Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä, joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä TKI-johtaja Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas

Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen. Tutustuun oppaseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu uusiimpiin julkaisuihimme

The Common European Core Competences for Undergraduate Nursing Education

Hökkä Minna, Ravelin Teija, Vereecke Danny, Coupez Veerle, Baele Céline, Defloor Heidi, Ling Julie, Brennan Joanne, Paal Piret, Brandstötter Cornelia, Mosoiu Daniela, Mathe Teodore, Spanu Daniela, Mitrea Nicoleta
2023

Kajaanin ammattikorkeakoulu : Ohjauksen toimintamalli 2023

Karhu Päivi, Kiviaho Elina, Merimaa-Piirainen Maarit, Niskanen Ullamaija, Rajander Tuula, Saari Mikko, Sievänen Riitta, Siipola Hannele, Stricker Rea, Tolonen Jaana, Vainikka Teija, Vidqvist Leena
2023

Jatkuvaa oppimista yhdeltä luukulta

Immonen Arja, Jalkanen Riitta, Karhu Auli, Keränen Mikko, Koskinen Riitta, Kuosmanen Anu, Partanen Joni, Pekkonen Eija, Pääkkönen Kati, Rajander Tuula, Seppälä Maritta, Siipola Hannele, Tikkanen Milla, Rajander Tuula, Siipola Hannele
2023

Minun roolini KAMKin TKI-toiminnassa

Alnajjar Mohammed, Belenikhina Anna, Fonselius Essi, Huusko Tiina, Huuskonen Erik, Jäntti Marko, Kainulainen Ari, Karppinen Heidi, Kauppinen Tommi, Kauranen Joona, Keränen Silja, Kuoppala Antti, Kuronen Jenni, Kähkönen Jari, Laatikainen Outi, Lukkari Ella, Mikkonen Pauli, Moilanen Alisa, Nieminen Joonas, Partanen Henri, Pietarila Janne, Putkonen Jouko, Rykhor Gennady, Räsänen Miikka, Samarina Tatiana, Tikkanen Joonas, Fonselius Essi
2023

Kokemuksia Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hankkeesta KAMKissa

Huusko Tiina, Huusko Henna, Huotari Kirsi, Komulainen Ruey, Sievers Kirsi, Wideman John
2023

Sairaanhoitajakoulutuksen mentorit edistävät alan veto- ja pitovoimaa Kainuun kunnissa

Kemppainen Jaana, Kemppainen Katja, Korhonen Sirpa, Piirainen Kirsi
2023

Kuntoutusta kotona - Tecnos loppuraportti

Seppänen Jukka, Heikkinen Annu, Heinonen Sanna, Mikkonen Pauli, Räisänen Katja, Similä Markku, Vartio Joonas
2022

Master School -artikkeleita opinnäytetöistä 2022

Hardy-Linna Marika, Heikkinen Eija, Huusko Perttu, Karhu Päivi, Kemppainen Riikka, Matikainen Terhi, Moisanen Kirsi, Mäkelä Heidi, Mäkipää Hanna, Ojalehto Sari, Pyttynen Anna, Ravelin Teija, Tornberg Salla, Heikkinen Eija
2022

Al utilization in Finnish SMEs : Al Boost project research report

Tikkanen Joonas, Al Natsheh Anas, Gbadegeshin Saheed, Gray Ashten, Rimpiläinen Antti, Ghafel Kawtar, Kuoppala Antti
2022

Digitalisaatio hoivakodeissa - ketteriä kokeiluja

Palomäki Gitta, Partanen Timo, Markkanen Merja, Kemppainen Jaana
2022

Jatkuvan oppimisen opintotarjonta KAMKissa - nykytilan kuvaus ja työelämän tarpeet

Kivilompolo Laura, Piirainen Anu, Rajander Tuula, Saari Mikko, Siipola Hannele
2022

