Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN KOKEMUKSIA DIGITUESTA : Ryhmämuotoinen tietokoneen käyttökurssi lisäsi aktiivisuutta ja osallisuuden tunnetta

Rauhamaa Nummenranta Heidi
2020
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin helsinkiläisten pitkäaikaistyöttömien kokemuksia digituesta. Digitukea annettiin tietokoneen käyttökurssin muodossa. Tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien kokemuksia Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden Digirasti-hankkeen käyttöön heidän palveluidensa kehittämiseksi. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisia kokemuksia pitkäaikaistyöttömillä on digituesta? Mitä hyötyä ja/tai haittaa digituesta on pitkäaikaistyöttömille? Tutkimus toteutettiin laadullisena ja siihen osallistui 13 helsinkiläistä pitkäaikaistyötöntä. Aineisto kerättiin teemahaastatteluina ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan pitkäaikaistyöttömät kokivat digituen aktivoivaksi ja hyödylliseksi. Hyödyiksi nimettiin virkistyminen, digitaidoissa ja tietokoneen käytössä kehittyminen. Haasteita digitaitojen kehittymiselle ja käytölle olivat laitteiden ja läheisten puuttuminen. Laitteiden puuttumisen vuoksi ei toistettu opittua, joten ei kehittynyt taitoa. Läheisten puuttuminen koettiin haasteena, koska ei ollut ihmistä, keneltä kysyä tarvittaessa neuvoa. Kokemusten laadut ovat tunteva, intuitiivinen, tietävä ja uskova. Tässä tutkimuksessa pitkäaikaistyöttömien kokemukset koostuivat eniten tiedosta ja tunteista. Tulosten perusteella pitkäaikaistyöttömät kokevat nykyisen hetken, työttömyyden, yksinäisyyden ja vähävaraisuuden, kokonaisena elämäntilanteena eikä vain osana sitä. Tästä seuraa uskomus, että digitaitojen kehittäminen kurssilla ei vaikuta työnhakuun, työllistymiseen ja työelämään. Nämä asiat olisi hyvä tunnistaa ja muistaa kohderyhmästä, kun palveluita kehitetään, jotta palvelulla on haluttu vaikuttavuus.

Asukkaiden kokemus osallisuudesta Rajakylän asuinalueen kehittämisessä Oulussa: Näkökulmana motivaatio ja osallisuuden merkitykset

Pohjola Maria
2020
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata asukkaiden osallisuuden kokemusta asuinalueensa kehittämiseen motivaation ja merkitysten näkökulmasta. Opinnäytetyö liittyi Oulun Diakonissalaitoksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin toteuttamaan ITU2-hankkeeseen, jossa osallisuuden ja yhteiskehittämisen menetelmin kehitettiin Rajakylän kaupunginosaa, sen palveluja ja yhteisöllisyyttä. Rajakylän alueen asukkaat Oulussa aktivoituivat syksyllä 2019 oman asuinalueensa kehittämiseen. Opinnäytetyössäni tutkin asukkaiden osallisuuden kokemusta motivaation ja merkityksien näkökulmasta. Tutkimuskysymykset olivat: Miksi asukas haluaa vaikuttaa asuinalueensa kehittymiseen? Millaisia merkityksiä osallisuudella on asukkaalle? Toteutin tutkimuksen laadullisena haastattelututkimuksena ja tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu. Keräsin aineiston haastattelemalla neljää Rajakylän asukasta, jotka ovat olleet kehittämässä asuinaluettaan. Analysoin aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tulosten mukaan asukas haluaa vaikuttaa asuinalueensa kehittymiseen tyydyttääkseen tarpeitaan osallistumiseen, luovuuteen ja luontoyhteyteen. Lisäksi asukkaiden toimintaa ohjasi visio asuinalueesta, joka olisi kiinnostava, turvallinen ja myönteinen. Visiona oli myös syrjäytymisen ehkäisy sekä alueen palvelutarjonnan ylläpitäminen. Yhteistyö ja muiden asukkaiden tuki, tunnereaktioiden vaikutukset sekä toiminnan ymmärtäminen muutosvoimana lisäsivät asukkaiden motivaatiota. Myös merkitykselliset kokemukset lisäsivät motivaatiota. Ne esitetään henkilökohtaisesti koettuina sekä suhteessa ympäristöön koettuina merkityksinä. Tuloksia tarkastellessa todetaan, että syrjäytymisen ehkäisy motivoi Rajakylän asukkaita toimimaan.

