Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Ammattiin työelämän ehdoilla: Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittäminen luovien alojen ammatilliseen koulutukseen

Asukas Jari
2019
Tämä opinnäytetyö tarkastelee luovien alojen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä ja niiden työelämälähtöisyyttä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluvan Lybeckerin opiston media-alan ja kuvallisen ilmaisun ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä olisi mahdollista kehittää työelämälähtöisemmiksi. Tutkimuksessa kokeillaan uudenlaisia pedagogisia yhteisopettajuuteen, ongelmalähtöiseen projektioppimiseen ja opintojen opiskelijakohtaiseen henkilökohtaistamiseen liittyviä käytänteitä ja ratkaisuja. Tavoitteena on jalostaa kokeilujen pohjalta uusi media-alan ja kuvallisen ilmaisun koulutuksissa laajemmin käyttöönotettava pedagoginen toimintamalli, jonka mukaisesti koulutusta tullaan jatkossa järjestämään. Työn taustalla on ammatillista koulutusta ohjaavan lainsäädännön uudistuminen, joka asettaa koulutuksen työelämälähtöisyydelle ja siihen liittyvälle tuloksellisuudelle uudenlaista painoarvoa entiseen lainsäädäntöön verrattuna. Työn toimeksiantaja on Raahen koulutuskuntayhtymä, jonka organisaatiossa tutkimuksen kohteena olevat Lybeckerin opiston koulutusalat toimivat. Tutkimus on siis aiheeltaan kohdeorganisaatiossa ajankohtainen ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään myös käytännössä uusia toimintatapoja suunniteltaessa. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus, mikä soveltuu menetelmänä hyvin tämäntyyppiseen kehitystyöhön, jossa opinnäytteen tekijä osallistuu itsekin käytännön kokeiluiden ja uuden toimintamallin suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä koulutusalojen muiden opettajien kanssa. Teoriapohjana on tammikuussa 2018 uudistunut laki ammatillisesta koulutuksesta sekä työelämälähtöisyyteen, oppimisympäristöihin ja projektioppimiseen liittyvä aiempi tutkimustieto. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien toimintaa kokeiluiden aikana sekä haastattelemalla heitä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi syksyllä 2018 kaikissa Lybeckerin opiston media- alan ja kuvallisen ilmaisun koulutuksissa käyttöönotettu, pedagogisista kokeiluista saatujen kokemusten pohjalta kehitetty uusi toimintamalli. Kehitetty toimintamalli on ensimmäinen kehitysversio, jota tullaan aktiivisesti kehittämään edelleen siitä saataviin kokemuksiin perustuen. Tutkimustyön tuloksia tullaan myös levittämään koulutuskuntayhtymän organisaation sisällä ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös muiden koulutusalojen toimintamallien suunnittelutyössä. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muissa koulutusorganisaatioissa, koska yleisellä tasolla tutkimuksen kohteena olevien alojen ja työelämän olosuhteet toistuvat samantapaisina valtakunnallisestikin.

Mielenterveyden edistämisen interventiot ja ohjelmat Afrikan kehitysmaissa

Al-Husnaui Aya, Al-Husnaui Asya, Lampi Oona
2019
Mielenterveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn interventiot riskialttiissa väestöissä voivat mahdollisesti rikkoa köyhyyden ja mielenterveyshäiriöiden kierron. Kierron voi rikkoa puuttumalla huonon mielenterveyden sosiaalisiin tekijöihin ja tukemalla ihmisten potentiaalia riskejä kohdatessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on koota kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin kansainvälistä tutkimustietoa interventioista ja ohjelmista mielenterveyden edistämiseksi Afrikan kehitysmaissa. Opinnäytetyön tavoitteena on myös selvittää mitä esteitä mielenterveyden edistämiselle Afrikan kehitysmaissa on. Opinnäytetyön tavoitteena on, että kirjallisuuskatsauksen avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää MEGA-hankkeessa. Vaikka mielenterveys mainitaan useimmissa Afrikan maissa yleisessä terveyspolitiikassa, lähes puolella Afrikan maista ei ole hyväksyttyä tai päivitettyä mielenterveyspolitiikkaa. Terveydenhuollon infrastruktuuri on vasta kehittymässä ja rahankäyttö on usein puutteellista. Suurin osa Afrikan maista käyttää keskimäärin vähemmän kuin yhden prosentin terveydenhuollon budjetista mielenterveydenhuoltoon. Osa huonon infrastruktuurin ongelmaa on se, että on olemassa vain muutama laitos, jotka on varusteltu hoitamaan vakavasti mieleltään sairaita. Toisena ongelmana on, että mielenterveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy, sekä ensi- ja toissijaiset interventiot ovat usein puutteellisia. Jatkotutkimuksia olisi aiheellista tehdä psykiatrien ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä kansanparantajien yhteistyön kehittämisestä, ja kansalaisten sekä päättäjien yleisen tietoisuuden lisäämisestä mielenterveydestä.

