Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Consequences of responsibility ambiguity and  role conflict on teamwork effectiveness

Vu Nga
2019
Purpose of the present thesis is to figure out and to understand the consequences of ambiguous factor in responsibility and role conflict on a result of teamwork performance. As a team, individual roles and responsibilities play a part of contribution of effectiveness and has considerably an impact on their performance. Furthermore, responsibility and role are a milestone composed for a team and hence any negative forces in the beginning of responsibility and role delegation significantly yields different results indirectly or directly. The study is inspired from social cognitive theory of self-regulation theory and author’s observation from working life and collection of discussion from interviews. The thesis aims to deliver a fact of responsibility ambiguity and role conflict which is existed in teamwork and to give an evidence of a tight relationship between role, responsibility and teamwork effectiveness. And an effectiveness is focused on communication, decision making, teamwork process and working satisfaction factor within a teamwork This thesis is a precious opportunity for either the author or readers to understand an aspect of effective cooperation and eliminate any potential risks in the result of responsibility ambiguity and role conflict.

Characteristics of Reprocessed Wood Plastic Composites

Gautam Prabin
2019
Wood Plastic Composites (WPCs) are green materials having several applications in different industri-al sectors such as building and construction, automotive industry, and consumer products. This thesis is an experimental study on reprocessing wood plastic composites (WPC) and its effect on various properties of the composites. The feasibility of using pre-mixed composites to produce WPCs is evaluated in this study. WPCs con-taining 10, 20 and 30 % of wood fiber were prepared by reprocessing a WPC pre-mix containing 50 wt% of wood fiber. The tensile strength of reprocessed WPCs slightly increased at fiber loading of 20 wt%. Elongation and impact strength of reprocessed WPCs decreased by increasing fiber content. Whereas, tensile modulus of composites increased by increasing fiber content. The mechanical test results indicated that additives are required to achieve better strength of reprocessed WPC. It was interesting to note that the water uptake in WPCs containing 50 % wood fiber was almost like those reported for commercially available WPC decking. The burning test indicated the feasibility of using studied wood plastic composites as interior parts in the vehicles.

Fysioterapeuttiopiskelijan valmiudet tutkimusassistenttina toimimiseen : koulutuksen antamat valmiudet ja tutkimustyön haasteet opiskelijalle

Pitkänen Aura, Tulla Ilona, Vatanen Oula
2019
Fysioterapeuttikoulutus sisältää 30 opintopisteen edestä käytännön harjoitteluita, joiden sisällöt ovat valmiiksi määriteltyjä, kuten esimerkiksi kolmannen opiskeluvuoden neurologisen fysioterapian harjoittelu. Tämän lisäksi koulutusohjelma sisältää kaksi kliinistä harjoittelua, joiden sisällön opiskelija saa valita itse. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden valita, mistä fysioterapian erikoisalasta hän haluaa tietää ja kokea enemmän. Nämä kaksi valinnaista kliinistä harjoittelua voi esimerkiksi suorittaa toimien erinäköisissä asiantuntijatehtävissä, projekteissa ja tutkimuksissa. Yksi tämän opinnäytetyön tekijöistä suoritti valinnaisen kliinisen harjoittelun toimien tutkimusassistenttina satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Opinnäytetyö syntyi tarpeesta lisätä opiskelijoiden tietoisuutta mahdollisuuksista toimia yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa erilaisissa tutkimuksissa ja projekteissa. Lisäksi sen tavoitteina olivat selvittää, millaista fysioterapian osaamista valinnaisten kliinisten harjoitteluiden suorittaminen tutkimusassistenttina vaatii ja tarjoaako Turun ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelma riittävän laajan osaamisen opiskelijalle, jotta hän voi työskennellä ja toimia tutkimuksissa tutkimusassistenttina opintojensa aikana. Opinnäytetyön aineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla. Aineisto perustuu opiskelijan kokemuksiin tämän toimiessa tutkimusassistenttina valinnaisen harjoittelunsa aikana. Opiskelija ylläpiti henkilökohtaista päiväkirjaa. Hänen kirjaamia kokemuksiaan reflektoitiin Suomen Fysioterapeuttien laatimaan fysioterapeutin ydinosaamiseen sekä Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmaan ryhmälle PFYSIS16. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että opiskelija koki fysioterapeuttikoulutuksen Turun ammattikorkeakoulussa antavan tukevan tietopohjan, josta opiskelija voi soveltaa tutkimusassistentin työnkuvassa tarvittavaa osaamista. Tutkimusassistenttina suoritetun harjoittelun sisältö vastasi osaamiskompetensseja. Kokemusten analyysissa korostui myös harjoittelua suorittavan opiskelijan persoonan sekä sosiaalisten taitojen merkitys. Osaamisen kehittymiselle tutkimusassistenttina, mukautumiskyky ja joustavuus ovat perustavanlaatuisia tekijöitä opinnäytetyössä kuvatussa tutkimustyössä. Lisäksi tutkimusassistentin toimenkuvaa edeltävä kokemus ja jo suoritettu opintojen laajuus vaikuttavat tehtävästä suoriutumiseen.

