia yhtäältä aivoterveyteen ja toisaalta aluekehitykseen. PIKA Kainuu – Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto, jota edusti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulu ajanjaksolla 1.9.2021 – 31.8.2023.

Liikuntateknologian koulutuspolku: kaksoisura Kainuussa

Dahlström Juha, Fonselius Essi, Honkanen Riikka, Ihalainen Johanna, Kemppainen Jere, Mikkonen Ritva, Nevanperä Samuli, Partanen Kari, Piirainen Jarmo, Rantaharju Taneli, Saari Mikko, Sievänen Teija, Toivo Juha, Fonselius Essi
2023

PoRE - Porukalla Parempaan : loppujulkaisu 2023

Heinonen Sanna, Korhonen Tanja, Miettinen Anne, Niskanen Ullamaija, Oikarinen Arja, Ravelin Teija, Smedberg Harri
2023

The Europe-wide core palliative care competencies for undergraduate nursing education

Hökkä Minna, Ravelin Teija, Vereecke Danny, Coupez Veerle, Baele Céline, Defloor Heidi, Ling Julie, Brennan Joanne, Paal Piret, Brandstötter Cornelia, Mosoiu Daniela, Mathe Teodore, Spanu Daniela, Mitrea Nicoleta
2023

Ohjauksen toimintamalli 2023

Karhu Päivi, Kiviaho Elina, Merimaa-Piirainen Maarit, Niskanen Ullamaija, Rajander Tuula, Saari Mikko, Sievänen Riitta, Siipola Hannele, Stricker Rea, Tolonen Jaana, Vainikka Teija, Vidqvist Leena
2023

Jatkuvaa oppimista yhdeltä luukulta

Immonen Arja, Jalkanen Riitta, Karhu Auli, Keränen Mikko, Koskinen Riitta, Kuosmanen Anu, Partanen Joni, Pekkonen Eija, Pääkkönen Kati, Rajander Tuula, Seppälä Maritta, Siipola Hannele, Tikkanen Milla, Rajander Tuula, Siipola Hannele
2023

Minun roolini KAMKin TKI-toiminnassa

Alnajjar Mohammed, Belenikhina Anna, Fonselius Essi, Huusko Tiina, Huuskonen Erik, Jäntti Marko, Kainulainen Ari, Karppinen Heidi, Kauppinen Tommi, Kauranen Joona, Keränen Silja, Kuoppala Antti, Kuronen Jenni, Kähkönen Jari, Laatikainen Outi, Lukkari Ella, Mikkonen Pauli, Moilanen Alisa, Nieminen Joonas, Partanen Henri, Pietarila Janne, Putkonen Jouko, Rykhor Gennady, Räsänen Miikka, Samarina Tatiana, Tikkanen Joonas, Fonselius Essi
2023

Kokemuksia Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeesta KAMKissa

Huusko Tiina, Huusko Henna, Huotari Kirsi, Komulainen Ruey, Sievers Kirsi, Wideman John
2023

Sairaanhoitajakoulutuksen mentorit edistävät alan veto- ja pitovoimaa Kainuun kunnissa

Kemppainen Jaana, Kemppainen Katja, Korhonen Sirpa, Piirainen Kirsi
2023

Kuntoutusta kotona - Tecnos loppuraportti

Seppänen Jukka, Heikkinen Annu, Heinonen Sanna, Mikkonen Pauli, Räisänen Katja, Similä Markku, Vartio Joonas
2022

Master School -artikkeleita opinnäytetöistä 2022

Hardy-Linna Marika, Heikkinen Eija, Huusko Perttu, Karhu Päivi, Kemppainen Riikka, Matikainen Terhi, Moisanen Kirsi, Mäkelä Heidi, Mäkipää Hanna, Ojalehto Sari, Pyttynen Anna, Ravelin Teija, Tornberg Salla, Heikkinen Eija
2022

Al utilization in Finnish SMEs : Al Boost project research report

Tikkanen Joonas, Al Natsheh Anas, Gbadegeshin Saheed, Gray Ashten, Rimpiläinen Antti, Ghafel Kawtar, Kuoppala Antti
2022