Tekoälypelin rakennus Unitylla - Sumean logiikan kyky oppia

Lampikoski Elina
2019
Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa tekoälypeli äärellisen automaatin ja sumean logiikan keinoin. Pelimoottorina käytettiin Unitya, joka osoittautui erittäin hyväksi alustaksi näiden tekoälytekniikoiden ohjelmointiin. Opinnäytteellä ei ollut toimeksiantajaa. Opinnäytteessä käsitellään tekoälytekniikoita pelikehityksen näkökulmasta keskittyen äärelliseen automaattiin sekä sumeaan logiikkaan. Teoriaosuuden jälkeen opinnäytetyön käytännön osuudessa käydään läpi äärellisen automaatin rakennusta ja sitä, miten äärellinen automaatti muutettiin sumeaksi automaatiksi. Unitysta löytyi valmiita apuvälineitä sekä ohjelmointiin että pelin testaamiseen. Äärellisen automaatin rakentaminen oli suoraviivaista ja nopeaa, mutta sumean logiikan yhdistäminen siihen osoittautui hieman haastavammaksi. Sumea logiikka yhdistettynä äärelliseen automaattiin ei ole paras tapa luoda oppivaa tekoälyä, mutta äärelliseen automaattiin verraten sumea automaatti on toiminnoiltaan elävämmän kaltainen. Agentti pystyy joustavammin vaihtamaan toimintatapaansa ja se voidaan tietyissä rajoissa mieltää oppimiseksi. Pelitekoäly on loppujen lopuksi kuitenkin älykkyyden imitointia, koska peleihin raskaiden, oikeasti oppivien tekoälytekniikoiden upottaminen ei usein ole mahdollista rajallisten prosessointitehojen vuoksi.

Jouluoppaiden perehdyttäminen

Tolvanen Eero
2019
Tämä opinnäytetyö käsittelee Lapissa sijaitsevan matkanjärjestäjän joulukauden oppaiden perehdyttämisen suunnittelua, toteutumista ja arviointia. Jouluoppaan työ ja siihen perehdyttäminen voidaan nähdä hyvin erilaisena normaalista matkaoppaasta, sillä jouluopas toimii aina asiakkaiden kanssa niin sanotusti oikeana Joulupukin tonttuna. Opinnäytetyö käsittelee teoriaosuudessa perehdyttämistä ja työnopastusta sekä niiden prosesseja. Empiirisessä osassa opinnäytetyö käsittelee jouluoppaiden työtä ja sen haasteita, perehdyttämisen ja sen aikataulun suunnittelua sekä sen varsinaista toteutusta. Opinnäytetyössä käsitellään myös jouluoppaille järjestettyjen palautekyselyiden teoriaa ja toteuttamista perehdyttämisestä ja työstä sekä niiden tuloksia. Raportin lopussa käsitellään perehdytyksen onnistumista, palautteiden kehitysehdotuksia sekä oma arvio oppimisesta. Opinnäytetyön liitteinä on palautekyselyt koulutuksen sekä kauden jälkeen.