Esteettömän luontomatkailun asiakas : opas palveluntarjoajalle

Laukkanen Liisa, Heikkinen Arto, Rissanen Petri
2022

Selvitys osaamis- ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla

Saari Mikko, Heikkinen Matti, Kaasinen Virpi, Sirviö Kristina
2022

Menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus – Matkaopas pk-yrityksille

Hand Carita, Kettunen Titta-Maria, Kivelä Salla, Komulainen Marjatta, Meriläinen Jaana, Miettunen Helena
2023
Yrityksen menestystä siivittää se, että tehdään kauaskantoisia ja mahdollisimman kestäviä suunnitelmia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toimintatapoihin ja työntekijöihin liittyen. Kuluttajat, sijoittajat ja ostajat osaavat tänä päivänä vaatia yrityksiltä entistä kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Kestävyyden eli kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tulevaisuuden sukupolville hyvät elämän mahdollisuudet. Toimimalla kestävästi yritykset löytävät usein samalla ainutlaatuiset tapansa erottautua muista vastaavista yrityksistä. Kestävä kehitys parantaa yritysten kilpailukykyä ja varmistaa edellytyksiä tulevaisuuden liiketoiminnalle. Tämä matkaoppaan muotoon koottu julkaisu yhdistää yritysten kanssa saatuja oivalluksia kestävästä kehityksestä ja tieteellistä tietoa. Oppaan tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi huomaamaan ne kohdat, joissa voitte edistää erityisesti sosiaalista kestävyyttä, sekä tarjota työkaluja, joiden avulla voitte kehittää työarjen käytänteitä entistä kestävämmiksi. Oppaassa on tehtäviä, joita voitte hyödyntää omassa työyhteisössänne tiimissä ja yksilöinä pohtien. Voitte edetä matkallanne joko lukujen mukaisessa järjestyksessä tai poimia polullenne yksittäisiä tehtäviä tai vinkkejä. Julkaisu on tuotettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttamaa Katse tulevaisuuteen -hanketta, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023. Hankkeessa vahvistettiin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten resilienssikykyä sekä tuettiin kestävien toimintatapojen rakentamista työyhteisöissä.

Taiteilijan kotisivu käytettävyyden, saavutettavuuden ja esteettisyyden näkökulmasta

Lehtinen Saara
2023
Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin www-sivustoa käytettävyyden, saavutettavuuden ja esteettisyyden näkökulmasta. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa www-sivusto, joka olisi mahdollisimman käytettävä, saavutettava ja esteettinen. Käytetyt menetelmät olivat käytettävyyden osalta Jacob Nielsenin ja Rolf Molichin heuristiikat sekä Don Normanin periaatteet, saavutettavuuden osalta WCAG-ohjeistus ja esteettisyyden osalta ruudukkoasettelu, kultainen leikkaus, symmetria ja epäsymmetria, heuristiikat sekä värien ja tyhjän tilan hallinta. Opinnäytetyö alkoi www-sivuston teknisellä suunnittelulla ja toteutuksella, minkä jälkeen sivustoa tarkasteltiin yllä mainittuja menetelmiä apuna käyttäen. Www-sivusto toteuttaa käytettävyyden ja esteettisyyden periaatteita onnistuneesti. Sivusto toimii käytettävyyden heuristiikkojen ja periaatteiden mukaisesti ja sisältää kaikki opinnäytetyössä käsiteltävät esteettisyyden periaatteet. Saavutettavuuden osalta sivusto huomioi näkörajoitteiset, sokeat ja kuulorajoitteiset käyttäjät. Jatkokehityksenä sivustoa voisi laajentaa huomioimaan myös muita erityisryhmiä. Lisäksi sivustosta voisi tehdä englanninkielinen version, jolloin käyttäjäkunta kasvaisi huomattavasti.

