Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Nätverksmarknadsföring : Faktorer som påverkar beslutstagandet att delta i nätverksmarknadsföring

Harju Harri
2020
Nätverksmarknadsföring är en verksamhetsmodell där företagets representanter fungerar som privat företagare vars huvudfokus är att sälja företagets produkter och samtidigt rekrytera nya representanter till företaget. Nätverksmarknadsföring har en komplicerad image bland populationen i och med att det ofta jämförs med olagliga pyramidspel p.g.a. flertals motsvarigheter mellan dessa två verksamhetsmodeller. I dagens läge finns det massor av tillgängligt statistik om nätverksmarknadsförings dåliga framgångsmöjligheter och samtidigt en stor mängd personer som deltar i verksamheten. Arbetets syfte är att ge läsaren en överblick om vad nätverksmarknadsföring är, samt att undersöka vilka fak-torer påverkar beslutstagandet vid val av att delta i nätverksmarknadsföring. För undersökningen användes en kvalitativ forskningsmetod och den utfördes genom intervjuer med 4 personer som har varierande bakgrund och anknytning till nätverksmarknadsföring. Det framgick av intervjuerna att faktorerna som påverkade beslutstagandet varierade mest mellan de respondenter som hade valt att delta och de som hade valt att inte delta i nätverksmarknadsföring. De som hade valt att delta i nätverksmarknadsföring kom fram med faktorer som höga inkomstmöjligheter och kontroll över sin egen verksamhet, vilka är vanliga marknadsföringsteman för nätverksmarknadsföringsbolag. De som hade valt att inte delta kom fram med faktorer som överkomplicerad verksamhetsmodell och dåliga inkomstmöjligheter, vilket stämmer överens med statistik angående nätverksmarknadsföringens inkomstmöjligheter. Dessa resultat är i linje med existerande forskning kring ämnet.

Liiketoimintasuunnitelma käsityöalan yritykselle X

Salonen Lilli-Annika
2020
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mikä on liiketoimintasuunnitelma ja mistä eri osista ja tekijöistä sen tekeminen koostuu sekä miten sitä voidaan laajentaa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä hyötyä sen tekemisestä on yritykselle. Työn varsinaisena tavoitteena oli laatia opinnäytetyön kirjoittajalle itselleen liiketoimintasuunnitelma, joka perustuu kirjoittajan liikeideaan käsityöalan yrityksestä Porissa. Aihetta tutkittiin erilaisten dokumenttien kautta, joiden tarkastelusta kävi ilmi, että on olemassa useita eri mallipohjia ja vaihtoehtoja lähteä toteuttamaan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Perinteisesti suunnitelman tekeminen aloitetaan liikeidean ja yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden määrittelyllä, jonka jälkeen tarkastellaan asiakkaita, myyntiä ja markkinoita, kilpailijoita, kannattavuutta ja mahdollisia riskejä. Suunnitelmaa voidaan täydentää erilaisilla analyyseilla, kuten SWOT-, PESTLE-, Porter’s Five Forces- tai markkinointimixanalyyseilla. Suunnitelma auttaa yrittäjää liikeidean jäsentelyssä, yrityksen kokonaiskuvan hahmottamisessa ja sen kannattavuuden osoittamisessa ulkopuolisille tahoille. Tutkimuskohteeksi valittiin Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kehittelemä yritystoiminnan suunnitteluun tarkoitettu Business Model Canvas -työkalu, jonka avulla opinnäytetyön tuotos luotiin. Business Model Canvas koostuu yhdeksästä eri rakenneosasta, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden yrityksen liiketoiminnasta. Suunnitelman keskiössä ovat arvolupaukset, johon koko yrityksen toiminta perustuu. Yritys X:n arvolupaukset kehiteltiin sen mukaan, että muut yritystoiminnan osa-alueet voitiin lähteä muodostamaan niiden ympärille. Kaikki liiketoimintasuunnitelman ratkaisut ovat siis kytköksissä yritys X:n arvolupausten toteuttamiseen. Yritys X:n arvolupaukset keskittyvät ekologisuuteen, eettisyyteen, vastuullisuuteen, laatuun ja kestävyyteen sekä kotimaisuuteen. Muu osa Business Model Canvas -mallipohjasta voidaan jakaa yrityksen sisäisten tekijöiden ja asiakaslähtöisten tekijöiden kesken. Yrityksen sisäisiin tekijöihin kuuluvat yhteistyökumppanit, ydintoiminnot, resurssit ja kulurakenne ja asiakaslähtöisiin tekijöihin asiakassuhteet, asiakasryhmät, kanavat ja tulovirrat. Yritys X:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat ne organisaatiot, joille yritys on ulkoistanut palvelunsa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi talouden, rahoituksen ja vakuutuksien parissa työskentelevät tahot, toimittajat sekä muut viranomaiset. Yrityksen ydintoiminnot keskittyvät tuotannon, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun pariin. Näiden toimintojen perusteella yritys hankkii tarvitsemansa resurssit, jotka yhdessä muiden menojen kanssa muodostavat yrityksen kulurakenteen. Yrityksen asiakaskohderyhmä on pääasiassa Porissa asuvat 20-40 -vuotiaat naispuoliset henkilöt, joihin se pitää yhteyttä enimmäkseen sosiaalisen median kautta. Tulot koostuvat pääasiassa yksityisasiakasmyynneistä, jotka ovat edellytys yrityksen menestymiseen.