Hyvät toimintamallit : uuden elintarvikeyrittäjän opas

Nikumatti Sanni, Seppälä-Kolkka Taina, Haapala Lotta, Wirtanen Gun
2023
Uuden yrityksen perustaminen on jännitysnäytelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden muuttaa luovia ideoita ja intohimoja menestyväksi yritystoiminnaksi. Uutta yritystä ei voi kuitenkaan perustaa lennosta. Perustaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja päättäväisyyttä. Olemme koonneet KORU – koulutuksella ruokamaakunta nousuun -hankkeessa tämän oppaan, jonka avulla saat luotua yritysideastasi toimivan yrityksen. Tässä oppaassa keskitymme elintarvike- ja liiketoiminnan perusteisiin, asiakastarpeen tunnistamiseen, tuotekehitysosaamiseen, laadunvalvontaan sekä energia ja kiertotalouteen. Yritystä perustettaessa kaikki lähtee liikkeelle idean kehittämisestä. Aloita miettimällä, mikä innostaa sinua eniten. Onko sinulla erityinen taito, palvelu tai tuote, jolla voit vastata asiakkaiden tarpeisiin tai ratkaista ongelmia? Tämä on perusta, jolle rakennat liiketoiminnan. Kun sinulla on idea, on aika laatia liiketoimintasuunnitelma. Siinä määrittelet yrityksesi tavoitteet, kohderyhmän, kilpailuedun, markkinointisuunnitelman ja taloudelliset ennusteet. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan selkeän vision ja toimimaan järjestelmällisesti. Ennen kuin laitat liiketoimintasuunnitelman täytäntöön, tee perusteellinen markkinatutkimus. Selvitä, onko markkinassa kysyntää tuotteellesi tai palvelullesi. Tunne kilpailijasi ja ymmärrä, miten erottaudut heistä. Markkinatutkimus auttaa välttämään mahdolliset sudenkuopat ja varmistamaan, että yritykselläsi on todelliset mahdollisuudet menestyä. Yritystoiminnan aloittaminen vaatii rahoitusta. Selvitä, paljonko tarvitset alkuinvestointeihin, toiminnan ylläpitämiseen ja mahdolliseen kasvuun. Voit rahoittaa yrityksesi omilla säästöilläsi, lainoilla, sijoittajilta tai yritystukiohjelmien avulla. Huolehdi, että yrityksesi talous on kestävällä pohjalla. Rekisteröi yrityksesi ja hanki tarvittavat luvat ja lisenssit. Oikeudelliset asiat voivat tuntua haastavilta, mutta ne ovat tärkeitä yrityksesi laillisuuden kannalta. Kun yrityksesi on perustettu, keskity markkinointiin ja myyntiin. Luo vahva brändi, joka houkuttelee asiakkaita. Hyödynnä digitaalista markkinointia, sosiaalista mediaa ja muita kanavia tavoittaaksesi kohdeyleisösi. Menestyvän yrityksen salaisuus on jatkuva kehittyminen. Kuuntele asiakkaitasi, ota opiksesi virheistä ja kehitä tuotteitasi tai palveluitasi paremmiksi. Ole valmis muuttumaan ja sopeutumaan markkinoiden tarpeisiin. Uuden yrityksen aloittaminen voi olla haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Pidä tavoitteesi selvänä ja ole valmis tekemään kovasti töitä unelmasi eteen. Muista myös, että epäonnistumiset ovat osa matkaa, ja niistä voi oppia paljon. Usko itseesi ja unelmiisi, niin voit saavuttaa mitä tahansa uudella yritykselläsi!

Virtuaalitodellisuus ja sen käyttö korkeamman asteen koulutuksessa

Poutsalo Samuel
2023
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka nykypäivänä virtuaalitodellisuutta hyödynnetään korkeamman asteen koulutuksessa. Tarkoituksena oli myös tutustua virtuaalitodellisuuden hankintahintaan ja käyttövaikutuksiin luodakseni paremman ymmärryksen aiheesta. Työn pääasiallinen sisältö kirjoitettiin tutkimustapauksista, jotka joko tutkivat virtuaalitodellisuuden tuloksia perinteiseen opetukseen verrattuna tai keskittyivät sellaisten opiskelijoiden mielipiteisiin, jotka olivat osallistuneet tutkimuksiin. Työssä tutustuttiin myös virtuaalitodellisuuden hyväksikäyttöön suomalaisissa kouluissa ja siihen, mitä virtuaalitodellisuusopetukselta voidaan odottaa tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin vertailevana tutkimuksena, jossa hyödynnettiin useita eri julkisia lähteitä tiedon keräämisessä. Tutkimustapausten yhteenvetona voitiin hyvin todeta virtuaalitodellisuuden pystyvän toimimaan erittäin tehokkaana opetusmuotona, erityisesti vertaillessa tuloksia samankaltaiseen perinteiseen opetukseen. Tapauksissa tutkittiin myös mahdollisuutta toimia stressin tai masennuksen vähentämismetodina, jotka antoivat epäselviä mutta positiivisia tuloksia. Tutkimukset, jotka tutkivat virtuaalitodellisuutta käyttäneiden opiskelijoiden mielipiteitä, saivat myös erittäin positiivisia tuloksia. Opiskelijat kokivat virtuaalitodellisuuden mielenkiintoisena vaihtoehtona opiskelulle, mutta eivät halunneet sen korvaavan perinteistä opiskelua kokonaan. Jotkut opiskelijat myös kokivat virtuaalitodellisuuden käytön vaikeana joko pahoinvoinnin tai silmälasien käytön takia. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuudenopetuksen käytön odotetaan lisääntyvän paljon, mutta hitaasti tulevien vuosikymmenien aikana osittain sen korkeamman hankintahinnan takia.

Kide Sciencen verkkoalustan kehitys palvelumuotoilun keinoin - Minkälaisesta tiedosta olisi hyötyä opetusmateriaalien ostopäättäjälle?