Järjestön sosiaalisen median viestinnän kehittäminen : Case Vanhempien Akatemia

Partanen Anina
2019
Sosiaalisesta mediasta on tullut tiivis osa arkea myös suomalaisella järjestökentällä. Sen hyödyntämiseen liittyy silti yhä monia haasteita: viestinnän tekijöitä on liian vähän, aika ei tahdo riittää kanavien aktiiviseen ylläpitämiseen ja osaamisessakin on puutteita. Ongelmia aiheuttaa myös suunnittelemattomuus. Vuonna 2018 toteutettuun järjestödigikartoitukseen osallistuneista organisaatioista alle puolella oli sosiaalisen median strategia joko laadittuna tai suunnitteilla. Kun viestinnän tavoitteet eivät ole selvillä, tulee sisällöntuotannosta helposti hajanaista ja satunnaista. Samojen haasteiden edessä oli myös Vanhempien Akatemia, joka toimi tämän opinnäytetyön toimeksiantajana. Vanhempien Akatemia on osa Nuorten Ystävät -kansalaisjärjestöä, ja sen tehtävänä on tarjota maksutonta tukea erilaisissa vanhemmuuden pulmatilanteissa. Sosiaalisen median rooli organisaation viestinnässä oli lähtötilanteessa pieni. Käytössä oli käytännössä vain Facebook-sivu, ja sitäkin päivitettiin harvakseltaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Vanhempien Akatemian viestintää sosiaalisessa mediassa voitaisiin kehittää. Toimeksiantajaa kiinnosti etenkin tietää, mitä hyötyä läsnäolosta sosiaalisessa mediassa voi olla, mitä sosiaalisen median palveluita organisaation kannattaisi hyödyntää ja miten niissä pystytään viestimään aktiivisesti, vaikka resurssit ovat rajalliset. Työn tietoperustassa käytiin läpi sosiaalista mediaa käsitteenä, joitakin tunnetuimmista kanavista, sosiaalisen median viestinnän suunnittelua ja sitä, miten sosiaalista mediaa käytetään erityisesti järjestökentällä. Tämän jälkeen tehtiin benchmarking-tutkimus, jossa analysoitiin kolmen muun organisaation viestintää sosiaalisessa mediassa kolmen kuukauden ajalta. Lopuksi kartoitettiin toimeksiantajan viestinnän lähtötilanne ja kertyneen tiedon pohjalta laadittiin Vanhempien Akatemialle ehdotus sosiaalisen median strategiaksi. Opinnäytetyössä kävi ilmi, että pienenkin järjestön on mahdollista olla sosiaalisessa mediassa aktiivisesti läsnä, jos viestintä on suunnitelmallista ja arjen toimintarutiinit on mietitty kuntoon. Hyödyntämällä Facebook-sivua aiempaa tehokkaammin ja ottamalla uutena kanavana käyttöön Twitterin pystyy Vanhempien Akatemia tavoittamaan julkaisuillaan eri kohderyhmänsä. Sosiaalisen median avulla organisaatio voi saada lisää niin tunnettuutta kuin näkyvyyttä ja päästä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin sille tärkeistä asioista. Opinnäytetyö tarjoaa hyödyllisen tietopaketin myös muille nonprofit-toimijoille, joille sosiaalisen median strategian laatiminen on ajankohtaista.

Laadukas hoidon tarpeen arviointi puhelimessa: Laatusuositukset osaksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon akuuttipalveluiden laatukäsikirjaa