Ikkunatoimitusprosessin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi

Takanen Jussi
2019
Opinnäytetyössä perehdyttiin asiakasyrityksen ikkunatoimitusprosessiin ja sen eroavaisuuksiin yrityksen kahden eri tehtaan välillä. Ikkunatoimitusprosessia haluttiin kehittää asiakaslähtöisemmäksi, sillä toimitustavoissa oli tehtaiden välillä eroja ja asiakkaat olivat tätä toivoneet. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ikkunatoimitusprosessia asiakaslähtöisemmäksi ja työtä tehdessä hyödynnettiin erilaisia laatutyökaluja. Tulokseksi saatiin uudenlainen asiakaskysely ja kehitysehdotuksia kohdeyritykselle ikkunatoimitusprosessiin liittyen.

Sustainability of a zero-waste restaurant : Case: Nolla Restaurant, Helsinki.

Nguyen Vien Mai
2019
The research aims at identifying currently applied practices of Nolla – the first zero-waste restaurant in Finland as well as in the Nordic countries - in order to draw conclusion on the degree to which this concept will be viable not only environmentally but also economically. Conducting the research provides information for sustainability interest, potential entrepreneurs who are concerned about industrial morality plus responsible citizens who are willing to pay their contribution to rectify human damage on the planet. Data were collected from books, the Internet and an interview with Luka Balac – one of Nolla’s founders - to project a well-rounded picture of how the catering industry functions concerning waste, carbon footprint and how Nolla’s principles are tackling industrial issues. One additional part of the research is to compare Nolla’s principles with Silo’s, a restaurant that runs the same concept in Brighton UK. The result indicates that Nolla operates successfully in terms of their initial purpose which is serving organic, healthy, seasonal food profitably without releasing pressure on the planet’s wellbeing. Communicating the concept and its ideology to broad publicity might refine people’s perception on sustainability.

Tuotetiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto ja yhteiset toimintatavat

Kaijansinkko Jami
2019
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli aloittaa yritykseen hankitun PDM-järjestelmän käyttöönotto. Yrityksen puolelta haluttiin yhteisiä toimintatapoja PDM-järjestelmän käyttöä varten ja muutosprosessin kurinalaistamista ja täsmentämistä. Työssä vietiin 3D-malleja PDM-järjestelmään ja tutkittiin yrityksen aikaisempia käytäntöjä. Käyttöönoton ohessa tutkittiin myös tuotetiedonhallinnan teoriaa. Työn tuloksena PDM-järjestelmä otettiin käyttöön vakituisena 3D-mallien tallennuspaikkana. Lisäksi tehtiin ohjeet nimiketietojen täyttöön ja muutostiedotteen tekemiseen sekä luotiin ohjeita yleisiin käytännön asetuksiin ja toiminnallisuuksiin. Tämä selkeyttää järjestelmän käyttöä uusille käyttäjille.

Asevelvollisuus ja perusoikeudet

Malinen Joonatan
2019
Kaikki Suomen kansalaiset ovat maanpuolustusvelvollisia, mutta asevelvollisia ovat vain lähtökohtaisesti miehet. Ahvenanmaalaiset ovat naisten ohella vapautettuja asepalveluksen suorittamisesta. Myös Jehovan todistajat olivat vielä äskettäin vapautettuja rauhan ajan palveluksesta, mutta asiaan on tullut muutos. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää nykymuotoisen asevelvollisuusjärjestelmän ja perusoikeuksien suhdetta. Tavoitteena on selvittää, onko järjestelmä perusoikeuksien mukainen ja toteutuvatko asepalvelusta suorittavan perusoikeudet. Teoriapohjassa käsitellään ensiksi keskeisimmät käsitteet, kuten asevelvollisuus, asepalvelus ja asevelvollisuudesta vapautuminen eri perustein. Näitä käsitellään lainsäädännön valossa, jonka jälkeen esitellään aiheen kannalta olennaisemmat perusoikeudet lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden valossa. Tutkimusmenetelmänä käytetään lainopillista tutkimusta ja itse tutkimus tapahtuu vetoketjumallina. Aiheesta on tehty paljon aikaisempia tutkimuksia, joita hyödynnetään tutkimuksessa viittaamalla niihin ja punnitsemalla niitä nykyaikaisen lainsäädännön valossa. Tutkimus pohjautuu myös oikeuskäytäntöön ja etenkin Helsingin hovioikeuden antamaan historialliseen päätökseen, joka käynnisti lainsäädännön muutosprosessin Jehovan todistajien asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamisen purkamiseksi. Johtopäätöksistä ilmene, että asevelvollisuusjärjestelmä rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia, ja myös asepalvelusta suorittavan perusoikeuksia rajoitetaan. Rajoittaminen on kuitenkin sallittua välttämättömiltä osin maanpuolustuksen turvaamiseksi. Tutkimus tuo esille erilaisia jatkotutkimusideoita, kuten esimerkiksi erilaisten asevelvollisuusjärjestelmien vertailun keskenään perusoikeuksien näkökulmasta.

