Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Julkaisut

Julkaisut ovat tehokas keino viestiä toiminnan tuloksista. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä.

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Käytössämme on Avoin tiede ja aineistonhallinta -opas, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Tutustu oppaaseen.

Toteutamme tilauksesta tutkimushankkeita- ja selvityksiä joiden tuloksia voidaan julkaista. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä Mikko Keräseen puh. 044 710 1620 etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Julkaisutoiminnan opas


Julkaisutoiminnan opas sisältää tietoa KAMKin julkaisutoiminnasta. Se sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. KAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

KAMKissa tuotetut julkaisut on tallennettu vuodesta 2016 alkaen Theseukseen.

Tutustu julkaisuihimme

Life Cycle Assessment of Biodegradable Cups

Phan Trinh
2020
It is known that one of the most concerning issues for human, these days, is protecting the environment from various amount of waste. Therefore, Life Cycle Assessment (LCA) has been developing as a tool towards potential solutions. This thesis will focus on clarifying biodegradable cups’ production regarding environmental impacts throughout the LCA via the GaBi Education Software Package. To evaluate intimately the environmental impacts of biodegradable cups, cradle-to-grave would be the most suitable unit process applied among all LCA’s system boundaries. In more details, cradle-to-gave was defined as life cycle phases from raw material acquisition to end-of-life phase (i.e. waste treatment). According to ISO 14040 and ISO 14044 standards, LCA is conducted in four distinct phases which are Goal and Scope Definition, Inventory Analysis, Impact Assessment, and Interpretation. The input and output data of both material and energy was studied and collected throughout the inventory stage on GaBi software. Results of one phase had a great effect on other phases. These steps lead to a conclusion of environmental impacts categories, such as climate change, acidification, and Ozone depletion, etc. The result calculated by GaBi displayed a huge amount of damages that the environment suffered from the production process. However, a scenario modelling was taken place to improve these environmental impacts. Particularly, all the electricity grid mix processes were replaced by electricity from hydro power. This renewable energy source played a big role of changing the result positively.

Vad är en artistmanagers roll i musikbranschens ekosystem: en studie av svenska och finländska managers syn på sitt eget yrke

Feodoroff Cara
2020
Jag har genom denna kvalitativa studie tagit reda på hur managers i Sverige och i Finland ser på sitt eget yrke, om det finns skillnader i managementskapet mellan länderna samt vad dessa möjliga skillnader är. Syftet med studien var att studien skulle fungera som ett läromedel för managers och andra inom musikbranschen. Målsättningen var att få en helhetsbild av en ma-nagers arbete och undersöka möjliga skillnader mellan management i Sverige och i Finland. I teoridelen har jag undersökt om managementskap och musikbranschen i bägge länderna och i forskningen har jag även baserat managementskap som en aktör i musikbranschens ekosy-stem. Teoridelen är baserad på olika skriftliga källor samt onlinekurser på DMG Education. Studien är begränsad till managementskap inom Sverige och inom Finland. Tre svenska och två finländska managers eller personer som arbetar inom musikbranschen intervjuades i semi-strukturella intervjuer. Alla respondenterna jobbar inom musikbranschen eller med manage-ment i båda länderna. I studiens resultat framkom att det finns skillnader mellan management och musikbranschen i Finland och i Sverige, men att skillnaderna kanske inte mera är så stora. Det blev klart att Sveriges musikbransch genererar mera pengar än den finländska musikbran-schen och att managementkulturen är på snäppet högre nivå i Sverige än i Finland. Trots detta gav resultaten även intryck att managementskap i grund och botten ser likadant ut var man än är, men att varje manager-artistrelation är unik i sig. Det visade sig även att managementskap är en viktig och central aktör i musikbranschens ekosystem.

Millä perusteella nuoret valitsevat pankkinsa?