Interaktiivinen digitaalinen satukirja sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisen tueksi varhaiskasvatusympäristöön

Hyyryläinen Sini, Kimpanpää Amanda
2020
Opinnäytetyössä luotiin digitaalinen interaktiivinen satukirja, joka tukee 3-6-vuotiaiden lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opetusta varhaiskasvatusympäristöissä. Satukirja kehitettiin työvälineeksi varhaiskasvatukseen ja sen tarkoituksena on edistää sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opetusta sekä kehitystä. Interaktiivisen kirjan avulla voidaan myös lisätä lasten osallisuutta. Satukirjan kehittämisessä käytettiin apuna kirjallisuudesta kerättyä teoriapohjaa sekä haastattelutuloksia, mitkä saatiin haastattelemalla opinnäytetyön yhteistyökumppaneita lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen haasteista. Yhteistyökumppaneina toimi kolme päiväkotia, jotka olivat Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta. Haastatteluun osallistui varhaiskasvatuksen työntekijöitä seitsemästä eri lapsiryhmästä. Haastattelussa käytettiin ennalta laadittua haastattelulomaketta, joka sisälsi neljä kysymystä liittyen 3-6-vuotiaiden lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen haasteisiin sekä niiden opetukseen. Haastattelutulosten pohjalta valittiin teemat satukirjan tarinoihin. Satukirjaan päätyneitä teemoja olivat pettymyksen sietäminen, vuoron odottaminen, toisten huomiointi leikkitilanteissa, toisten leikkien ja taiteellisten tuotosten kunnioittaminen, asioiden jakaminen, anteeksi pyytäminen, tunteiden nimeäminen ja ilmaisu sekä tunnepurkaukset. Satukirjan luomisprosessi kesti noin 6 kk. Satukirjasta tehtiin mobiilisovellus, joka julkaistiin yhteistyökumppaneille testattavaksi. Yhteistyökumppanit saivat testata satukirjaa neljän viikon ajan ja palautetta kerättiin palautelomakkeella sekä havainnointikäynneillä, jotka tehtiin päiväkoteihin satukirjan testausaikana. Palautelomake sisälsi kysymyksiä satukirjan käyttökokemuksesta, tarinoiden soveltuvuudesta lapsiryhmään, lasten kiinnostuksesta sekä avoimen palauteosion. Havainnointikäynneillä huomiota kiinnitettiin lasten käytökseen sekä kiinnostukseen satukirjaa kohtaan. Palautetta kerättiin mahdollista jatkokehittämistä varten. Satukirja-sovelluksen nimi on Rolien: Tavat ja tunteet päiväkodissa ja se on vapaasti ladattavissa Google Play Kaupasta.

Investoinnin kannattavuuden vertailu koneinvestoinneissa ja sen lainsäädännöllinen tarkastelu

Lehtonen Marja
2020
Opinnäytetyössä vertailtiin kahden investointivaihtoehdon kannattavuutta keskenään investointilaskentamenetelmien avulla. Opinnäytetyössä käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Käytetty tutkimusmenetelmä oli sikäli kvalitatiivinen, että materiaalia kerättiin monipuolisesti erilaisista lähteistä. Opinnäytetyössä oli myös kvantitatiivisia piirteitä, sillä kannattavuuslaskelmat laadittiin Excelissä. Tarkastelunäkökulma oli samalla myös juridinen, sillä mukaan otettiin investointeihin liittyvää lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui valitusta tutkimusmenetelmästä, investoinneista ja niiden luokittelusta, investointiprosessista, investointilaskentamenetelmistä, investointeihin liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä, koneinvestointeihin liittyvistä mahdollisista riskeistä sekä rahoitusyhtiöiden koneinvestointeihin saatavilla olevista rahoitusmahdollisuuksista. Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös riskien huomioimista investointilaskelmissa. Investointilaskentamenetelmistä opinnäytetyöhön valittiin takaisinmaksuaika, nykyarvomenetelmä, annuiteettimenetelmä, sisäisen korkokannan menetelmä ja pääoman tuottoasteen menetelmä. Laskelmat laadittiin opinnäytetyössä esimerkkilaskelmina. Opinnäytetyössä tarkastelun kohteena oli kaksi kaivinkonetta, joiden kannattavuutta vertailtiin keskenään investointilaskentamenetelmiä hyväksikäyttäen. Lopuksi opinnäytetyössä laadittiin vielä herkkyysanalyysi. Herkkyysanalyysissä yhtä tai useampaa tekijää muutettiin, jolloin voitiin havaita muutosten vaikutukset investointien kannattavuuteen. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että yhden tai useamman tekijän muutokset vaikuttivat investointien kannattavuuteen selvästi. Näin ollen laskelmien tuotot ja kustannukset oli arvioitu melko optimaalisesti.

