Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas

Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen. Tutustuun oppaseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu uusiimpiin julkaisuihimme

Harjoitteluohjauksen digitaaliset ratkaisut

Knuuttila Pirjo, Parviainen Sirpa, Poranen Tiina
2021

Hyötypelit psykoterapeuttisessa hoidossa

Korhonen Tanja, Määttä Simo, Ravelin Teija, Huss Jessica, Eichenberg Christiane
2021

Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa: Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnat

Kauppila Pekka, Järviluoma Jari
2020
Vapaa-ajanasuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuonna 2019 maassamme oli Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 512 000 vapaa-ajanasuntoa ja vapaa-ajanasunnon omistaviin asuntokuntiin kuului lähes 817 000 henkilöä. On arvioitu, että jopa kolmella miljoonalla suomalaisella on mahdollisuus mökkeillä, sillä usein vapaa-ajanasuntoja käyttävät omistajien ohella myös heidän perheenjäsenensä sekä sukulaiset ja tuttavat/ystävät. Lisäksi vapaa-ajanasuntoja vuokrataan, mikä osaltaan kasvattaa vapaa-ajanasukkaiden kokonaismäärää. Vapaa-ajanasukkaat ovat rekisteröidyn ”virallisen” vakituisen väestömäärän ulkopuolella, ja tämä tilastollisesti ”näkymätön väestö” voi olla huomattava absoluuttisesti ja suhteellisesti. Tutkimustulosten mukaan viimeisten vuosikymmenien aikana tilapäisten, kausittaisten asukkaiden eli vapaa-ajanasukkaiden määrä on kasvanut suuressa osassa maaseutua johtuen vapaa-ajanasuntojen määrän lisääntymisestä. Erityisesti heidän määränsä on kasvanut rannikkoalueilla ja saaristossa, Järvi-Suomessa sekä pohjoisen matkailukeskuksissa ja niiden sijaintikunnissa. Vapaa-ajanasumisen suosion lisääntyminen ja vapaa-ajanasukkaiden määrän kasvu on saanut useat maaseutukunnat näkemään ilmiön aluekehityksen välineenä ja elinvoiman lisääjänä paikallistasolla niin taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta. Aluekehityksen ja elinvoiman katsannosta oleellista on nimenomaan matkailullinen vapaa-ajanasuminen, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajanasuntojen pääasiallisten käyttäjien eli omistajien ja heidän asuntokuntansa vapaa-ajanasumista. Ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajanasuminen koskettaa matkailu-ilmiötä, sillä se tuo paikkakunnan aluetalouden kiertokulkuun ulkopuolista, ”uutta” rahaa ja on siten rinnastettavissa matkailuelinkeinoon. Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan matkailullista vapaa-ajanasumista Kainuun (Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi) ja Pohjois-Pohjanmaan (Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala) kärkimatkailukunnissa. Raportti on Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa -hankkeen (VALTO-hanke) loppuraportti. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä hankkeeseen osallistuneiden kärkimatkailukuntien kanssa. Hanketta osarahoittivat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (EAKR) 2014−2020. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 177 400 euroa tukirahoituksen ollessa 124 467 euroa. Loppurahoitus tuli Kajaanin ammattikorkeakoululta ja hankkeeseen osallistuvilta kunnilta. Hanke oli kestoltaan kaksivuotinen ja se toteutettiin vuosina 2019−2020. Tutkimusraportissa on kaikkiaan viisi lukua, joista kukin luku on oma, itsenäinen kappale. Niillä on kuitenkin selkeä yhteys toisiinsa ja rooli raportin kokonaisuudessa. Luvussa 1 tuodaan ilmi VALTO-hankkeen (Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa) taustaa ja tarvetta, toteutusta ja tuotoksia. Luvussa 2 esitellään tutkimusalueiden, kuntien, matkailulliset ja vapaa-ajanasuntojen ominaispiirteet. Niiden kautta tutkimusalueet jäsentyvät toisensa suhteen. Luku perustuu osaksi VALTO-hankkeen tiedontuottamisosaan, mutta tarkastelussa on myös uusia tilastoaineistoja. Luvussa 3 luodaan pohjaa vapaa-ajanasumisen kehittämiseen teoreettisesti kirjallisuuden kautta, ja teoreettisia näkökulmia havainnollistetaan tutkimusalueiden empiirisillä tuloksilla. Esille nostetaan asioita, jotka on syytä tiedostaa ja tunnistaa matkailullisen vapaa-ajanasumien kehittämistoimenpiteissä. Luku perustuu pitkälti VALTO-hankkeen tiedontuottamisosaan, mutta empiriassa tuodaan julki myös uusia tutkimustuloksia. Luvussa 4 käydään läpi tutkimusalueiden, kuntien, vapaa-ajanasumisen nykytilaa ja esitetään käytännön toimenpide-esityksiä ja suosituksia matkailullisen vapaa-ajanasumisen kehittämiseksi. Luku perustuu osaksi VALTO-hankkeen tiedontuottamisosaan mutta ennen muuta kehittämisosaan (työpajat) ja jatkotoimenpiteiden työstämisosaan (konsultointipäivät). Luvussa 5 suunnataan katsetta jo tulevaisuuteen, kun pohditaan kirjallisuuteen viitaten vapaa-ajanasumisen tulevaisuutta ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa kehittämisen näkökulmasta. Avainsanat: vapaa-ajanasuminen, matkailu, elinvoima, paikallistaso, Pohjois-Suomi

