Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Supporting Microenterprises Growth and Innovation by Regional Partnership Model

Manninen Anneli, Meristö Tarja, De Nisco Alessandro
2020
Microenterprises are mostly unable to give enough thought for their future business development and innovation. Development Companies’ task is to foster growth and development of individual enterprises. At the same time, students and teachers from the Universities of Applied Sciences (UAS) are so engaged in disciplinary content that more advanced skills for entrepreneurship may suffer. We have brought these parties together in order to study how to build a joint holistic co-creation framework. Pedagogical approach Learning by Developing (LbD) action model links learning to applied research, development projects and regional developing. Emphasis is in social interaction, knowledge and competence sharing, researching and problem solving. LbD enhances sharing knowledge, creativity and the contact network of the university with working life. In this study, three Regional Development Companies recruited 43 companies to participate training programme built by Laurea UAS. Simultaneously business field students integrating entrepreneurial competence into their programmes were engaged in the development work. All together 13 thesis and 16 development projects were carried out with enterprises. Student engagement gave microenterprises new perspective for customer and business surface evaluation in addition to entrepreneurial capabilities. The results reveal three different kind of approaches to partnership creation as well as their future development. Critical elements of the model are 1) Equality in partnerships, no sub-contractor roles; 2) Enabling synergy effects for the entrepreneurs to enable joint learning and value creation; 3) Realistic expectations from the students as stakeholding learners and; 4) Ability to meet the demands of rapidly changing environment. Our aim is to create a permanent engagement platform for matching microenterprises’ needs with regional development companies’ and university’s resources and know how. Anticipating future needs and ability to change accordingly has to be built in this model.

Päihdetyön onnistunut yhdistäminen lastensuojelutyöhön: Lastensuojeluyksikössä tehtävän päihdetyön mahdollisuudet ja haasteet

Lustig Anna
2020
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lastensuojelulaitoksessa tehtävän päihdetyön mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimuksella haluttiin selvittää yhteisöhoitoa hyödyntävän lastensuojelulaitoksen työntekijöiden näkökulmia siitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia alaikäinen asiakasryhmä ja ympäristö asettaa päihdetyön näkökulmasta, sekä mitä työntekijät kehittäisivät työssä. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin nuoruutta ikävaiheena, päihderiippuvuutta, lastensuojelutyötä sekä yhteisöhoitoa. Lisäksi tarkasteltiin päihteiden käytön tilannetta Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä sijaishuoltolaitoksen työntekijää avoimilla kysymyksillä lomakekyselyn muodossa. Vastaukset analysoitiin teemoittelulla. Tuloksista käy ilmi, että lastensuojelulaitoksessa tehtävä päihdetyö on haastavaa eikä lastensuojelulaki aina tue päihdetyötä riittävästi. Työntekijät kokevat, että heillä on niukasti valtaa tehdä nuoren kuntoutuksen kannalta tärkeitä päätöksiä. Nuorten asiakkaiden yhteisön joukkopaine toimii kuntoutukselle epäsuotuisasti silloin, kun nuoret ruokkivat toistensa häiriökäyttäytymistä. Yhteisön paine toimii myös hyvässä, jolloin nuoret tukevat toisiaan kuntoutusprosessissa. Asiakasryhmän ikä ja sijaishuoltolaitokseen sijoittaminen nähtiin mahdollisuutena aikaiseen välituloon päihteiden käytön suhteen. Nuoret ovat otollisessa iässä oppimaan uutta ja ongelmallinen päihdekierre voidaan katkaista vielä ennen täysi-ikäiseksi tuloa.

"Lapsen näköistä hommaa" : Varhaiskasvattajien kokemuksia ja näkemyksiä lapsien osallisuuden toteutumisesta päiväkoti Hiirenkorvassa.

Tervonen Henna
2020
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, miten lapsien osallisuus toteutuu varhaiskasvattajien kokemuksista. Lisäksi tarkoituksena oli saada aineistoa tuottamaan päiväkodin henkilökunnalle tietoa lapsien osallisuuden toteutumiseen liittyvistä ajatuksista. Tein opinnäytetyöni yhteistyössä päiväkoti Hiirenkorvan kanssa. Opinnäytetyöni tutkimuksellinen lähestymistapa oli kvalitatiivinen eli laadullinen ja tutkimus toteutettiin haastattelemalla Hiirenkorvan varhaiskasvattajia. Tutkimustehtävänä oli selvittää lapsien osallisuuden toteutuminen Hiirenkorvan varhaiskasvatuksessa ja tavoitteena oli tuottaa päiväkodille sekä sen työntekijöille tietoa lapsien osallisuuden toteutumisesta. Lapsien osallisuus on ajankohtainen aihe, sillä sitä käsitellään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja painotetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Lisäksi aiheen valintaan vaikutti oma mielenkiintoni lapsien osallisuutta kohtaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös lisätä omaa tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista aiheeseen. Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla Hiirenkorvan varhaiskasvattajia. Päiväkodissa toimii kaksi osastoa, Touhula (3-5-vuotiaat) ja Muksula (0-3-vuotiaat), ja haastattelin molempien osastojen varhaiskasvattajia. Haastattelut toteutettiin vapaaehtoisina yksilöhaastatteluina. Ennen haastattelua allekirjoitettiin kirjalliset suostumukset haastatteluun. Haastattelusta oli myös oikeus kieltäytyä. Haastatteluihin osallistui yhdeksän varhaiskasvattajaa. Haastatteluissa käsiteltiin osallisuuteen liittyviä ennakkoon valittuja teemoja, joista informoitiin varhaiskasvattajia etukäteen. Opinnäytetyöni tuotti monipuolista tietoa varhaiskasvattajien kokemuksista ja näkemyksistä lapsien osallisuuden toteutumisesta päiväkodissa. Haastattelujen tuottamasta aineistosta kävi ilmi, että lapsien osallisuus näkyy päiväkodin arjessa, mutta osallisuutta toivottiin arkeen enemmän.