Apukka Satu
2023
Opinnäytetyö on laadittu Kide Science Oy:lle, joka tarjoaa 3–8-vuotiaiden lasten opettajille valmiita tuokiomateriaaleja ja koulutusta leikillisen tiedekasvatuksen opettamiseen. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan palvelumuotoilun keinoin minkälaisesta tiedosta olisi hyötyä uusien opetusmateriaalien ostopäättäjälle varhaiskasvatuksessa. Lisäksi selvitetään mitä tietoa tai dataa tarvitaan tuotteen käytön aikana sopimuksen jatkamisen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kevään ja kesän 2023 aikana. Opinnäytetyössä hyödynnän muotoiluajattelua sekä palvelumuotoilua käytännön kehittämistyössä. Teoriaa tarkastellaan arvon luomisen, pedagogisen johtamisen ja kasvustrategian näkökulmasta. Teorian avulla pyrin löytämään vastauksia siihen, miten Kide Science voisi tuotteillaan luoda asiakkailleen arvoa. Pedagogista johtamista tutkimalla pyrin selvittämään ostopäättäjän rooliin kuuluvia vastuita ja tehtäviä. Työhön haastateltiin 3 alan asiantuntijaa sekä 9 ostopäättäjää neljästä eri maasta – Suomesta, Yhdysvalloista, Arabiemiraateista ja Britanniasta. Työssä hyödynnettiin useampaa työkalua, kuten päättäjäprofilointia, asiakaspolun määrittely ja vertailuanalyysiä. Työkalujen avulla selvitettiin eroavaisuuksia Yhdysvaltojen ja Suomen markkinoiden välillä. Asiakaspolkua hyödyntäen kategorisoitiin päättäjien tarpeet eri ostoprosessin vaiheissa. Tämä mahdollistaa ostoprosessin systemaattisen ja analyyttisen kehittämisen. Työn tuloksena syntyi kattava ymmärrys siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä päättäjille ja miten Kide Science voisi palvella asiakkaitaan paremmin omalla verkkoalustallaan. Tuloksien analysoinnista syntyi useita kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön kehitysehdotukset on suunniteltu erityisesti Yhdysvaltojen markkinoita ajatellen. Tutkimuksen johtopäätös oli, että erityisesti uuden tuotteen vaikuttavuudella lapsen oppimisen ja taitojen kehittymiseen on iso merkitys ostopäätöksen ja sopimuksen jatkuvuuden näkökulmasta. Päättäjille oli tarpeellista saada dataa ja raportteja tuotteen käytöstä ja oppimisen kehittymisestä. Paikalliset opetussuunnitelmat ja ohjeistukset määrittävät tuotteen valintaa. Lisäksi lähes poikkeuksetta tuotetta haluttiin koekäyttää ennen sen laajempaa käyttöä. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä myös muille koulutusviennin toimijoille, joiden kohdemarkkina on Yhdysvallat.

Venekerhon Instagramin kehittäminen

Ulvinen Heidi-Maria
2023
Tämän opinnäytetyön idea on lähtenyt jo oman veneen oston yhteydessä muotoutumaan monia vuosia sitten. Venekerhoon liittymisen päätös tehtiin hinnaston perusteella. Koska venekerhoista ei ollut saatavilla tietoa, kuuluimme puolisoni kanssa jo kaksi kuukautta veneiltyämme kahteen venekerhoon. Venekerhoon kuuluminen on pääkaupunkiseudulla melkein ainut tapa veneillä ilman turhia huolia ja murheita. Venekerhot tarjoavat jäsenilleen palveluita talvitelakoinnista sähköihin vartioidussa venesatamassa. Asiat siirtyvät koko ajan enemmän digitaaliseen muotoon ja venekerhoiltakin odotetaan tätä. Venekerhoissa ei kuitenkaan välttämättä ole tarvittavaa osaamista tai aikaa siirtää asioita digitaaliseen muotoon. Tämä opinnäytetyö lähti aidosta tarpeesta kehittää helsinkiläisen venekerhon Instagram-tiliä. Tässä produktiivisessa opinnäytetyössä keskityttiin kehittämään Lauttasaaren veneilijät ry:n Instagram-tiliä. Instagram-tilillä haluttiin tavoittaa nykyisten ja tulevien jäsenien lisäksi muita vesillä liikkujia, jotta voidaan edistää parempaa veneturvallisuutta myös sosiaalisen median kautta. Opinnäytetyön keskeisinä kysymyksinä oli selvittää, miten Instagramissa menestyy sekä millaiset julkaisut Instagramissa toimivat. Työn teoreettinen viitekehys koostuu keskeisistä käsitteistä, Instagram, brändi, sosiaalinen media, digitalisaatio ja digimarkkinointi. Viitekehyksestä on apua Instagram-tilin päivittäjälle mietittäessä, miten Instagramissa tulisi toimia. Muuten aineistoa työhön kerättiin haastattelulla sekä vertailuanalyysillä. Haastattelussa venekerhon hallitukselta saatiin selville heidän odotuksensa saada näkyvyyttä ja saada sitoutettua omat jäsenet seuraajiksi. Vertailuanalyysissä nostettiin muiden venekerhojen Instagramista esille muun muassa aihetunnisteiden käytön tärkeys. Tämän opinnäytetyön aikana saatiin selville, etteivät huolitellut kuvat ole se, miten Instagramissa menestyy. Menestyksen takana on ihan normaalista elämästä tutut asiat kuten läsnäolo, aktiivisuus ja omana itsenä olo. Toimivia julkaisuja olivat sellaiset, jotka synnyttivät ajatuksia, joihin pystyi samaistumaan tai joista sai uutta tietoa.