Helsinkiläisten ja kuopiolaisten lukiolaisten näkemyksiä ja ajatuksia metsiin liittyvistä luonnonsuojeluohjelmista

Konkonen Vilma
2023
Metsiä on suojeltu Suomessa yhteensä 2,9 milj. ha. Metsiä voidaan suojella muun muassa lakien avulla, mutta pääasiassa suojelussa pyritään metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Metsiin liittyviä luonnonsuojeluohjelmia ovat METSO-metsänsuojeluohjelma, Helmi-elinympäristöohjelma ja Natura 2000 -verkosto. METSO-ohjelmassa tavoitteena on säilyttää metsäisiä elinympäristöjä. Helmi-ohjelman tavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Natura 2000 -verkostolla puolestaan pyritään suojelemaan elinympäristöjä ja eliölajeja EU:n jäsenmaiden alueella. Opinnäytetyössä vertaillaan lukiolaisten näkemyksiä metsiin liittyvistä luonnonsuojeluohjelmista, sillä on tärkeää ymmärtää eri ihmisryhmien tietämystä niistä. Työtä voidaan jatkossa käyttää apuna siinä, miten tietoa ohjelmista voitaisiin lisätä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimukseen osallistui biologiaa opiskelevia lukiolaisia Helsingin ja Kuopion lukioista. Kysely teetettiin Microsoft Forms -lomakkeella biologian tuntien alussa. Biologian opettajat olivat saaneet ohjeistuksen kyselylomakkeen teettämiseen. Kyselylomake koostui neljästä eri osiosta, jossa ensimmäisessä kysyttiin taustatietoja, toisessa tiedon lähteitä, kolmannessa käsityksiä ja ajatuksia metsiin liittyvistä luonnonsuojeluohjelmista ja neljännessä metsiin liittyvien luonnonsuojeluohjelmien opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Tulosten perusteella opiskelijoiden tietämys metsiin liittyvistä luonnonsuojeluohjelmista oli matala. Vain 43 % helsinkiläisistä ja 29 % kuopiolaisista oli kuullut aikaisemmin metsiin liittyvistä luonnonsuojeluohjelmista. Opiskelijat olivat kuitenkin erittäin kiinnostuneita luonnonsuojelusta ja kokivat sen itselleen hyvin tärkeäksi. Opiskelijat kokivat, että metsiin liittyvien luonnonsuojeluohjelmien opetusta tulisi lisätä sekä peruskoulussa että lukiossa.

Väylämallintamisen laadunvarmistusprosessin kehittäminen

Mattsson Nina
2023
Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä väyläsuunnittelun mallintamisen resursointiin, tutkimalla tietomallien toteutusvaiheen laadunvarmistukseen ja siitä syntyviin korjaustarpeisiin kuluvaa aikaa. Tavoitteena oli saada kuvaus siitä, miten suuri osa mallintamiseen varatusta ajasta käytettiin laadunvarmistukseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin. Työn toimeksiantajana toimi A-Insinöörit Civil Oy. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä tapaustutkimuksilla. Työn teoriaosuudessa syvennyttiin tietomallintamiseen ja tietomalleihin, syventyen erityisesti toteutusmalliin ja sen laadunvarmistusprosessiin. Aineistona toimi alan eri kirjallisuuslähteet, opinnäyte- ja diplomityöt sekä asiantuntijahaastattelut. Tapaustutkimuksissa käytettiin yrityksen antamia projektiaineistoja sekä sisäistä tietokantaa, joiden pohjalta tarkasteltiin neljän eri projektin tuntikirjauksia ja tehtiin aineistoanalyysit. Mallien käsittelyyn ja laadunvarmistusmenetelmien tutkimiseen käytettiin Tekla Civil -ohjelmistoa. Työn lopputuloksena oli tarkoitus muodostaa A-Insinööreille kehitysehdotuksia laadunvarmistustoiminnan kehittämiseen, jonka myötä voitaisiin parantaa tarjousten oikeaa resursointia ja ennaltaehkäistä laadunvarmistuksessa havaittuja puutteita. Tapaustutkimuksista saatujen tulosten sekä haastatteluiden perusteella saatiin selville, että tietomalleja koskeva laadunvarmistus on hyvällä tasolla ja A-Insinöörien tuottamat aineistot vastaavat Yleisten Inframallivaatimusten edellyttämää laatutasoa erinomaisesti. Laadunvarmistus on jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka elää ajassa. Keskittymällä oikeisiin resursseihin, oikeaan henkilöstöön ja mallintamisen tasoon, muodostuu kolminaisuus, jota toteuttamalla saadaan laadunvarmistusprosessia kehitettyä entisestään.