Agile Methodologies in Product Development : Case Discrete Manufacturing and Assembly

Lappalainen Tero
2019
Poikkeuksetta viime vuosien menestyneimmät ICT-yritykset ovat hyödyntäneet tuotekehityksessään ketteriä menetelmiä. Miten käy, kun samoja menetelmiä käytetään kokonaan toisella toimialalla? Lyhyiden, kustomoitujen erien tuotannossa on tuotekehityssyklien nopeus ja jatkuvasti muuttuvien prioriteettien hallinta äärimmäisen tärkeää. Kehittämistutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko Discrete Manufacturing and Assemblyn tuotekehitysprosessia tarve muuttaa, miten ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää suunnittelutyössä, miten uusi toimintamalli otetaan käyttöön ja mitä tuloksia sillä voidaan saavuttaa. Nykytilanteen ja muutostarpeen selvittämiseksi hyödynnettiin laadullista haastattelututkimusta. Samanaikaisesti perehdyttiin käytetyimpiin ja viime aikoina eniten käyttäjäkuntaansa kasvattaneisiin ketteriin menetelmiin ja toimialan sovellutuksiin hyödyntäen lähdekirjallisuutta ja verkkomateriaaleja. Näiden pohjalta luotiin viitekehysten vertailukehikko, jossa huomioitiin toimeksiantajan tarpeet ja tehtiin suositus sopivimmista viitekehyksistä. Tämän jälkeen tehtiin uuden toimintatavan kuvaus, toteutettiin tarvittavat työkalut ja otettiin uusi tapa käyttöön. Vaikutusta mitattiin muutosta ennen ja jälkeen tehdyillä määrällisillä verkkokyselyillä ja vertaamalla suunnitelmien julkaisumääriä kahden edellisen vuoden tuloksiin. Lopputuloksena ketterien menetelmien hyödyntäminen kasvatti prosessin osallistujien mielestä prosessin selkeyttä, tuki paremmin laadukkaiden tuotteiden suunnittelua, teki priorisoinnista ja kommunikaatiosta läpinäkyvämpää. Tuottavuuden kasvulle ei tutkimuksen aikana löydetty aukottomia todisteita, vaan muiden tekijöiden vaikutus jäi merkittävämmäksi. Tämä ei kuitenkaan poissulje uuden mallin mukaisen jatkuvan kehittämisen kautta syntyvää kasvua jatkossa.

Business Plan for Solar Panels and Battery Storage

Woertman Jasper
2019
Business plans are a formal form to write down the structure and area of your business. This is considered the foundation of the business upon which an entrepreneur builds an enterprise. Depending on the industry, innovation is an important part of the business structure. Adjusting the business plan according to research done within the business field is important as an entrepreneur. A business plan has two forms, business description plan or business model canvass. The objective for the research was to determine which business plan structure was best suited for a business in solar panels and battery storage. The business description plan and business model canvass are elaborated on and it is explained what content should be included in every chapter for the business plans. These are considered for the business based upon their structure and what is most useful for the entrepreneur. These are both perfectly fine business plans structures to follow and the conclusion is purely based upon the author’s preference. The business plan structures are considered and the business model canvas prevails for creating a business in solar panels and battery storage. As a result of the findings, a business plan is created and ready to be used for a startup company within the previously stated area. This business plan services as a template that other people could use as an example and structure their business plan accordingly.