B2B-asiakashankinnan kehittäminen suosittelujen avulla

Soudunsaari Maarit, Taskinen-Veliaj Kaisa
2023
Opinnäytetyön aiheena oli B2B-asiakashankinnan kehittäminen suosittelujen avulla. Työn tarkoituksena oli laatia hyvään asiakaskokemukseen ja sen myötä suositteluhalukkuuteen rakentuvia ehdotuksia, joilla tehostetaan kohdeyrityksen B2B-asiakashankintaa. Työssä vastattiin kysymyksiin “Millainen merkitys suositteluilla on asiakashankinnassa” ja “Miten asiakashankintaa voidaan parantaa suosittelujen avulla?” Opinnäytetyön tutkimuksen lähestymistapana oli monimenetelmällinen tutkimus ja työ koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Tietoperustassa käsiteltiin asiakashankintaa, suosittelumarkkinointia, digitaalista viestintää ja asiakaskokemusta. Asiakashankintaa tarkasteltiin pääasiassa markkinoinnin näkökulmasta. Empiirinen aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä saaden sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa. Tulokset analysoitiin sisällönanalyysillä, jossa pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin alaluokkiin ja alaluokat yhdisteltiin yläluokiksi. Tulosten perusteella suositteluja pidetään luotettavana tapana viestiä tuotteen tai palvelun hyödyistä ja suositteluja kannattaa käyttää enemmän myös B2B-yrityksissä. Asiakashankintaa voidaan parantaa suosittelujen avulla. Asiakaskokemuksen merkitys tulee kasvamaan myös B2B-kontekstissa ja hyvää asiakaskokemusta pidettiin tärkeimpänä tekijänä suosittelun antamiseen. Opinnäytetyön tuloksena syntyi konkreettisia ehdotuksia suosittelujen käyttämiseen, palkitsemiseen, sosiaalisen median hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Ehdotusten lähtökohtana oli kyselyn tulokset sekä aiemmat tutkimukset. Opinnäytetyön tuloksena syntyneitä ehdotuksia voidaan hyödyntää myös muissa B2B-asiakashankintaa tekevissä yrityksissä.

Asiakastyytyväisyystutkimus lastenvaateliikkeen kanta-asiakkuudesta

Törmikoski Hanne
2023
Kanta-asiakastutkimus tehtiin opinnäytetyönä yritykselle, jonka toimialana on lastenvaatteiden, -kenkien, -lelujen ja tarvikkeiden vähittäismyynti. Toimeksiantajalla oli tarve kyselylle, koska se ei ole aiemmin tutkinut kanta-asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Tarkoituksena oli selvittää nykyisten kanta-asiakkaiden tyytyväisyys kanta-asiakasohjelmaa kohtaan ja selvittää parhaimmat markkinointiviestintäkanavat kanta-asiakkaiden tavoittamiseen. Tyytyväisyydestä saadut tulokset auttavat yritystä kehittämään toimintaansa ja sitouttamaan kanta-asiakkaitaan, jotta he pysyvät yrityksen uskollisina asiakkaina myös jatkossa. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, joka toteutettiin Internet-kyselynä. Kysely lähetettiin sähköpostitse kanta-asiakasjärjestelmästä satunnaisesti valitulle otokselle, joka koostui eniten vuositasolla ostaneista kanta-asiakkaista ja verkkokaupassa asioineista. Otos oli yhteensä 600. Vastausaikaa oli 6.-17.7.2011 ja jokainen kyselyyn vastannut palkittiin etukupongilla. Kyselyn vastausprosentti oli 27. Opinnäytetyön tietoperusta koostuu asiakastyytyväisyydestä, kanta-asiakkuudesta, kanta-asiakasohjelmista, asiakkaiden segmentoinnista ja kanta-asiakassuhdemarkkinoinnista. Tietoperusta koottiin sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kirjallisuudesta ja artikkeleista. Tutkimustuloksista saatiin selville, että kohdeyrityksen kanta-asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä kanta-asiakasohjelmaan ja siitä saataviin etuihin, joista tärkeimpinä pidettiin vain kanta-asiakkaille osoitettuja alennuksia. Kanta-asiakkaan ostokset yrityksen myymälöissä kerryttävät bonusta, mutta tutkimustulosten perusteella vain harva kanta-asiakas koki bonusjärjestelmän kannustavaksi. He kuitenkin pitivät bonusta kaikkien muiden etujen joukossa mukavana lisänä ja se vaikutti lastenvaatteiden oston keskittämisen yritykseen. Kohdeyrityksen markkinointiviestintäkanavista kanta-asiakkaat pitivät parhaimpina sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointia, sillä ne tavoittavat heidät parhaiten. Yrityksen ei välttämättä tarvitse tehdä suuria muutoksia itse kanta-asiakasohjelmaan. Bonusjärjestelmän toimivuudesta kannattaisi laatia selkeämmät ohjeet, erityisesti niiden käyttöajankohdista. Yrityksen tulisi myös, resurssien niin salliessa, tehdä pieniä muutoksia esimerkiksi verkko-kauppansa tuotevalikoimaan.

