Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas

Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen. Tutustuun oppaseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu uusiimpiin julkaisuihimme

Al utilization in Finnish SMEs : Al Boost project research report

Tikkanen Joonas, Al Natsheh Anas, Gbadegeshin Saheed, Gray Ashten, Rimpiläinen Antti, Ghafel Kawtar, Kuoppala Antti
2022

Digitalisaatio hoivakodeissa - ketteriä kokeiluja

Palomäki Gitta, Partanen Timo, Markkanen Merja, Kemppainen Jaana
2022

Jatkuvan oppimisen opintotarjonta KAMKissa - nykytilan kuvaus ja työelämän tarpeet

Kivilompolo Laura, Piirainen Anu, Rajander Tuula, Saari Mikko, Siipola Hannele
2022

Esteettömän luontomatkailun asiakas : opas palveluntarjoajalle

Laukkanen Liisa, Heikkinen Arto, Rissanen Petri
2022

Selvitys osaamis- ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla

Saari Mikko, Heikkinen Matti, Kaasinen Virpi, Sirviö Kristina
2022

Kainuulaisten nuorten miesten hyvinvointi ja tuen tarve

Lukkari Anne, Loikkanen Kaisa
2022

Aluevaikuttava Business osaamisalue

Heikkinen Arto, Heikkinen Assi, Isoranta Olli, Kemppainen Hanna, Keränen Mikko, Loikkanen Kaisa, Luukkonen Matti, Mäkelä Sointu, Pekkonen Eija, Piilma Pauli, Rantaharju Taneli, Roininen Katri, Takala Katri, Uusiheimala Saara, Takala Katri
2022

Pedagoginen toimintamalli 2022 - cKAMK 2.0

Dahl Päivi, Rajander Tuula, Saari Mikko
2021

Osaamisen kehittämistä yritysten tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella Monikampus -hankkeessa

Alajoki Sari, Elfving Jennie, Heikkinen Eija, Heikkinen Matti, Hökkä Minna, Junttila Taina, Keränen Mikko, Leppälä Hannu, Niinikoski Eija-Riitta, Niskanen Ullamaija, Muhos Matti, Ojala Aini, Piirainen Anu, Tikkanen Hannu, Ritola Jaana, Saari Mikko, Sáren Matti, Siipola Hannele, Väisänen Mikko, Heikkinen Eija
2021

Kotisairaala Aliisan toiminta - sairaanhoitajien kokemuksia

Heikkinen Krista, Kaikkonen Sanna, Kemppainen Jaana
2021

Vanhemmuuden uupumuksen vaikutukset vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Haapa-aho Matleena, Haataja Sofia
2022
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vanhemmuuden uupumusta ja sen vaikutuksia vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ymmärtää ja tuoda esille vanhemmuuden uupumusta ilmiönä. Vanhemmuuden uupumus on käsite, joka tarkoittaa vanhemmuudessa koettua uupumusta. Pitkään jatkunut vanhemmuudessa koettu stressi ja väsymys voivat johtaa uupumukseen. Vanhemmuudessa keskeistä on vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä. Uupumus vaikuttaa väistämättä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymys ohjasi kirjallisuuskatsauksen toteutusta. Tutkimuskysymys rajattiin koskemaan vanhemman uupumisen vaikutusta lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Lopullinen aineisto muodostettiin niistä aineistoista, jotka vastasivat tutkimuskysymykseen. Vanhemmuuden uupumusta ilmiönä pyrittiin ymmärtämään paremmin aineiston pohjalta. Aineistosta kerättiin yhteen tutkimuskysymykseen vastaavat tutkimustulokset. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittivat, että vanhemmuuden uupumuksella on useita lapseen kohdistuvia vaikutuksia. Vanhemmuuden uupumus voi johtaa lapsen kaltoinkohteluun. Kaltoinkohtelun muotoja ovat emotionaalinen ja fyysinen laiminlyönti sekä henkinen ja fyysinen väkivalta. Vanhemmuuden uupumus aiheuttaa vanhemman etääntymistä lapsen tunteista. Uupumus voi myös aiheuttaa vanhemman käytöksen muuttumista impulsiiviseksi. Vanhemmuuden uupumuksella todettiin olevan vakavia vaikutuksia lapsen hyvinvointiin. Tämän vuoksi ilmiö täytyy ottaa vakavasti. Uupuneita perheitä tuettaessa olisi tärkeää ottaa huomioon vanhempien omat toiveet tukimuodoista, jotta perheet hyötyisivät tuesta mahdollisimman paljon. Opinnäytetyöstä voisi olla hyötyä uupuneille vanhemmille sekä uupuneiden perheiden kanssa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille.