Verkkosivut Hair & Beauty -tapahtumalle

Vartiainen Pekka, Pöyhönen Antti
2020
Opinnäytetyön tavoite on luoda Helsinki Hair and Beauty -tapahtumalle näyttävät ja toimivat verkkosivut. Työ on toteutettu Suomen Hiusyrittäjät ry:n toimeksiannosta, ja he toimivat myös kyseisen tapahtuman järjestäjinä. Tapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää Helsingissä keväällä 2021 ja sivuston julkaisulle on sovittu määräajaksi 31.10.2020. Vallitsevan maailmanlaajuisen epidemiatilanteen takia tapahtuman järjestäminen siirrettiin marraskuulle 2021. Sivuston julkaisu toteutetaan kuitenkin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toimivat verkkosivut luovat pohjaa tapahtuman markkinointiin ja luovat ensivaikutelman kävijälle myös itse tapahtumasta. Taustatutkimuksessa tutustutaan yleisellä tasolla verkkosivujen suunnitteluun ja rakenteeseen. Tarkoituksenamme on tuoda esille, miten paljon lisäarvoa hyvin rakennetut ja visuaalisesti näyttävät verkkosivut tuovat esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Työn tekemiseen keskittyvässä osiossa kerrotaan työn vaiheista aina suunnittelusta lopulliseen toteutukseen. Kerromme myös sivuston rakentamiseen käytetyistä työkaluista, sekä kuinka hyvin niillä pystyttiin toteuttamaan halutun kaltainen lopputulos. Työssä käydään läpi myös sivustolla toteutettua käytettävyystestausta ja siitä saatuja tuloksia ja niiden vaikutusta lopulliseen työhön. Opinnäytetyön lopullisena tuloksena valmistui näyttävät ja toimivat verkkosivut, joiden hallinta ja päivittäminen opastettiin myös toimeksiannon tilaajille. Yhteenvetona voidaan todeta, että halutun päämäärän saavuttaminen onnistui joutuisasti. Työn eri vaiheet olivat hyvin suunniteltu ja niitä tehtiin sopivilla työkaluilla rohkeasti kokeillen, sekä kehittäen yhteistyönä yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Verkkokaupan perustamissuunnitelma koiratarvikealan yritykselle

Honkanen Sinituuli
2020
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnitelma, jonka pohjalta toimeksiantaja Yritys X, voi alkaa toteuttaa koiratarvikkeiden verkkokauppaa. Vuosi 2020 on ollut erikoinen maailmanlaajuisen koronapandemian takia, ja verkkokaupan merkitys liiketoiminnalle on kasvanut ennätysvauhtia. Myös toimeksiantajan liiketoiminta, johon kuuluu muun muassa koirakahvila ja koiratarvikekauppa, kärsi koronaviruksen vaikutuksista ja yritys haluaisi kehittää sähköistä liiketoimintaansa perustamalla koiratarvikkeille verkkokaupan. Verkkokaupan avulla yritys haluaa parantaa tuotteidensa saatavuutta ja laajentaa asiakaskuntaansa. Opinnäytetyössä tuotiin esiin yleistä teoriatietoa verkkokaupan perustamisesta. Suunnitelman tekemisen pohjana käytettiin yrittäjälle tehtyä haastattelua, jolla pyrittiin kartoittamaan yrityksen tarkemmat toiveet ja tavoitteet koskien verkkokauppaa, sekä yrittäjän käytössä olevat resurssit sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Haastattelusta saatujen tietojen pohjalta tutkittiin eri vaihtoehtoja vertailemalla, mikä verkkokauppa-alusta ja maksunvälityspalvelu parhaiten sopisivat kyseisen pienyrityksen tarpeisiin. Vertailevaa tutkimusta tehtiin myös varastoinnin ja logistiikan palveluista. Opinnäytetyön tuloksena valmistunut verkkokauppasuunnitelma pitää sisällään juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin parhaiten vastaavat verkkokaupparatkaisut. Verkkokaupan markkinointi rajattiin tämän opinnäytetyön ulkopuolelle ja siinä voisi olla hyvä jatkotutkimuskohde. Suunnitelman pohjalta yrityksen on helppo lähteä rakentamaan omaa verkkokauppaansa ja kehittämään siten liiketoimintaansa. Opinnäytetyöstä voivat hyötyä myös muut pienyrittäjät, jotka suunnittelevat verkkokaupan perustamista, sillä vertailutaulukoiden avulla voi pohtia verkkokaupparatkaisujen hyviä ja huonoja puolia myös omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin.

Paras tarina palkitaan : diakoniatyöntekijän subjektiivinen harkinta taloudellisessa avustamisessa

Myllymäki Taru
2020
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin laadullisin menetelmin Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöiden subjektiivista harkintaa taloudellisen avustamisen tilanteessa. Tutkimuksessa paneuduttiin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat diakoniatyöntekijöiden valintoihin taloudellisessa avustamisessa. Tutkimus toteutettiin yksilöhaastatteluina, puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Opinnäytetyötä varten haastateltiin eri puolilta Suomea yhdeksää diakoniatyöntekijää, joilla oli työkokemusta taloudellisesta avustamisesta. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä diskursiivisella työskentelyotteella. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että evankelisluterilaisen kirkon taloudellisen avustamisen toimintatavat mahdollistavat tunneharkintaisen taloudellisen avustamisen. Opinnäytetyö osoitti, että taloudellisen avustamisen vuorovaikutustilanteessa työntekijän valintoja ohjailee erityisesti asiakkaan hänelle tarjoilema tarina. On mahdollista, että diakoniatyön asiakas voi saada enemmän apua, mikäli hän on verbaalisesti riittävän lahjakas ja uskottava.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasateriat hoitohenkilökunnan näkökulmasta