Marketing strategies of China market entry: case study of Blastman Robotics Oy

Yang Zhilin
2023
This thesis is commissioned by Blastman Robotics Oy, a blasting robot manufacture machinery company based in Oulu with a great ambition to achieve success in China. The objective of this thesis was to explore which marketing approaches are advisable to be used to China machinery market, and what marketing consideration shall be taken into account by Finnish machinery enterprises.

Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan hyötykasviosaston kehittäminen

Moilanen Jarkko
2023
Opinnäytetyön aihe syntyi, kun Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha halusi selkeyttää tiettyjä alueitaan. Työn tavoitteena oli suunnitella Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan hyötykasviosastolle opastauluja, joiden avulla yksittäiset kävijät sekä oppilasryhmät saisivat enemmän tietoa ko. kasveista. Opastauluista pyrittiin tekemään selkeät ja mielenkiintoiset. Kasveiksi valittiin perinteisiä hyötykasveja, jotka ovat suurimmalle osalle kävijöistä tuttuja. Opastaulujen suunnittelua varten käytettiin niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin lähteitä. Prosessin aikana perehdyttiin kasvien historiaan, erilaisiin käyttötapoihin sekä uskomuksiin. Työssä pyrittiin keskittymään Oulun alueen historiaan niiltä osin, kuin tietoa oli saatavilla. Hyötykasveja kuvattiin kesällä 2010. Opinnäytetyön tuloksena syntyi 31 opastaulua sekä nettiopas kuvineen. Opastaulujen toivotaan lisäävän kävijöiden mielenkiintoa hyötykasveja kohtaan ja helpottavan oppilasryhmien oppimista. Samalla niiden avulla tuodaan aluetta paremmin esille ja lisätään sen viihtyvyyttä.

Teollisuusalueen vesihuoltosuunnittelu

Lompolojärvi Asko
2023
Vesihuoltoverkot muodostavat energia- ja liikenneverkkojen kanssa yhteiskuntamme perustuksen. Näiden verkkojen kehittäminen ja ylläpito ovat turvallisuuden, terveellisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella teollisuuskäyttöön kaavoitetulle alueelle kustannustehokas ja hyvin toimiva vesihuoltoverkko katusuunnittelun yhteydessä. Suunnittelukohteena olivat Liuske- ja Kipsitie, jotka sijoittuvat Ouluun, Ruskon kaupunginosaan. Opinnäytetyössä selvitettiin suunnittelukohteen mitoitusvirtaamat, putkikaivannon rakenteet, putkistot ja käytettävät varusteet. Suunnitelmat luotiin Novapoint Water & Sewer –ohjelmalla. Suunnittelutyössä käytettiin alan ohjeita ja normeja, jotka ovat pääsääntöisesti myös tämän opinnäytetyön lähdetekstejä. Suunnittelukohteseen saatiin suunniteltua kustannustehokas ja hyvin toimiva vesihuoltoverkko. Suunnittelutyön suurin haaste oli Kiille- ja Liusketien liittymäalueen verkostojen yhteensovittaminen. Valmiit suunnitelmat hyväksytettiin ja luovutettiin tilaajalle sovitun aikataulun mukaisesti.

Poistoilmalämpöpumpun hyödyntäminen asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantamisessa

Viippola Pekka
2023
Opinnäytetyössä selvitettiin poistoilmalämpöpumppujärjestelmän käyttöä osana asuinkerrostalojen lämmitysjärjestelmää. Lisäksi tutustuttiin lämpöpumppujen toimintaan teorian ja käytännön havaintojen pohjalta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin poistoilmalämpöpumppujärjestelmä soveltuu isojenkin asuinkiinteistöjen lämmitykseen Oulun seudulla. Käytännön havainnot tehtiin tarkkailemalla jo toteutetun poistoilmalämpöpumppujärjestelmän toimintaa ja mahdollisia ongelmakohtia. Lisäksi työssä laskettiin järjestelmän soveltuvuus kolmeen asuinkerrostaloon Oulun alueella. Soveltuvuus selvitettiin tekemällä kiinteistön energiankulutukseen pohjautuvat laskelmat laitteiston energiansäästöstä ja takaisinmaksuajoista. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmä soveltuu asuinkerrostalojen lämmityskäyttöön erityisesti alueilla, joissa kaukolämmön hinta on sähkönhintaan verrattuna korkea. Järjestelmä sopii käyttöön myös Oulun alueella, mutta saavutettava rahallinen säästö jää järjestelmän alkuvuosina pieneksi. Nykyisillä energianhinnoilla järjestelmän takaisinmaksuaika on lähes 30 vuotta. Työssä esitetty skenaario 10 %:n vuosittaisesta hinnannoususta kaukolämmössä ja 8 %:n noususta sähkössä johtaisi tilanteeseen, jossa järjestelmän takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta, mikäli järjestelmä otetaan käyttöön ensimmäisten vuosinousujen tapahduttua. Olennaista järjestelmän kannattavuudelle onkin, että kaukolämmön hinta nousee prosentuaalisesti enemmän suhteessa sähkönhinnannousuun.