Optimering av verktyg för projektkalkylering

Hautasaari Niclas
2020
Examensarbetet har gjorts på uppdrag av Wärtsilä Oyj Abp, Asset Management Services avdelningen. Wärtsilä är en globalt ledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Huvudsyftet med examensarbete var att optimera och förbättra kostnadsberäkningsverktyget som används i offertberäkningen för projektarbeten. Delsyftet med examensarbetet var att underlätta arbetarnas dagliga arbetsrutiner. Metoder som använts i detta examensarbete är aktivt deltagande i kostnadsberäkning samt uppgörande av offerter för projekt, intervjuandet samt litteraturstudier angående olika kostnadskalkyl metoder. Resultatet av detta examensarbete blev ett optimerat och förbättrat kostnadskalkylverktyg som används i kalkylering av projektofferter.

Patatutka - porilaisen jääkiekon kuluttajan ostokäyttäytyminen

Kemppi Eero
2020
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Porin Ässien jääkiekkojoukkueen asiakasverkostoon kuuluvien, eli Ässiä seuraavien henkilöiden ostokäyttäytymistä ja kulutustottumuksia, sekä selvitettiin heidän ostoaikeitaan ennakkoon määritellyissä kategorioissa. Tutkimus tuotettiin tuomaan toimeksiantajalle tietoa siitä, millaisista palveluista heidän kannattajansa ovat kiinnostuneet, ja mitä ja miten he ostavat. Tätä tietoa tuotiin hyödynnettäväksi neuvotteluihin mahdollisesta markkinointiyhteistyöstä Ässien yhteistyökumppaneiden tai potentiaalisten kumppaneiden kanssa, luomaan heidän palveluihinsa liittyvä profiili Ässä-kannattajista. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, verkkokyselynä Ässien verkkosivuilla, josta se lähetettiin sähköpostilla Ässien asiakasverkostolle. Tuloksina tutkimuksesta saatiin yleinen käsitys Ässien verkostoihin kuuluvien kuluttajien kulutuskäyttäytymisestä tutkimuksen teema-alueilla ja tätä kautta käsitys siitä, millaisia Ässien verkostoihin kuuluvat kuluttajat ovat.

Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ominaispiirteet

Paronen Eero
2020
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ominaispiirteitä. Työn tavoitteena on selvittää, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valmistautuessa yhteistyöhön kiinalaisten kanssa. Tarkoituksena on pureutua syvälle kiinalaiseen liiketoimintakulttuuriin ja selvittää, miten maassa harjoitetaan liiketoimintaa. Teoriaosuudessa käsitellään aluksi kiinaa yleisesti ja miten maan historia on vaikuttanut kulttuuriin ja sitä myötä talouteen sekä liiketoimintaan. Teoriaosuuden ensimmäisessä osuudessa tarkastellaan myös korruption ja hierarkian merkitystä Kiinassa. Muita teoriaosuudessa käsiteltäviä aiheita ovat asiat, joita liiketoimintakulttuuri pitää sisällään, kuten suhteiden luominen, neuvottelut ja kommunikointi. Opinnäytetyön yhteydessä tehtiin laadullinen tutkimus, jonka aikana haastateltiin neljää eri aloilla toimivaa ammattilaista ja he kertoivat kokemuksistaan Kiinan markkinoilla. Haastatteluissa selvitettiin aluksi haastateltavien taustoja ja kuinka pitkä kokemus heillä on Kiinan markkinoilta. Tämän jälkeen edettiin liiketoimintakulttuurin ominaispiirteisiin. Tutkimustulokset ovat muodostettu Kiinan markkinoille toimivien ammattilaisten havainnoista ja kokemuksista. Tutkimustulosten avulla pystyttiin löytämään vastaukset kysymykseen ”Miten valmistautua yhteistyöhön kiinalaisten kanssa?”. Pääkysymyksen tueksi määriteltiin lisäksi kaksi alakysymystä. Tutkimustulosten pohjalta tärkeimpinä havaintoina voitiin pitää suhteiden luomista sekä kommunikointi– ja neuvottelutaitoja. Opinnäytetyöprosessi aloitettiin vuoden 2019 lopulla, jolloin tehtiin aiheen rajaus ja suunnitelma. Työn tekeminen ajoittui vuoden 2020 tammi-maaliskuun välille. Opinnäytetyön tekemiseen meni noin kolme kuukautta.