Pohjalainen Päivi
2020
Opinnäytetyön aihe löytyi helposti, sillä tutkimusta potilasruoan laadusta hoitohenkilökunnan näkökulmasta ei Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ole aiemmin tehty. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan näkökulmasta, minkälaisena he kokevat potilaille tuotetun ruoan laadun. Onko laadussa tapahtunut muutoksia ulkoistamisen jälkeen sekä minkälaisia muutoksia on havaittu. Tutkimusmenetelmiä oli kolme: kyselyt, haastattelut ja omat kokemukset ja havainnot. Kyselyt lähetettiin vastaajille sähköpostilla ja haastattelut toteutettiin potilasosastolla parihaastatteluna. Kyselyyn vastaaminen ja haastatteluun osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Tutkimuksessa ilmeni, että oman ruokapalvelutoiminnan siirtyminen ulkoiselle toimijalle on aiheuttanut muutoksia potilasruoan ja vihannesten laadussa. Laadun muutoksia oli havaittavissa ruoan ulkonäössä ja rakenteessa sekä tuoretuotteissa. Tulokset olivat heikompia potilasosatoilla, joissa oli paljon erilaisia toiveita ja parempia niillä osastoilla, joilla ei juurikaan toiveita esiintynyt. Palveluntuottajan toimintaan oltiin tyytyväisempiä vähän pyyntöjä olevilla osastoilla. Potilasruoan laatua tarkasteltaessa nähdään, että ulkoistamisen jälkeen potilaille tarjottavan ruoan laatu on hoitohenkilökunnan mielestä muuttunut. Laadun muutokset ovat tulleet esille pääasiassa tuoretuotteissa ja ruoan ulkonäössä sekä maussa. Tulosten perusteella potilasruoan ulkonäköön tulisi kiinnittää huomiota huomioimalla värimaailma. Tuoretuotteiden laadun varmistamiseksi tilaus- ja varastointitoimintaa tulisi tarkentaa sekä lisäksi kausituotteiden käyttöä lisätä

Social media marketing plan for Pallo-Iirot

Elo Antti Juhani
2020
Tämän opinnäytetyön aiheena on sosiaalisen median markkinointisuunnitelman teko paikalliselle jalkapalloseuralle, Pallo-Iiroille ja erityisesti sen naispuolelle. Ongelmakohtana ja käsiteltävänä aiheena on nimenomaan naisjalkapallon sosiaalisen median markkinointi ja sen puutteet. Työn tarkoituksena on tehdä seuralle tehokas suunnitelma sosiaalisessa mediassa markkinointiin liittyen naisjalkapalloon. Työssä käytetään kvalitatiivista metodia. Kvalitatiivisen metodin tueksi työssä käytetään haastatteluja, jotka antavat oikean kuvan nykytilanteesta ja naisjalkapallosta ja sen ongelmakohdista. Opinnäytetyön selkeä tulos ja havainto on eri sosiaalisen median alustojen käytön puute. Eri alustoja jää käyttämättä paljon, joka näkyy puutteena eri kohderyhmien tavoittamisessa. Naisjalkapallon markkinointi itsessään on myös puutteellista, joka vaatii selkeästi henkilön vastaamaan itse tuotteen sosiaalisen median markkinoinnista. Tiivistettynä seuran ongelma liittyen naisjalkapalloon on sen sosiaalisen median markkinoinnin puute, jolloin itse tuotekin pysyy tuntemattomana, Ongelmaan löytyy usea helposti lähestyttävä ratkaisu, jotka käsitellään itse opinnäytetyössä, Sosiaalisen media markkinointisuunnitelma tullaan myös antamaan seuralle itselleen.

PARHAITEN TÄMÄ TYÖ ONNISTUU YHTEISPELILLÄ : Johtamisen merkitys työhyvinvoinnille henkilöstön kertomana

Heinonen Katariina, Paldanius Kata
2020
TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, minkälaisia merkityksiä erään organisaation henkilöstö kokee johtamisella olevan työhyvinvoinnille. Työskentelemme molemmat kohdeorganisaatiossa ja olemme huomanneet, että yrityksistä huolimatta työhyvinvointia ei ole halutulla tavalla saatu parannettua viime vuosien aikana. Johtaminen näkökulmana valikoitui toisaalta omien rooliemme kautta lähiesimiehenä ja luottamusmiehenä, mutta myös sen ajankohtaisuuden vuoksi. Johtamista ja sen merkitystä työhyvinvoinnille on tutkittu Suomessa ja kansainvälisestikin paljon. Suomessa keskeinen työhyvinvointia kehittävä toimija on Työterveyslaitos, jonka keräämää tietoa työhyvinvoinnista ja hyvästä johtajuudesta on tässäkin työssä tarkasteltu. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa, kuinka kohdeorganisaation henkilöstö määrittelee johtamisen merkityksen omalle työhyvinvoinnilleen ja jakaa tätä tietoa organisaation esimiehille mahdollisen kehittämistyön pohjaksi. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistona toimi 17 työntekijän keväällä 2020 kirjoittamat kirjoitelmat, jossa he vastasivat kysymyksiin: Mitä työhyvinvointi sinun mielestäsi on? Vaikuttaako johtaminen siihen, jos vaikuttaa, niin miten? Aineisto analysoitiin kategoria-analyysia hyödyntäen. Aineisto paljasti henkilöstön kokevan, että johtamisella on työhyvinvoinnille positiivinen merkitys, kun yhteistyö sujuu.