Diabeettisen alaraajahaavan ehkäisy- kirjallinen ohje

Peltola Salla, Tammela Aapo
2020
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohje diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisystä diabeetikoille. Opinnäytetyön kohderyhmänä oli Rauman alueella diabetesta sairastavat tai juuri diabetekseen sairastuneet terveydenhuollon asiakkaat, jotka tarvitsevat/kokevat tarvitsevansa ohjausta ja tietoa diabeteksen alaraajahaavojen ehkäisystä. Opinnäytetyön tavoitteena oli diabetesta sairastavien tietotaidon lisääntyminen koskien diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisyä. Opinnäytetyössä tuotettiin kirjallinen ohje diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisystä. Opinnäytetyö sekä kirjallinen ohje koottiin useita lähteitä käyttäen. Lähteitä oli suomen- sekä englanninkieliset kirjat, tutkimukset sekä artikkelit. Opinnäytetyön lähdemateriaalina käytettiin myös käypä hoito -suosituksia. Kirjallinen ohje käsitteli pääosin diabeettista alaraajahaavaa, diabeettisen alaraajahaavan ehkäisyä sekä jalkojen omahoitoa. Kirjallinen ohje pohjustettiin lyhyellä diabetes osiolla. Kirjallisessa ohjeessa käytettiin tekstin havainnollistamiseksi kaavioita sekä kuvia. Kirjallisen ohjeen otsikointi sekä teoriaosuus oli yhdenmukaista opinnäytetyön otsikoinnin ja teoriaosuuden kanssa. Kirjallinen ohje toimitettiin tilaajalle sähköisessä muodossa. Kirjallinen ohje tehtiin Piktochart- ohjelmalla, jotta sen voisi tulostaa helposti asiakkaille. Kirjallinen ohje sisältää tekstiä, kuvia sekä kaavioita. Kirjallisesta ohjeesta saatu palaute oli positiivista. Palautteen mukaan kirjallinen ohje on sovellettavissa työelämään. Palautteesta ilmeni myös, että kirjallisesta ohjeesta löytyi kaikki oleellinen tieto. Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin opinnäytetyöprosessin aikana. Kirjallista ohjetta tukemaan voisi järjestää esimerkiksi teemapäiviä diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisystä. Teemapäivänä jalkaterapeutit ja diabeteshoitajat voisivat käydä diabeetikoiden kanssa tarkemmin läpi diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisyä. Teemapäivinä diabeetikoilla olisi parempi mahdollisuus kysyä lisätietoa diabeteksesta ja alaraajahaavoista sekä niiden ehkäisystä. Teemapäivinä diabeetikot voisivat keskustella muiden diabeetikoiden kanssa ja sen seurauksena saada vertaistukea.

The success of SME's in the global value chain

Toth Zoltan
2020
This paper studies what the prerequisites are for small- and medium-sized companies to run a successful business as a part of the global supply chain. The study concentrates on specific small- and medium-sized manufacturing enterprises because they represent a very significant part of the global economy. The thesis states that European companies can also be competitive in the fractionalized subcontracting field, where Asian companies dominate. First, the study concentrates on the formation of the global value chain. This is explored by examining the three unbundling steps in trade that have led to today’s global market. It very specifically examines how evolving technology has helped overcome constraints. The research then introduces some industry specific indicators that are used to measure a company’s overall performance in quality, cost and lead time. These performance indicators are generally used by industry procurement decision makers to make purchase agreements. These indicators are used in the two interviews. Two companies in the same industry with different backgrounds are interviewed to gain knowledge about their comparative advantages using the performance indicators. The research concludes that the manufacturing companies are most successful in competing with Asian competitors when the desired performance indicators are achieved. Both interviewed companies manage to have some of these comparative advantages.