Arinapolttoisen kuumavesikattilan hyötysuhteen määrittäminen ja parantaminen

Kasvinen Toni
2020
Opinnäytetyön tavoite oli määrittää toimeksiannetun Pori Energia Oy:n omistaman Porin Reposaaren hakekattilan hyötysuhde. Laitoksella oltiin havaittu heikkoa palamista jo laitoksen koeajon aikoihin. Laitoksella suoritettiin paljon yleistä seurantaa, jotta laitoksesta saatiin kokonaisvaltainen kuva toimivuuden kannalta. Reposaaren hakekattilalle oltiin toteutettu neljä aikaisempaa savukaasumittausta, joita käytettiin vertailuna uusimman mittauksen arvoihin. Reposaaren hakekattilalla suoritettiin savukaasumittaus opinnäytetyön tekijän toimesta, jolla saatiin uutta tarkkaa ja haluttua käyntitietoa jäännöshapen ja palamattomien kaasujen suhteesta. Jäännöshapen koeajon avulla saatiin määritettyä suurempi laskennallinen sekä havaittiin selkeä tarve hiilimonoksidin mittaukselle. Uudella jäännöshapen ajomallilla saavutettiin korkeamman hyötysuhteen kanssa huomattavasti pienempi päästömäärä. Kattilaan lisätyn uuden sekundääripuhaltimen toiminta todettiin savukaasumittauksen yhteydessä onnistuneeksi.

Tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät asiantuntijaorganisaatiossa

Lindgren Astrid
2020
Tieto on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja tiedon jakaminen sen keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Tiedon jakaminen perustuu yksilön vapaaehtoiseen toimintaan, johon muut eivät juurikaan voi vaikuttaa. Tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä ymmärtämällä, organisaatiossa voidaan kuitenkin vahvistaa sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen positiivi-sesti, sekä toisaalta kehittää niitä seikkoja, joiden havaitaan heikentävän tiedon jakamista. Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona organisaatiolle, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 400 asiantuntijaa. Organisaation nimeä ei tässä tutkimuksessa mainita, vaan yrityksestä käytetään nimitystä ”asiantuntijaorganisaatio X”. Tutkimuksen tavoit-teena on tarjota toimeksiantajalle tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön tiedon jakamiseen asiantuntijaorganisaatiossa X. Työ on tarkoitettu tueksi toimeksiantajan tietojohtamisen strategian kehittämiselle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rajattu siten, että ensin syvennytään tietojohtamiseen, tiedon luonteeseen, asiantuntijaorganisaation erityispiirteisiin, sekä tietoturvallisuuteen. Tämän jälkeen käsitellään tutkimuksen kannalta merkittävintä tietojohtamisen prosessia eli tiedon jakamista, sen merkitystä organisaatiolle, sekä siihen liittyviä haasteita. Lopuksi perehdytään kolmeen, aiempien tutkimusten perusteella merkittävimpiin yksilön tiedon jakamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tiedon jakamiseen vaikuttavia tekijöitä on kartoitettu teemahaastattelujen avulla. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, minkä jälkeen tuloksia analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Saatuja tuloksia verrattiin tietoperustaan, ja eri ilmiöitä vahvistettiin ja selitettiin aiempien tutkimustulosten lisäksi asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteillä. Asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteiden huomiointi tutkimustulosten analysoinnissa oli tärkeää, sillä tietoperustassa esiintyneet aiemmat tutkimukset eivät rajoitu vain asiantuntijaorganisaa-tioiden tiedon jakamiseen, sillä tällaisia luotettavia tutkimuksia ei löytynyt. Tutkimustulokset erosivat jonkin verran tietoperustasta, joskin yhtäläisyyksiäkin löytyi. Tutkimustulosten ja tietoperustan välisiä ristiriitoja on onnistuttu selittämään osin asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteillä, mutta pienen otannan tutkimuksissa yleistyksiä ei voi tehdä. Tutkimustulosten perusteella tiedon jakamista edistivät merkittävimmin avoin ja luottamuksellinen organisaatioilmapiiri. Tiedon jakamista heikensi merkittävimmin eri yksiköiden välinen heikko vuorovaikutus.

Osastokuntoutus ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn, kotiinkuntoutumisen ja kotona asumisen tukena