Understanding Chinese and Japanese cultural barriers for product insertion in their domestic market

Monedero March Guillermo
2022
My objective in this effort is to give European entrepreneurs guidance that will improve their knowledge when approaching the Asian market and therefore reduce the risk of failure of their business due to factors closely related to the specific culture patterns that work differently in European societies. This analysis will provide some more knowledge to understand the decision-making process of consumers in Asian countries in order to design an accurate business model approach. This way, the European entrepreneur can enhance their businesses competitiveness, potential and ability to attract investment. Globalization and technology advancements have made it possible for us to learn about the traditions and way of life of people living anywhere in the world. Due to how big Asia is, I will keep the focus of the research in the two most influential countries. The selected countries are China and Japan.

Employer brand image of Kämp Collection Hotels

Kristal Tairi
2022
This study examines different areas that influence employer brand image and attractiveness. The primary objective was to determine how Kämp Collection Hotels is perceived as an employer. Attracting and retaining talent is vital for companies where service quality and customer experience rely highly on their employees. Strategic employer branding could be used to achieve a competitive advantage by attracting and retaining talent, and enhancing performance and efficiency. This research includes theory and empirical sections. The literature references theory from relevant literature regarding improving employer attractiveness through internal and external employer branding, the importance of recruitment, and the overall brand image effect on employer attractiveness. Additionally, the typical challenges in employer branding are examined. This study is based on a quantitative method, and the survey was conducted as an internet questionnaire, which forty-one respondents answered. The study results indicate that respondents’ willingness to apply to a hotel chain correlates with their opinion of the brand. The results imply that brand image plays a smaller role when an employee is already employed in the company and presents other aspects that become more important. The results showed that the commissioning company is now considered a market leader and, compared to its competitors, is more attractive as an employer. The study showed that former employees with more negative attitudes towards the company are also less willing to apply to other hotel chains. In the case of the commissioning company, the onboarding process and induction could be improved to amend the employee experience. There are clear implications that factors suggested in the literature affect employer brand image and the attractiveness of the commissioning company. This study does not take the goals and employer branding strategy of Kämp Collection Hotels into consideration. Therefore, efficacy has not been examined. The conclusions drawn in this study are intended to provide recommendations to the company on how to create an effective employer branding strategy and to deal with the common challenges a company might face.

Mielikuva assistentin roolista asianajotoimistossa X

Hömmö Jenni
2022
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälainen mielikuva assistenteille on muodostunut asianajotoimistosta X työpaikkana. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää etukäteen muodostunutta mielikuvaa asianajotoimistosta työpaikkana assistentille sekä sitä, miten se mahdollisesti on vaikuttanut työn hakemiseen tai hakemattomuuteen. Tätä mielikuvaa verrattiin siihen työnantajamielikuvaan, mikä assistenteilla on työnantajastaan tällä hetkellä. Opinnäytetyön viitekehyksessä käsiteltiin työnantajamielikuvaa, paremman työnantajamielikuvan luomista, assistentin työnkuvaa sekä työssä viihtymistä. Lähteinä käytettiin työssä viihtymiseen liittyvää kirjallisuutta, verkkosivuja ja artikkeleita. Viitekehyksen avulla selvitettiin sitä, mitä työntekijäkokemus, työnantajamielikuva sekä yrityksen brändi tarkoittavat. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Selvitys toteutettiin haastatteluina avoimia kysymyksiä käyttäen. Haastatteluissa selvitettiin asianajotoimistossa X työskentelevien assistenttien mielikuvia työnantajastaan tällä hetkellä ja myös ennen työn aloittamista. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne kestivät kukin noin puoli tuntia. Kaikki haastateltavat olivat asianajotoimistossa työskenteleviä assistentteja, ja heillä kaikilla oli takanaan eripituiset urat sekä erilaiset työ- ja koulutustaustat. Opinnäytetyössä haastateltiin viittä assistenttia. Opinnäytetyön lopputuloksena todettiin, että asianajoala koetaan mielenkiintoiseksi, mutta myös suhteellisen vieraaksi ennen alalle pääsyä. Myös assistentin työnkuvaa pidettiin monipuolisena ja kiinnostavana, mutta siitäkin olisi haluttu tietää enemmän ennen työn aloittamista. Opinnäytetyön haastatteluiden perusteella asianajotoimisto X voisi parantaa työnantajamielikuvaansa lisäämällä avoimuutta entisestään sekä tarkentamalla assistentin työnkuvaa ja madaltamalla mahdollisuuksien mukaan työyhteisön vielä olemassa olevaa hierarkiaa.