AI-lähettiläs-hanke : toimintamalli

Tuomisto Antti, Vähämäki Tanja, Uskali Venla, Nevalainen Paavo, Jafar Zadeh Pouya, Heikkonen Jukka, Naakka Kari, Nykänen Ossi, Pöyry Pekka, Kujansuu Esa
2023

Johda kokonaisuutta älä osia : Työkirja systeemiseen johtamiseen

Seppälä Mikko, Raulo Anu
2023
Tämä julkaisu on laadittu osana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun 1.3.2021 – 31.8.2023 toteuttamaa Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektia. Sen tavoitteena on ollut parantaa teollisuuden pk-yritysten systeemistä johtamistapaa. Systeemisen johtamistavan kehittymisen tuloksena tavoitellaan henkilöstön hyvinvoinnin lisääntymistä ja parempaa henkilöstökokemusta. Systeemisyyden lisääntymisen myötä voidaan saavuttaa tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymistä, kun yrityksen sisäinen potentiaali hyödynnetään tehokkaammin. Kehittämisprojektiin on osallistunut 12 keskisuomalaista eri teollisuuden alan pk-yritystä. Projektia on rahoittanut 80 prosentin osuudella Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta myönnetyllä tuella. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu on rahoittanut projektia 20 prosentin osuudella. Projektin aikana on kerätty tätä työkirjaa varten kokemuksia ja havaintoja yritysten kanssa suoritetuista toimenpiteistä. Työkirjan tarkoituksena on tutustuttaa lukija systeemiajattelun, systeemiälyn ja valmentavan johtamisen perusteisiin. Valmentava johtaminen voidaan nähdä arvokkaana työvälineenä organisaation systeemistä johtamistapaa kehitettäessä. Julkaisu tarjoaa lukijalle näkökulmia ja käytännönläheisiä työkaluja sekä menetelmiä johtamisen systeemiseen kehittämiseen. Esittelemme työkirjassa systeemisen johtamisen kehittämismallin pk-yrityksille. Vaikka projektissa oli osallisena eri teollisuuden alojen pk-yrityksiä, kehittämismallin nähdään soveltuvan kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.

AI-lähettiläs-hanke : Case-kirjasto

Tuomisto Antti, Vähämäki Tanja, Uskali Venla, Nevalainen Paavo, Jafar Zadeh Pouya, Heikkonen Jukka, Naakka Kari, Nykänen Ossi, Pöyry Pekka, Kujansuu Esa
2023

Research of Application of Ultrasound in HVAC

Tolkunov Kirill
2023
The problematic of enhancing already existing systems and mechanisms in HVAC-engineering is fundamental. Therefore, it is important to approach it from unobvious points of view and research unorthodox enhancing mechanisms. HVAC applications that are based on ultrasonic enhancement are not well-known and barely presented in the pilot or industrial scale, therefore the question of research of application of ultrasound in HVAC was chosen for this work. The objective of the thesis was to find, study and present prominent ultrasonically enhanced mechanisms for HVAC. It was also interesting to find other potential fields of application of ultrasound related to the study field. The aim was to investigate theoretical and technical fundamentals behind the topic, analyse various literature sources and generalize researched data. Research methods and the process of the study were based on thorough literature search and analysis supplemented with deep and comprehensive theoretical immersion in the question. XAMK’s e-library was used to find suitable sources for the analysis. Further work was done without the application of specific software or tools. The study showed that ultrasound can be applied for enhancing performance of heat exchangers, modified air conditioning systems, improved air filtration as well as for frost suppression. The efficiency and benefits of such applications were examined, however certain constraints were described too. Methodologies in the related studies were pointed out in the summary table in the results and prospects of the technology were discussed

Miljöaspekter hos ett infraentreprenör företag med fokus på koldioxidutsläpp.