Heikkinen Päivi, Pälsynaho Niina
2019
Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykseen on rakennettu kansallista ohjaus- ja neuvontapalvelua, jonka tavoitteena vuonna 2019 Manner-Suomessa on käytössä yksi päivystyksellinen puhelinnumero 116117. Tavoitteena on parantaa asukkaiden saamaa palvelua, vähentää päivystyskäyntejä ja ensihoidon tehtävämääriä sekä ohjata hätänumeroon kuulumattomat puhelut oikeaan paikkaan. Kainuussa toteutettiin kevään 2018 aikana D-pilotti, jossa kiireettömät ensihoitotehtävät (D-tehtävät) ohjattiin terveydenhuollon puhelintriageen hätäkeskuksen tekemän riskinarvion jälkeen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla pilotissa mukana olevien puhelinhoitajien kokemuksia ja asiantuntijoiden mielipiteitä hoidon tarpeen arvioinnin laadusta sekä onnistuneista hoidon tarpeen arvioinneista. Tavoitteena oli tutkimustuloksia hyödyntämällä luoda laatusuositukset hoidon tarpeen arviointiin puhelimessa. Laatusuositukset tulivat osaksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon akuuttipalveluiden laatukäsikirjaa. Tutkimus toteutettiin kahdella eri laadullisella menetelmällä: puhelinhoitajat haastateltiin ja asiantuntijoille lähetettiin Webropol-kysely. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Lisäksi perehdyttiin laajasti kansainvälisiin ja kotimaisiin aiemmin toteutettuihin tutkimuksiin sekä kirjallisuuteen liittyen laadukkaaseen hoidon tarpeen arviointiin puhelimessa. Laadittaessa laatusuosituksia hoidon tarpeen arviointiin puhelimessa hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa sekä omia tutkimustuloksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että puhelinhoitajan työ on vaativaa. Laadukas puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi vaatii asianmukaisia resursseja. Laatuun vaikuttavat puhelinhoitajan osaaminen sekä persoona- ja ympäristötekijät. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kiireettömien ensihoidon tehtävien käsittely ja puhelinohjaus eivät juuri poikkea normaalista sairaanhoitajan hoidon tarpeen arvioinnista puhelimessa. Puhelinhoitajilla on valmius hoitaa hätäkeskuksen välittämiä kiireettömiä puheluita yhtä lailla kuin muuta puhelinohjausta ja -neuvontaa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää puhelinhoitajien koulutuksen suunnittelemisessa, laatutyön kehittämisessä sekä palvelujen integraatiossa. Laatusuositukset ovat väline puhelimessa tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin kehittämiseen sekä arviointiin. Niitä voidaan myös hyödyntää rekrytoinnin, perehdytyksen, kehityskeskustelujen sekä työn vaativuuden arvioinnin apuna. Asiasanat: hoidon tarpeen arviointi, hoidon tarpeen arviointi puhelimessa, laatu, laatusuositus, laadullinen tutkimus A national advice and guidance service have been developed into the Health and Social Care out of hours services aiming to establish a single point National out of hours urgent care phone number 116117 for the mainland Finland. The aim is to improve the service provided to the service users, reduce the accident and emergency attendances and first response tasks as well as directing the non urgent emergency calls to the appropriate services. A D-pilot project was undertaken in Kainuu during the spring 2018, where the first response service non urgent emergency tasks (D-tasks) where directed to the healthcare telephone triage after a risk assessment was completed by the emergency services. The aim of the master´s thesis was to describe the experiences of the participating telephone triage nurses, and the expert opinions about the quality of the care needs assessment and successful care needs assessments. The aim was to use the study results to create quality standards for the care needs assessment. The quality standards would become a part of the Kainuu Health and Social Care Acute Services quality handbook. Two qualitative research methods were used for the study: The telephone triage nurses were interviewed, and the experts were sent a Webropol-survey. The research data was analysed using the content analysis. In addition, the dissertation included an in-depth literature search in previous national and international studies and literature about the quality of a telephone triage care needs assessment. The previous research data and the results of this study were used to create the quality standards for the telephone triage care needs assessment. Based on the results of the study, the conclusion is that the telephone triage nurses’ duties are demanding. A good quality telephone triage care needs assessment requires the appropriate resources. The quality of the assessment was influenced by the skills of the telephone triage nurse as well as personality and environmental factors. The research conclusion is that dealing with the telephone advice of the D-tasks doesn’t not really differ from the usual telephone advice provided. The telephone nurses have the necessary ability to deal with the non urgent emergency calls directed to them by the emergency services as well as their standard telephone advice and guidance. The results of this dissertation can be used when planning the telephone nurse’s education as well as improving the quality and integration of the services. The quality standards are a tool for improving and assessing the telephone triage care needs assessment. They can also be utilised in the recruitment, the induction, performance reviews and when assessing the level of task demands. Keywords: a care needs assessment, a telephone triage care needs assessment, quality, quality standards, qualitative research

5S-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Hyvärinen Arttu
2019
Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Wirell Oy:n tuotantotilat selkeämmäksi, työturvallisemmaksi ja siistimmäksi. Toteutus tapahtui Wirell Oy:n toimeksiantona. 5S-järjestelmällä saatiin yrityksen tuotantotilat toimivammiksi ja käytännön läheisimmiksi. Työssä siivottiin ja uudelleen järjestettiin yrityksen tuotantotilat kokonaan. Tarkoitus oli saada tämän yrityksen toimintamalli toimivammaksi. Lopputuloksena saatiin siisti selkeä varasto, standardisoidut alueet koneille, työkaluille, hyllyille ja kulkuväylille. Tämä työ helpotti huomattavasti työntekijöiden toimintaa ja työturvallisuutta. Raportin pohdintaosiossa voidaan todeta työn hyödyt ja jatkosuunnitelmat.