Digital Marketing: Privacy Concerns of Consumers

Özköse Aysun
2022
This thesis is a research-oriented report and aims to identify privacy concerns of consumers in online marketing as its main research objective. Furthermore, it analyzes consumer views towards personalized advertisments and consumers’ awareness of tools available to protect their privacy online as its sub-objectives. Businesses in today’s modern, technologically advanced world, collect huge amounts of data from consumers online to create and implement their marketing strategies. With data collection being conducted, companies have the responsiblilty to protect consumer’s privacy and compile with laws and regulations. This does not come without consumer’s concerns regarding their online privacy. A theoretical framework is established as a basis of the research topic. The contents of which include online marketing, with specific regards to data collection and personalization, online privacy, specifically consumer privacy concerns and the privacy paradox and laws and regulations that help consumers protect their data online. In detail discussed are the European Union’s General Data Protecton Act and specific tools available to consumers to protect their online privacy. In order to establish the theoretical framework, books and websites were as sources. The research in the thesis is done with qualitative research methods, mainly personal interviewes with three chosen individuals from various age groups and gender representations to represent a wide range of European society. The research results are analysed, summarized and answer the research objectives. Lastly, this thesis concludes with further research suggestions into the impact of the European Union’s General Data Protection Regulation on its consumers and the implications for marketers the ever growing consumer privacy concerns will have. Furthermore the author evaulates the thesis process and their own development during it.

Hengitä ja hellitä: potilasopas Hengitys ja rentoustietoisuus- ryhmälle

Viertola Nelli, Turunen Anna
2022
Hengitys on meille välttämätöntä elossa pysymisen kannalta. Hengitys on automaattista ja tahdosta riippumatonta. Automaattisuudestaan huolimatta, voimme säädellä hengitystämme hengityslihaksiston avulla. Hengityksemme voi olla tasapainoista tai epätasapainoista sekä se voi vaihdella elämäntilanteiden mukaan. Tasapainoisella hengityksellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista mielen ja kehon yhteyttä. Rentoutuminen on yksilöllistä ja taito, jota tulee harjoitella. Rentoutuminen perustuu psykologisiin ja fysiologisiin järjestelmiin. Rentoutumisen vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi hermostossa, keuhkoissa, sydämessä ja lihaksissa. Rentoutumista voidaan kuvailla tajunnantilana, jolloin ihminen päästää irti turhista huolista, peloista ja elimistö rauhoittuu. Kaikissa rentoutusharjoituksissa hengitys on merkittävässä roolissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa potilasopas Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen fysioterapian yksikölle. Opas on kohdennettu kyseisen yksikön Hengitys ja rentoustietoisuus- ryhmälle. Ryhmään osallistuvilla potilailla on erilaisia psykiatrisia taustoja ja haasteita. Yleisimmin potilailla on jokin mielialahäiriön diagnoosi. Oppaan tavoitteena on lisätä ja tukea potilaiden omatoimista harjoittelua arjessa. Potilasopas helpottaa myös ohjaajana toimivan fysioterapeutin työtä. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ja se sisältää kirjallisen tuotoksen sekä toimeksiantajalle tuotetun potilasoppaan. Tiedonhankinnassa tarkastellaan hengitykseen ja rentoutukseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tietopohja toimii perustana potilasoppaaseen valituille harjoitteille. Opinnäytetyön selkeyttämiseksi rajasimme tiedonhaun masennuksesta, ahdistuksesta ja stressistä kärsiviin potilaisiin. Potilasoppaan ulkoasussa ja sisällössä otetaan huomioon toimeksiantajan toiveet. Lisäksi opinnäytetyössä huomioidaan, että opas on ymmärrettävä, selkeä ja tiivis kohderyhmää ajatellen. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä ja potilasoppaassa käymme läpi hengitys- ja rentoutusharjoituksia, jotka auttavat psykosomaattisiin oireisiin rauhoittaen hermostoa sekä rentouttaen mieltä ja kehoa. Kirjallisuus ja tutkimukset osoittavat, että hengitys ja rentoutusharjoitukset auttavat masennuksen, ahdistuksen ja stressin oireisiin lieventävästi. Harjoitukset paransivat esimerkiksi kehotietoisuutta, keskittymistä, tunteiden- ja hengityksen säätelyä sekä lisäsivät välittäjäaineiden tuotantoa.

Organizing a Staff Party for Huboo Technologies

Koponen Petra
2022
Huboo Technologies is a fulfilment company based in Bristol, United Kingdom. They have grown rapidly in the last year and frequently celebrate the successes of their employees. They are a people focused company that wants to amplify unity and social interactions which is shown by having events outside of office hours. Summer Staff Party is their annual staff event which is the project of this thesis. It was held on July 1st 2022 for 250 people. The reason for conducting this thesis was that it is the first written data on the case company’s events. They can use this data for future events within the company. This can also be for students who are looking for guidance on the subject. This bachelor’s thesis provides a theoretical basis to Event Management and reflects that to the event project in question. The project itself will be explained thoroughly step by step including the problems that were faced. Later on, the project includes the questions and answers of four interviews and one feedback survey, both which give further insight on the success of the event. A theoretical framework is included in the chapter to emphasise the importance of feedback in improving events and to understand how the survey itself can be improved. Lastly, there are the writers own remarks and suggestions for improvement.