Futural ERP V12-pohjaisen liiketoimintasimulaation kehitys

Heinola Santeri
2020
Työn tavoitteena oli luoda Futural ERP v12-pohjainen liiketoimintasimulaatio, jossa osallistujat tai osallistujatiimit pystyvät harjoittelemaan liiketoiminnan perustoimintoja sekä ERP-järjestelmän käyttöä. Järjestelmään ei luoda uusia ominaisuuksia, mutta olemassa olevia hyödynnetään. Opinnäytetyön on tarkoitus olla hyödyksi Tawastan asiakkaille, oppilaitoksille sekä ihmisille, jotka haluavat opettaa tai oppia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä. Opinnäytetyössä tutustuttiin Odooseen ja Futural Erp V12:sta, sekä pinnallisesti muihin ERP-pohjaisiin liiketoimintasimulaatioihin. Tämä avasi miten samankaltaisia nämä ympäristöt ovat, mikä taas auttoi huomaanaan niiden väliset erot. Eri ympäristöissä esiintyvät yhtenevät ominaisuudet olivat yleensä hyväksi todettavia, ja niitä yritettiin hyödyntää ja toteuttaa tässä projektissa. Odoo on ehdottomasti helpoiten suositeltava ERP-ympäristö kiitos sen avoimen lähdekoodin ja maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan. Liiketoimintasimulaatioiden lisäksi työ sisältää olennaista tietoa erilaisista oppiteorioista kuten Kokemuksellinen ja Osaamispoerustainen oppiminen, ja miten ne tulevat esille liiketoimintajärjestelmässä jota sovelletaan opetukseen. Tietoa Odoon käyttöön saatiin myös Tawastalta. Työtä varten annettiin materiaaleja jotka auttoivat oppimaan kyseisen järjestelmän käyttöä. Sen lisäksi Odoo on hyvin dokumentoitu internetissä. Teoreettista osuutta varten kaikki tieto on etsitty netistä, joko verkkosivuilta tai erilaisista aiheeseen liittyvistä julkaisuista.

Kehittyminen aloittelevana palkanlaskijana

Tamminen Anna
2020
Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilökohtaista kehittymistä aloittelevasta palkanlaskijasta mahdollisimman itsenäiseksi palkanlaskijaksi seuranta-ajalla 26.03 – 07.06.2020. Opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamallisena. Työpaikkana on Azets Insight Oy, jossa viiden kuukauden mittainen työharjoittelu suoritetaan palkkahallinnon työtehtävissä pääosin pienten asiakasyritysten parissa. Aiempaa työkokemusta palkanlaskennasta ei ole, joten työtehtävään perehdytetään. Azets Insight Oy on taloushallinnon, HR- ja palkanlaskennan palveluiden sekä ohjelmistojen tarjoaja, jolla on yli 22 000 yritysasiakasta. Ammatillisen kehittymisen päätavoite on tulla mahdollisimman itsenäiseksi palkanlaskijaksi seuranta-ajalla. Muita ammatillisen kehittymisen tavoitteita ovat palkanlaskentaprosessin hallinta, tietoteknisen osaamisen kehittyminen palkanlaskennassa sekä tietojenkäsittelytaitojen kehittyminen palkanlaskijan roolissa. Seuranta-ajan alussa noin 90% työpäivästä kului perehdytyksessä ja koulutuksessa, kun taas seuranta-ajan lopussa noin 90% työpäivästä kului itsenäisesti tehdystä asiakaslaskutettavasta palkanlaskentatyöstä. Näin ollen voi todeta, että kehittyminen itsenäiseksi palkanlaskijaksi onnistui. Palkanlaskentaprosessin hallinta ja tietotekninen osaaminen kehittyivät niin, että palkanlaskennan eri työvaiheet opittiin hallitsemaan teoreettisesti sekä suorittamaan teknisesti. Tiedonhaku laista ja työehtosopimuksista soveltaen saatua tietoa palkanlaskentaan sekä datan muokkaus palkkamateriaalista palkanlaskentaohjelmaan kasvattivat puolestaan tietojenkäsittelytaitoja. Harjoittelu oli määrä aloittaa Helsingin toimistolla, mutta koronapandemiatilanteen vuoksi koko toimisto oli suljettu. Vallitsevat ennalta arvaamattomat olosuhteet antavat sekä opinnäytetyölle että itse harjoittelulle uudenlaisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen näkökulman, kun koko harjoittelu suoritettiin täysin etäperehdytyksessä.

Product Ownerista Scrum Masteriksi - asiantuntijatyö vakuutusyhtiön verkkokaupassa

Anttila Kalle
2020
Product Ownerista Scrum Masteriksi - asiantuntijatyö vakuutusyhtiön verkkokaupassa on päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, jossa seurataan asiantuntijan päivittäistä työtä vakuutusyhtiön verkkokaupasta vastaavassa tiimissä organisaatiomuutoksen aikana ajalla 9.3.-22.5.2020. Opinnäytetyö alkaa johdannolla ja lähtötilanteen kuvauksella, joissa käsitellään asiantuntijan työtehtäviä, tietoperustaa, osaamista sekä keskeisimpiä sidosryhmiä seurantajakson alkaessa. Lähtötilanteen kuvaus sisältää myös oman osaamisen ja kehittymisen analyysin. Seuranta-ajanjakson alkaessa asiantuntijan keskeisimmät kehityskohteet ovat priorisointi ja ajankäytön hallinta. Johdannon ja lähtötilanteen kuvauksen jälkeen opinnäytetyö sisältää viikoittaiset seurantajaksot, joissa käydään päiväkohtaisesti tarkemmin läpi, mitä asiantuntijan työ pitää sisällään. Jokaisen viikon päättävissä viikkoanalyyseissä keskitytään tarkemmin siihen, mitä viikon aikana opittiin, miten niissä onnistuttiin ja missä voitaisiin kehittyä. Analyyseissä omaa työtä peilataan myös teoriaan. Seurantaviikkojen aikana asiantuntijan rooli organisaatiossa muuttui organisaatiomuutoksen myötä ja hänet koulutettiin uuteen tehtävään. Opinnäytetyö päättyy pohdintoihin ja päätelmiin, joissa verrataan lähtötilanteen kuvausta tilanteeseen seurantajakson päätyttyä, sekä tarkastellaan kehittymistä ja muutosta. Asiantuntijan rooli tiimissä muuttui enemmän kohti palvelevaa johtajuutta ja hänen mukaansa uusi rooli sopii hänen luonteelleen edellistä roolia paremmin.