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen ERP-järjestelmässä

Mattsson Sara
2019
Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantoa uusimaalaiselle sähkö- ja automaatioalan yritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää tilaus-toimitusprosessia toiminnanohjausjärjestelmässä. Työlle asetettiin kolme päätavoitetta: paperisista työmääräimistä luopuminen, toiminnanohjausjärjestelmän mobiilisovelluksen käyttöönotto sekä sisäisten ohjeiden luominen tiedon lisäämiseksi ohjelmaan. Pyrkimyksenä on saada tieto kulkemaan koko tilaus-toimitusprosessissa siten, ettei sitä tarvitse käsin kirjata tai tulostaa missään vaiheessa, vaan tieto kulkee automaattisesti koko prosessin läpi. Tietoa kerättiin havainnoimalla sekä keskustelemalla toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien sekä järjestelmän toimittajan kanssa. Näiden tietojen pohjalta sen hetkinen tilaus-toimitusprosessi sekä haluttu prosessi kuvattiin. Pohdittiin myös keinoja, joilla haluttuun prosessiin päästään. Kaikkiin tavoitteisiin ei tämän opinnäytetyön aikataulun sisällä päästy. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uutta prosessia olisi testattu alkuvuodesta 2019 ja otettu käyttöön yrityksessä kesään mennessä. Projektin haasteellisuuden vuoksi aikataulu kuitenkin venyi. Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana projekti eteni lähelle prosessin testausvaihetta. Uusi tavoite on saada koko tilaus-toimitusprosessi toimimaan syksyyn 2019 mennessä.

Näyttöön perustuvan tiedon käyttö käytännön hoitotyössä : teemailtapäivä palvelukeskuksen henkilökunnalle

Helle Mari, Järvinen Johanna, Kulmala Janita
2019
Näyttöön perustuvan hoitotyön tarkoitus on antaa potilaalle laadukasta, ajantasaista ja vaikuttavaa hoitoa sekä hillitä kustannuksia. Hoitopäätöksiin vaikuttavat saatavilla oleva tutkimustieto, henkilökunnan kliininen kokemus, potilaan kokemus ja olosuhteet. Lain mukaan potilaalla on oikeus laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen hoitoon, jonka vuoksi näyttöön perustuvan toiminnan tulee toteutua riippumatta muista tekijöistä. (Hoitotyön tutkimussäätiön www -sivut 2019.) Terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään luotettavia tietokantoja päivittäisen työn tueksi, mutta ajan puute ja taidot tiedon etsimiselle on koettu haasteelliseksi. Hoitohenkilökunta tietää mitä näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan, mutta toteutus jää kuitenkin puutteelliseksi. (Holopainen ym. 2018, 20-37.) Hoitosuositusten käyttöönotto vaatii runsaasti työtä. Aktiivinen toimeenpano on välttämätöntä, mutta toistaiseksi ei ole menetelmää, joka olisi ylivertainen. (Ketola ym. 2006.) Opinnäytetyön toiminnallisena osana järjestettiin teemailtapäivä palvelukeskuksen henkilökunnalle, jossa käsiteltiin näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja luotettavaa tiedonhakua. Teemailtapäivän tavoitteena oli lisätä hoitajien tietämystä hoitosuosituksista sekä edistää valmiuksia etsiä tutkittua tietoa Terveysportin tietokannoista ja Hoitotyön tutkimussäätiön sivuilta sekä edistää tiedon soveltamista käytäntöön. Kaikki teemailtapäivään osallistuneet hoitajat vastasivat palautekyselyyn (N=16). Kyselyn perusteella henkilökunta koki teemailtapäivän hyödylliseksi ja harjaantuivat tietokantojen käytössä. Näyttöön perustuvan tiedon käyttö koetaan tärkeäksi, mutta toteutus jää vaillinaiseksi. Jatkossa on tärkeää lisätä hoitohenkilökunnan tietämystä näyttöön perustuvasta hoitotyöstä sekä tietokannoista, joista luotettavaa tietoa on saatavilla. Tietämystä voitaisiin lisätä esimerkiksi koulutuksilla tai info -tilaisuuksilla.