Showlink Oy:n näyttelypalveluiden kehittäminen asiakastyytyväisyystutkimusta hyödyntäen

Lappalainen Janina
2022
Tämän kehittämisprosessin tavoitteena on kehittää Showlink Oy:n näyttelypalveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Opinnäytetyön lähestymistapa on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa painottuvat yhtäaikaisesti sekä tutkitun tiedon tuottamisen että käytännön muutoksen aikaansaaminen. Johdanto kappaleessa esitetään kehittämistehtävän kohdeorganisaatio, lähestymistapa, rajaus, ja tavoitteet. Johdannon jälkeen projektissa lähdettiin ensin liikkeelle teoriaosuudella, jossa pohdit-tiin, mikä on palveluiden kehittämistä ja mistä asiakastyytyväisyys muodostuu. Palveluiden kehittämisessä käsitellään palvelumarkkinointia, palveluliiketoimintaa ja asiakaskokemuksen mittaamista. Asiakastyytyväisyyden muodostuminen -kappaleessa käsitellään asiakaspalvelua, asia-kaskokemusta, asiakasymmärrystä, jälkimarkkinointia ja palautteen keräämistä. Tästä jatkumona on asiakaskokemuksen kehittäminen kohdeyrityksessä, josta luotiin kehittämissuunnitelma. Iso osa projektia oli asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu, luonti ja toteutus. Kohdeyrityksessä ei ollut aikaisemmin kysytty palautetta asiakkailta, joten tämä oli uusi aihe niin projektin tekijälle kuin koko kohdeyritykselle. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset analysoitiin ja esiteltiin sekä kohdeyrityksen johdolle että sen henkilökunnalle. Projektin lopuksi pohdittiin asiakastyytyväisyyskyselyn jatkoa: miten ja kuinka hyödyntää sitä tule-vaisuudessa. Yhteenveto ja pohdinta -kappaleessa on kerrottu projektin onnistumisesta ja esitetty mahdollisia jatkokehitysehdotuksia kohdeyritykselle. Tulevaisuudessa kohdeorganisaatio kehittää sekä jälkimarkkinointia että palautteen keräämistä uuden asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Tällöin huomioidaan asiakas heti tapahtuman jälkeen, eikä asiakasta suinkaan unohdeta, kun tapahtuma on ohi. Asiakkaista täytyy pitää huolta, jotta he palaavat asiakkaiksi myös seuraavana vuonna.

How to grow company awareness through Instagram; Case company: Beauty Code Clinic Helsinki

Timacheva Ekaterina
2022
In the modern world, social networks are becoming more and more popular and widespread as advertising platforms. The role of social media marketing is becoming increasingly important in any business as the number of users is exploding and so is the number of potential customers for any business. Instagram occupies a leading position among social networks that are used for promotion. In this thesis, the author reveals why Instagram marketing is so popular and important at the present time and how it affects the development of companies. The work describes why it is on this social platform that businesses develop efficiently and quickly. The author shares her knowledge and puts it into practice to grow the business of the commissioning company. The thesis describes the entire process of the project and its outcomes. In conclusion, the results of the work are described and practical advice is highlighted. The commissioning company, for which this project was made, started its activity quite recently. The company works in the beauty industry, providing various cosmetology services. At the moment, the company is operating at a loss, as it does not yet have the proper number of customers. In the thesis, the author describes the development plan and implements it on the Instagram platform. With this plan, the company will be able to develop its business as efficiently as possible and at a minimal cost. The theoretical framework touches upon the advantages of Instagram as a social network, its trends in 2022, content marketing and targeted promotion, and other methods of interaction with potential customers, attention will also be paid to the stages of planning and marketing strategy on Instagram. The final chapter brings together tips for promoting a business on the Instagram platform and summarizes the results of the work done. By continuing to implement the development proposals provided by the author, a case company can raise its business to a new level.