Säkitön syyskuu : nuuskattomuutta edistävän kampanjan luominen nuorille ja heidän lähiaikuisilleen

Peltola Sarah
2019
Nuuskan käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, erityisesti nuorten keskuudessa. Myös tyttöjen kiinnostus nuuskaa kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi. Lain asettamista rajoituksista huolimatta nuuskakauppa ”rehottaa” niin netissä kuin koulujen pihoilla, sillä kiinnijäämisen pelkoa ei koeta. Nuuska koetaan hyvänä tuotteena, eikä kaikilla käyttäjillä ole todenperäistä tietoa sen terveysvaikutuksista. Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda nuuskan vastainen kampanja, joka toteutetaan ensimmäisen kerran Varsinais-Suomen alueella, syyskuussa 2019. Projekti oli osa Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n (LSSY) nikotiinittomuutta ja terveyttä edistävää NIKO-projektia, ollen yksi sen päätuotoksista. Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on luoda kontakteja nuoriin, kertoa faktatietoa nikotiinista ja haastaa nuoria nuuskattomuuteen. Kampanjoinnilla tavoitellaan myös näkyvyyttä, jonka avulla jaetaan tietoa nuuskailmiöstä myös nuorten lähiaikuisille sekä luodaan yhteistyökontakteja. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli ollut myös nuuskankäytön tarkastelu sekä sen ympärille muodostuvan ilmiön hahmottaminen. Kampanjan tietoperustan rakentamiseen käytettiin kirjallisuuskatsausta, NIKO- nuortenraatia sekä nuuskailmiötä. Osallistavalla toimintamallilla toteutettu NIKO- nuortenraadin tuottaman tiedon tarkasteluun käytettiin sisällön analyysiä ja pääasiassa netissä käydyn nuuskamaailman hahmottaminen toteutettiin lumipalloefektillä. Näiden molempien keskeiset tiedot muodostivat pääkohdat nuuskailmiölle. Itse kampanjointia varten haettiin perustietoa pääasiassa markkinoinnista. Kuukauden kestävän kampanjan runko perustuu osallistavaan toimintamalliin, jotta kaikki toiminnot ja tiedon levittäminen toteutetaan myönteisen vuorovaikutuksen keinoin. Toiminnallisen kampanjan yleisilme pysyy näin positiivisena ja kynnys osallistua toimintoihin pysyy matalana.

Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys

Järviluoma Jari, Kauppila Pekka
2019
Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan kanssa 1) alkutuotanto ja elintarvikesektori, 2) metsäsektori, 3) matkailu ja 4) vähittäiskauppa. Mittaamismallissa kyseiset painopistetoimialat rajataan täsmällisesti Tilastokeskuksen TOL (2008) koodeilla, minkä jälkeen eri toimialoille määritellään niiden tilannekuvaa ilmentävät taloudelliset ja muut mittarit ja mittarien osoittamat tunnusluvut. Seurantamallissa aukikirjoitetaan valittujen indikaattoreiden monitorointi tulevaisuutta silmällä pitäen. Selvityksen on laatinut Kajaanin ammattikorkeakoulu Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toimeksiannosta.

Tunnetko maalaismaisemasi?