Oma-arviointi -toimintamallin kehittäminen

Kipinä Ulla-Maija
2023
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli oma-arviointi-toimintamallin kehittäminen Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa. Opinnäytetyö liittyy organisaation laadunhallinta- ja toimintajärjestelmän kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutettiin vuonna 2009 - 2010. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu tutkimuksessa käytettyjen keskeisten käsitteiden määrittelystä; laadun ja laadun hallinnan määrittelystä, eurooppalaisen laatupalkintomallin kuvauksesta, oma-arviointimallin muodostumisesta sekä laadunhallintatyön organisoinnista Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa. Kehittämistehtävä toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksen aineisto kerättiin kevään 2009 ja syksyn 2010 välisenä aikana. Toimintatutkimusaineisto muodostui haastattelu- ja asiakirja-aineistoista sekä työpapereista. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Toimintatutkimuksen tuloksena aineiston analyysin jälkeen raportissa kuvataan oma-arviointi -toimintamallin kehittyminen vaiheiden kautta. Ensimmäisessä vaiheessa oli oma-arviointi -toimintamallin rakentamisprosessin suunnittelua, toisessa vaiheessa suoritettiin oma-arviointi ja kolmannessa vaiheessa toimintamallia arvioitiin. Tutkimustuloksena muodostui oma-arviointi –toimintamalli, joka mahdollistaa jatkuvan laadunparantamisen. Tutkimusraporttia voi hyödyntää uusien laatuvalmentajien perehdyttämisessä.

MetsoDNA IA -Informaatiojärjestelmän hyödyntäminen kunnossapidossa

Vänttilä Jaakko-Samuli
2023
Työn tarkoituksena oli luoda kunnossapidon käyttöön työkalu vikojen selvitysprosessiin, joka hyödyntää MetsoDNA IA -informaatiojärjestelmän historiatietokantaan tallennettua prosessidataa ennalta määriteltyjen historiapositioiden avulla. Työssä kartoitettiin paperinvalmistuslinja PK6 kriittisimpien osaprosessien olemassa olevat historiapositiot sekä selvitettiin uusien historiapositioiden tarve. Olemassa olevien historiapositioiden kartoittamisessa tarkasteltiin kerättävän datan keruusykliä. Uusien historiapositioiden selvittämisessä täydennettiin kerättävää dataa siten, että osaprosessista pystyttiin muodostamaan sitä kuvaavia kokonaisuuksia. Työn tuloksena saatiin aikaan läpikäydyille osaprosesseille kattava historiatiedon keruu, jossa jokaisen position keruusykli oli määritetty siten, että datassa tapahtuvat muutokset pystyttiin tallentamaan. Kerättävän historiadatan pohjalta luotiin osaprosessien toimintaa kuvaavia trendikokonaisuuksia. Lisääntyneet historiapositiot, vertailtavan datan identtiset keruusyklit ja osaprosessien trendikokonaisuudet nopeuttavat vikojen selvitysprosessia.

Perehdyttämiskansio Oulunseudun oikeusaputoimistoon

Järvinen Simo
2023
Opinnäytetyön tarkoituksena sekä kehittämistehtävänä on valmistaa perehdyttämiskansio Oulunseudun oikeusaputoimistoon. Perehdyttämiskansioon kuuluu myös perehdytyssuunnitelman pohja, joka toimii perehdytyksen tukimateriaalina. Teoriaosuus vastaa kysymyksiin miten oikeusapua voi saada, kuka siihen on oikeutettu sekä minkälaisia etuuksia oikeusapu sisältää. Työ on lainopillinen, se on tehty tutkimalla lakeja ja asetuksia, tärkeimpinä näistä ovat oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavusta. Tämä opinnäytetyö on suoritettu Oulunseudun Oikeusaputoimiston toimeksiantona. Oma harjoitteluaika toimeksiantajalla antoi hyvän tietopohjan ja näkemyksen perehdyttämiskansion valmistusta varten. Lisäksi keskustelut ja haastattelut oikeusaputoimiston henkilöstön kanssa auttoivat rakentamaan juuri kyseessä olevan oikeusaputoimiston tarpeisiin vastaavan kansion. Kansio soveltuu erityisesti oikeusapusihteerin tehtäviin tuleville sekä harjoitteluun tuleville. Kansio toimii perustietopakettina myös muihin tehtäviin tuleville. Perehdyttämiskansion sisällössä ja ulkoasussa on pyritty ytimekkääseen ja selkeään ilmaisuun. Perehdyttämiskansio on tuotettu sähköisessä muodossa, näin ollen perehdyttäjä pystyy muokkaamaan sen sisältöä ja siten kansiota voidaan päivittää tarpeen vaatiessa. Sähköiseen perehdyttämiskansioon on linkitetty tärkeimmät ohjeistukset, joten lisätietoa on helposti saatavilla ja ne on koottu yhteen paikkaan toimeksiantajan verkkolevylle. Oikeusaputoimistolla ei ennestään ole koottua perehdyttämismateriaalia. Opinnäytetyön tuloksena tehty perehdyttämiskansio vastaa toimeksiantajan tarpeeseen. Kansion tavoitteena on tehostaa ja helpottaa perehdyttämistyötä sekä auttaa työhön perehtyjää tutustumaan uuteen työpaikkaan ja tehtäviin.