Kommunikointi moniammatillisessa hoitotiimissä : mukaillen Elossa 24h -sarjaa

Syrjälä Mari
2019
Moniammatillisessa hoitotiimissä toimiva kommunikointi lukeutuu yhdeksi tärkeimmäksi komponentiksi yhteistyön onnistumisen näkökulmasta. Kommunikoinnin tehokkuuden kehittäminen on terveydenhuollossa maailmanlaajuinen prosessi. Opinnäytetyön tavoitteena on laajentaa käsitystä käytännön työskentelyalueilla tapahtuvasta kommunikoinnista terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Tutkimusaineistona ovat Elossa 24h-sarjan kahden hoitajan ja hoitajan sekä lääkärin väliset puhetilanteet. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimusta, missä teoriaa rakennetaan usein induktiivisesti eli yksittäisistä esimerkeistä edetään yleisempiin näkökantoihin. Elossa 24h-sarjassa yksittäiset kommunikointitilanteet toimivat esimerkkeinä, joita vedetään laajempiin kommunikatiivisiin teorioihin. Analyysissä erotellaan puheenvuorot tehtävä- ja sosioemotionaalisen tason jaotteluun sekä sanatason että käytännön toimialuejaotteluun. Päätuloksina havaitaan tehtäväkeskeisten puheenvuorojen valta-asema, negatiivisten sosio-emotionaalisten puheenvuorojen puuttuminen Elossa 24h -sarjasta sekä lääkäri-hoitaja työparin kommunikaatiossa esiintyvät tehtävien loppuunsaattamisen jälkeiset kiittelyt ja tehdyn työn arvioinnit. Sen sijaan vastaavassa tilanteessa kahden hoitajan välillä ei useinkaan esiinny tällaista. ISBAR-protokollaa käytetään aktiivisesti hoitoympäristöissä ja käytössä oleva terminologia on pääosin suomenkielistä. Johtopäätöksinä huomataan kommunikaation tärkeys sekä moniammatillisen tiimin voimavarat potilaan hoitoketjussa välttämättömiksi. Laajempiin konteksteihin sitoen talous, yhteiskunta sekä politiikka taustoittavat kommunikointia terveydenhuollossa. Kommunikaation onnistumisella potilaille aiheutuvien haittatapahtumien määrää voidaan alentaa merkittävästi. Jatkotutkimuksessa voisi jalkautua terveydenhuollon kenttätyöhön, videoida ja havainnoida toimialueittain, vaikkapa akuuttihoitohuoneen, kommunikointia. Hoitajia ja lääkäreitä voisi haastatella teemahaastattelun keinoin, jolloin tulokset voisivat olla vieläkin luotettavampia tutkimusmetodien monipuolisemman käytön vuoksi.

Työnantajakuva : case: Lidl Suomi Oy

Kurki Ronja
2019
Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia, millainen Lidlin työnantajakuva on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mielestä. Työssä haluttiin selventää, pidetäänkö Lidliä mahdollisena työnantajana opiskeluiden aikana vai valmistumisen jälkeen tulevaisuudessa. Osatavoitteina opinnäytetyöllä oli selvittää, onko yritys- ja työnantajakuvalla yleensäkin merkitystä opiskelijoiden mielestä sekä mitä asioita opiskelijat arvostavat työnantajassa, kun he hakevat työpaikkaa. Lisäksi Lidlin näkyvyyttä opinnoissa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa haluttiin tutkia sekä sitä, tunnistetaanko Lidlin työnantajakuvaa kohentavia mainoksia ja kampanjoita. Työ toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sähköposteihin. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmaa hyödyntäen ja tuloksia tutkittiin tämän lisäksi Excelin avulla. Kysely sisälsi 19 kysymystä, jotka oltiin jaettu kuuteen eri osaan. Kyselyyn vastasi 395 opiskelijaa. Vastauksista selviää, että Lidlin yritys- ja työnantajakuvaa pidettiin kumpaakin enemmistön mukaan hyvinä, mutta työnantajakuvaa hieman huonompana. Enemmistö vastaajista ei ollut tietoisia, millainen Lidlin työnantajakuva on. Noin neljäsosa vastaajista oli kiinnostuneita työskentelemään Lidlissä. Lidlin tarjoamista myyjän tehtävistä oltiin kiinnostuneita opiskelun aikana ja ylemmän tason johtotehtävistä oltiin kiinnostuttu valmistumisen jälkeen. Lidl voi hyödyntää opinnäytteen tuloksia tulevaisuudessa työnantajakuvan kehittämiseen ja sen tietoisuuden lisäämiseen opiskelijoiden keskuudessa. Kiinnostuneiden määrä voisi lisääntyä, kunhan Lidlin työnantajakuvasta oltaisiin enemmän tietoisia. Oppilaitosyhteistöiden lisääminen ja nuorille suunnattuihin tapahtumiin osallistuminen lisäisi opiskelijoiden tietoisuutta yrityksestä. Jatkotutkimusehdotuksena olisi tutkia, paraneeko Lidlin työnantajakuva vuosien saatossa, ja varsinkin tradenomien mielikuvia yrityksestä, sillä he olivat yrityksestä eniten kiinnostuneita.