Esimiehen työkalut työkyvyn edistämiseen

Vuori-Uotila Kati
2020
Opinnäytetyön aiheena oli kirkastaa, kehittää ja koota yhteen esimiehen käytössä olevia välineitä ja menetelmiä henkilöstön työkykyhaasteiden hoitamisessa Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Työ toteutettiin projektinomaisesti yhteistyössä esimiesten ja henkilöstötyöryhmän kanssa. Tuloksena koostui työkykypakki, joka tulee olemaan osa työkykyjohtamisen kokonaisuutta. Teoriaosuudessa käydään läpi esimiehen lakisääteisiä velvollisuuksia työkyvyn tukemisessa. Lisäksi pohditaan työkykyä sekä organisaation rakennetta ja esimiestyön järjestymistä. Työkykypakki sisältää esimiehen käytettäväksi koottuja menetelmiä ja välineitä, joita voidaan hyödyntää työntekijöiden työkykyasioiden hoitamisessa. Työkykypakin välineet ja menetelmät on järjestelty siten, että alussa esillä on kaikille työntekijöille soveltuvia työkykyä ylläpitäviä menetelmiä, sen jälkeen havaittuun työkykyä alentaviin uhkiin käytettäviä menetelmiä ja lopuksi työkyvyn palautumiseen tähtäävät toimet. Työkykypakin sisällön kehittämiseen osallistuivat esimiehet sekä palaverissa että sähköpostiviestimisen keinoin. Henkilöstötyöryhmän osuus kehittämisessä jäi olosuhteiden vuoksi vähäiseksi. Työkykypakki sisältöineen katsottiin hyödylliseksi työkaluksi työkykyhaasteiden ollessa käsillä ja osaksi työkykyjohtamisen kokonaisuutta. Esimiehet kokivat yhteiset palaverit tärkeinä työssä jaksamisen keinona ja toivat esille tarpeen vertaistyöskentelylle.

Sanoja surun sanattomuuteen - Kuoleman suru ja runous

Muhonen Miia
2020
TIIVISTELMÄ Miia Muhonen Sanoja surun sanattomuuteen – Kuoleman suru ja runous 87 sivua ja 2 liitettä marraskuu 2020 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, ylempi AMK Sosionomi YAMK Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen Opinnäytetyössä Sanoja surun sanattomuuteen – Kuoleman suru ja runous tutkitaan sitä, millaisena suruprosessi jäsentyy runojen ja kirjoittamisen avulla. Siinä tarkastellaan myös, millaisen kuvan runojen kautta jäsentyvä surevan kokemus piirtää yleisestä kuoleman kulttuuristamme ja kulttuurisyhteiskunnallisesta kontekstistamme kuoleman suruun liittyen. Tutkimukseni lähestymistapa oli narratiivinen. Tutkimuksen aineiston keruu toteutui narratiivisessa sururyhmässä. Tutkittava aineisto muodostui narratiivisen sururyhmän osallistujien kirjoituksista surukokemuksestaan ja muistiinpanoista ryhmän kokoontumisissa. Kokoontumisissa käytettiin runoja apuna surun sanoittamisessa, ja aineiston tueksi haastateltiin runoilijat. Narratiivisen analyysin kautta pyrittiin löytämään aineiston keskeiset teemat, sanat ja tapa, jolla surua kuvattiin. Näin ryhmäläisten kertomuksista muodostui tutkijan kautta uusi kertomus, suruprosessia kuvaava ydintarinoiden kokonaisuus. Runoilijat olivat kuin mausteena tässä kertomuskokonaisuudessa. Kuoleman suru näyttäytyy kokonaisvaltaisena kokemuksena. Runouden poeettinen, monikerroksellinen kieli näyttää auttavan surevaa ja avaavan hänelle sanoja surun sanattomuuteen. Runous nostaa esiin surevan kokemuskuvauksen kautta kulttuurisyhteiskunnallisia piirteitä kuoleman surusta. Näitä ovat tabuajattelu, surun kiirehtiminen ja kuolemattomuuden ajatus. Opinnäytetyön narratiiveja voi sanoa surukokemuksen ydintarinoiksi. Ne nostavat esiin kuoleman suruun liittyvän sanoittamisen, vertaistuen ja yhteiskunnallisen keskustelun tärkeyden. Runous auttaa tunteiden ja tajunnan, tekojen ja toiminnan sekä sanojen ja kieliopin kautta surevaa kokonaisvaltaisen kokemuksen jäsentämisessä. Runous kuvaa myös surevan kokemukseen liittyvää kulttuurisyhteiskunnallista näkymää ja sen merkitystä surevan henkilökohtaiseen kokemukseen. Asiasanat: kuolema, suru, runous, sanoittaminen, kuolemankulttuuri