Matkailuteemaisen asiakastilaisuuden järjestäminen yritysten ja yhdistysten ryhmille: case -yrityksenä MatkaSeniorit Oy

Moisejeff Sanna
2023
Opinnäytetyön taustalla on kohdeyrityksen, ryhmämatkatoimisto MatkaSeniorit Oy:n selkeä tarve aloittaa myynnin ja markkinoinnin suuntaaminen uudelle asiakasryhmälle, yritysasiakkaille. MatkaSeniorit Oy on palvellut yli 55–vuotiaiden senioriryhmiä menestyksekkäästi jo kymmenen vuoden ajan, ja kasvun innoittamana ryhmämatkoja halutaan tulevaisuudessa tarjota myös työikäisille ryhmille. Tapahtumamarkkinointi on yritykselle tuttu markkinoinnin keino ja tämän johdosta uuden asiakasryhmän tavoittamiseksi haluttiin järjestää yritysasiakastilaisuus. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa kohdeyritykselle runsaasti tietoa Oulun alueen yritysasiakasmarkkinoista ja kilpailijoista sekä tutkia MatkaSeniorit Oy:n keskeisiä lähtökohtia aloittaa myynnin suuntaaminen uudelle asiakasryhmälle. Tutkimusmenetelminä käytetään erilaisia analyyseja kartoittamaan kohdeyrityksen vahvuuksia ja toisaalta kartoittamaan Oulun alueen suomia mahdollisuuksia uuden asiakassegmentin parissa. Tapahtumamarkkinointia käytetään konkreettisena markkinoinnin keinona yritysasiakkaiden tavoittamiseksi. Osana markkinoinnin kohdentamista tilaisuuteen muodostettiin palveluiden markkinoinnin sekä palvelun tuotteistamisen teoriaa mukaillen uudelle kohderyhmälle tarjottava matkaohjelmaesimerkki, joka on suunnattu yritysasiakkaiden tarpeita ajatellen. Tilaisuuden päätteeksi toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli saada palautetta tilaisuuden onnistumisesta ja samalla kartoittaa kohderyhmän tarpeita ja näkemyksiä yritysasiakkaiden ryhmämatkailuun liittyen. Kaiken kaikkiaan yritysasiakastilaisuus oli onnistunut ja kutsuvieraita kiinnostanut tapahtuma. Ryhmämatkoille nähtiin tarvetta ja yrityksiltä löytyi selvästi kiinnostusta MatkaSenioreihin. Yrityksissä nähtiin käyttöä mm. kokous- ja messumatkoille sekä yritysvierailuihin niin koti- kuin ulkomaihin. Tuloksena opinnäytetyöstä saatiin markkinoinnillinen kokonaisuus, jonka suorat hyödyt kohdeyritykselle olivat menekinedistäminen ja tunnettuuden lisääminen tilaisuuden kautta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö antaa kohdeyritykselle runsaasti hyödynnettävää tietoa Oulun alueen yritysasiakasmarkkinoista ja potentiaalista ryhmämatkojen myynnin parissa.

Ohjelmoitavan logiikan valinta

Peteri Juha
2023
Insinöörityön aiheena oli valita ohjelmoitava logiikka automaattiseen leikkuriin. Tavoitteisiin kuului lähtötietojen kartoitus laitteesta, johon logiikka tulee, ja etsiä lähtötietojen perusteella muutaman eri valmistajan logiikka. Valittuja logiikoita verrattiin keskenään ja niistä valittiin toimivin ja sitä testattiin lopulta laitteeseen. Logiikan koko laskettiin lähtötietojen ja laitteeseen tulevien toimilaitteiden perusteella. Kun logiikan koko oli määritetty, valittiin neljä eri logiikan valmistajaa, joilla oli sopiva logiikka laitteeseen. Valmistajiksi valittiin kaksi tunnettua valmistajaa ja kaksi hieman oudompaa valmistajaa. Logiikoista tuotiin esille niiden ominaispiirteet ja erikoisuudet, vaikkakin ne ovat hyvin samankaltaisia. Lopputuloksena logiikoista tuotiin esille laajennettavuus, lisäosien saatavuus ja ohjelmointiympäristön käytettävyys. Leikkuriin parhaiten sopiva logiikka voidaan valita noiden kolmen ominaisuuden avulla. Työn tavoitteet muuttuivat työn kuluessa niin, että valinta ja testaus jätettiin pois ajan puutteen vuoksi ja työn tilaaja voi itse valita logiikan tämän työn avulla.