Tuoterakenteen hyödyntäminen materiaalihankintojen ennustamisessa : case Sandvik Mining and Construction Oy Breakers Lahti

Rämä Jarmo
2020
Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa materiaalitarpeiden ennustettavuutta toimittajille. Työssä tutkittiin ennusteissa tarvittavien, terästoimittajilta hankittavien materiaalien, tuotetietojen kehittämistä ja hyödyntämistä. Opinnäytetyö tehtiin Lahdessa sijaitsevalle Sandvik Mining and Construction Oy Breakers:lle. Tuotetiedon hallinta muodostaa teoriaosuuden keskeisen sisällön. Erityisesti keskitytään tuotetiedon hallinnan kahteen pääalueeseen, nimikkeiden ja tuoterakenteiden hallintaan. Teoriatutkimukseen pohjautuen yrityksen toimintatapoja tutkimalla ja havainnoimalla luodaan pohja toimintamallille, jolla ennusteissa tarvittava tieto on helpommin ja nopeammin järjestelmästä saatavilla. Työssä huomioitiin yrityksen toimintamallit, jotta muutosprosessi muodostuisi mahdollisimman pieneksi. Työssä osoitetaan, että tuotetietoa lisäämällä ja tuoterakenteita muokkaamalla ja hyödyntämällä ennusteiden laadinta on mahdollista perustaa nykyistä paremmin järjestelmästä saatavaan tietoon. Ennusteiden lisäksi tutkittua toimintamallia on mahdollisuus soveltaa pienin lisäyksin myös tuotannon tarpeisiin.

Android-luokkakirjasto EMG-mittalaitteiden hallintaan

Pirskanen Mira
2020
Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Android-luokkakirjasto elektromyografiaa hyödyntävien MCell-mittalaitteiden yhdistämiseen, hallinnointiin ja mittadatan käsittelyyn. Lisäksi toteutukseen kuului testisovellus luokkakirjaston testaamista varten. Työn toimeksiantaja on älyvaateteknologiaan erikoistunut Myontec Oy. Tavoitteena oli luoda luokkakirjasto, jonka avulla voidaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti etsiä ja yhdistää MCell-mittalaitteita Bluetooth Low Energy-tekniikalla, aloittaa ja lopettaa mittauksia sekä hallinnoida mittalaitteelta tule-vaa dataa. Sekä luokkakirjasto että testisovellus toteutettiin Java-ohjelmointikielellä ja kehitysympäristöksi valittiin Android Studio. Toteutusta dokumentoitiin Javadoc-työkalua hyödyntäen, jotta ulkopuolisenkin tahon olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista ottaa kirjasto ja sen ominaisuudet käyttöön omassa sovelluksessaan. Lopputuloksena saatiin luokkakirjasto AAR-tiedostona, Javadoc-dokumentaatio pakattuna kansiona ja lisäksi lyhyt käytön ohjeistus PDF-muodossa. Ohjeistuksen havainnollistamiseen hyödynnettiin osia testisovelluksen lähdekoodista.