Huhtanen Meri
2020
Tämän vanhustyötä kehittävän tutkimuksen toimeksiantajana oli perustason kotiinkuntoutusosasto. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ja kehittää ikääntyneiden perustason osastokuntoutusjaksojen toimintaympäristöä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten osastokuntoutusjakso tukee ikääntyneen toimintakykyä, kotiinkuntoutumista ja kotona asumista ja miten osastokuntoutusjaksoja voisi kehittää. Lisäksi tavoitteena oli, että saatua tutkimustietoa voisivat joiltain osin hyödyntää myös muut vastaavaa kotiinkuntoutustoimintaa järjestävät kuntoutusosastot. Menetelmänä käytettiin sovellettua, asiakaslähtöistä Bikva-arviointimallia. Aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, jotka toteutettiin yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina neljällä eri tasolla. Ensimmäisessä vaiheessa kuntoutusosaston asiakkailta tai omaisilta (n=11) kysyttiin heidän kokemuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan osastokuntoutusjaksoon liittyen. Toisessa vaiheessa asiakaspalaute esitettiin hoitohenkilökunnan (n=6) ryhmähaastatteluun arvioitavaksi. Työntekijät saivat esittää omia kehittämisehdotuksiaan asiakashaastattelun teemoihin ja esimiestyöhön liittyen myös kirjallisesti. Seuraavaksi asiakas- ja työntekijätasoilta kerätty aineisto vietiin esimiesten ja osastonlääkärin (n=3) ryhmähaastatteluun pohdittavaksi. Neljännessä vaiheessa aiempien tasojen aineistosta kootut, toimintaympäristön kannalta keskeiset ja lisäresursseja vaativat kehittämisehdotukset esiteltiin perusturvaosaston johtoryhmälle (n=8). Tutkimustulosten perusteella asiakkaat kokivat akuuttivaiheen jälkeisen osastokuntoutusjakson tarpeellisena toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemisen, kotiinkuntoutumisen ja kotona asumisen kannalta. Kuntouttavan hoitoympäristön kehittämiseksi asiakkaat toivoivat potilasturvallisuutta, esteettömyyttä, viihtyisyyttä, toimivuutta ja aktiivisuutta parantavia ratkaisuja. Kuntouttavaan toimintaan toivottiin lisää yksilöllisyyttä ja että sitä olisi tarjolla enemmän myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Hoitohenkilökunnan ammatillista ja eettistä osaamista arvostettiin, tosin hoitajien vuorovaikutustaidot vaihtelivat. Haasteet ilmenivät puhumattomuutena ja olemuksen kiireisyytenä. Tiedonkulkuun liittyen asiakkaat toivoivat, että heiltä kysyttäisiin asioista enemmän ja että hoitajat kertoisivat hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä asioista oma-aloitteisesti enemmän. Hoitohenkilökunnan mielestä toimintaympäristön kehittämisen suurimpana esteenä oli henkilöstöresurssin riittämättömyys. Yhteenvetona voidaan todeta, että tällä tutkimuksella saatiin empiirisesti vahvistettua olemassa olevaa tietoa osastokuntoutuksen toimintaympäristöstä ja että osastokuntoutuksella on tärkeä rooli ikääntyneen toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena.

The Significance of Training in Employee Engagement : case Study of a Consulting Firm

Paavola Kirsi
2020
The purpose of this case study was to find out whether training and education can significantly influence employee experience and employee engagement, within the setting of Company X. The researcher’s aim was to gather information of employee experience of training in 2018 and the preferences for training into the future. Data on this topic had not been collected previously, providing an open starting point for this research. The data was collected using a triangulation mixed method that was gathered simultaneously in a survey with multiple-choice and open-end questions, as well as statements. The survey was sent by SurveyPal to all employees in order to obtain information from a cross-section of the entire company. The data was collected statistically to Excel and the researcher coded manually open-end answers to Excel to enable interpretation. The research data will be utilized in training development and platform development. The results indicate that employee engagement can be influenced by training. The majority of the respondents’ value degree-based education and qualifying training, however this is not evident in creating clear career paths within Company X. The result has not been experienced meaningful as a part of career path in the Company X. Respondents placed the highest value on professional development that could be directly linked to increased career opportunities. The highest reported challenge in accessing training alongside working was in finding time. The results also show that people were unaware about the annual budget that can be used for individual training purposes. It is likely that increasing knowledge of this budget would positively influence employees to identify and complete relevant professional development, education and training opportunities that would promote improved employee performance and job satisfaction. Further research in this field will be beneficial in order for these results to be supported, and for further conclusions to be drawn.

Metsäomaisuuden arvotuksen kehittäminen Someron Säästöpankin palveluissa

Ekman Riku
2020
Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Someron Säästöpankille mahdollisuuksia tarjota metsänomistajille suunnattuja palveluita. Päätehtävänä oli kehittää metsän vakuusarvon määrittämistä lainan vakuutena. Pankilla on ollut käytössä kiinteä hehtaariarvostus, joka ei ole ottanut puuston tai maaperän arvoa huomioon. Pankin henkilökunnalle suoritettiin haastattelu, jonka perusteella päädyttiin käyttämään summa-arvomenetelmää vakuusarvon määrittämisen perusteeksi. Saatuja vakuusarvoja verrattiin kauppa-arvomenetelmällä saatuihin vakuusarvoihin. Lisäksi suoritettiin kolme eri herkkyysanalyysiä, joissa tutkittiin sitä, miten kävisi, jos puutavaran hinnat muuttuisivat prosentuaalisesti. Summa-arvolaskelmat, vertailut kauppa-arvoon ja herkkyysanalyysit suoritettiin kolmelle eri metsätilalle, jotka sijaitsivat eri puolilla Someron Säästöpankin toimialuetta. Vakuusarvon määrittämisen lisäksi tehtiin esimerkkilaskelma lainan lyhentämisestä kertalyhennyksenä puukauppojen yhteydessä. Lisäksi kehitettiin pankille palvelurunko määräaikaissäästämispalvelulle, jossa pankin asiakas alkaa tallettamaan säästötilille rahaa taimikonhoitoa varten. Koko työn runkona toimi kehittämistyöhön sopiva konstruktiivisen tutkimuksen malli, jossa luodaan vanhan tiedon pohjalta uusi konstruktio, testataan ja tunnistetaan se. Konstruktiivisen mallin rinnalla oli myös PDCA-laatuympyrä, joka on jatkuvan kehittämisen malli. Haastattelun kohdalla käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, koska tarkoitus oli avoimesti keskustella käsiteltävistä teemoista.