Huhtaluhta Soila
2019

Imetys tutuksi -teemapäivän järjestäminen

Kypärä Riikka
2019
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaikille avoin imetyksen teemapäivä. Tavoitteena oli tarjota tietoa imetyksen tärkeydestä ja sen monista vaikutuksista, rohkaista imettävää äitiä ja auttaa lähipiiriä tukemaan imetystä, hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja sekä järjestää onnistunut imetyksen teemapäivä. Täysimetyksellä tarkoitetaan sitä, että lapsen ravinto koostuu ainoastaan äidinmaidosta. Osittaisimetyksestä puhutaan, kun lapsi saa muun ravinnon ohella äidinmaitoa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa täysimetyksen jatkamista puolen vuoden ikään saakka ja osittaisimetystä kahden vuoden ikään saakka. Suomessa kansallinen imetyssuositus on täysimetyksen jatkaminen 4-6 kuukauden ikään saakka ja osittaisimetyksen jatkaminen vuoden ikään saakka. Rintamaito sisältää kaikki vauvan tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa ja hyvin sulavassa muodossa. Ravitsemuksen lisäksi rintamaito suojaa vauvaa infektioilta ja tulehdussairauksilta ja vahvistaa oman puolustuskyvyn kehittymistä. Imetystuki tulisi aloittaa jo raskausaikana, ja sen tulisi jatkua synnytyksen jälkeen lastenneuvolassa. Tällöin tuki on tehokkainta. Myönteinen suhtautuminen imetykseen ja imetysluottamus lisäävät imetyksen jatkumista. Onnistunutta imetystä tukee imettävän äidin lähipiirin tuki. Imetys tutuksi -teemapäivä järjestettiin Vaasassa imetysviikolla lokakuussa 2018. Päivän sisältö koostui opinnäytetyön tekijän, Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden, Vaasan keskussairaalan synnytysyksikön sekä Folkhälsanin asiantuntijan luennoista. Luennoilla käsiteltiin imetyksen hyötyjä, imetyksen tukemista sekä imetysrauhaa. Lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä ja keskustella imetyksestä, nauttia imetysteetä ja muita virvokkeita, tutustua imetyksen apuvälineisiin ja harjoitella oikeaa imetysasentoa. Menetelmällisesti noudatettiin yleisötapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen teoreettisia perusteita. Teemapäivän perusteeksi toteutettiin myös kysely äitiysneuvoloissa. Teemapäivä järjestettiin onnistuneesti ja projektille asetetut tavoitteet saavutettiin.

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen sujuvuus ja sen parantaminen moniammatillisella yhteistyöllä

Kupiainen Jasmin, Leinonen Laura, Sinkkonen Arja
2019
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää olemassa olevia ja uusia hyviä käytänteitä esi- ja alkuopetuksen työntekijöiden yhteistyön tiivistämiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa nivelvaiheen sujuvuutta esiopetuksesta perusopetuksen puolelle. Nivelvaiheella tarkoitetaan tässä työssä esi- ja alkuopetuksen välistä siirtymävaihetta. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen on yksi keskeisimmistä nivelvaiheen sujuvuuden parantamisen kriteereistä. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluin viidelle esi- ja alkuopetuksen työntekijälle. Haastateltavina oli kaksi esikoulun varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme peruskoulun alkuopetuksen (1.–2. luokan) luokanopettajaa eteläkarjalaisesta päiväkodista ja koulusta. Tulokset osoittavat, että esi- ja alkuopetuksen välillä on jo entuudestaan runsaasti moniammatillista yhteistyötä nivelvaiheen sujuvoittamiseksi. Yhteistyö koetaan kokonaisuudessaan toimivaksi, mutta määrällisesti sitä toivotaan lisää. Toimivaa yhteistyötä edistävät tutut työkaverit sekä esiopetusryhmän ja alkuluokkien läheinen sijainti toisiinsa nähden. Yhteistyön toteutumisen haasteena on tila- ja aikaresurssien riittämättömyys sekä suuret ryhmäkoot. Nivelvaiheen sujuvoittamiseksi tärkeintä on tiivistää esikouluryhmän varhaiskasvatuksen opettajan ja alkuopetusluokkien luokanopettajien välistä yhteistyötä. Opinnäytetyön tuloksia voidaan soveltaa kohdepäiväkodin ja -koulun lisäksi muissa esi- ja alkuopetusta tarjoavissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Maahanmuuttajalasten kerhotoiminta : kohti varhaiskasvatusta