Opi Oppimaan- harjoitusmateriaali Vamos Helsingin ryhmävalmennuksen tueksi

Salovuori Hanna
2020
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Vamos Helsingin ryhmävalmennuksen käyttöön nuorten oppimaan oppimisen taitoja vahvistavaa materiaalia. Opinnäytetyö toteutettiin keväällä 2020 yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja sen Vamos Helsingin Kuortaneenkadun yksikön kanssa. Työn kautta pyrittiin paitsi luomaan valmentajille käyttökelpoinen materiaali ryhmävalmennuksen tueksi sekä vastaamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen edistää nuorten ja nuorten aikuisten oppimaan oppimisen taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän työelämässä toimimiseen. Opinnäytetyöprosessi alkoi tutkimusluvan hankinnalla Helsingin Diakonissalaitoksen eettiseltä toimikunnalta. Itse harjoitusmateriaali kehitettiin yhteistyössä tulevien käyttäjien eli ryhmävalmentajien kanssa. Aluksi haastateltiin kahta valmentajaa, joiden kommenttien pohjalta ja niille suoritetun sisällönanalyysin kautta hahmoteltiin materiaalin ensimmäinen versio. Tässä yhteydessä hyödynnettiin myös lähdekirjallisuutta suunnittelun tukena. Materiaalissa yhdisteltiin teoriatietoa keskustelu- ja monistettaviin kynätehtäviin sekä koottiin yhteen Internetissä jo olemassa olevia harjoituksia ja videoita. Seuraavaksi kaikille ryhmävalmentajille lähetettiin sähköinen Google Forms-kyselylomake, joka sisälsi sekä likert-asteikollisia väittämiä että avoimia kohtia. Kommenttien ja niistä tehdyn sisällönanalyysin jälkeen materiaali viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa, josta lähetettiin valmentajille sekä tulostettava PDF-versio että muokkauslinkki. Näin varmistettiin materiaalin ajantasaisuus myös jatkossa, kun käyttäjät voivat muokata kokonaisuutta tarpeitaan vastaavaksi. Valmentajien palautteen perusteella materiaalin voi sanoa palvelen tarkoitustaan, erityisesti muokkausten jälkeen. Kyselylomakkeeseen vastanneet valmentajat kokivat voivansa käyttää materiaalia soveltuvin osin työssään ja sen sisältävän monipuolisesti erilaisia harjoituksia nuorten oppimaan oppimisen taitojen tukemiseksi.

Tunneälyn merkitys assistenttityössä

Ruumensaari Heidi
2020
Tunneäly on yksi älykkyyden muodoista, jota on tutkittu vielä varsin vähän, mutta siitä puhutaan nykypäivänä enemmän kuin aiemmin. Tunneäly tarkoittaa kykyä havaita omia sekä toisten ihmisten tunteita, ymmärtää niitä sekä kykyä hallita omia tunteita ja tunnereaktioita. Tunneäly koostuu sekä henkilökohtaisista että sosiaalisista tunnetaidoista, joita molempia tarvitaan työssä menestymiseen. Asiantuntija ovat arvioineet, että tunneäly sekä erilaiset tunnetaidot ovat halutuimpien taitojen joukossa tulevaisuuden työelämässä. Tekniset taidot eivät enää, vaan tarvitaan myös tunne- ja tiimityötaitoja. Tunteet vaikuttavat myös työelämässä, sillä olemme työpaikoilla kokonaisina ihmisinä. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten assistentit hyödyntävät tunneälyä omassa työssään, mikä sen merkitys heille heidän työssään on sekä millaisia tunnetaitoja assistentit tarvitsevat monipuolisessa työssään ja voiko tunneälystä olla myös jotain haittaa assistentin työssä. Tutkimuksen tietoperustassa käydään läpi tunneäly, erilaiset tunnetaidot sekä tunneälyyn läheisesti liittyvät käsitteet kuten empatia ja myötätunto. Kolmannessa luvussa käsitellään assistenttityötä sekä millaisia taitoja sekä osaamista assistentin työssä nykyaikana vaaditaan. Empiirisessä osiossa esitellään haastattelututkimukseen osallistuneet assistentit sekä käydään läpi haastattelujen avulla saadut tulokset. Lopuksi käydään läpi prosessin arviointi, johtopäätökset sekä kehittämis- ja jatkoehdotukset. Tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena kesän 2020 aikana ja se on viimeistelty syyskuun alussa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, joka on jaettu kolmeen eri teemaan: tunneäly assistenttityössä, henkilökohtaiset tunnetaidot ja sosiaaliset tunnetaidot. Raamit teemoille luotiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Haastateltavina toimi viisi erilaisissa assistenttitehtävissä työskentelevää henkilöä, jotka löytyivät tutkijan omien verkostojen kautta sosiaalisen media avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että assistentit hyödyntävät tunneälyä työssään yllättävänkin paljon ja erilaiset tunnetaidot ovat heidän työssään menestymisen kannalta oleellisia. Tärkeimmiksi tunnetaidoiksi assistentit mainitsivat omien tunteiden hallinnan sekä empatian, jota osoitettiin erityisesti kollegoita kohtaan. Vaikeimmiksi tilanteiksi tunteiden hallinnan kannalta koettiin mm. työpaikan konfliktitilanteet, tiimityö hankalana pidetyn henkilön kanssa ja epäoikeudenmukainen kohtelu. Assistentit toivoivat, että tunnetaitojen kehittämiseen panostettaisiin työpaikoilla, sillä tunnetaitojen katsottiin olevan merkittävässä roolissa assistentin työssä ja auttavan työssä suoriutumisessa.

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Suomussalmella

Järviluoma Jari
2020
Selvityksen tavoitteena on arvioida Suomussalmen matkailun välitön matkailutulo, välitön matkailutyöllisyys, välitön palkkatulo ja välitön palkkaverotulo matkailutoimialoittain ja yhteensä vuonna 2018. Selvityksessä hyödynnetään Pekka Kauppilan kehittämää tutkimusmenetelmää, jossa matkailun aluetalousvaikutuksia arvioidaan paikallisilta matkailutoimialojen yrittäjiltä kerättävän haastatteluaineiston sekä Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton vuosittain päivittämien tilastoaineistojen pohjalta. Selvityksen mukaan vuonna 2018 Suomussalmen välitön matkailutulo oli ilman arvonlisäveroa 15,5 miljoonaa euroa. Välittömästä matkailutulosta 60 prosenttia syntyi vähittäiskaupan myynnistä ja 29 prosenttia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Vuonna 2018 Suomussalmen välitön matkailutyöllisyys oli laskennallisesti 71 henkilötyövuotta, josta puolet kertyi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta ja 37 prosenttia vähittäiskaupasta. Matkailun synnyttämä välitön palkkatulo oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja sen aikaansaama välitön palkkaverotulo 279 000 euroa. Selvitys toteutettiin osana Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n koordinoimaa Gateway to Land of National Parks -hanketta.