Uuden äärellä : Katsaus Business osaamisalueen koulutuksiin

Auno Päivi, Juntunen Annamaija, Karjalainen Arto, Lappalainen Jaana, Pakkala-Juntunen Sanna, Partanen Kari, Määttä Anne, Nikkanen Kimmo, Saari Niklas, Seppälä Maritta, Sievers Kirsi, Silvén Pekka, Takala Katri, Takala Katri
2020

Näyttöä etsimässä ja laatua kehittämässä sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa

Heikkinen Virpi, Kervinen Katja, Komulainen Anu, Kukkonen Terhi, Kulju Anna-Liisa, Leinonen Rauni, Maaninka Satu, Marttinen Heli, Moisanen Kirsi, Pietilä Sanni, Tuokkola Minna, Väisänen Annika, Leinonen Rauni
2020

Terveysalan harjoittelut etäpalveluissa harvaanasutuilla Kainuun ja Lapin alueilla

Airola Ella, Jaakola Heidi, Melamies Sari, Parviainen Sirpa, Poranen Tiina, Vuojärvi Hanna
2020

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Suomussalmella

Järviluoma Jari
2020
Selvityksen tavoitteena on arvioida Suomussalmen matkailun välitön matkailutulo, välitön matkailutyöllisyys, välitön palkkatulo ja välitön palkkaverotulo matkailutoimialoittain ja yhteensä vuonna 2018. Selvityksessä hyödynnetään Pekka Kauppilan kehittämää tutkimusmenetelmää, jossa matkailun aluetalousvaikutuksia arvioidaan paikallisilta matkailutoimialojen yrittäjiltä kerättävän haastatteluaineiston sekä Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton vuosittain päivittämien tilastoaineistojen pohjalta. Selvityksen mukaan vuonna 2018 Suomussalmen välitön matkailutulo oli ilman arvonlisäveroa 15,5 miljoonaa euroa. Välittömästä matkailutulosta 60 prosenttia syntyi vähittäiskaupan myynnistä ja 29 prosenttia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Vuonna 2018 Suomussalmen välitön matkailutyöllisyys oli laskennallisesti 71 henkilötyövuotta, josta puolet kertyi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ja 37 prosenttia vähittäiskaupasta. Matkailun synnyttämä välitön palkkatulo oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja sen aikaansaama välitön palkkaverotulo 279 000 euroa. Selvitys toteutettiin osana Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n koordinoimaa Gateway to Land of National Parks -hanketta.

Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2019 : Statistical Yearbook of Tourism in Kainuu 2019

Järviluoma Jari
2020
Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen kirjan luvut pitävät sisällään matkailukehitystä kuvaavia kaavioita ja taulukoita. Vuosikirjan loppuun on tehty tilannekatsaus Kainuun matkailusta vuonna 2019. Yhteenvedossa kuvataan lyhyesti myös vuoden 2020 alkupuoliskon matkailukehitystä. This yearbook is a compilation of the statistics representing tourism in Kainuu at provincial and municipal level. The yearbook is organized in chapters according to the statistical sources starting with accommodation statistics produced by Statistics Finland. After a short description of the statistical source, the chapters of the book include charts and tables portraying tourism development. The yearbook ends with a summary of tourism development in the Kainuu region in the year 2019. The concluding chapter also briefly describes tourism development in the first half of 2020.

DIMMI : digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen : loppujulkaisu 2020

Heinonen Antti, Korhonen Tanja, Naamanka Leea, Ravelin Teija
2020

Paikallistason matkailustrategiat ja vapaa-ajanasuminen : Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala

Kauppila Pekka, Järviluoma Jari
2020
Matkailun kehittäminen eri aluetasoilla – kansallinen taso, alueellinen taso, paikallistaso − tapahtuu tänä päivänä useimmiten strategisen suunnitteluprosessin avulla. Matkailun strateginen suunnittelu on jatkuva, iteratiivinen prosessi, jossa otetaan huomioon (matkailu)alueen sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä niiden alati muuttuvat keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Suunnitteluprosessissa tarkastellaan monipuolisesti kohdealuetta ympäristöllisestä, sosiokulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta suhteessa toimintaympäristöön pitäen mielessä kestävä kehitys. Matkailustrategia on suunnitteluprosessin tuotos eli suunnitteluasiakirja, dokumentti. Siinä on määritelty tarkastelussa olevan (matkailu)alueen visio, (mitattavat) tavoitteet, painopisteet/toimenpiteet, aikataulu, rahoitus ja vastuutahot. Strategia on valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä, kun pohditaan keinoja halutun tulevaisuudenkuvan, vision, ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Matkailustrategia on alueen toimijoiden yhteisen tahtotilan ilmaiseva asiakirja, joka ohjaa niukkoja resursseja havaittujen – ja valittujen − strategisten haasteiden, painopisteiden, toteuttamiseen. Strategia on osoitus alueen matkailun organisoitumisesta ja koordinoidusta kehittämisestä. Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan Kainuun (Sotkamo) ja Pohjois-Pohjanmaan (Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala) kärkimatkailukunnissa matkailustrategioiden linjauksia ja painopistealueita sekä matkailullisen vapaa-ajanasumisen roolia paikallistason matkailustrategioissa sisällönanalyysin avulla. Matkailun ja sen aluetalousvaikutusten näkökulmasta vapaa-ajanasumisessa ovat oleellisia nimenomaan ulkopaikkakuntalaisten omistamat vapaa-ajanasunnot ja niiden käyttö. Ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajanasuminen, matkailullinen vapaa-ajanasuminen, koskettaa matkailu-ilmiötä, koska se tuo paikkakunnan aluetalouteen ulkopuolista rahaa ja on siten rinnastettavissa matkailuelinkeinoon. Tutkimustulosten mukaan tarkastelun kohteena olevat matkailustrategiat kattavat yleensä tulevaisuuden vision, matkailukehitykselle asetetut kasvutavoitteet ja niiden saavuttamisen edellyttämät strategiset haasteet, painopisteet, joita nimitetään vaihtelevasti myös toimenpidekokonaisuuksiksi, kärkihankkeiksi, kehittämisalueiksi tai -kohteiksi. Joissakin tapauksissa suunnitteludokumentteihin on sisällytetty lisäksi kuvaukset tavoiteltavista asiakassegmenteistä, strategian kannalta relevanteista matkailun trendeistä ja strategian arvopohjasta. Strategioissa kehittämisen painopisteet on esitetty investointikeskeisesti ja täsmällisesti tai määrittämällä laveammin, mihin osa-alueisiin panostamalla matkailukehitystä on tarkoitus viedä eteenpäin. Useammassa kunnassa keskeisiksi matkailukehityksen osa-alueiksi nähdään tapahtumamatkailu, ulkoilureitistöt ja digitalisoituminen. Toisaalta kehittämisen painopisteet määräytyvät pitkälti kuntiin suuntautuvan matkailun luonteen, kehitysasteen ja kuntien alueilla sijaitsevien matkailukeskusten erityistarpeiden mukaisesti. Sen sijaan matkailullisen vapaa-ajanasumisen näkökulmasta viesti on selkeä: Kuusamon kakkosasumista koskevaa mainintaa lukuun ottamatta tarkasteltavien kuntien matkailustrategioissa ei ole viittauksia matkailullisesta vapaa-ajanasumisesta osana alueiden matkailun kehittämistä. Tarkasti ottaen Kuusamonkin strategiakartassa puhutaan kakkosasumisesta – strategiassa terminä kakkoskoti – matkailun trendinä, eikä sitä nosteta esille varsinaisissa strategisissa haasteissa, kärkihankkeissa, yhtenä painopisteenä. Raportin perusteella on kuitenkin liian yksioikoista vetää johtopäätös, että kunnat vähättelevät matkailullisen vapaa-ajanasumisen merkitystä yhtenä kehitettävänä matkailun osa-alueena. Tähän on muutamia syitä. Ensiksi, ulkopaikkakuntalaisia vapaa-ajanasukkaita ei ehkä mielletä varsinaisiksi matkailijoiksi ja siten matkailun kehittämistoimenpiteiden kohderyhmäksi. Toiseksi, matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisista vaikutuksista paikallistasolta on saatavissa niukasti tietoa, mikä koskee niin kansainvälistä kuin kansallista tutkimuskirjallisuutta. Tästä johtuen ilmiöstä ja sen suuruudesta on paikallistasolla harvoin tutkimustietoa. Matkailullinen vapaa-ajanasuminen aikaansaa paikallistasolla tulo- ja työllisyysvaikutuksia olemassa olevalle yritystoiminnalle, esimerkiksi vähittäiskaupalle, ja antaa mahdollisuuksia myös uudelle yritystoiminnalle, kuten kiinteistönhoidolle ja -huollolle. Aluekehityksen näkökulmasta matkailullinen vapaa-ajanasuminen sekä ylläpitää kohdealueen elinvoimaa että lisää kohdealueen elinvoimaa. Taloudellisia vaikutuksia lukuun ottamatta vapaa-ajanasukkaat ovat vielä pitkälti käyttämätön voimavara matkailun ja vapaa-ajanasumisen edistämisessä sekä laajemminkin aluekehitystyössä ja kuntien elinvoiman lisäämisessä – he tuovat taloudellisen pääoman ohella sosiaalista pääomaa paikallisyhteisön käyttöön. Kaikkiaan matkailullinen vapaa-ajanasuminen on monipuolinen ilmiö paikallistasollakin, mikä on pidettävä mielessä suunnitteluasiakirjoissa, matkailustrategioissa, ja niitä toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä, hankkeissa. Avainsanat: vapaa-ajanasuminen, matkailu, matkailustrategiat, paikallistaso, Pohjois-Suomi

Organisaatiokulttuurin vaikutus esimiesten sitoutumiseen

Bosch Henna
2021
Tämän tutkimuksen aiheena on organisaatiokulttuurin vaikutus esimiesten sitoutumiseen. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena Etelä-Karjalan Osuuskaupassa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa organisaation työntekijöiden näkemystä case yrityksen organisaatiokulttuurista sekä mitata kulttuurin vaikutuksia henkilöstön sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimuksen hypoteesina on, että organisaatiokulttuuri vaikuttaa esimiesten sitoutumiseen ja motivaatioon. Hypoteesista muodostuu tutkimusongelma: Miten kohdeorganisaation organisaatiokulttuuri vaikuttaa sen esimiesten sitoutumiseen? Työn tietoperusta koostuu pääosin Asta Rossin teoksessa Kulttuuristrategia esitetystä kahden organisaatiokulttuurin mallista sekä Daniel H. Pinkin, Frank Martelan ja Katariina Jarenkon teoksien (Drive ja Draivi) ajatuksista sisäisen motivaation synnystä. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselomakkeella. Vastauksia analysoitiin määrällisin keinoin. Riippuvuuksia aineistossa tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Tässä tutkimuksessa ei todettu merkittävää riippuvuutta organisaatiokulttuurin ja sitoutumisen välillä. Kuitenkin organisaatiokulttuuriin liittyvillä osa-alueilla riippuvuutta on. Erityisen voimakkaana se näkyy työn merkityksellisyyteen verrattuna.