Kuilu Elevators Oy:n projektitapahtuman suunnittelu ja toteutus

Limatius Katja
2020
Tämän opinnäytetyön aiheena on tapahtuman suunnittelu. Tarkoituksena oli toteuttaa markkinointitapahtumasuunnitelma Kuilu Elevators Oy:lle, joka toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. Suunnitelman pohjalta toteutettiin myös itse tapahtuma. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa markkinointitapahtuma, joka tuo Kuilu Elevators Oy:lle lisää näkyvyyttä ja vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan positiivisesti. Tapahtuman oli tarkoitus olla helposti monistettavissa ja järjestettävissä myös toisiin kaupunkeihin. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, sillä siinä luotiin tapahtumasuunnitelma, jonka pohjalta järjestettiin Taloyhtiön kokonaisvaltainen esteettömyys -tapahtuma. Suunnitelmassa huomioitiin tapahtuman tavoitteet, viestintä, budjetti, kohderyhmä, palautekysely, sekä toimeksiantajan haastattelu. Tapahtuman onnistumista mitattiin mm. palautekyselyn vastauksilla ja tarjouspyyntöjen määrällä. Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tapahtuman järjestämisen suunnittelua, tapahtumaa osana markkinointia, myynnillistä viestintää, budjettia sekä kohderyhmiä. Tapahtuman toteutus oli onnistunut ja se järjestettiinkin kahtena päivänä. Tapahtumien ohjelma oli toimiva ja budjetti onnistuttiin alittamaan. Kävijätavoitteet eivät toteutuneet. Kyselyn vastausten perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä: saimme kolmen kysymyksen keskimääräiseksi arvosanaksi 4,12 (asteikolla 1-5). Toimeksiantaja oli kokonaisuudessaan tyytyväinen molempiin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun, sekä koki ne hyödylliseksi osaksi markkinointiaan. Toimeksiantaja aikoo hyödyntää tapahtumien suunnitelmaa tulevissa tapahtumissaan.

Use of information and communication technology in diabetes management : a descriptive literature review

Gurung Samjhana, Neupaney Pratima
2020
Living with chronic conditions like diabetes requires a lot of changes in one´s daily life from modifications in nutrition, medication and many more. The new emerging information and communication technologies have contributed in many ways to the management of diabetes among patients and health care providers. The aim of this study is to examine the use of ICT in diabetes self-care and management. The purpose of this thesis was to improve knowledge among diabetic patients and health professionals on ICTs interventions in the care process. The method selected to conduct this thesis was a descriptive literature review. Different articles were gathered by performing an electronic database search in PubMed, CINAHL and Google Scholar, using inclusion and exclusion criteria. The data analysis used was qualitative analysis and it was done by using thematic analysis. The codes obtained from the articles were noted, organized and developed into themes. One of the main themes that were identified after analyzing the articles was “ Benefits of ICT in diabetes management” that was further sub-categorized into “emotional and psychological benefits”, co-ordination of care” and convenient access to healthcare services”. In addition, another main theme identified was “Limitations of ICT in diabetes management” that was sub-themed into “ lack of knowledge and technical skills”, “inability to continue care” and “privacy concern”. In conclusion, it was discovered that involving the diabetic patient in self-management of their condition improves their quality of life and prevents many acute complications. The education and skills developed using various communication and technologically advanced devices in care management enhance the knowledge regarding their disease condition and measures to prevent complications. The number of increasing ICT and digital platforms in healthcare is evident to enhance health and diminish the undeniable burden of diabetes

Gamification in higher education - effects on learning outcomes

Khuat Hoang
2020
In recent years, the concept of gamification has sparked the attention of many researchers academically for its potential application in the higher education context. The term gamification was initially intended to describe the use of game designs and its elements in contexts other than the gaming industry with the aims being motivation, engagement, and improvement of user experience. Being a relatively new concept, there have been conflicting opinions regarding the impacts of gamification on higher education students’ perception toward the term as well as its effects on students learning outcomes in recent studies. This thesis aimed at exploring the effects of gamification and different game elements on higher education students’ learning outcomes. The three main goals of the study were: to determine how gamification was being used in higher education; to explore quantitatively its impacts on learning outcomes; to determine the skills and requirements needed for effective classroom gamification. With the scope limited to current higher education students, this quantitative study was carried out through an online survey method of data collection. The convenient and snowball sampling allowed the collection of 187 responses. From the results, it could be considered that although gamification was a relatively new concept, the effects it has on higher education students in terms of likelihood to study, relationship with lecturers and other peers, memory of learning contents, skills and competencies development were all positive. However, this emphasizes on the need to design an effective classroom experience. Students rated the fun and enjoyable atmosphere of the classroom to be the most effective game elements to improve learning outcomes, followed by rewards, badges and certificate despite all of these are not the elements they were most familiar with. The use of points, grades, and results was rated as the most popular element even though they were rated as one of the least effective classroom game elements. Lastly, from the perspective of an instructor, when gamifying a classroom content, skills and competencies development of the students should be the top priority, followed by the stimulation of student curiosity. Students rated classroom games that can be played without technological infrastructure to be their most preferred platform for gamification. To play classroom games or activities effectively, the need for willing participants outshines all other factors.