Lervik Jim
2023
Detta examensarbete har gjorts åt uppdragsgivaren Bröderna Hemming Oy från Malax, Finland. Hemming är ett familjestartat jordbyggnadsföretag som i stor del av sin produktion arbetar som huvudentreprenör för olika el och kommunikations distributörer runtom i Norden, utför även andra arbeten som vatten och avlopp, grundarbeten, idrottsplaner och andra infrajordbyggnads uppdrag. Syftet med detta examensarbete, var att komma fram till vad företaget kan göra för att sänka sitt koldioxidavtryck, eftersom skribenten själv jobbar på företaget och vet hur produktionen fungerar, så har jag fått i uppgift att själv välja ut relevanta saker som kan främja koldioxidutsläppet. I arbetet har jag valt att fokusera på elanvändning, egen elproduktion, cirkulär ekonomi samt redovisa om allmänna bestämmelser och skadligheter som kan uppkomma gällande oljehantering. Även att samhället föredrar att elektrifiera sina produktions maskiner i stället för att använda fossila förbränningsmotorer som har högre utsläppsnivåer. Resultatet baserar sig på fakta, teori samt beräkningar som är utförda för att jämföra de olika resultaten från befintliga metoder som företaget använder sig av i nuläget.

Event first aid coodinator - developing the work

Ahonen Arto
2023
This thesis is a learning diary for ten weeks concerning event first aid coordinator’s work in the Finnish Red Cross Helsingin ja Uudenmaan Piiri. The objective is to find out what makes the first aid coordinating as challenging as the former coordinator has expressed. The purpose of this thesis is to improve in small steps the first aid arrangements for the events which the preparedness department in FRC HUP is participating. Makin a learning diary it is possible to develop a sufficient way to organize an event first aid in the area of FRC Helsinki and Uusimaa. The report aims to provide a clear picture of the operation and includes development ideas for the department's job description and operations. The theoretical framework of this thesis is based on the work of volunteer first aiders and organizing it. I’m looking at my work from several different points of view to increase the understanding of the importance of voluntary work in event first aid. At the same time, I will make notations of how the current situation could be improved. I verify statistics, literature, and a survey. After ten weeks learning diary, I can say that there were too many tasks going on. The volunteers need more information, more encouragement, and they appreciate that they get their own opinion out there. The groundings of organizing event first aid needs renewal and that work has started now. When the event first aid coordinator can leave the minor events to the local departments, the coordinator has better opportunity to take care of other tasks and the work overload will ease. Some new tools such as a risk assessing tool shall be taken into use and data of first aid is going to be gathered in a way that benefits further research.

Advanced spyware for mobile devices

Arbuzov Kirill
2023
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten mobiililaitteisiin tarkoitettuja edistyneitä vakoiluohjelmia asennetaan, sekä mitä tietoa ne pystyvät ottamaan talteen. Työssä tutkitaan vakoiluohjelmia, joita kyberturvallisuuteen erikoistuvat firmat tuotettavat laillisesti. Näiden vakoiluohjelmien käyttäjät ovat aina valtioiden turvallisuuspalvelut tai poliisit. Työssä myös tutkitaan kuka voi joutua vakoiluohjelman kohteeksi ja miten mahdollista vahinkoa voisi pienentää. Tutkimus tehdään tutkimalla aiemmin tunnettuja vakoiluohjelmien uhreja. Koska vakoiluohjelman saaminen on melko mahdotonta sekä vakoiluohjelmien tuottajat ja heidän asiakkaidensa ovat salaperäisiä, tutkimus perustuu täysin julkisesti saatavissa oleviin tietoihin. Opinnäytetyössä näytetään, että yksityisfirmojen luomat vakoiluohjelmat ovat erittäin edistyneitä. Niiden päätarkoituksena on mahdollisimman paljon sellaista tietoa, jota ei saa massavalvonnan avulla. Yksityisfirmat joko tai ostavat sellaisia haavoittuvuuksia, jotka mahdollistavat vakoiluohjelmien asentamisen. Tästä kaikesta huolimatta on olemassa keinoja, joilla voidaan joko kokonaan estää vakoiluohjelman asennus tai vähentää siitä aiheutuvan mahdollisen haitan.