Gestranius Anna, Lipsanen Laura, Pursiainen Laura, Takkinen Tanja
2019
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää jo olemassa olevasta lastenhoitotoiminnasta pedagogista, tavoitteellista toimintaa. Kehittämistehtävinä olivat kerhotoiminnan suunnittelu, kerhomallin rakentaminen sekä kerhoon osallistuneiden kokemusten tuottaminen havaintojen pohjalta. Tarve kehittämistyölle tuli yhteistyötaholtamme Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiirin (Eksote) maahanmuuttopalveluilta. Eksote järjestää kotona lasta hoitaville maahanmuuttajille kielikerhoa, jonka yhteydessä on tarjolla lastenhoitoa. Eksoten maahanmuuttopalvelut tukee maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista. Opinnäytetyö oli luonteeltaan kehittämistyö. Aineistoa kerättiin havainnoimalla ja se koottiin päiväkirjaan. Havaintojen ja teoreettisen taustatiedon pohjalta laadittiin kerhomalli. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin maahanmuuttoa, kotoutumista ja monikulttuurisuutta sekä suomalaisen varhaiskasvatuksen taustoja ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Kerhomallin runko suunniteltiin ja toteutettiin järjestämällä intensiivinen kuuden kerran kerhojakso. Kerhojakson toteutuksessa panostettiin sensitiiviseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen asiakasperheiden kanssa. Kerhotoiminnassa painotettiin pedagogista sensitiivisyyttä ja lapsilähtöisyyttä, jotka ovat keskeisessä asemassa myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Kerhossa lähestyttiin suomalaista varhaiskasvatusta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueiden kautta. Valituilla teemoilla tutustutettiin lapsia suomalaiseen lastenkulttuuriin ja varhaiskasvatuksen käytäntöihin. Opinnäytetyön tuloksena tuotettiin konkreettinen kerhomalli, jota voi soveltaa vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ja toimintaympäristöihin. Havaintojen ja kokemuksien perusteella opinnäytetyössä esitettiin myös ajatuksia ja suosituksia kerhon toteuttamisen tueksi. Jatkossa aihetta voi lähestyä tutkimalla helpottaako kerhotoimintaan osallistuminen lapsen siirtymistä varhaiskasvatukseen.

Synnytyksestä kuntoutuminen : Ohje sektiolla synnyttäneiden äitien liikunnasta

Hirvonen Hanna, Valkeapää Birgitta
2019
Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoitus oli laatia sektiolla synnyttäneille äideille ohjelehtinen sektion jälkeisestä liikunnasta. Ohjelehtinen laadittiin yhdessä Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysvuodeosaston henkilökunnan kanssa, ja työelämänohjaajana toimi fysioterapeutti Tiina Vilkuna. Aineisto kerättiin haastattelemalla terveydenhuollon ammattilaisia, tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja käyttämällä eri tietokantoja. Ohjelehtinen koottiin teoriatietoa käyttäen ja siihen lisättiin konkreettiset harjoitteet erilaisista liikkeistä raskauden ja synnytyksen jälkeiseen liikuntaan liittyen. Kuvasimme ja toteutimme harjoitteet yhdessä fysioterapeutin kanssa. Ohjelehtinen sisältää tiivistetyn, mutta kattavan teoriaosuuden, jossa käsitellään raskauden ja synnytyksen jälkeistä liikuntaa, sektiohaavan hoitoa sekä lantionpohjanlihaksiston toimintaa ja vatsalihasten erkaumaa harjoitteineen. Ohjelehtisen loppuun liitettiin liikunnalliset harjoitteet kuvineen ja ohjeineen. Ohjelehtinen oli koekäytössä kuukauden ajan Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysvuodeosastolla. Lehtisen koekäytön tueksi laadittiin palautelomake, jonka avulla saatiin arvokasta tietoa ohjelehtisestä asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Ohjelehtisestä saatiin paljon positiivista ja kannustavaa palautetta sektiolla synnyttäneiltä äideiltä. Ohjelehtinen koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi työvälineeksi ammattilaisten keskuudessa sekä asiakkaiden näkökulmasta hyödylliseksi ja konkreettiseksi hyvinvointia tukevaksi ohjeistukseksi. Ohjelehtisen sisältämät harjoitteet sopivat kaikille synnyttäjille jo raskausaikana tukemaan turvallista liikuntamallia. Ohjelehtistä voi siis hyödyntää jo neuvolassa raskaudenaikaisen liikunnan ohjaamisen tukena. Tarkoituksena ja toiveena on myös ohjelehtisen saaminen sähköiseen muotoon Eksoten internetsivuille, jossa se olisi kaikkien asiakkaiden ja ammattilaisten saatavilla.