Talotekniikan järjestelmien päästövaikutukset ja niiden vähentäminen

Polojärvi Joel
2022
Rakentamisen säädöskehityksen kautta rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta on tulossa kiinteäksi osaksi rakennushankkeiden suunnittelua. Rakennuksen elinkaarenpäästöjen osalta suurimmat yksittäiset päästölähteet ovat rakennusmateriaalien tuotannosta syntyvät päästöt sekä rakennuksen käyttövaiheen energiankulutus. Kokemusten mukaan talotekniikan järjestelmien päästöt rakennusten materiaalisidonnaisista päästöistä ovat 12-16 %, ja rakennuksen koko elinkaaren päästöistä noin 5 %. Voidaankin todeta, että talotekniikan järjestelmien vaikutus rakennuksen elinkaaren päästöihin on merkittävä ja se tulee huomioida osana rakennuksen päästöjen optimointia. Tämän julkaisun tavoitteena on antaa näkökulmia talotekniikan järjestelmäsidonnaisiin päästöihin osana rakennuksen elinkaaren päästöjä, talotekniikan järjestelmien uudelleenkäytön mahdollisuuksiin sekä rakennusten muuntojoustavuutta edistäviin ratkaisuihin. Julkaisu on toteutettu osana Karelia-ammattikorkeakoulun Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen EAKR-projektia.

Development of an Anaesthetic Medication Knowledge Test for Pre-Graduating Nursing Students

Koivusalo Tanja, Lynch Jessica
2022
Tausta: Anestesiahoitaja avustaa anestesialääkäriä nukutuksen aloitusvaiheessa, ylläpitovaiheessa, sekä kumoamisvaiheessa. Siksi on tärkeää, että sairaanhoitaja hallitsee tarvittavat kliiniset taidot sekä omaa tarvittavan tiedon anestesiassa käytettyjen lääkkeiden farmakodynamiikasta ja farmakokinetiikasta. Tarkoitus: Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tietotesti anestesiassa käytettävistä lääkkeistä vastavalmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille. Tavoite oli, että tietotestiä voisi käyttää opetus- ja arviointityökaluna Metropolia ammattikorkeakoulun (AMK) opetuksessa. Sillä pyrittiin myös parantamaan vastavalmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden tietämystä anestesiassa käytettävistä lääkkeistä. Menetelmä: Delphi menetelmää käytettiin tietotestin kehitysvaiheessa. Asiantuntijapaneeli koostui Metropolia AMK:n perioperatiivisen sairaanhoitotyön opettajista, ja arviointiprosessiin sisältyi kaksi kierrosta. Validointiprosessissa asiantuntijapaneelia pyydettiin arvioimaan tietotestin kysymykset sisältövaliditeetti-indeksi menetelmän (CVI) mukaisesti. Lopuksi tietotestiä kokeilivat testiryhmä Metropolia AMK:n vastavalmistuvia sairaanhoitajaopiskelijoita. Tulokset: Ensimmäiseen arviointikierrokseen sisältyi 51 monivalintakysymystä. Arviointitulosten ja asiantuntijapanelistien kommenttien perusteella 22 kysymystä hyväksyttiin ilman muutoksia, 26 kysymystä muokattiin, ja kolme kysymystä poistettiin. Asiantuntijoiden suositusten perusteella laadittiin 14 uutta kysymystä. Toisella arviointikierroksella yhteensä 40 kysymystä lähetettiin asiantuntijapaneelille viimeistä hyväksyntää varten. Kysymyksistä 32 hyväksyttiin ilman muutoksia, ja seitsemää kysymystä muokattiin. Yksi kysymys poistettiin, ja yksi uusi kysymys laadittiin. Yhteensä 62 kysymystä pääsi testiryhmän kokeiluun. Pohdinta: Tulosten perusteella on mahdollista, että tietotestiä voisi käyttää vastavalmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden anestesiassa käytettävien lääkkeiden osaamisen arviointi- ja mittausvälineenä. Sitä voisi myös hyödyntää työkaluna oppimisen edistämisessä.