AKUUTISTI SAIRASTUNEEN IÄKKÄÄN ASIAKKAAN SYSTEMAATTISEN TUTKIMISEN, HEIKENTYNEEN TILAN TUNNISTAMISEN JA ARVIOIMISEN OSAAMINEN KOTIHOIDOSSA - Kyselytutkimus Loviisan kotihoitoon

Anttila Eini, Ek Emmi
2020
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa hoitohenkilöstön osaamista iäkkään asiakkaan peruselintoimintojen systemaattisessa tutkimisessa, heikentyneen tilan tunnistamisessa sekä arvioimisessa. Tavoitteena oli tuottaa työnantajalle tietoja, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa hoitohenkilöstön jatkokoulutustarpeita. Tutkimuskysymykset olivat: Miten Loviisan kotihoidon hoitohenkilöstö osaa iäkkään asiakkaan peruselintoimintojen systemaattisen tutkimisen ja Miten Loviisan kotihoidon hoitohenkilöstö osaa arvioida asiakkaan tilaa, kun asiakkaan vointi heikentyy. Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui aikaisemmista tutkimuksista sekä lähdekirjallisuudesta painottuen ikääntymismuutoksiin ja niihin syihin, joiden vuoksi iäkäs sairastuu akuutisti. Lisäksi työn teoreettinen osuus tarkastelee potilaan hoidon tarpeen arviointia ja systemaattista tutkimista kotihoidon työympäristön huomioiden. Opinnäytetyön aineisto kerättiin lähettämällä sähköinen kysely 84:lle Loviisan kaupungin kotihoidon työntekijälle. Vastauksia tuli määräajassa 27 kpl vastausprosentiksi tuli täten 32 %. Vastaukset analysoitiin käyttäen Webropol-ohjelman analysointityökaluja sekä Excel-taulukko-ohjelmaa. Hengitystien avoimuutta tutkitaan ja hengitystaajuutta mitataan vastausten mukaan harvoin, vaikkakin hengityksen työläyteen ja asiakkaan puheeseen kiinnitetään hyvin huomiota. Valtaosa tunnustelee rannepulssin aina tai usein, mutta monessa tapauksessa se jää kokonaan suorittamatta. Tulosten perusteella ABCDE-protokolla ja NEWS-pisteytys olivat kyselyyn vastanneille vieraita. Suurin osa vastaajista koki koulutuksen tarvetta sekä systemaattisessa tutkimisessa että asiakkaan tilan arvioinnissa. Vastauksien perusteella voidaan todeta, että toimintatavoissa on ristiriitaa ja paljonkin vaihtelua, jonka vuoksi olisikin tärkeää yhtenäistää toimintatapoja muun muassa koulutuksen avulla. Yhtenäiset toimintaohjeet ja -tavat auttavat hoitohenkilöä toimimaan systemaattisemmin silloin, kun asiakkaan tila heikkenee. Yhtenäiset toimintatavat, kuten ABCDE-protokollan ja NEWS-pisteytyksen käyttö, tasa-arvoistavat myös asiakkaiden hoitoa ja lisäävät potilasturvallisuutta eritoten silloin, kun asiakas on uusi ja hoitosuhde tuore.

Aikuispotilaan kivun mittaamisen ja kirjaamisen toteutuminen leikkauksen jälkeen : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Konttinen Ira, Knuutinen Julia
2020
Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, miten aikuispotilaan kivun mittaaminen ja kirjaaminen tapahtuvat leikkauksen jälkeen. Tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata kipumittareiden käyttöä kivun arvioinnissa perioperatiivisella aikuispotilaalla ja selvittää, mikä vaikuttaa leikkauspotilaan kivun mittaamisen ja kirjaamisen toteutumiseen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille kivun arvioinnista ja sen merkityksestä leikkauksen jälkeen. Opinnäytetyö tehtiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa oli mukana 8 tutkimusta. Tutkimukset analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia. Teoriaosuus käsittelee kipua yleisesti, akuuttia ja kroonistunutta kipua, kivun arviointimenetelmiä ja hoitoa. Hoitoon liittyen keskityttiin lääkehoitoon, mutta myös lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät on kuvattu lyhyesti. Lisäksi opinnäytetyössä kerrotaan kivun oikeaoppisesta kirjaamisesta. Kirjallisuuskatsauksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että leikkauksen jälkeisen kivun arviointi ja mittaaminen olivat riittämättömiä ja satunnaisesti toteutettuja. Leikkauksen jälkeisen kivun kirjaaminen oli toteutettu epäselvästi ja usein jälkikäteen. Kivun mittaamiseen vaikuttivat hoitajista, potilaista ja osastosta lähtöisin olevat seikat. Hoitajien kokeneisuus ja omat asenteet kivun mittaamista kohtaan sekä päällepäin potilaasta tehtyihin kipuarvioihin liiallinen luottaminen vaikuttivat kivun mittaamisen toteutumiseen. Osastolähtöisiä tekijöitä kivun mittaamisen ja arvioinnin huonoon toteutumiseen olivat hoitajien työmäärä/kuormittavuus ja siitä johtuva kiire ja ajan puute kipua arvioidessa sekä yhteisesti sovittujen käytänteiden puutteellisuus. Potilaiden senhetkinen fyysinen ja psyykkinen vointi, uskallus tuoda esille kipua ja vieraskielisyys vaikuttivat kivun arviointiin ja mittaamiseen. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että leikkauksen jälkeistä kipua ei usein arvioida tarpeeksi hyvin käyttäen virallisia kipumittareita, tai tämän toteutuminen vaihtelee. Lisäksi useat tutkimukset osoittivat, että postoperatiivista kivun arviointia ja kirjaamista tulisi parantaa ja kehittää edelleen.