Viestintä perhekeskus kehittämisen tukena

Illi-Lampio Mirva
2020
Opinnäytetyössä kuvataan perhekeskuksen kehittämistä viestinnän keinoin. Perhekeskus kehittämisen tueksi kehitetään viestintäsuunnitelma. Suunnitelman avulla tuetaan vaikuttavaa viestintää ja perhekeskus toimintamallin käyttöönottoa maakuntaan. Perhekeskus tuottaa lapsiperheille varhaisen tuen palveluita ja kokoaa jo olemassa olevia palveluita helpommin saataville. Perhekeskus on toisaalta kuvaus ja koonti lapsiperhepalveluista. Perhekeskus on verkostomainen työtapa toteuttaa varhaisen tuen palveluita 212 000 asukkaan maakunnassa. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisia toimintatutkimuksen elementtejä noudattaen, yhdistämällä teoria, tutkimus ja käytäntö. Tutkimuksessa toteutettiin kysely perhekeskustoimijoille. Tutkimusaineistona käytettiin Lape-muutosohjelman (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) aikana kerättyä asiakasaineistoa liittyen uusien palveluiden kehittämiseen. Toimintatutkimuksessa kehittäminen toteutettiin yhteiskehittämisen periaatteella. Keskeisintä tuloksien tarkastelussa oli se, että viestinnällä vaikuttaminen perhekeskus kehittämisessä on tärkeää. Viestinnällä on suuri rooli asenne- ja kulttuurimuutoksen aikaansaamisessa. Viestintä kuuluu kaikille perhekeskustoimijoille ja sen edistäminen omalla toimialueella on esimies ja johtamistyön tehtävä. Tuloksista voidaan myös todeta tärkeitä seikkoja kuten dialogisuuden merkitys ja sen ylläpitäminen arkityössä ja tiedon jakaminen työntekijöille. Viestintäsuunnitelma on tukemassa perhekeskuskehittämistä ja se on otettu käyttöön toimijoiden arkityöhön tukemaan viestinnän toteutumista. Viestinnästä vastuut on sovittu toimijoiden kesken ja viestintään on kehitetty uusia viestintäkanavia suunnitelmallisesti.

UHF RFID -teknologia Foodhub-noutopisteen tuoteseurannassa

Pylkkänen Sakari
2020
Passiivinen UHF RFID -tekniikka tarjoaa monia etuja muihin automaattisen tunnistuksen tekniikoihin verrattuna, kuten pitkä tunnistusetäisyys, useiden tunnisteiden lähes reaaliaikainen luenta sekä tunnisteen edullinen hinta ja pieni koko. UHF-taajuus ja pitkä lukuetäisyys tekevät kuitenkin tunnisteista herkkiä ympäristön vaikutukselle, ja etenkin tietyt materiaalit voivat aiheuttaa lukuhäiriöitä UHF RFID -sovelluksessa. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin UHF RFID -teknologian tuomia mahdollisuuksia tuoteseurannassa sekä toteutettiin UHF RFID-tekniikkaan perustuva tuoteseurantajärjestelmä Uudenmaan ruuan Foodhub-noutopisteessä. Tuotteisiin liimattavien RFID-tunnisteiden lukuvarmuutta testattiin noutopisteen tuoteseurantajärjestelmällä sekä mittauksin että käytännössä tuotteen rekisteröinnin, toimituksen ja noudon kautta. Testit osoittivat, että RFID-tarroitetut tuotteet voidaan tunnistaa tässä sovelluksessa luotettavasti, jos järjestelmän toteutuksessa huomioidaan tunnistusalueella olevien materiaalien fysikaalisten ominaisuuksien vaikutus sekä RFID-lukijan ja -tunnisteen tekniset rajoitteet. Kuten aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, tässä projektissa vahvistettiin, että tuotteiden RFID-tarroituksessa on huomioitava erityisesti neste- ja metallituotteiden negatiivinen vaikutus lukuetäisyyteen. Lisäksi uusille tuotteille tulisi kokeellisesti määrittää tuotteiden ominaisuuksien vaikutus lukuetäisyyteen, jotta kaikki tuotteet saataisiin tunnistettua luotettavasti. RFID-tekniikan hyödyntämisellä voidaan säästää monia työvaiheita ja vähentää virheiden määrää, kun tietoja ei tarvitse tallentaa manuaalisesti tietojärjestelmiin. Lisäksi tuotteiden tunnistus ja seuranta helpottuvat, mikä vähentää virheellisen toimituksen mahdollisuutta. RFID-järjestelmä mahdollistaa tuoteseurannan automatisoinnin lisäksi monien lisäsovellusten ja -palveluiden toteuttamisen, kuten vuorokauden ympäri auki olevat itsepalvelukaupat. Insinöörityön kaltaisten hankkeiden kautta RFID-teknologiaa opitaan hyödyntämään entistä monipuolisemmin uusissa sovelluskohteissa, ja RFID-teknologian tarjoamat edut saadaan laajempaan käyttöön yritysten tuoteseurannassa.