Verkkosivuston digitaalisen asiakaskokemuksen edistäminen chat-palvelun avulla

Peker Pia
2022
Digitaalisen asiakaskokemuksen edistämisestä ja johtamisesta on tullut entistä tärkeämpää digitalisaation aikakaudella. Asiakaskokemus muodostuu mielikuvista, tunteista ja kohtaamisista eri tilanteissa ja kanavissa organisaation kanssa. Odotukset palvelutasosta ovat kehittyneet ja epäonnistunut kokemus saa asiakkaat siirtymään kilpailijalle entistä herkemmin. Digitaalinen eli online-asiakaskokemus syntyy asiakkaiden asioidessaan internetissä, verkkosivustoilla, sähköisissä palveluissa tai sosiaalisen median kanavissa. Ne tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden saada tietoa ja palvelua nopeasti sekä helposti ajasta tai paikasta riippumatta. Organisaation tarjotessaan erilaisia digitaalisia asiakaspalvelukanavia, kuten chat-palveluita, annetaan asiakkaille mahdollisuudet hoitaa asioita itsenäisesti. Organisaatio voi automatisoida yksinkertaisia toimintoja sekä siirtää asiakaspalvelijoita vaativimpien tehtävien hoitoon. Digitalisaation ja teknologioiden kehittyminen on tuonut työkaluja analysoida asiakkaiden tarpeita ja tuntemuksia sekä sitä kautta kehittää toimintoja paremmaksi. Työn tavoitteena on tunnistaa, miten chat-palvelun avulla voidaan edistää organisaation verkkosivuston kävijöiden asiakaskokemusta. Tutkimuskysymyksiä on kolme, joiden avulla päästään opinnäytetyölle asetettuun tavoitteeseen. Mitkä ovat verkkosivuston kävijöiden tarpeet ottaessaan yhteyttä organisaation yhteydenottolomakkeen tai chat-palvelun kautta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun kehitetään digitaalista asiakaskokemusta verkkosivustolla? Minkälaisella chat-palvelulla voidaan edistää verkkosivuston asiakaskokemusta? Lähestymistapa kehittämistyössä oli tapaustutkimus (case study). Menetelminä työssä käytettiin dokumenttianalyysia, havainnointia sekä palvelumuotoilua. Dokumenttianalyysissa analysoitiin verkkosivuston yhteydenottolomakkeita ja chat-keskusteluja. Näiden tietojen pohjalta palvelumuotoilun kautta kehitettiin ja ideoitiin chat-palvelun prototyyppi. Tulokseksi saatiin, että chat-palveluksi suositellaan verkkosivustolle, joko yksinkertaisempaa sääntöpohjaista eli nappibotti tai tekoälyä hyödyntävää bottia. Näiden molempien lisäksi sivustolla on hyvä olla myös chat-asiakaspalvelu, jonka avulla voi kysyä suoraan apua. Asiakaspalvelu voi toimia rajoitetulla aikataululla ja chatbotin tulisikin olla ensisijainen tapa etsiä lisätietoa. Tuloksia hyödynnettiin organisaation chat-palvelun kehittämisessä, joka on myös osa digitaalisen asiakaspalvelu kokonaisuutta.

Kehittyminen ohjelmistokehittäjänä IT-alan suuryrityksessä

Suvanto Juha
2022
Tässä päiväkirjamuotoon kirjoitetussa opinnäytetyössä seurataan kymmenen viikon ajan harjoittelijan työtä isossa kansainvälisessä IT-alan yrityksessä. Kymmenen viikon seurantajakso sijoittuu trainee-jakson loppupuolelle ajalle 19.9.2022-25.11.2022. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää omaa ammattitaitoa, sekä löytää omia vahvuuksia ja heikkouksia, jonka pohjalta voin syventää ammattitaitoni kehitystä. Viikoittainen raportointi antaa erinomaisen mahdollisuuden seurata omaa ammatillista kehitystäni ja pohtia omia työskentely tapojani rauhassa työpäivän ulkopuolella. Päivittäinen kirjoittaminen opinnäytetyöhön on antanut minulle mahdollisuuden kerrata opittuja asioita ja tätä kautta kasvattaa omaa osaamista työn eri osa-alueilla. Opinnäytetyön aikana etätyön positiivinen vaikutus oli sellainen asia, joka nousi esille hyvin vahvasti. Etätyö on mahdollistanut mielekkään työympäristön ja sillä lisännyt motivaatiota ja tehokkuutta. Etätyön mahdollisuus on poistanut itseltäni työmatkat kokonaan sekä lisännyt joustavuutta elämään.

Esittelymateriaalia kliinisen fysiologian tutkimuksista Jorvin sairaalan Kliininen fysiologia ja isotooppiyksikössä

Lassila Marika, Konovalova Alexandra
2022
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esittelymateriaalia kliinisen fysiologian tutkimuksista Jorvi päivään. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kliinisessä fysiologiassa tehtävistä tutkimuksista. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, ja yhteistyökumppanina toimi HUS Diagnostiikkakeskus, Kliininen fysiologia ja isotooppiyksikkö, Jorvin sairaala. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin Jorvin sairaalan Kliininen fysiologia ja isotooppiyksikössä tehtäviin tutkimuksiin, joista tyypillisiä tutkimuksia ovat rasituskoe, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, spirometria ja diffuusiotutkimus sekä lasten rasitusoskillometria, ja tämä opinnäytetyö käsittelee niitä. Näistä tutkimuksista opinnäytetyön toiminnallisena osuutena tehtiin julisteet, joita käytettiin apuna Jorvi-päivässä Kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikön esittelypisteellä. Jorvipäivän jälkeen julisteet laitettiin esille Jorvin sairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikköön potilaiden odotustilaan. Julisteita voivat hyödyntää terveydenhuollon ammattilaiset sekä tutkimuksissa käyvät potilaat, heidän omaisensa ja muut aiheesta kiinnostuneet. Palautetta julisteista ennen niiden painatusta kysyttiin Jorvin sairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikön henkilökunnalta. Palautteen keräämistä varten laadittiin valmiiksi avoimet kysymykset, ja palaute kerättiin suullisesti haastattelemalla yksikön henkilökuntaa osastotunnilla. Haastattelutilaisuudessa palaute kirjattiin ylös, ja myöhemmin julisteita muokattiin palautteen mukaisesti. Julisteiden sisältö hyväksytettiin myös osaston ylilääkärillä. Jorvi päivän aikana Kliinisen fysiologian ja isotooppiyksikön esittelypisteellä kävi paljon vieraita, joista suurin osa oli Jorvin sairaalan henkilökuntaa ja pienempi osa potilaita. Osa henkilökunnasta antoi julisteista oma-aloitteisesti suullista palautetta. Palautteen mukaan julisteet olivat selkeät, helposti luettavat ja kuvat elävöittivät niitä. Jorvin lasten poliklinikka pyysi saada heidän osastolleen lasten rasitusoskillometriaa sekä spirometriaa koskevat julisteet, sillä myös he voisivat hyödyntää potilaiden kanssa näitä julisteita.