Defining Benefits of Second Hand Clothing

Salldén Karoliina
2020
Kyseisen opinnäytetyön päämääränä on määrittää second hand -vaatteiden hyödyt kuluttajan, yhteiskunnan, ja ympäristön kannalta. Opinnäytetyön on määrä selkeyttää vaatteiden ja tekstiilien kierrätyksen tärkeys nykypäivänä, neuvoa kuinka tehdä niin, ja kuinka second hand on hyödyksi kuluttajalle ja taloudelle. Opinnäytetyö perustuu kaikenikäisten kuluttajien haastattelulle, kestävän kehityksen tutkimustyölle, ja kiertotaloudelle. Teoriaosuus sisältää informaatiota second hand -vaatteiden hyödyistä, kuin myös tekstiili- ja vaatetusalan ympäristöön liittyvistä vaikutuksista vaatteiden kiertotalouden näkökannalta. Kestävän kehityksen osiossa tutkitaan erilaisia ympäristöä säästäviä elämäntapavalintoja. Kirjoittaja käytti laadullisia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyössään. Haastatteluja, teorian taustatyötä, ja tuloksien analysointia käytettiin menetelmänä. Taustatyön suunnitelmallisuus perustui opinnäytetyön ongelmalle. Tuloksina ilmeni second hand -vaatteiden hyötyjen olevan positiivisesti huomattavia, ympäristön, yhteiskunnan, ja talouden huomioon ottaen. Vanhojen vaatteiden ja tekstiilien lahjoittaminen vähentää vaateiden joutumista kaatopaikalle, on taloudellisesti hyödyllistä, vähentää uuden tuotteen tuotantoa, ja täten pelastaa resursseja.

HCV-alueen erot ympäröiviin metsäalueisiin nähden

Hoffren Kaarlo
2020
Toukokuussa 2019 tuli voimaan muutoksia, jotka koskevat kontrolloidun puun hankintaa. Suomessa monet metsäteollisuusyritykset ovat sitoutuneita FSC:n alkuperäseurantajärjestelmään. Uusi ohje liittyy vaatimukseen, jossa kontrolloitu puu ei saa olla lähtöisin metsästä, jossa puunhankinta uhkaa korkeita suojeluarvoja (HCV). Opinnäytetyössä kartoitettiin HCV-alueiden erot alueiden ympäröivistä metsistä. Alueille tehtiin maastotarkastukset havainnointitutkimuksena. Tutkimuksesta saatuja havaintoja vertailtiin määrällisen tutkimuksen keinoin. Tarkasteltavia piirteitä olivat HCV-alueiden kuutiomäärät sekä puuston ikä. Suojeluarvoja ei pystytä huomiomaan pelkän metsävaratiedon perusteella vaan maastotarkastukset alueille ovat tärkeitä. Huomattavaa oli myös, että tutkittavista kahdeksasta alueesta vain yhdellä alueelle oli korkean suojeluarvon metsän täyttämät kriteerit.

Applications of HART-Protocol for Diagnosing Smart Instruments

Paasovaara Ville
2020
This study explores how to enhance process plants’ predictive maintenance and response time to device failures by utilizing the HART-protocol to design a method for displaying four condensed status flags recommended by NAMUR NE107. The aim is to display these status flags in real time for the plant operator and maintenance worker, instead of having to plug in a handheld HART communicator device and request the information when the device has already malfunctioned. In the beginning of the work the objective was to clarify the structure and function of HART-protocol, how HART commands work and the structural and operational layer of smart instruments. Different industrial field device communication protocols are also explained, and their use case and functions are compared to HART protocol. HART communication was tested in Siemens PCS7 environment and results were employed to create a method for displaying the device status. The result of the project is an established method of communication with HART devices using HART commands and a communication block that was coded in structured command language to fit everything in one block for convenience. The results are overall as expected before the study, and the resulting method can be used to read device status and the practice of using HART commands can be implemented to be used for different use cases.