Toimitilahankkeen itselleluovutus Case-kohteessa

Salmela Martina
2023
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia rakennushankkeen luovutusvaiheen laadunhallintaa ja löytää siihen liittyvät kehityskohteet työmaan tuotannon näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa tietoa kehityskohteista ja käytetyistä toimintamenetelmistä. Aiheen taustalla olivat toistuvat luovutusvaiheeseen liittyvät haasteet. Työ toteutettiin keräämällä taustatietoa työmaavierailuiden, haastattelujen sekä kirjallisuustutkimuksen avulla. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin rakennusvaiheen luovutusvaihetta, rakentamisen laatua sekä laadunhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tehtyjen haastatteluiden ja kirjallisuustutkimuksen tuloksena saatiin käsitys keskeisimmistä luovutusvaiheen haasteista. Niitä olivat laatutaso, tiukka aikataulu, suuri työmäärä sekä aikataulun viivästyminen. Tutkimuksen perusteella laatutason haaste johtui pitämättömistä ennakkotarkastuksista, jotka johtivat näkemyseroihin eri osapuolten välillä. Edelleen laatutason näkemyserot johtivat luovutusvaiheen suureen työmäärään ja sitä kautta aikataulun viivästymiseen. Tulosten perusteella onnistuttiin luomaan luovutusvaiheen aikataulutettu tehtävälista Case-hankkeelle, jota hyödyntämällä tunnistetuilta haasteilta voidaan välttyä. Tehtävälistan tarkoitus on auttaa työmaan henkilöstöä luovutusvaiheen tehtävien etenemisessä. Sitä seuraamalla myös työnjohto pysyy mukana luovutusvaiheen tehtävien etenemisessä. Sen avulla on helpompi varautua toimenpiteisiin ennakkoon, mikäli jokin tehtävä tulee myöhästymään.

Ookkoo nää ressaantunu? - Hyvinvointia pienyrittäjille: tapahtuma matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille

Fält Laura, Meynet Laura
2023
Viime vuosien globaalit muutokset terveydellisessä, poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa ovat tuoneet epävarmuutta myös paikallisen tason toimijoille. Näiden muutoksien tuomasta epävarmuudesta ovat Suomessa kärsineet erityisesti matkailu- ja ravintola -alojen pienyrittäjät. Yritysten vaikean taloudellisen tilanteen lisäksi työntekijäpula on tuonut alalle epävarmuutta ja lisännyt yrittäjien stressiä. Ravintola- ja matkailualalla kuormitusta aiheuttaa psyykkisten tekijöiden lisäksi myös raskas fyysinen työ. Yrittäjät ovat tutkimusten mukaan alttiita sairastumaan työuupumukseen. Työuupumus ja sairaspoissaolot liittyvät usein työhyvinvoinnin puutteeseen. Fysioterapeuteilla on tärkeä rooli työkyvyn sekä työhyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä työuupumuksen ehkäisemisessä. Voimavarat, palautuminen ja stressinsäätelykyvyt ovat työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä. Niitä voidaan erilaisten harjoitusten kautta tunnistaa ja vahvistaa, ja näin lisätä hyvinvointia niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Osana opinnäytetyötämme järjestimme ryhmämuotoisen hyvinvointitapahtuman matkailu- ja ravintola-alan pienyrittäjille. Tapahtuman tavoitteena oli mahdollistaa pienyrittäjille palautumisen, voimavarojen sekä stressinhallintaa parantavien keinojen tunnistaminen ja käyttöön ottaminen arjessa ja työssä, ja näin lisätä yrittäjien työhyvinvointia sekä ehkäistä työssä uupumista. Tapahtumassa käytettäviksi menetelmiksi valikoituivat tietoiskumaiset luennot, kehonhuollollinen liikunta sekä ohjatut hengitys- ja rentoutusharjoitukset. Lisäksi menetelminä käytettiin ryhmäkeskusteluita sekä itsereflektiota. Opinnäytetyön tietoperusta hankittiin ja teoriaosuus kirjoitettiin kesällä 2022. Tapahtuma oli yhden iltapäivän pituinen ja se järjestettiin tammikuussa 2023. Tapahtumassa oli tavoitteen mukaisesti kuusi osallistujaa. Tapahtumasta saatu palaute oli positiivista ja tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyivät.