Theraplayinspirerad lek i förebyggande av adoptivbarns psykiska ohälsa : En informationsbroschyr till adoptivföräldrar

Lindholm Siiri, Roms Sonja
2019
Detta examensarbete är ett beställningsarbete av föreningen Våra Gemensamma Barn r.f. Beställningen är två stycken broschyrer riktade till föräldrar med adoptivbarn, en på svenska och en på finska. Broschyrerna innehåller fakta om Theraplay samt tips på theraplayinspirerade lekar. Syftet med detta examensarbete är att med vetenskaplig fakta skapa broschyrerna och med dem hjälpa adoptivbarnsföräldrar att stärka anknytningsrelationen till sitt adoptivbarn på ett roligt och lekfullt sätt. Broschens syfte är att vara inspirerande och lätt att plocka fram i vardagen. Anknytningen är ett viktigt område att förstärka. Föreningen såg ett behov av denna typ av broschyr som skulle vara lätt att dela ut och innehålla tips till föräldrar med adoptivbarn. Frågeställningarna för detta examensarbete är: Hur kan therplayinspirerad lek stöda anknytningen mellan föräldrar och adoptivbarn? Hur kan therplayinspirerad lek förebygga adoptivbarnets psykiska ohälsa? Frågeställningarna står som grund för hela examensarbetet, både för den skriftliga delen och för broschyrerna. I bakgrund och tidigare forskning ligger fokus på den psykiska ohälsan hos adoptivbarn, anknytningen mellan föräldrar och adoptivbarn, Theraplay samt lekens betydelse för barnet. Den teoretiska referensramen för examensarbetet är: anknytningsteorin skriven av John Bowbly och vårdteorin ansa, leka, lära skriven av Katie Eriksson. Den teoretiska referensramen finns med genom hela arbetet och har i diskussionen kopplats ihop med hjälp av en figur med Theraplay  och dess fem dimensioner.  Metoden för examensarbetet är ett verksamhetsinriktat examensarbete vilket är ett logiskt val för denna typ av arbete. Arbetsprocessen har noga följt Salonens metod för verksamhetsinriktat examensarbete.  Resultatet för detta examensarbete är två broschyrer. Textmaterialet i broschyren är vetenskapligt baserat med pålitliga källor. All text är tagen från den skriftliga delen av examensarbetet. Broschyrerna innehåller fakta om Theraplay, korta beskrivningar på theraplayinspirerade lekar samt fotografier på lekarna som vi själva lekt och fotograferat, detta för att göra broschyrerna mera inspirerande och lättare att läsa.   

Siksak-elämän uraohjausta

Raudasoja Anu, Heino Sanna
1
Tämän kirjan idea on syntynyt uraohjaushankkeiden parissa työskentelevien tarpeesta kuvata uuden ammatillisen koulutuksen uraohjausta ja jakaa malleja uraohjausta tekeville oman työnsä tueksi. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuttua vuoden 2018 alusta on oppilaitoksissa laadittu uudenlaisia uraohjauksen malleja, joiden keskiössä on opiskelijan henkilökohtaistamisprosessi, jossa huomioidaan hänen yksilölliset tarpeensa ja haetaan niihin soveltuvia ratkaisuja ohjauksen keinoin. Uraohjausta toteutetaan ammatillisessa koulutuksessa monien eri ammattilaisten voimin monella eri tavalla. Uraohjaus on voitu keskittää opintoohjaajille, jotka tekevät sitä yhteistyössä opiskelijoiden, muiden opettajien ja työelämän kanssa. Vaihtoehtoisesti opinto-ohjaajat voivat olla uraohjauksen koordinaattoreita, jolloin varsinaisen uraohjauksen toteuttavat ammatilliset opettajat yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Lisäksi verkostoissa voi olla muita toimijoita opiskelijoiden tarpeista ja toiveista riippuen. Olipa koulutuksen järjestäjän ratkaisu mikä tahansa, selkeä malli uraohjauksen toteuttamiseksi luo puitteet tämän tärkeän työn tekemiselle. Olemme koonneet tämän julkaisun OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeessa, yhteistyössä UraOn -hankkeen ja Kettu-hankkeen toimijoiden kanssa. Näin pystymme tarjoilemaan kattavan koosteen suomalaisen ammatillisen koulutuksen uraohjauksen malleista luettavaksenne. Kiitos kaikille kirjoittajille ja koulutuksen järjestäjille yhteistyöstä! Antoisia lukuhetkiä ja oivaltamisen iloa!