Preparation and characterization of α-Fe2O3 : polypyrrole nanocomposite

Cui Fujiao
2021
With the development of economy, the depletion of fossil fuels and a series of related environmental problems have become more and more severe. Research on the development of new high-performance energy storage devices has attracted increasing attention recently, including research on supercapacitors with high power density, long cycle life, and low-cost characteristics. The key is to find new electrode materials and develop new synthesis methods to improve the cost-effectiveness of supercapacitors. In this paper, α-Fe2O3 /polypyrrole (PPy) nanocomposite, as anode materials of supercapacitor, is synthesized by the combination of nano α-Fe2O3 and PPy materials and characterized with good rate capability. The best mixing ratio α-Fe2O3 /PPy nanocomposite, with best performance under different ratios of polymerization, is synthesized via electro-polymerization of which the principle is to fill the reactive monomers between the layers of the nano-layered material and allow the polymerization reaction to occur between the layers. Their composition, structure and electrochemical performance are analyzed and evaluated by using electrochemical workstation, Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) and UV-Vis Spectrometer. The nanocomposite synthesized by electro-polymerization shows increasing power storage capacity at a scan rate 50 mV/s in the case of applied voltage 0 to 1 V and obviously enhanced capacity compared to bare PPy materials in cyclic voltammetry, unfortunately they had poor stability performance on the surface of ITO glass when did the electrochemical characterization in 0.1 mol/L KCl electrolyte. The absorbance values in UV-Vis spectroscopy of nanocomposites demonstrates that the conjugation effect between PPy gradually strengthens during the polymerization, while FT-IR spectra indicates that the chemical interaction between the active sites in PPy and α-Fe2O3 changes the polymer conformation. In the future, α-Fe2O3 /PPy nanocomposite will become promising electrode materials of supercapacitors and satisfy the increasing demand from electrochemical energy storage devices.

Ammattikorkeakoulun TKI-aineistot haltuun datakatalogilla

Lehto Anttoni, Suikkanen Eija
2021
Kuten monissa ammattikorkeakouluissa, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) syntyvien aineistojen hallinnan haasteet ovat moninaiset. Vaikka kaikki liittyykin kaikkeen eikä datanhallinnan prosesseja ole mahdollista kehittää tyhjiössä, moniulotteisen kokonaisuuden hahmottamiseksi on hyödyllistä jakaa se ajatuksellisesti kahteen pääosaan: varsinaisen TKI-aineiston hallintaan ja sitä kuvaavan metadatan hallintaan. Jälkimmäisen nostaminen prioriteetiksi sisäisessä kehittämistyössä avaa uudenlaisia näkökulmia siihen, mitä TKI-aineisto on ja mitä sillä kannattaisi tehdä.

Inorganic waste classifier using artificial intelligence

Ferri Mollá Isabel
2021
Artificial intelligence is a field that has experienced incredible growth in recent years. However, one of the milestones that marked a before and after in this field is deep learning and the emergence of neural networks, algorithms capable of, given a set of data, extracting features and patterns from them, as well as the possibility of applying them to classify or obtain information from new data not previously known. The objective of this thesis was to create a neural network capable of classifying waste according to the material it is made of, thus facilitating the task of recycling these objects. To achieve the objective, a convolutional neural network was created as well as a dataset for training, which was correctly labelled and reviewed.

Hyötyvirta-alueen kehittäminen : brändin kehittäminen

Räty Ville
2021
Työssä selvitettiin kiertotalouskeskusten toimintaa ja brändäystä Suomessa, perehtymällä viiden eri alueeseen. Työssä tutkimusosio toteutettiin haastatteluin, jossa haastateltiin eri kiertotalouskeskusten toimijoita. Haastatteluissa käsiteltiin alueiden toimintaa yleisesti sekä brändin rakentamista ja merkitystä. Työn tuloksia hyödynnetään Hyötyvirta-alueen kehittämiseen. Alueelle on suunnitteilla kiertotalouskeskuksen osaamiskeskusta, jonka konseptin rakentamisen osana on brändäys. Opinnäytetyö tuottaa brändäykseen havaintoja muiden kiertotalouskeskuksen toiminnasta ja brändeistä. Haastatteluissa havaittiin, että alueiden brändillä on iso merkitys alueiden toimijoille. Brändi auttaa sijoittumismarkkinoinnissa mutta myös monissa muissa asioissa kuten kumppaneiden, rahoitusten ja hankkeiden saamisessa alueiden kehittämiseen. Brändit tuovat esiin alueiden toimintaa ja vahvuuksia.

Selvitys sopivasta palomuurista pelitapahtumalle

Kytö Paul
2021
Opinnäytetyön aiheena oli selvittää millainen palomuuriratkaisu olisi sopiva pelitapahtumalle. Selvityksen tilaajana oli LAB-ammattikorkeakoulu, joka on pelitapahtumien järjestäjä. Työn tavoitteena oli tehdä suositus pelitapahtumalle soveltuvasta palomuurista. Opinnäytetyö toteutettiin tutustumalla teoriaan ja vertailemalla palomuurien eri ominaisuuksia. Aluksi teorian pohjalta luotiin kuva palomuurin suurpiirteisistä tarpeista, jonka jälkeen verrattiin neljää ennalta valittua palomuurivaihtoehtoja, joista lopulta ehdotettiin yhtä pelitapahtumalle sopivaksi palomuuriksi. Vertailun päätteeksi lopullinen ehdotus pelitapahtuman palomuuriksi oli pfSense. pfSense ja OPNsense olivat ominaisuuksiltaan ja hinnoitteluiltaan muita vaihtoehtoja edellä. pfSenseen päädyttiin sen laajemman dokumentaation, suuremman yhteisön ja aiempien käyttökokemuksien pohjalta. Opinnäytetyö antaa laajan kuvan minkälaisia asioita tulee pitää mielessä palomuuria valittaessa ja että pfSense on sopiva vaihtoehto lähes kaikenlaisiin tilainteisiin. Opinnäytetyön tuloksia voi myös käyttää vastaavien verkkojen palomuuritarpeiden kartoittamiseen. Työn ulkopuolelle jäivät sopivan laitteiston valitseminen pfSensen alustaksi, tarkempien asetuksien suunnittelu sekä lopullisen palomuurin asentaminen.