Dewaco Oy:n käyttö- ja huolto-ohjeen päivittäminen : tarkastelu konedirektiivin vaatimuksiin nähden ja ehdotukset kokoamis- ja toimitusprosessin muutoksista

Sihvonen Joel
2019
Opinnäytetyön yksi tavoite oli tehdä Dewaco Oy:lle selvitys EUn direktiivin 2006/42/EY asettamista vaatimuksista koskien käyttö- ja huolto-ohjeita ja selvittää vastaavatko heidän ohjeet kyseisiä vaatimuksia. Opinnäytetyössä piti myös selvittää eroavatko direktiivin vaatimukset valmiin koneen ja osissa toimitettavan koneen osalta. Tarkastelu suoritettiin vertaamalla Dewacon käyttöohjetta direktiivin liitteessä 1. kohdassa 1.7.4.2 oleviin vaatimuksiin. Tarkastelussa selvisi, että ohjeiden sisältö vastaa direktiivin asettamia vaatimuksia. Toinen tavoite oli selvittää Dewacon käyttö- ja huolto-ohjeen kehittämistarpeet kokoamis- ja toimitusprosessin osalta, joiden kautta tehdä mahdolliset muutosehdotukset kyseisiin prosesseihin. Kehittämistarpeet selvitettiin omien havaintojen ja haastattelun perusteella. Selkeät kehittämistarpeet kokoamisen osalta olivat kokoamisen helpottaminen ja ohjeiden selkeyttäminen. Toimituksen osalta kehittämistarpeita olivat toimituksen helpottaminen asiakkaalle ja toimitusalustan tehokkaampi käyttö. Ratkaisuja muutosehdotuksiin selvitettiin testaamalla Word-ohjelman ominaisuuksia, ja miten niitä voisi tehokkaammin hyödyntää ohjeen kokoamisessa, sekä etsimällä vaihtoehtoja ohjeen kokoamiseen ulkoistamalla kokoamisprosessi ulkopuoliselle taholle. Todettiin, että Word-ohjelmalla on mahdollista tehdä selkeämmät ohjeet, mutta ohjeiden kokoamisen ulkoistaminen saattaa olla tehokkaampi vaihtoehto: ulkoistamalla kokoamisprosessin sisältö saattaa olla eheämpi ja saadaan varmuus siitä, että ohjeet vastaavat direktiivin vaatimuksia. Toimituksen osalta etsittiin ratkaisuja pilvipalveluita tarjoavista yrityksistä ja päästiin tulokseen, ettei yhtä ainoaa hyvää vaihtoehtoa ole tällä hetkellä saatavilla. Opinnäytetyön lopussa todettiin, että käyttö- ja huolto-ohjeiden kokoaminen on haastava ja monivaiheinen tehtävä, jonka hyvään toteuttamiseen tarvitaan vahvaa tietotaitoa monesta eri asiasta.

Mallasleivän tuotekehitys

Rasi Henna
2019
Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lapuan Leipä Oy:n sekä Mallaskuun Panimo Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää oluen panemisen sivuvirtana syntyvän mäskin uudelleen prosessointi leipomotuotteen valmistusaineena ja kehittää siitä uusi myyntituote leipomolle. Tuotekehitystoiminnan avulla yrityksillä on mahdollisuus kehittää toimintaansa ja vastata kasvaneeseen talouskilpailuun. Mallasleivän tuotekehitys aloitettiin tuotteen ideoinnilla vuoden 2017 lopulla, ja se eteni leivonnassa käytettävien raaka-aineiden tutkimiseen ja reseptin kehittämiseen alkuvuonna 2018. Työssä tarkasteltavia tutkimusosioita olivat, raskin ja mäskin ominaisuudet leivonnan raaka-aineina, suunnitellun mallasleivän reseptin toimivuus sekä pakkauksen vaikutus lopputuotteen säilyvyyteen ja laatuun. Leivonnassa käytetyn mäskin ja raskin tutkimuksista saaduilla tuloksilla pystyttiin parantamaan kehitettävän mallasleivän reseptiä toimivammaksi. Samalla saatiin tietoutta käytetyn mäskin elintarviketurvallisuudesta sekä koostumuksesta lopputuotteen valmistusprosessia varten. Leivontakokeiden ja aistinvaraisen arvioinnin avulla saatiin valmistettua leipä, joka sisältää 13.3 % Mallaskuun panimolta saatua Peltopyy Pils -oluen mäskiä. Työssä saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa molempien yhteistyöyritysten kehitystoiminnassa sekä tukemaan mallasleivän lanseeraamista markkinoille.