Carpal Tunnel syndrome symptoms in Esports players

Ivanova Violeta
2020
Abstract The thesis study was conducted to identify the risk factors for Esports players when it comes to developing Carpal Tunnel syndrome, how prevalent the symptoms are, and what preventative measures can be taken based on current research and available treatment methods. Methods An overview was provided on the Esports industry and differences between playing computer games vs. traditional office work, and a literature review was conducted on Carpal tunnel syndrome definition, testing, risk factors and treatment. For the practical implementation, measurements were recorded in collaboration with 6 players from Tikka eSports and 2 independent players. For 7 days, the players filled a symptom and performance diary with attached software recording of mouse movement. Results Within the sample group was found that longer play time is not a risk factor for some of the Carpal tunnel syndrome symptoms. However, symptoms of burning in the mouse hand wrist increased proportionally to mouse distance travelled, and in addition there was found a decrease in self-reported performance. All in combination show that there may be a higher risk for players who need to use lower mouse sensitivity and therefore have increased travel area. Conclusion What the gathered data has shown is an example of physical wrist stress and potential Carpal Tunnel syndrome risk factors an Esports player could have. For any of the conclusions to be industry-relevant, a much larger size of players and longer-term measurements are needed. This study is the first of its kind and while the sample group is small, it opens the conversation about importance of conducting research and implementing preventative practices within the Esports industry.

Improving nursing students` knowledge of ISBAR using a PowerPoint presentation

Odoh Mercy
2020
The purpose of this project thesis was to produce an education material for the nursing students of Satakunta University of Applied Sciences. The educational material was produced in form of a PowerPoint presentation. The objectives of this projective thesis were to improve the communication skills of nursing students, to teach nursing students how to handover patients using ISBAR and for the authors to learn how to make a project using a power-point presentation. The thesis report consists of three major parts: theoretical background, project implementation, and project evaluation. The concepts discussed in this thesis project were: Patient safety, ISBAR, and Educational material. These core concepts were specifically chosen for students to understand the topic. The literature for this part of the thesis was retrieved from academic and scientific databases. The Waterfall method of project method was used for the project thesis. The Waterfall method was linear and sequential, which was beneficial for the project management side. A copy of the educational material that is the PowerPoint presentation and a survey link was sent to nursing students and few nursing teachers to measure the quality and helpfulness of the educational material. The survey was composed of four different open questions and one open question for a suggestion. In conclusion, the result of the survey suggested that the PowerPoint was easy to read and the teacher gave some feedbacks that the PowerPoint presentation needs some clarifications and additional information. And also the authors have learned how to improve on producing educational material using a PowerPoint presentation.

Draamainterventiomenetelmän arviointi osana hoitotyön palliatiivista koulutusta.

Manninen Virpi, Rouhiainen Katarina
2020
Palliatiivinen hoito sekä sen koulutus ovat tällä hetkellä Suomessa kehityksen kohteena. Draaman käyttö opetusmenetelmänä palliatiivisessa koulutuksessa edistää myös terveydenhuollon ammattilaisten asennemuutosta kuoleman kohtaamisessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat palliatiivisen hoitotyön opetusprosessiin kehitettyä draamainterventiota. Miten draamainterventio toimii osana opintokokonaisuutta ja miten se on vahvistanut opiskelijoiden osaamista palliatiivisen potilaan kohtaamisessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä tuottamaan tietoa koulutusintervention sovellettavuudesta ja yhteydestä opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen palliatiivisessa hoidossa. Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä sekä laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella joulukuussa 2019. (N=110) Vastausprosentti oli 61 (N=67). Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja laadullisen osuuden kysymykset induktiivisella sisällönanalyysillä. Kyselylomakkeen luotettavuutta arvioitaessa Cronbachin alfa-arvo oli 0,92. Tulosten perusteella draamainterventio oli sopiva ja selkeä oppimismuoto palliatiivisen hoidon opiskeluun. Opiskelijoiden oli helppo osallistua siihen ja ryhmätyö sujui hyvin. Draamaintervention koettiin toimivan positiivisena osana ja lisänä kurssille. Sen todettiin olevan vaihtelua opiskeluun sekä hyvin toteutettu oppimistilanne. Kritiikissä esitettiin draamaintervention olevan liian rankka ja että se oli liian myöhäisessä vaiheessa opintokokonaisuutta. Draamainterventioon osallistumisen jälkeen enemmistö opiskelijoista oli valmiimpia kohtaamaan palliatiivisen hoidon piirissä olevan potilaan ja omaiset. Interventio vaikutti myönteisesti puhetta tukevien ja sitä korvaavien kommunikointikeinojen käytön osaamiseen. Interventio edisti vaikeiden asioiden puheeksi ottamisen osaamista ja surun sekä hengellisyyden merkityksen ymmärtäminen oli kehittynyt.