Kryptotaidetta : digitaalisen taiteen tulevaisuus?

Rekola Niklas
2021
Opinnäytetyökseni tein 6 animoitua taideteosta inspiroituneena kryptotaiteessa tyypillisistä teemoista ja piirteistä. Kirjallisessa osuudessa tutkin kryptotaiteen, lohkoketjujen ja NFTeiden toiminnallisuuksia sekä miten ne muuttavat digitaalisen taiteen tulevaisuutta. Listaan myös tekemäni teokset kokeellisesti jollekin kryptotaiteen myyntiin keskittyneelle sivustolle.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan asiakkaan tuki ja ohjaus äitiysneuvolassa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Niinimäki Siina, Rahkola Serafina
2021
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista tukea ja ohjausta kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat naiset ovat saaneet ja olisivat kaivanneet äitiysneuvolassa. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja sen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava tarvitsee paljon ohjausta ja tukea raskausaikanaan. Äideille on hyvin tärkeää oman päätöksenteko oikeuden toteutuminen. Tulosten mukaan naiset olivat usein huolissaan siitä, pystyisivätkö he huolehtimaan lapsesta mania- tai masennusjakson aikana. Ensimmäistä kertaa raskaana olevista yli puolta pelotti tuntematon siitä, miten raskaus reagoi hormonaalisiin muutoksiin. Opinnäytetyössä tuli ilmi perheen ja puolison tuen suuri merkitys raskauden aikana ja sen jälkeen. Odottajat, joilla oli eniten huolia, olivat usein niitä, joilla oli heikoin tukiverkosto. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava raskaana oleva nainen ilman puolisoa koki useimmiten yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden tunteita.

Toimintakäsikirjan luonti Tampereen ammattikorkeakoulun RPAS-toimintaa varten

Pihlman Saku
2021
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa yhteiseurooppalaisten vaatimusten mukainen toimintakäsikirja miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön Tampereen ammattikorkeakoulussa. Vaatimustenmukaisuuden lisäksi käsikirjan tulisi olla mahdollisimman kevyt ja käyttäjäystävällinen kokonaisuus, jonka käyttöön ei muodostuisi kynnystä. Kolmantena tavoitteena oli selventää nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä ymmärrettävämpään muotoon. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin käyttäjä haastatteluita ja lähdekirjallisuutta. Keskeisimpiä aineistoja olivat etenkin Komission asetus (EU) 2019/947 sekä komission delegoitu asetus 2019/945, joista molempiin viitataan opinnäytetyössä. Aihealueeseen kuuluu myös SORA-riskianalyysi, jonka toimintaprosessiin pureudutaan pintapuolisesti. Opinnäytetyön keskeisin tulos oli kuitenkin toimintaohje, jonka käyttöä on harjoiteltu koko tämän opinnäytetyön ajan. Toimintaohje on alkujaan muokattu Insta ILS Oy:n koulutusaineistosta 2018. Jo tuolloin tehokas toimintaohjeistus on hiottu usealla sadalla lennolla käytännölliseksi työputkeksi ja se on todistettu kentällä toimivaksi. Toimintakäsikirjan käyttötarkoitus on ennemminkin koota toimintaohjetta vastaavat asiat yhteen ja selittää ne auki perusteellisemmin.

Preparation and properties of Ni-Fe oxide : carbon composites

Wei Guanghao
2021
In this essay, Ni(NO3)2·6H2O, Fe(NO3)3·9H2O are firstly chosen as nickel and iron source, and glycerol and isopropanol are used as organic solvents to make them react in the solution. After this, NiFe-glyceric acid precursor is obtained. Calcine the precursor and the NiFe2O4 nanosphere is got. Next, take water as the solvent to prepare a solution, add graphene oxide aqueous dispersion as well. And finally NiFe2O4/rGO hydrogel is obtained by hydrothermal method. Use water to wash away the impurities, then freeze-drying, and finally NiFe2O4/rGO aerogel is obtained. The material characterization analysis and electrochemical performance analysis are carried out. The successful combination of NiFe2O4 and rGO has been proved by operating TEM, FESEM, XRD and Ramen analysis on it. It is found that NiFe2O4 nanospheres are embedded onto the ‘net’ of rGO and at the same time NiFe2O4/rGO aerogel composite material has already been 3D structured. Also it is found that there are a large number of pores in the aerogel, which promote the transfer of charges inside the batteries under the synergy effect of NiFe2O4 and rGO. Besides, NiFe2O4/rGO aerogel is taken to operate electrochemical analysis as electrode materials of LIBs to see its ability as future sustainable energy. First its initial discharge capacity is up to 1654mA h g-1. Besides, NiFe2O4/rGO aerogel also shows a stable rate performance and long cycling stability, even under high current density(1000 mA g-1) and 200 cycles, the capacity of the aerogel still remained about 482 mA h g-1 finally. The above results finally illustrate that NiFe2O4/rGO composite has a superior electrocheimcal performance. And it proved that the combination of NiFe2O4 and rGO can perfectly make up for the shortcomings of low cycle capacity and serious capacity reduction when NiFe2O4 is used as an electrode material alone and the shortcomings of low theoretical specific capacity when rGO is used as an electrode material alone.