The Implementation of Complementary and Alternative Medicine within Elderly Care: Qualitative Research

Gerlikaite Greta
2019
The aim of this study is to widen the knowledge about CAM therapies in Lithuania within elderly care. This study intended to reveal nurses’ knowledge about CAM therapies, motivation to use them. This study revealed what types of CAM are used by the nurses within elderly care and what the nursing attitude is towards CAM within elderly care. The data collection instrument used in this study was semi-structured interviews that were conducted with five nurses. Interviews were analysed using content analysis. Three main themes were identified: “lack of knowledge, but personal experience”, “nursing attitude towards CAM” and “use and challenges of CAM within the elderly”. The study results show that nurses have a lack of educational knowledge about CAM, but have personal experience using it. Nurses have a positive attitude towards the use of CAM within the elderly, having the probability to enhance elderly well-being. Nurses in their work use mind-body therapies, biologically based therapies, manipulative and body-based therapies and Kneipp therapy that is discussed in results. Challenges experienced by nurses in relation to using CAM is lack of staff, time and lack of clear regulations. This study shows that even though nurses do not receive educational knowledge about CAM, they still use quite much of CAM therapies in their work with the elderly, because they have the attitude that it has the probability to enhance elderly well-being. These findings go in line with Watson’s theory of caring (2008) that was used as the theoretical framework of this study. It might be argued that use of CAM within elderly in Lithuania could be based on nurses’ cultural knowledge and caring that goes from one generation to another and nurses use different CAM therapies not even realizing it themselves.

Comparative Study on Competitiveness between Norway and Russia

Kokaurov Nazar
2019
In the modern world, scholars have paid significant attention to the competitiveness of nations, since it reflects the economic and the social situation of a country. There are frameworks and models that determine a level of competitiveness; therefore, it is possible to compare the competitive level of different countries. In particular, Norway and Russia have analogously developed oil and gas production, however, this inheritance of natural resources does not make the countries competitively equal. Actually, the Global Competitiveness Index 2018 (GCI) ranked Norway at 16th, while Russia was in the 43rd position. Thus, the objective of the present study was to investigate the reasons for Norway’s competitiveness over Russia. The GCI, which was used as the theoretical framework, allowed to conduct a cross-country comparison by illustrating distinctions in the provided so-called productivity pillars that were constituted by corresponding subpillars. A comparative case study formed the research strategy, and the data was collected by applying a qualitative approach which allowed analysing the data in-depth. It was mainly reached through the secondary data retrieved from online sources. Also, it was complemented by primary data that was obtained from online semi-structured interviews with two native Russian-speaking respondents involved in researches at Nord University. Preliminary results showed that there were five pillars (namely Institutions, Skills, Labour market, Financial system, and Innovation capability) that illustrated the highest contrast between the examined countries, while 23 subpillars were identified as the most problematic areas for Russia compared to Norway. In the in-depth analysis, the main findings were related to systematic drawbacks of Russia, its comparatively weak level of financing of education and businesses which also were not encouraged and supported enough to innovate. Additionally, the poorer economic circumstances of residents had a negative impact on Russia. Among the major reasons, it was found that cultural differences between the chosen nations influenced Norway’s competitiveness more positively. Practically, some of the successful actions of Norway were provided for Russian policymakers’ consideration in order to increase the competitiveness of the country.

How to preserve and handle fish liver samples to conserve RNA integrity

Vehniäinen Eeva-Riikka, Ruusunen Maiju, Vuorinen Pekka J., Keinänen Marja, Oikari Aimo O. J., Kukkonen Jussi V. K.
2019

Liikenneverkon toimivuus- ja turvallisuustarkastelu Nastolan Villähteen asemanseudulle : Liikenneverkon yleissuunnitelma

Tiainen Anna-Mari
2019
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kaavarunkoalueen liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta. Työn tavoitteena oli suunnitella kaavarunkoalueelle toimivampi ja turvallisempi liikenneverkko. Lisäksi työn tarkoituksena oli täydentää liikenneselvityksessä jääneitä seikkoja ja asioita. Työn toimeksiantajana toimi Lahden kaupunki. Työssä perehdyttiin kaavarunkoalueeseen, kaavarunkokarttaan ja alueesta tehtyihin aikaisempiin aineistoihin. Liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta tarkasteltiin liikenneverkon pohjalta. Liikenneturvallisuutta tarkasteltiin liittymien kohdilla näkemäalue tarkasteluin. Työn tuloksena suunniteltiin liikenneverkon yleissuunnitelma, jolla edistetään kaavarungon suunnittelua ja luodaan näkökulmaa alueen kehittämiseen.