Kloridin ja sulfaatin määritys vesistä: mittausepävarmuuden määrittäminen

Korhola Katri
2023
Tämä työ on tehty Outokumpu Tornio Worksin kemian analytiikan laboratoriolle. Työn tavoitteena oli määrittää laajennettu mittausepävarmuus laboratoriossa käytettäville kloridin potentiometriselle titraukselle ja sulfaatin nefelometriselle määritykselle. Molemmille määrityksille kirjoitettiin laboratoriossa käytettävien standardien pohjalta uudet työohjeet. Lisäksi arvioitiin, kannattaisiko kloridin määritys tehdä titrauksen sijaan pika-analyysin avulla. Mittausepävarmuuden määritykseen ei sisällytetty lainkaan näytteenottoa, vaan epävarmuudet arvioitiin menetelmissä esiintyvien satunnaisvirheiden ja systemaattisten virheiden avulla. Kloridin pika-analyysiin siirtymisen kannattavuutta arvioitiin pääasiassa ajankäytön kannalta. Kloridin laajennetuksi mittausepävarmuudeksi saatiin pitoisuusalueella < 5 mg/l +- 4 % ja pitoisuusalueella > 5 mg/l +- 3 %. Sulfaatin määrityksen laajennettu mittausepävarmuus sai arvon +- 7,5 %. Kloridin osalta tultiin siihen tulokseen, että määrityksen voisi suorittaa myös pika-analyysin avulla.

Markkinointiviestintäsuunnitelma Tiimore Promotion Oy:lle

Rönkä Topi
2023
Markkinointiviestinnän suunnittelun tarkoituksena on edesauttaa yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista markkinointiviestinnän keinoin. Se on tärkeä osa tuloksellista ja kestävää liiketoimintaa, sillä integroitu ja suunnitellusti yrityksen strategiasta suuntaviivansa saava markkinointiviestintä on huomattavasti tuloksellisempaa ja kustannustehokkaampaa kuin suunnittelematon markkinointiviestintä. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on markkinointiviestintäsuunnitelman luominen liikelahjayritys Tiimore Promotion Oy:lle. Lähtökohta kehittämistyölle oli se, ettei yrityksen markkinointiviestintä ollut riittävän suunnitelmallista, vaan se koostui lähinnä yksittäisistä ja toisistaan irrallisista toimenpiteistä, mikä vei kohtuuttoman paljon resursseja siitä saatuihin tuloksiin nähden eikä edistänyt riittävästi yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Työn tavoitteeksi määriteltiin täten liiketoiminnan kehittäminen luomalla markkinointiviestintäsuunnitelma, joka tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, integroi markkinointiviestinnän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sekä toimii myös käytännön työkaluna markkinointiviestinnän toteuttamisessa. Kehittämistyön lähestymistapana oli konstruktiivinen tutkimus, jonka keskeisimpinä menetelminä olivat puolistrukturoitu haastattelu ja aivoriihi. Kehittämistyö toteutettiin soveltamalla markkinointiviestintää yrityksen kilpailukeinona sekä sen osa-alueita ja suunnittelua käsittelevää tietoperustaa, sekä hyödyntämällä yrityksen toimitusjohtajan haastattelusta sekä kahdesta yrityksen sisäisestä aivoriihestä saatuja tuloksia. Työn tuloksena markkinointiviestintään saatiin suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Sille myös luotiin perusta, jonka pohjalta sitä voidaan lähteä toteuttamaan ja kehittämään. Suunnitelma sisältää yrityksen nykytilan kuvauksen ja analyysin, markkinointiviestinnän tavoitteiden, kohderyhmien ja sanomien määrittelyn sekä markkinointiviestintämixin, budjetin sekä seuranta- ja toteutussuunnitelmat. Oleellinen osa työtä on myös vuodeksi eteenpäin laadittu markkinointiviestinnän toimenpidesuunnitelma.

Real-Time Locating Systems for Managing Fire Fighting

Kangasoja Jussi
2023
This Master´s Thesis first provides a hypothesis for the optimization of fire rescue operations by utilizing RTLS (Real-Time Locating Systems) system. Then a theoretical background of short-range radio devices (SRD) and SRD based RTLS solutions are introduced and technology comparison presented. The objective of comparison is to find out tolerant candidates first for field tests and secondly for future operational purposes. It is important that candidates are at adequate level. A novel approach application model of how to use RTLS for the optimization of rescue operation is presented and discussed. The application model is also illustrated with some clarifying pictures. In the end there was only one candidate left, Essensium LOST. The field tests were executed for the chosen candidate (LOST) at the premises of OUAS (Oulu University of Applied Sciences) and the results were reported. The result was that none of the candidates, not even the LOST, is ready to be used in rescue operations. Finally some development work is suggested based on the factors identified under this study.

Identifying electric power system fault types with Deep Neural Network

Nieminen Tomi, Väänänen Olli, Puttonen Pasi, Flyktman Teppo, Latvala Ari
1
Reliable electric power distribution is crucial in modern society. Modern society is vulnerable to power outages because so many functionalities are using electric power. All the modern communication systems require electric power, also transportation is becoming electrified in near future. It is possible to achieve information from various devices and other sources related to electric power distribution network. One source of information are the protective relays that creates an event recording when the device identify deviation in the network. This event data is not always used effectively and mostly the analysis is done manually and not in real-time. In this study the event recordings are analyzed with deep neural network to find out if it is possible to identify the fault type from the recording automatically. Event recordings are only one source of information from the distribution network. There is a lot of different data available from the network and recently different Internet of Things devices have become available to be used monitoring the network. This other data could be used in combination with event recordings to give more accurate situation analysis of the network.