Electrochemical preparation and analysis of organic composites

Kong Fancheng
2021
Using different concentrations of aniline (PA) and γ-Fe2O3, by electrocatalytic polymerization method to form composite materials, which can be used in the development of supercapacitor electrode materials. And the composite products were tested to find the best ratio and compare properties of the composites with those of polyaniline. In this experiment, the concentration gradient method was used to design the concentration ratio of aniline (PA) and γ-Fe2O3 (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1: 32), and different concentrations of aniline (PA) (50 mM PA was diluted to 50mL with 0.01M, 0.1M and 1M sulfuric acid, respectively), and glassy carbon and uniaxial conductive glass (ITO) were used as working electrodes for comparative experiments, and the synthesis of electrode materials and performance analysis was carried out by cyclic voltammetry. The results show that the ratio of different concentrations has a great impact on the yield and performance of the product. According to the experimental results, in different variables, ITO glass as the working electrode, aniline (PA) diluted with 1M concentrated sulfuric acid, and PA and γ-Fe2O3 concentration ratio of 4:1 when the synthesis of combined efficiency is the best. The properties of the synthesized compound are much better than those of polyaniline

Preparation of pyrrole-aniline copolymer nanowires and their electrochemical performance

Pan Yanzong
2021
This experiment mainly studies the reaction of pyrrole and aniline in the proportion of different amounts of substances and the reaction of changing the amount of substances of the initiator, through the analysis of the product and test its electrochemical performances. In theory, polyaniline has the advantages of higher capacitance, easy preparation, doping and environmental friendliness, so it is considered as one of the most promising electrode materials. Polypyrrole has the characteristics of easy synthesis and excellent electrical conductivity. However, in the structure of polyaniline, the molecular chain rigidity is strong, the conductive stability of polypyrrole is poor, and the processing is difficult because it is neither soluble nor melted. Polymer copolymerization is an important modification method, which can synthesize the advantages of different monomers to obtain better performance of copolymer. In this experiment, pyrrole and aniline are used as raw materials. By changing the proportion of pyrrole and aniline in the experiment and the conditions of the amount of initiator, hydrochloric acid solution is mainly used as the solvent, p-phenylenediamine is mainly used as the initiator, and ammonium persulfate is mainly used as the oxidant. Under the condition of freezing, the reaction is carried out. The reaction has many advantages, such as: green environmental protection, in line with the concept of green chemistry, the efficiency is high. For this reaction, the initiators, oxidants and solvents used in the experiment were screened to obtain the most suitable conditions.

The synthesis and characterization of polyaniline nanocomposite

Lu Mengxue
2021
Attracted by the increasing demand of batteries, sensors and supercapacitors, great efforts have been paid to the development of nanocomposite material with low cost, high energy density, high stability, easy processability.1 Polyaniline(PANI) is a special kind of electroactive conducting polymer, showing great electrochemical performance, such as redox reversibility and high conductivity 7. Besides, due to its environmental stability, low cost, and easy processability, PANI has been regarded as a potential material for flexible electronics and many researchers reported on it by interesting on the redox properties. However, due to the structural instability, its cycling performance is still an insurmountable challenge. Reasonably designed nanostructured conductive polymers are considered to be the most promising materials to have high electrochemical performance 7. Nanocomposites of conductive polymers and metal oxides, especially transition metal oxides, can be used in catalysis, sensing, energy and other fields. Herein, PANI is combined with α-Fe2O3 nanoparticles by electropolymerization, and further studies on the properties of the nanocomposites are analysed by Cyclic Voltammetry(CV), UV-vis, FTIR, etc. As a most standard electrochemical technique tool, CV described the performance of electrodes and characterize electron transfer. For CV, generally three electrodes are used to obtain accurate results. On the other hand, CV has key advantages which include quick operation time, low cost and simplicity in preparation 5. This study demonstrates the synthesis and properties of α-Fe2O3/polyaniline nanocomposite as high-performance materials in various applications. The overall analysis confirmed that the prepared α-Fe2O3/PANI nanocomposite material has better performance in terms of capacitance and conductivity in supercapacitors, batteries, etc.

Politiikkatapahtumat nuorille Turun kaupunginkirjaston Stoorissa : yleinen kirjasto aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä

Melasuo Emilia
2021
Uudessa kirjastolaissa on yleiselle kirjastolle asetettu tavoite edistää aktiivista kansalaisuutta. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä selvitetään, miten yleinen kirjasto voi tätä tehtävää toteuttaa. Opinnäytetyö tehtiin Turun kaupunginkirjaston nuorten tiimin toimeksiantona. Tavoitteena oli kerätä tietoa, miten nuoria voitaisiin osallistaa yhteiskuntaan yleisen kirjaston toiminnan kautta, kokeilla muutamia keinoja eli osallistavia asiantuntijaluentoja ja vaalipaneelia, sekä tuoda esiin hyviä, toimivia käytäntöjä. Opinnäytteen puitteissa järjestettiin kaksi politiikkatapahtumaa nuorille keväällä 2019 yhteistyössä paikallisen lukion kanssa. Ensimmäisessä luennoi kaksi poliittisen vaikuttamisen asiantuntijaa nuorten asemasta politiikassa ja kansalaisvaikuttamisesta. Toinen oli eduskuntavaalipaneeli, johon osallistui ehdokkaita kymmenestä puolueesta. Nuoret laativat heille kysymykset etukäteen valituista teemoista, ilmastonmuutoksesta ja koulutuksesta. Ensimmäiseen tapahtumaan osallistui 30 ja toiseen 40 lukiolaista. Palautekyselyissä selvisi, että tapahtumat koettiin mielenkiintoisina ja että ne lisäsivät kiinnostusta äänestämiseen ja muuhun kansalaisvaikuttamiseen. Nuoret raportoivat myös oppineensa uutta ja arvelivat tapahtumien vaikuttavan lähestyvään äänestyspäätöksen tekoon. Tapahtuman toteuttamisen ohessa luotiin ohjeet kirjaston politiikkatapahtuman järjestämiseen. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu poliittisesta osallisuudesta ja sosiaalipedagogiikasta. Suomalaisen poliittisen osallistumisen eriytymiskehitys on huolestuttanut tutkijoita jo pitkään. Koulutuksen vaikutus äänestyskäyttäytymiseen näkyy selkeimmin nuoressa ikäluokassa. Politiikkatapahtumilla haluttiin kasvattaa nuorten kiinnostusta politiikkaan ja heidän kansalaispätevyyttään, sekä näiden kautta lisätä heidän poliittista kiinnittymistään. Taustalla vaikutti sosiaalipedagogiikan yleinen tavoite tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Electrocatalytic unsaturated hydrocarbon reaction

Qi Jianguo
2021
Electrochemistry is a new research approach which is developed since recent several decades. Although the emergence of the scientific research method is not a long period, electrochemistry becomes a new science hot spot at the present. Electrochemistry can be used to obtain data, verify reaction mechanism, observe experimental phenomena which is an extremely important branch of physical chemistry. The principles of electrochemistry are commonly and widely applied in the battery production, metal plating, capacitors, organic synthesis and advanced manufactures. Especially, organic synthesis field is one of the most important applications because that electrocatalyst has many observed superiorities comparing with traditional metal catalysts illustrated in the following. 1. The approach of electrocatalyst is matched with the concept of Green Chemistry which is beneficial to environment in which reduces to use and produce toxic compounds during the reactions. 2. The reaction conditions are not harsh which reactions are usually conducted under room temperature and normal press. 3. The rate of reactions is easy to control just by changing current or voltage. 4. The approach has large-scale influence which can be large-scaled copied in the industrial production. Beside these advantages mentioned above, electrocatalyst has plenty of other excellent respects in the procedure of electrochemical reactions. The paper is to find and solve a serious of electrochemical problems according to a few basic knowledges of electrochemistry by making experiments in the laboratoryand explore the applications of the reaction in the production and life. The scheme of the experiment is that a unsaturated hydrocarbon compound (6-Chloroimidazo [1,2-b] pyridazine) as substrate to synthesis a new product under the condition of constant current or voltage.

Installation and maintenance of universal tanks in small-scale breweries

Khandobin Fedor
2021
The most famous yeast is beer yeast. In the fermentation stage of producing beer, yeast converts sug-ars into alcohol. A significant factor is the amount of oxygen present during beer fermentation. In the absence of oxygen, conditions are more favourable, and more alcohol can be formed at the end. In contrast, increasing the amount of oxygen leads to bacterial growth and an overall deterioration in fermentation. That is why fermentation is done in impenetrable reservoirs (fermentation tanks). The proper installation and maintenance of fermentation-storage tanks is an essential step to provide effi-cient and healthy fermentation of the beer and its further storage before being bottled and delivered to the customer. The main purpose of this thesis was to summarize and evaluate all the installation and designing work done of the universal tanks in the Kahakka Brewery, located in Kokkola. From the beginning of the year 2021, Kahakka brewery started to expand its production capacities. The amount of the produced beer wanted to be increased three times greater than before. To achieve that, five new universal tanks were ordered with 3000L volume each. The complete process of the brewery expansion involved earlier planning and design of the facility space for the new tanks’ locations, installation of the tanks in place, and making brand new glycol cooling line for each of them. As the last stages, testing of the system was done with the necessary troubleshooting processes and further sanitization and preparation of the tanks for their first fill. The project was finished in the middle of March 2021. Since the installation, all tanks operate normal-ly. However, a couple of issues could not be fully resolved, including the cooling line welds and in-complete proper insulation, which creates heat loses during cooling processes. In addition, because of common connections and the same glycol chiller, existing and new cooling lines had inconsistencies in the proper circulation of glycol and, therefore, in the accurate cooling of a particular tank at given temperatures. This problem was partially solved using a one-way check valve.

Marketing Strategies and Strategic Marketing: Building a Social Media Channel for Polar Lights Tours Oy

Seefloth Ann-Kathrin
2021
This thesis aimed to clarify the difference between marketing strategies and strategic marketing. Moreover, it analyzed the current Instagram account of the case company Polar Lights Tours Oy. Therefore, the analysis of different social media channels and their algorithm was in the focus. Additionally, the author reflected different parts of social media and content marketing. In the empirical part, the author moved on by using an interview as the qualitative research method and an action-based research method to find out, how to raise the reach of the Instagram account of Polar Lights Tours Oy. This was made by establishing a successful Instagram channel by creating posts and captions for the company. Finally, the author summarizes her positive and successful results in the conclusion of the thesis and gives further improvements and recommendations for the company.