Aivohalvauspotilas ensihoidossa itseopiskelumateriaalin kehittäminen

Laitinen Valtteri, Bregman Alina, Hyytiäinen Sarah
2019
Suomessa aivoverenkiertohäiriön sairastuu vuosittain noin 15 000 ihmistä, joista kolmasosa on työikäisiä. Aivoverenkiertohäiriöpotilaat ovat jatkuvasti kasvava potilasryhmä ensihoidossa. Siksi on tärkeää tunnistaa mahdollisimman nopeasti vaaralliset oireet ja kuljettaa potilas tarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon yksikköön. Erilaisilla aivoverenkiertohäiriöillä voi olla hyvinkin saman tyyppiset oireet, mutta kuitenkin täysin erilaiset sairaudet. Sairaalassa potilaalle tehdään kuvantamistutkimuksia, sekä laboratoriokokeita, joiden perusteella erotetaan, onko kyseessä aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, jonka mukaan valitaan oikeanlainen hoitomuoto. Tässä opinnäytetyössä on kerätty tietoa erilaisista aivoverenkiertohäiriöistä, niiden oireista sekä hoidoista ensihoidossa, että sairaalassa. Näiden kerättyjen tietojen perusteella tarkoituksena on kehittää itseopiskelumateriaali Metropolia ammattikorkeakoululle ensihoidon opiskelijoille. Itseopiskelumateriaalin avulla opiskelija pystyy harjaantumaan aivoverenkiertohäiriöpotilaan tunnistamisessa, sekä hoidossa. Opinnäytetyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, johon on kerätty viimeisintä tutkittua tietoa aiheesta. Kerätyn tiedon pohjalta on kehitetty erilaisia kysymyksiä, joiden avulla opiskelijat voivat kehittään omaa osaamistaan. Suomessa aivoverenkiertohäiriöpotilaat saavat erittäin tehokasta hoitoa sairaalassa. Ensihoidon opiskelijoiden harjaantuminen on tärkeää erilaisten aivoverenkiertohäiriöiden oireiden tunnistamisessa, joiden perusteella voidaan nopeuttaa hoitoon pääsyä ja näin potilaan ennustetta. Tämän takia olemme kehittäneet itseopiskelumateriaalia Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita varten. Itseopiskelumateriaaliin on kerätty syventäviä kysymyksiä aivoverenkiertohäiriön oireista sekä hoidosta. Kysymykset ovat tukemassa itseopiskelua antaen ytimekkäästi tärkeää tietoa aiheesta.

Comparing Programming Languages used in AWS Lambda for Serverless Architecture

Shrestha Sachin
2019
The primary purpose of this thesis was to explore AWS Lambda service and its features provided by Amazon.com, Inc. The benefits and importance of this service which adapts the principles of serverless computing are discussed. This service has been used in case company to manage infrastructure that hosts and executes codes. The task of such service includes sizing the available provision and scale multiple servers while managing operating system updates, apply security patches and then monitor all the resources for performance and availability. The secondary purpose is to research in detail about the native programming languages supported by AWS Lambda and their respective implementation methods. They are popular languages in technological field and widely implemented everywhere. These languages are compared under the characteristics of availability of compilers and tools, reusability, efficiency, familiarity, reliability and readability. The specification of each language is studied, and the project report is constructed by providing same test case for all natively supported language separately multiple times. The analytics result of individual performance under project case was documented and observed to form a general conclusion. It was observed that there is subtle difference in performance among the language when tested in common environment. In terms of speed of execution, interpreted languages performed better than compiled language. While performing the cold start process, C# was slower than other languages, but the difference was in milliseconds. Java had the largest package size compared to others. This thesis can be useful to get detailed information about AWS Lambda service and know why it is an important realization of serverless architecture. This study also dis-cusses the benefits of serverless architecture over traditional systems on the grounds of efficiency, performance and cost of production and maintenance. The options to integrate AWS Lambda with other services provided by AWS is the main reason for its popularity. The language can be chosen depending upon the requirement of application service model and developer’s preference.