Bluetooth LE -laitteiden etäseuranta ad hoc -mesh-verkon kautta

Nikupeteri Aripekka
2020
Työn aiheena oli tehdä Monidorille Android-pohjainen mobiilisovellus, joka vastaanottaa, lähettää sekä esittää käyttäjälle Monidrop-tippalaskurin mittaustietoja käyttämällä Bluetooth Low Energy -tiedonsiirtoa. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin mobiilisovellus, joka osaa itsenäisesti hakea ja uudelleen lähettää Bluetooth-tiedonsiirtopaketteja ja esittää saapuneen tiedon mobiililaitteen käyttöliittymällä. Sovelluksen täytyy pystyä vastaanottamaan tietoa tippalaskurin lisäksi myös muilta mobiililaitteilta, jotta useammalla laitteella voi tarvittaessa muodostaa paikallinen ad hoc -verkko. Verkko mahdollistaa suuremman kantaman tippalaskurin tietojen vastaanottamisessa. Työn toteutuksen aikana perehdyttiin tarkemmin Bluetooth Low Energy -kommunikointiin ja Android-ohjelmointiin. Työ toteutettiin käyttämällä Android Studio -kehitysympäristöä ja Java-ohjelmointikieltä. Työn lopputuloksena syntyi ohjelma, joka vastaanottaa, lähettää ja esittää käyttäjälle Monidrop-laitteen lähettämät infuusiohoidon tiedot. Useasta mobiililaitteesta pystyy myös muodostamaan ad hoc -verkon, jossa laitteet kommunikoivat keskenään luoden näin laajemman toiminta-alueen.

Myyntilaskutuksen toimintatapamuutos Espoon kaupungin Talouspalveluissa

Koivunto Markus
2020
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan Espoon kaupungin myyntilaskutuksen työhön. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Espoon kaupungin Talouspalveluiden Kirjanpidon ja myynnin -vastuualue, joka aloitti vuoden 2019 syyskuussa uuden toimintatapamuutoksen toteuttamisen osana koko talouspalveluiden laajuista Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus (JoTo) -projektia. Tavoitteena oli tuottaa tietoa myyntilaskutuksen työn muutoksesta ja tulevaisuudesta, sekä kartoittaa henkilöstön näkemyksiä käynnissä olevasta toimintatapamuutoksesta. Lopputuotoksen tarkoituksena on muodostaa kuva muutosprosessin tähänastisesta onnistumisesta ja luoda tuloksien pohjalta kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja, joiden tulosten analysoimisessa on hyödynnetty aineiston järjestämistä, luokittelua ja litterointia. Teemahaastattelun pääteemoina käytettiin kolmea teemaa: Kehittyvät järjestelmät, työnkuvan muutos ja tulevaisuuden näkymät. Lisäksi pääteemojen tuloksista muodostettiin kooste henkilöstön suhtautumisista toimintatapamuutoksen ensimmäisen vaiheen onnistumiseen. Johtopäätöksissä käy ilmi, että myyntilaskutuksen henkilöstö on motivoitunut ja kiinnostunut työn muutosta kohtaan. Käytössä olevia järjestelmiä ja käytäntöjä on pyritty jatkuvasti kehittämään vastaamaan nykyajan standardeja. Tulevaisuudessa myyntilaskutuksen nähdään tarjoavan entistä enemmän verkossa tapahtuvaa asiantuntija- ja neuvontapalveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Toimintatapamuutoksen myötä vastuualueen toiminnan todettiin kehittyneen viestinnän ja digitalisoitumisen osalta, mutta muutoksien nopeuden vuoksi uusien työtehtävien opetteluun ja tietomäärän käsittelemiseen olisi toivottu enemmän aikaa. Tulosten perusteella kehittämisehdotuksiksi muodostuivat hallitun työnkierron suunnitteleminen ja huolellisen perehdyttämisen ja osaamisen mallit.

Poliisipäällystön työmotivaatioon vaikuttavat tekijät: päällystön esimiesten vaikutus päällystön työmotivaatioon ja keinoja päällystön työmotivaation ylläpitämiseksi

Borg Tiina
2020
Poliisiorganisaatioon kohdistuu korkeita odotuksia ja vaatimuksia. Resurssit vähenevät ja lisääntyvä työ tehdään vähenevällä henkilöstöllä, mikä aiheuttaa erilaisia haasteita ja ongelmia. Työn luonne on työntekijälle sekä esimiehille hyvin erityislaatuinen ja usein henkisesti kuormittavaa. Ratkaisevaa haastavassa nykytilanteessa on organisaation jaksaminen työhyvinvoinnin ja työmotivaation kautta. Esimiehillä on tutkitusti hyvin paljon vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin ja työmotivaatioon ja esimiesten oma työmotivaatio toimii koko työyhteisölle esimerkkinä. Työmotivaatioon vaikuttaa hyvin moni asia ja työmotivaatio vaikuttaa muun muassa työntekijän hyvinvointiin, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Työmotivaation huomioiminen on organisaation edun mukaista, koska työmotivaatio vaikuttaa organisaation menestykseen. Nykypäivän jatkuvasti vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä esimiesten työmotivaatiolla on merkittävä vaikutus työn tuloksellisuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen, työhyvinvointiin, luottamukseen ja koko organisaation tehtävässään onnistumiseen. Motivaatioprosessin ja motivaatioon vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on edellytys esimiesten ja työyhteisön psykologisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia esimiesten työmotivaatioon vaikuttavia seikkoja ja löytää esimiesten työmotivaatiota tukevia keinoja. Tutkimus tehtiin keväällä 2020 laadullisen tutkimuksen keinoin puolistrukturoituna teemahaastatteluna esimiesvirassa oleville Itä-Suomen poliisilaitoksen rikostutkinnan sekä valvonta- ja hälytystoiminnan päällystöedustajille. Tutkimuksessa selvitettiin mitkä tekijät parantavat ja mitkä heikentävät päällystön työmotivaatiota ja mitä kehittämisajatuksia heillä on. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää päällystön mielipiteitä ja kokemuksia päällystön esimiesten vaikutuksesta päällystön työmotivaatioon. Tutkimuksen mukaan esimiesten työmotivaatioon vaikuttavat sisäisen motivaation itseohjautuvuusteorian mukaiset tarpeet; autonomia tarve, kyvykkyyden tarve, yhteisöllisyyden tarve ja hyväntekemisen tarve. Kokiessaan näiden tarpeiden täyttymystä työmotivaatio oli vahva. Tarpeiden täyttymyksen ollessa estettynä, koettu työmotivaatio tutkimuksen mukaan heikkeni. Tutkimuksen mukaan selkeä ja tehokas keino esimiesten jo lähtökohtaisesti hyvällä tasolla olevan työmotivaation tukemiseen on kyseisten psykologiseen hyvinvointiin vaikuttavien tarpeiden huomioiminen.