Covid-19 pandemins inverkan på järnhandelns utgående logistik i Helsingfors

Broman Michael
2021
Denna studie behandlar covid-19 pandemins inverkan på järnhandelns utgående logistik, leveransservicen och smittoriskens inverkan på denna i Helsingfors under år 2020. Undersökningen berör hur företagen påverkats av pandemin och restriktioner samt hur de modifierat sin verksamhet för att hållas flytande. Studien är av kvantitativ natur med några kvalitativa inslag för att tydliggöra och stärka de insamlade kvantitativa data. En undersökningsenkät skickades ut till 15 stycken Helsingfors-baserade företag inom järnhandeln, varav 9 stycken tog del som anonyma respondenter. Studien visade tydliga data på att digital utveckling inom företagen samt implementering av nya distributionskanaler inte bara höll företagen flytande utan till och med ökade försäljningen, medan andra företag som förlitade sig på traditionella metoder tvingades konkursförklaras.

Visuaalisuuden ja mielikuvien vaikutus markkinoinnissa : graafinen ohjeisto sosiaalisen median viestintään

Pekkola Linda
2021
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin yhtenäinen visuaalinen strategia oppimisympäristö Learning Labin sosiaalisen median kanaviin. Tarkoituksena oli tarkastella visuaalisuuden, värien ja mielikuvien merkitystä markkinoinnissa. Visuaalinen strategia toteutettiin luomalla graafinen ohjeisto ja valmiita Instagram -päivityspohjia, joiden avulla viestintä olisi yhtenäistä ja selkeää. Tavoitteena opinnäytetyöllä oli ensimmäiseksi saada toimeksiantajan projekteille lisää näkyvyyttä ja sitä kautta saada mukaan lisää opiskelijoita. Toiseksi tavoitteena oli helpottaa sosiaalisen median viestintää valmentajien arjessa ja rohkaista opiskelijoita ottamaan haltuun sosiaalisen median osia projektien aikana. Teoriaosuudessa selvitettiin, miksi yrityksen sosiaalisen median kanavien visuaalisuuteen olisi tärkeää panostaa ja kuinka värit ja mielikuvat vaikuttavat ihmisiin. Näihin aiheisiin perehdyttiin graafisen suunnittelun, värien merkityksen, mielikuvamarkkinoinnin ja tarinallistamisen kautta. Toiminnallisessa osassa syvennyttiin graafisen ohjeiston luomisprosessiin ja toteutukseen. Ensin kartoitettiin yrityksen identiteettiä ja lähtökohtia projektin alussa. Näiden jälkeen avattiin visuaalisia ja teknisiä valintoja graafisen ohjeiston teossa. Lopussa käytiin läpi soveltavan tutkimuksen tuotoksena olleet graafinen ohjeisto ja päivityspohjat. Työn johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrityksen visuaalinen ilme on oikein käytettynä arvokas ja paljon puhuva viestinnän väline. Toimeksiantajalta kerätyn palautteen perusteella voitiin todeta, että graafinen ohjeisto, sosiaalisen median kasvaneen käytön lisäksi, auttoi tarkastelemaan oppimisympäristön toimintaa kriittisemmin. Ohjeiston koettiin myös kasvattaneen ymmärrystä visuaalisuuden merkityksestä. Toisaalta voitiin myös todeta, että yhtenäisen visuaalisen strategian ylläpitäminen yrityksessä, jossa useat eri henkilöt ja opiskelijat ovat vastuussa viestinnästä, ei ole helppoa. Ohjeiston noudattaminen viestinnässä oli jäänyt vähäiseksi ja tästä johtuen työssä ei ollut esittää konkreettisia lukuja graafisen ohjeiston toimivuudesta. Tulevaisuudessa yhtenäisen visuaalisen ilmeen ylläpitäminen sosiaalisen median kanavissa olisi tehokkaampaa, jos tehtävään asetettaisiin vain yksi vastuuhenkilö.

Covid-19-pandemian vaikutukset liikunta-alan yrityksen asiakaskokemukseen

Mäkelä Aleksi
2021
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin toimeksiantajayritys on onnistunut mukauttamaan toimintaansa Covid-19-pandemian aikana asiakkaidensa näkökulmasta. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä asiakaskokemuksen merkitykseen osana liiketoimintaa. Toisena tavoitteena oli perehtyä koronaviruspandemian vaikutuksiin suomalaiseen yhteiskuntaan sekä yrityksiin. Viimeisenä tavoitteena oli ottaa selvää yrityksen asiakkaiden tuntemuksista yrityksen poikkeusajan toimintaa kohtaan asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Järjestetyn kyselyn pohjalta laadittiin toteutettavissa ja sovellettavissa olevia kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään käsittelemään asiakaskokemuksen merkitystä osana liiketoimintaa sekä sitä, kuinka Covid-19-pandemia vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan ja yrityksiin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa pohjustetaan alkavaa tulososuutta käsittelemällä asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten asiakaskokemuksen strategiaa, yrityksen brändiä, yrityksen henkilökuntaa ja asiakaspolkua. Teoriaosuuden ja asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta toimeksiantajayritykselle laadittiin kehitysehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Tärkeimpiä löydettyjä kehitysehdotuksia olivat muutokset ajanvarausjärjestelmään, kotitreenien tarjoaminen myös pandemia-ajan jälkeen sekä toimipisteen siisteyteen huomion kiinnittäminen. Järjestetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella toimeksiantajayritys onnistui mukauttamaan toimintaansa hyvin Covid-19-pandemian vaatimusten mukaiseksi. Asiakkaat kertoivat uskovansa siihen, että yritys on tehnyt kaikkensa asiakkaidensa edun eteen Covid-19-pandemian aikana ja yrityksen onnistuneen rajoitusten noudattamisessa hienosti.