Kalsinaattorin polttoaineen syöttölaitteiden uudistaminen

Kankare Markus
2023
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Finnsementti Oy:n Lappeenrannan tehtaan sementtiuunin kalsinaattoriin syöttävien SRF laitteiden uudistamisesta ja tuoda suunnittelun kautta esille uusia vaihtoehtoja. Kalsinaattorin syöttölaitteilla tullaan mahdollisesti syöttämään myös erilaisia muita kierrätyspolttoaineita. Nykyisten laitteiden elinkaari on loppusuoralla. Uudistamisella pyritään vähentämään laitteiston huoltokatkoja, jolloin laitteiston käyttötunnit lisääntyisivät. Huoltokatkojen aikana SRF:ää ei voida syöttää, vaan tällöin se joudutaan korvaamaan jauhetulla kivihiilellä. Teoriaosuudessa käsiteltiin sementtiteollisuuden yleisimmät kuljettimet ja käsittelylaitteet, joista osa soveltuu SRF:lle. Lisäksi käsiteltiin kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet poltto- ja kuljetusprosessissa. Uudistamisen suunnittelussa otettiin huomioon tarvittavat teräsrakennemuutokset, huoltoystävällisyys, laitteiden sopivuus ympäristöön, toimintavarmuus sekä hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen : manageerauksen tahtotilan mukaan

Voutilainen Jenna
2023
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen YH Kodit Oy:n organisaatiokulttuuria. Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen organisaatiokulttuurin piirteiden havainnollistaminen, sekä toimenpiteiden ehdottaminen, joilla kulttuurista luotaisiin manageerauksen henkilöstön tahtotilan näköinen. Opinnäytetyöllä pyritään myös tunnistamaan organisaatiokulttuurin vaikuttavat motivaation ja jaksamisen tekijät. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin organisaatiokulttuuria ja sen kehittämiseen ja johtamiseen vaikuttavia asioita. Työntekijöiden kokemuksia organisaatiokulttuurin nyky- ja tahtotilanteesta kartoitettiin teemahaastattelujen avulla. Tästä tulleisiin kehittämistarpeisiin ideoitiin ratkaisuja aivoriihien avulla. Tulosten perusteella organisaatiossa toivottiin enemmän välittämiseen ja huumoriin suuntautuvaa kulttuuria. Organisaatiossa tarvitaan viestinnän, toimintatapojen sekä työkuvien selkeyttämistä. Näiden lisäksi tarvitaan osaamisen, yhteishengen, tasa-arvoisuuden ja arvostuksen tunteen kehittämistä. Tutkimukseen osallistuneilla oli eri käsitys nykytilanteesta, mutta samat kehittämiskohteet tulivat esille. Tuloksista oli havaittavissa alakulttuureja eri tiimien ja kaupunkien välillä. Vaikka kehittämisideoita tuli useampia, oli silti kokemus nykyisestä kulttuurista hyvä. Opinnäytetyön tuloksien pohjalta organisaatio voi hyödyntää esille tuotuja toimenpide ehdotuksia organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Lighting plan for Villa Kallvik

Rajamäki Eea
2023
Opinnäytetyönäni teen valaistussuunnitelman Villa Kallvikiin. Niemellä sijaitsee suojeltu luontoalue, ranta ja aluetta ympyröi lukuisat saaret. Opinnäytetyön tavoitteena suunnitella valaistus japanilaiseen teemaan, huomioiden käyttäjät ja arkkitehtuurin.