Intensiivivalvonnassa olevan potilaan hoitotyö päivystysosastolla (POS)

Försti Sara, Laine Roosa
2020
Opinnäyteyön aiheena oli intensiivivalvonnassa olevan potilaan hoitotyö päivystysosastolla (POS). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää intensiivivalvonnan kohdentumista oikeille potilasryhmille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää intensiivivalvontapotilaiden hoitotyötä päivystysosastolla. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietoa hoitohenkilökunnan keskuudessa intensiivivalvontapotilaiden hoidosta. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: Minkälaisia kriteerejä intensiivivalvontahoitoon päätyvällä potilaalla tulisi olla? Miten potilaiden tulisi kohdentua intensiivivalvonnan potilaspaikoille? Tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen, sisältäen kuitenkin myös kvalitatiivisia piirteitä. Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Opinnäytetyön yhteistyöorganisaatio oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja kohderyhmä Seinäjoen keskussairaalan päivystysosaston hoitohenkilökunta. Aineisto analysoitiin Webropol-kyselytyökalun raportointimenetelmällä ja avointen kysymysten osalta sisällön teemoittelun avulla. Opinnäytetyön tuloksena havaittiin, että intensiivivalvontahoitoon otettavat potilaat tulisi selkeästi rajata. Intensiivivalvontaan tulisi ottaa akuuttia seurantaa ja valvontaa tarvitsevat potilaat, mutta etenkin iäkkäiden, levottomien ja tehohoitoa vaativien potilaiden sijoituspaikkaa tulisi harkita tarkemmin. Tuloksissa nousivat esille myös päivystysosaston hoitajien koulutustarpeet.

Perinteisen linjasaneerauksen huoneistokohtaisen läpimenoajan lyhentäminen elementtirakenteisissa kerrostaloissa

Ervasti Elli-Maija
2020
Opinnäytetyö tehtiin NCC Suomi Oy:n korjausrakentamisen toimialalle, joka toteuttaa perinteisiä linjasaneerauksia taloyhtiöille. Yritys on suorittanut 2010-luvulla kymmeniä linjasaneerauksia ja peruskorjauksia, joista jokainen on ollut toteutuksesta vastanneelle tuotanto-organisaatiolle erilainen kohteen sijainnin, korjausasteen, työsisällön, urakkamuodon ja tilaajan suhteen. Opinnäytetyötäni varten haastatelluilla toimihenkilöillä on vankka kokemus edellä mainittujen kohteiden saneeraamisesta ja erilaisten elementtirakenteisten kerrostalojen linjasaneerausten suorittamisesta. Huoneistokohtaisen läpimenoajan ja asukkaalle aiheutetun asumishaitan minimoiminen ovat nousseet taloyhtiöiden yhdeksi tärkeimmistä valintakriteereistä linjasaneerauksen urakoitsijavalintaa tehtäessä rakennuskustannusten lisäksi. Mediassa esitetyt artikkelit kahden viikon putkiremontista ovat saaneet rakennusliikkeet pohtimaan keinoja yleisesti esitetyn kolmen kuukauden läpimenoajan lyhentämiseksi. Viime vuosikymmenen loppupuolella tiukentuneen kilpailutilanteen takia NCC Suomi Oy:n päätti selvittää keinoja vastata taloyhtiöiden vaatimuksiin aikataulujen tehostamiseksi kuuntelemalla henkilöstön ehdotuksia toimintaa ohjaavista toimenpiteistä. Työn tavoitteena oli tunnistaa linjasaneeraushankkeessa tekijät, jotka oleellisesti vaikuttavat asuntokohtaiseen tuotantoaikatauluun vaarantamatta työn laatua. Näitä tekijöitä selvitettiin haastattelemalla perinteisissä linjasaneeraushankkeissa toimineita toimihenkilöitä, joilla jokaisella oli erilaisen asemansa ja kokemuksensa perusteella näkemyksiä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tähän opinnäytetyöhön on haastattelujen perusteella kerätty yhteen ne toimenpiteet, jotka tuotanto-organisaation tulee huomioida ennen urakkasopimuksen tekemistä ja rakennushankkeen aikana varmistaakseen aikataulussa pysymiseen sekä vaihtoehtoisia reitti- ja materiaaliratkaisuja, joilla itse rakennusaikaa on mahdollista lyhentää tilaajan niin halutessa. Työn lopussa on esitetty vuonna 2014 linjasaneeratun taloyhtiön toteutunut huoneistokohtainen aikataulu ja samaan kohteeseen laadittu aikataulu vaihtoehtoisilla rakenne- ja materiaaliratkaisuilla, jossa työjärjestyksen muutoksilla ja resursoinnilla voidaan huoneistokohtaista aikataulua lyhentää puolella ja koko rapun valmistumisaikatauluakin yli kolmanneksella alkuperäisestä aiheuttaen näin pienemmän asumishaitan asukkaille.