The Impact of Customer Experience & Value Through Cosmetics in Hospitality Business

Manninen Johanna
2020
This thesis work aims to understand how a hotel company’s customers perceive the value of the cosmetics and skin care products as part of their overall customer experience and develop new business concepts that utilize the information. The work is done together with hotel Hotelli Krapi. The work discusses the differences between goods-dominant and service-dominant business logic, the concept of Tourist experience driver model and the growing demand for sustainability in the accommodation services, especially focusing on the plastic waste reduction opportunities. As part of the work, a questionnaire survey was conducted. The survey asked customers’ opinions on cosmetics products they had used during their hotel stay, their expectations regarding the cosmetics products that should be included in the hotel room rates and interests to buy extra cosmetics products during their hotel stay, if they were available for purchasing. The work also consisted of a panel discussion that focused on topics the frequent travelers would like to see as part of the cosmetics offering in the accommodation business. The survey results show that Hotelli Krapi’s customers are satisfied with the cosmetics products currently available in the rooms. The customers expect that shower gel, hand soap, shampoo and conditioner products are included to the room rates. Approximately one third of the customers would be interested to buy extra cosmetics, if it was available during their hotel stay. The panel discussion revealed that frequently travelling customers would like to get more transparency to the cosmetic products that are included in the room rates and get more information of the cosmetic products’ ingredients. There were also desires to see more solid cosmetic products, that require less plastic packaging. The survey results represent Hotelli Krapi’s customers on a sufficient extend, and they conclude there is potential in cosmetic products to increase customer value and enhance customer experience. The work gives ideas for further study, especially regarding cosmetic minibar concept, that could be defined further with service design tools and methods.

Evondos-palvelun käyttäjäkokemukset Hämeenlinnan kotihoidossa

Aaltonen Riina
2020
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käyttäjäkokemuksia Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon asiakkailta, joilla on käytössä Evondos-palvelu. Evondos on Suomessa kehitetty lääkeannostelurobotti. Evondos-palvelu koostuu Evondos E300 lääkeannostelurobotista ja etähoitojärjestelmästä. Tavoitteena oli saada tietoa, minkälaista hyötyä asiakkaalle on ollut Evondos-palvelusta, miten Evondos-palvelu on auttanut asiakkaan toimintakykyä ja minkälaista tukea asiakas on saanut Evondos-palvelun käyttöön liittyen. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelujen kanssa. Opinnäytetyöllä pyritään saamaan tuloksia, joita voidaan hyödyntää ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ikäihmisten kotihoitoon, ikäihmisten turvalliseen lääkehoitoon ja teknologiaan ikääntyneiden tukena. Opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus, koska haluttiin saada tietoa asiakaskokemuksista. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna puhelimitse ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tuloksina selvisi, että käyttäjien kokemusten mukaan Evondos-palvelu lisäsi lääkehoidon turvallisuutta, vaatii sitoutumista käyttäjältään sekä yleisesti käyttäjät ovat tyytyväisiä Evondos-palveluun. Lisäksi kotihoidolta saatu ohjaus koettiin riittäväksi sekä tarpeen tullen apua saatiin nopeasti. Haastattelujen perusteella käyttäjien toimintakyky oli säilynyt samana tai parantunut. Haastattelussa saatiin tavoitteille vastaukset. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että käyttäjät ovat tyytyväisiä Evondos-palveluun ja siitä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa käyttäjilleen. Kehittämisehdotuksena näkisin, että palvelua pitäisi suunnitella yksilöllisesti, koska se vaatii sitoutumista käyttäjältään. Näin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi asiakkaan päivärytmi.