Tietomallin hyödyntäminen pientalokohteessa

Irri Miikka
2023
Opinnäytetyö käsittelee tietomallien hyödyntämistä pientalokohteissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten Inspe Oy hyödyntää tietomalleja ja hyödynnetäänkö niitä riittävästi. Yritys on käyttänyt tietomalleja apunaan pientalojen suunnittelussa useita vuosia, mutta koskaan ei ole tarkemmin tutkittu, miten tietomalleja hyödynnetään. Opinnäytetyössä kuvataan yrityksen nykytilaa ja sitä, miten tietomalleja tällä hetkellä hyödynnetään rakennus- ja rakennesuunnittelussa. Työssä tutkitaan myös tulevaisuuden vaatimuksia esimerkiksi uuden rakentamislain kannalta. Tutkimuksessa toteutettiin sähköpostikysely yrityksen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten tietomalleja tällä hetkellä hyödynnetään ja mitä hyviä tai huonoja asioita mallien käyttäjät niistä löysivät. Tutkimuksen johtopäätöksenä huomataan, että tietomalli on hyvin vastaanotettu käyttäjien keskuudessa ja tervetullut lisä suunnitteluun, mutta yritys ei ole sitä aina hyödyntänyt. Lisäksi yrityksellä on mallin käyttöön liittyviä haasteita.

Mehiläistarhaus arktisissa luonnonoloissa : Arktinen mehiläistalous -hankkeen tuloksia

Sarkkinen Sirja, Haveri-Heikkilä Juho, Autioniemi Juha
2023

Etäopiskelu heikentää yhteisöllisyyttä mutta mahdollistaa uusia oppimiskokemuksia

Hellén Susanna, Karvinen Laura, Nikki Jutta, Palola Sini, Männistö Merja
2023
Artikkelissa kerrotaan etäopiskelun vaikutuksista ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ja miten se on vaikuttanut eri osa-alueisiin. Artikkelissa kerrotaan myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehdyn tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kokeneet etäopiskelun vaikuttaneen yhteisöllisyyteen. Opiskelijat antoivat myös opiskeluterveydenhuollon palvelujen kehittämisehdotuksia. Opiskelijat kertoivat kyselyssä, miten opiskeluterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja voisi tukea yhteisöllisyyttä ja edistää sitä etäopiskelun aikana. Opiskelijoilta saatujen vastausten myötä voitaisiin terveydenhoitajan työtä kehittää ja parantaa.

Autenttisuuden merkitys johtamisessa

Wenström Sanna
2023
Autenttisuutta pidetään ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ydinulottuvuutena. Autenttisuuden osatekijät ovat itsetietoisuus, itsereflektio, autenttinen toiminta sekä autenttinen vuorovaikutus. Autenttisuus on humanistisen psykologian käsite, jota on tutkittu myös työelämässä ja johtamisessa, jossa sen on eri tavoin todettu olevan yhteydessä työhyvinvointiin. Autenttinen johtaminen on myös oma johtamisteoriansa, jotka tosin eivät välttämättä ole riittävän kattavia hyödynnettäväksi johtamisen ja organisoinnin kokonaisvaltaisena viitekehyksenä. Autenttisuus on kuitenkin ominaisuus, jota on tärkeä tukea esimerkiksi johtamisvalmennusten kautta. Johtajan autenttisuus edistää myönteistä vuorovaikutusta ja ilmapiiriä, ja auttaa sitä kautta vastaamaan moniin arkipäivän johtamisen haasteisiin.