Tiimityö ja työssäjaksaminen perioperatiivisessa yksikössä

Siren Suvilotta, Turunen Nea
2020
Tämä opinnäytetyö on Metropolian ja HUS-operatiivisen hoitotyön yhteistyöhanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, mitkä asiat tiimityössä vaikuttavat tiimityöntekijän työssäjaksamiseen, ja mitkä ovat työssäjaksamisen edistävät ja estävät tekijät perioperatiivisessa työyhteisössä. Tavoitteena on tuottaa tietoa perioperatiivisen tiimityön edistämiseen aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa haettiin Cinahl-, Ovid Medline- ja Pubmed-tietokannoista. Tietokannoista löytyi yhteensä 11 alkuperäistutkimusta, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä ovat ”Mitkä asiat tiimityössä vaikuttavat tiimityöntekijän työssäjaksamiseen?” ja ”Mitkä ovat työssäjaksamisen edistävät ja estävät tekijät?”. Sisällönanalyysin jälkeen aineistosta nousi kahdeksan yläluokkaa kysymykseen ”Mitkä asiat tiimityössä vaikuttavat tiimityöntekijän työssäjaksamiseen?”. Nämä yläluokat ovat johtajien merkitys työtyytyväisyyteen, tiimityön tärkeys, tiimin ilmapiirin vaikutus, jaetut päämäärät, vuorovaikutus, ihmissuhteet, arvostus ja tuki. Työssäjaksamisen edistävien tekijöiden viisi yläluokkaa ovat: johtajien rooli työtyytyväisyyteen, työolosuhteet, autonomia, vuorovaikutus ja arvostus. Työssäjaksamisen estävien tekijöiden kolme yläluokkaa ovat: esimiehen ja kollegojen vaikutus työtyytyväisyyteen, palkka ja työolosuhteet. Tuloksista nousi tärkeiksi komponenteiksi esimies ja työyhteisön sisäiset ystävyyssuhteet, jotka vaikuttavat suuresti työntekijän työssäjaksamiseen. Kehitettävää on muun muassa palkassa ja tiimin sisäisessä vuorovaikutuksessa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää niin perioperatiivisissa yksiköissä, kuin muissakin hoitotyön yksiköissä ja työyhteisöissä. Opinnäytetyötä voidaan myös käyttää Metropolia Ammattikorkeakoulun oppimateriaalina terveysalan opiskelijoille. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä lisätä ammattikorkeakouluihin sairaanhoitajien koulutusohjelmaan opintojakso, jossa käydään läpi tiimityötä ja työssäjaksamista.

Die Veränderung des Geschäftsmodells und der strategischen Ausrichtung durch den Einfluss von Open Banking

Ebbing Timo
2020
The content of the thesis is to examine the effects of Open Banking on the business models of banks. The current state of research has been established by a thorough literature review. In the further course of the work, material for empirical evaluation was obtained by conducting various interviews with reputable experts and specialists. This collected material was analysed and evaluated by qualitative content analysis.

Korjausrakentamisen konsulttitoimiston projektipäällikön työkalut

Ruusunen Jouko
2020
Korjauspartnerit Oy on erikoistunut korjausrakentamiseen sen jokaisella osa alueella ja tässä tutkielmassa käsitellään projektipäällikön työn haasteita. Korjausrakentamiseen erikoistuneen konsulttitoimiston projektipäällikön työ on hyvin monisäikeistä ja muuttuvia tekijöitä on ihmisistä johtuen useita. Näiden muuttujien ja työhön liittyvien haasteiden tunnistaminen on välttämätöntä nykypäiväisen kiristyvän kilpailun takia. Tunnistamalla haasteet niihin voidaan luoda työkaluja, joiden avulla työn suorittaminen on vaivattomampaa. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa olemassa olevat haasteet ja luoda työkaluja projektipäällikön ja projekteissa mukana olevien apuvälineeksi. Tarkoituksena on helpottaa projektiryhmän työskentelyä. Tutkimusvaiheessa on hyödynnetty olemassa olevaa kirjallista materiaalia ja niin sanottua hiljaista tietoa, joka löytyy kokeneilta projektipäälliköiltä. Työn aikana seurattiin useiden eri projektipäälliköiden työskentelyä. Tutkimuksen aikana suoritettiin haastatteluja, joiden pohjalta lähdettiin etsimään ratkaisuja haasteiden poistamiseen. Haastattelujen ja kirjallisen materiaalin avulla luodaan ohjeistus, jonka avulla projektin etenemisen seuranta ja dokumentointi on mahdollista. Haastattelujen ja kirjallisen materiaalin avulla luotiin ohjeistus, jonka avulla voidaan projektin etenemistä seurata, tehdä muistilista suoritettavista töistä, liittää yhteen paikkaan tarvittavat dokumentit ja aikatauluttaa työtä.