Metatieto-osaaminen haasteena ammattikorkeakoulukirjastoille: amk-metatietoasiantuntijakyselyn tuloksia

Kivirinta Mervi, Klinga-Hyöty Eeva
2022
Metatietotyössä tapahtuneet muutokset ja henkilöstöresurssien vähentyminen ovat lisänneet metatietoon liittyviä osaamistarpeita. Vuosina 2017, 2020 ja 2022 amk-metatietoasiantuntijoilta kysyttiin, miten he kokivat kuvailun ja toimintaympäristön muutokset. Kyselyt osoittavat, että kuvailijat ovat motivoituneita pitämään ajan tasalla osaamistaan ja vastaamaan uusiin haasteisiin.

Perehdyttäjän onnistuminen perehdytystyössä

Kuitunen Kaisa
2022
Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miksi perehdyttäjiä on tärkeä tukea työssään. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää onnistuneen perehdytyksen keskeiset tekijät. Lisäksi opinnäytetyössä tarkasteltiin, miten perehdyttäjiä voidaan kehittää ja tukea työssään. Opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisia perehdytysmenetelmiä ja miten onnistunut perehdytys suunnitellaan. Opinnäytetyö aloitettiin syyskuussa 2022 ja saatiin päätökseen joulukuussa 2022. Tietoperustassa käsiteltiin valmentavaa perehdyttämistä, perehdytyssuunnitelman sisältöä, palautteen antoa ja perehdytyksen merkitystä. Tutkimuksen toteutustapa oli kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyön haastattelu jaettiin kolmeen teemaan, onnistunut perehdytys ja työhön toivottu tuki sekä valmentava perehdytys. Teemoille tehtiin oma tietoperusta. Tutkimukseen osallistui työnantajan viisi perehdyttäjää. Tutkimuksessa saadut tulokset analysoitiin tietoperustaa hyödyntäen. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä tämän opinnäytetyön tekijä työskentelee itse kohdeyrityksessä perehdyttäjän työnkuvassa. Aihe opinnäytetyöhön valikoitui omasta tarpeesta saada lisää tukea työhön. Vahvistusta aiheelle sai keskustelut muiden perehdyttäjien kanssa jotka kokivat oman koulutuksensa perehdyttäjän työhön jääneen vähäiseksi. Keskeisenä tutkimustuloksena on havaittu riittävän kouluttamisen ja tuen välttämättömyys perehdyttäjän työssä. Perehdyttäjillä on kohdeyrityksessä iso vastuu uusista työntekijöistä. Laadukkaan perehdytyksen takaamiseksi, kohdeyrityksen on tärkeä lisätä perehdyttäjien työn tueksi perehdytysmateriaali.

Ohjeistus laboratoriomittauksia tekevälle pienyritykselle

Virolainen Tommi
2022
Insinöörityön tavoite oli tunnistaa kohdeyritykselle olennaiset toimet alalla käytössä olevien standardien täyttämiseksi ja luoda ohjeistus yrityksessä tarvittaville toimenpiteille standardikriteerien pohjalta. Työssä käsiteltävät standardit ovat Laadunhallintajärjestelmä, Työterveys- ja työturvallisuus -järjestelmä sekä Laboratoriolle suunnattu laatujohtamisjärjestelmä. Kohdeyritys tarjoaa mittauspalveluita ja kokonaisvaltaisia tutkimuspaketteja näytteenotosta mittaustulosten käsittelyyn ja raportointiin. Insinöörityö on empiirinen tutkimus, jossa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Empiiristä aineistoa kerättiin muun muassa haastatteluiden, keskustelujen ja kokousten avulla. Käytettyyn aineistoon kuuluvat alan standardit: ISO 9001, ISO 45001 ja ISO/IEC 17025. Standardikriteerien toteutumisen arviointia varten laadittiin tarkastelutaulukko, joka käytiin läpi ja täytettiin toimitusjohtajan haastattelussa. Taulukko toimi työn konstruktiona. Siihen lisättiin havaittujen poikkeamien pohjalta määritellyt, tarpeelliset muutostoimet. Haastattelussa havaittiin toiminnan dokumentaation ja organisaation sisäisten järjestelmien puutteita. Niiden korjaamiseksi ja standardikriteerien täyttämiseksi ohjeistuksessa on esitetty tarvittavat toimet, dokumentaatio sekä viittaukset internetistä löytyviin laatujärjestelmän valmispohjiin ja aineistona toimiviin standardikriteereihin. Insinöörityön konstruktion avulla kohdeyritys voi säästää aikaa luodessaan tarvittavan dokumentaation standardikriteerien täyttämiseksi.