Teknologiakehitys tuo robotit osaksi työtämme - Millaista osaamista sosionomi tarvitsee

Makkonen Katri
2020
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla, millaisia osaamistarpeita työelämässä lisääntyvä robotiikan käyttö tuo sosionomin ammatissa toimiville. Tavoitteena oli myös tunnistaa huomioon otettavia näkökohtia, jotka liittyvät robotiikan soveltamiseen sosionomin toimintaympäristössä. Tietoa tulevaisuuden osaamisesta tarvitaan, jotta voidaan arvioida nykyisten taitojen suhdetta tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja tarvittaessa pyrkiä päivittämään osaamista sekä kehittämään ja mahdollistaan niitä väyliä, joissa osaamisen päivittäminen on mahdollista. Opinnäytetyö on osa Sotepada 24/7 hanketta (2018–2020). Aineistoa haettiin kolmesta suomalaisesta ja neljästä kansainvälisestä artikkelitietokannasta. Lisäksi hakuja on tehty Google Scholarilla ja manuaalisella haulla. Toteutettu hakuprosessi tavoitti viisi aiheeseen sopivaa tutkimusartikkelia, jotka on julkaistu vuosien 2016–2019 välillä. Kirjallisuuskatsauksen aineisto on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan robottien avulla pystytään vähentämään rutiinitehtäviä, tehostamaan työtä ja nostamaan työn laatua. Oleellista on tunnistaa, millaisiin tehtäviin robotit sopivat ihmistyötä paremmin. Lisääntyvä robottien käyttö tulee edellyttämään monialaista sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyötä, jolloin yhteistyöosaaminen eri alojen asiantuntijoiden kanssa korostuu. Teknologiataitojen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä palveluosaamista sekä ohjausosaamista, kuten parhaan mahdollisen tiedon ja osaamisen soveltamista sekä inhimillistä kohtaamista. Robotit tuovat, muiden kehittyvien teknologioiden ohella, myös joukon erinäisiä eettisiä kysymyksiä ja huolenaiheita. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että robotiikan lisääntyvä soveltaminen sosionomin toimintaympäristössä edellyttää robottien ja ihmisten välisten vuorovaikutusnäkökohtien ymmärtämistä ja arviointia. Sosionomin on hyvä seurata yleistä teknologiakehitystä ja olla tietoinen tarjolla olevista teknologisista vaihtoehdoista sekä osata arvioida niiden sopivuutta oman työn toimintaympäristöihin ja asiakkaan tarpeisiin. Robotiikan tuomien mahdollisuuksien tunnistamisen lisäksi tarvitaan kykyä monipuoliseen eettiseen ajatteluun.

Seniori-Vamos toimintamallin kehittäminen Vuosaaren alueella

Lindholm Pirjo
2020
TIIVISTELMÄ Pirjo Lindholm Seniori-Vamos -toimintamallin kehittäminen Vuosaaren alueella 68, 3 liitettä Syksy 2020 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan YAMK Sosionomi (YAMK) Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen Opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena Diakonissalaitoksen Seniori-Vamoksen ja Vuosaaren kotihoidon yhteistyössä. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kuvata ja mallintaa Seniori-Vamoksen toimintakäytäntöjä, tuottaa tietoa toimintamallin hyödyistä ja kehittämiskohteista erityisesti työntekijöiden näkökulmasta sekä kehittää toimintaa Vuosaaren alueella. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena. Kehittämishankkeessa toteutettiin toimintatutkimukselle tyypillinen kehittämisen sykli, joka sisälsi kehittämisryhmätyöskentelyn suunnittelun, toteuttamisen, tulokset ja arvioinnin. Kehittämishankkeen aineisto kerättiin kehittämisryhmätyöskentelyllä. Kehittämisryhmään osallistui Seniori-Vamoksen projektityöntekijöitä ja Vuosaaren kotihoidon työntekijöitä yhteensä 8 työntekijää. Kehittämisryhmä kokoontui kolme kertaa touko-elokuun 2019 aikana. Kehittämishankkeen tuloksien arviointi tehtiin marraskuussa 2020. Kehittämisryhmässä käsiteltiin Seniori-Vamos toimintaan ja kehittämishankkeen tutkimuskysymyksiin liittyviä teemoja erilaisilla ryhmätyöskentelymenetelmillä. Kehittämisryhmässä käydyt keskustelut nauhoitettiin ja niissä tuotetut kirjalliset materiaalit kerättiin tutkimusaineistoksi. Lisäksi kehittämiskerroista kerättiin palautetta osallistujilta. Kehittämishankkeen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Kehittämishankkeen tuloksista ilmeni etsivän vanhustyön asiakkuutta kuvaavia tekijöitä, Seniori-Vamos toiminnan yhteistyön osa-alueita, Seniori-Vamos toiminnan haasteita ja kehittämisnäkökulmia. Seniori-Vamos toiminnan haasteet liittyvät yhteistyöhön, tiedonkulkuun, tiedon puutteisiin ja asiakkaiden tuen tarpeiden tunnistamiseen. Seniori-Vamos toimintaa voidaan kehittää yhteistyötä, tiedonkulkua, etsivän työn osaamista, resursseja ja kotihoidon tiimin toimintaa kehittämällä. Seniori-Vamos toiminnan ja etsivän vanhustyön kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä ja aikaa yhteiselle kehittämiselle. Asiasanat: etsivä vanhustyö, ikääntyneet, kotihoito, toimintatutkimus, verkostotyö