Trustworthy Artificial Intelligence in Healthcare

Khan Umair Ali, Alamäki Ari
2022
Healthcare is one of the sectors where AI is in the highest demand. The emergence of new diseases, changing patterns of existing diseases, rising prevalence of chronic diseases, increasing workload of healthcare professionals, and growing amount of electronic healthcare data has necessitated the adoption of AI-enabled technologies in healthcare. The goal is to maximize the efficiency of healthcare centers, create better healthcare outcomes, produce a more accurate diagnosis and treatment plans, improve population health management, and free up time for healthcare professionals to focus on more important tasks. Especially, the advent of the Covid-19 pandemic has necessitated forecasting disease spreading, fostering preventative medicine, and new drug discovery in which AI can play a vital role.

Käyttöliittymän toteutus React-kirjaston avulla

Angervuori Silja
2022
Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa uusi käyttöliittymä olemassa olevaan web-sovellukseen, jossa oli käytetty perinteistä HTML-esitystapaa. Uuden käyttöliittymän toteutustavaksi valittiin React-teknologia. Se mahdollistaisi nykyaikaisemman käyttöliittymän ja ulkoasun toteutettuna niin sanottuna SPA-sovelluksena (Single-Page Application). SPA-sovellus ladataan kokonaisuudessaan käyttäjän selaimelle ennen sivun käyttöä. Tämä yhdistettynä Reactin dynaamiseen käyttöliittymän rakentamiseen (VDOM) johtaa erinomaiseen suorituskykyyn. Aluksi työssä tutustuttiin olemassa olevaan sovelluksen toiminnallisuuteen ja sen sovelluslogiikkaan sekä sen rakenteeseen. Käyttöliittymäsuunnitelma tehtiin Adobe XD -vektorityökalun avulla ja samalla tutustuttiin ulkoasusuunnittelun periaatteisiin. Seuraavaksi perehdyttiin responsiivisen suunnittelun perusteisiin, minkä tavoitteena oli toteuttaa skaalautuva näyttö. Lopuksi käyttöliittymäsuunnitelman komponentit toteutettiin vastaavanlaisilla Reactin komponenteilla, jotka toteutettiin Visual Studio Code -kehitysympäristössä. Lopputuloksena saatiin kerrosarkkitehtuurilla toteutettu interaktiivinen React-pohjainen käyttöliittymä, joka skaalautuu hyvin sekä tietokone- että mobiilinäytöille. Kerrosarkkitehtuurin käyttö puolestaan loi pohjan helposti kehitettävälle ja jatkossa ylläpidettävälle sovellukselle. Jatkossa sovellusta olisi helppo kehittää puhtaan mobiilisovelluksen suuntaan käyttäen React Native -ohjelmistokehystä.

Circular economy – the silver bullet for environmentally sustainable profitability?

Harmaala Minna-Maari, Usva Juha, Lassila Sirpa
2022
By now it is probably safe to say that circular economy as a concept has moved from a weak signal to a megatrend. Academic literature on the topic has increased dramatically (Geissdorfer et al., 2017) and along with the literature, businesses have realized they need to adapt their way of generating social, environmental and economic value when faced with the urgent resource scarcity and climate challenges (Epstein, 2018). However, most of the rhetoric thus far has focused on creating circular economies on a systems level or societal level (European Commission, 2015, MacArthur et al. 2015, EEA 2016 and others), whereas less work has been done on highlighting the business benefits of circular economy models from the perspective of the individual company. The circular economy advocates often claim that circular economy is the best and easiest way to make more efficient use of resources, and to reduce resource dependence and waste generation. Besides favorable environmental impacts, circular business models would provide profitable growth opportunities, improve competitiveness, and promote innovation. But despite all potential benefits of circular economy, most companies have not yet seized its potential. For this reason, even the widespread and profitable benefits of circular economy will often only remain academic training and political rhetoric.