Pessinen Riika, Tanskanen Annukka
2020
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millä perusteella nuoret valitsevat pankkinsa. Kohderyhmänä olivat 18–25-vuotiaat nuoret. Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosuudesta. Teoriaosuus käsittelee ostokäyttäytymistä ja sitä, mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Näiden tekijöiden pohjalta luotiin kysely, jonka avulla selvitettiin, mitkä ovat tärkeimmät asiat nuorille pankkia valittaessa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja sitä jaettiin nettilinkin kautta sosiaalisen median eri kanavissa. Kyselyssä oli sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä, ja vastauksia kertyi 330. Vastausten määrään oltiin tyytyväisiä, sillä kyselyihin voi olla vaikea saada vastaajia. Työn tilasi Keski-Pohjanmaan Osuuspankki. Tutkimuksessa selvisi, että perheellä on suuri vaikutus nuorten pankin valintaan. Melkein puolet nuorista olivat useamman kuin yhden pankin asiakkaita saamiensa eri etujen tai hyötyjen takia ja kumppanin tai perheen takia. Tärkeintä nuorille pankkia valitessa oli pankin luotettavuus, hyvät mobiili- ja verkkopalvelut, asiakaspalvelun laatu, pankin tavoitettavuus, pankin maine, palveluhinnat ja lainojen korot ja marginaalit. Nuoret asioivat pankissa mieluiten verkon kautta. Heitä kiinnostivat paljon uudet maksutavat. Nuoret toivoivat näkevänsä pankkiensa sosiaalisen median kanavissa opastuksia ja vinkkejä esimerkiksi sijoittamiseen, informatiivista ja selkokielistä sisältöä ja kuvia ja videoita siitä, mitä pankin seinien sisällä tapahtuu. Tutkimus koettiin onnistuneen hyvin, ja etenkin avoimien vastausten määrä yllätti tekijät positiivisesti. Nuoret vastasivat monipuolisesti siihen, mitä he haluavat nähdä pankkinsa sosiaalisen median tileillä. Näitä vastauksia Keski-Pohjanmaan Osuuspankki voi hyödyntää markkinoinnissaan.

Maanrakentamisen työturvallisuus maakaapeloinnissa

Niskakoski Henri
2020
Tähän opinnäytetyöhön aihe saatiin verkonrakennusyritys KNK Networks:lta. Työn tarkoituksena oli käsitellä työturvallisuutta maakaapeloinnissa maanrakennuksen osalta. Aihe on laaja, joten tärkeimmät asiat tuotiin esille. Työssä keskityttiin erityisesti tiealueella tehtävään työhön ja työnaikaisiin liikennejärjestelyihin, nos-totöihin sekä turvalliseen työskentelyyn kaivinkoneen läheisyydessä. Tilaaja laatii turvallisuusohjeet työmaalle, ja päätoteuttaja on vastuussa niiden toteuttamisesta. Lisäksi työssä on käyty läpi hieman päätoteuttajan velvollisuuksia, kaivantojen suojaamista ja kaivutöitä jännitteisten kaapeleiden läheisyy-dessä. Lopussa on pohdittu aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin on vaikea löytää yksiselitteisiä vas-tauksia. Opinnäytetyössä on käytetty paljon eri lähteitä, jotka pääosin löytyvät internetistä. Työ sisältää lakiin ja asetuksiin perustuvaa tekstiä, työturvallisuusohjeita sekä kuvia aidoista työtilanteista. Lopputulok-sena saatiin monipuolisesti aihetta käsittelevä työ.

Profiles of parabens and triclocarban in recirculating aquaculture systems. An analytic method of development

Bui Doan Thao Vi
2020
Organic substances can be released from numerous sources such as feed, waste, bacteria and fish in a recirculating aquaculture system (RAS). Compounds can start accumulating in the system and affect the quality of water negatively due to the fact that the water is re-used continuously. In RAS systems, the input is water from natural sources, and it will be recycled through different treatment stations and instruments to control hygiene and dis-eases as well as biological pollution. This project analyzed feed and waste samples taken from a recirculating aquaculture system (RAS) in order to determine the presence of the target chemicals (six parabens, five parabens derivatives and antimicrobial). The samples were collected at the Nofima Center for Recirculation in Aquaculture (NCRA) in Sunndalsøra, Norway. After that, samples were processed with numerous methods and techniques for extracting the target chemicals such as solid phase extraction (SPE) and liquid-liquid extraction (LLE). Then, the samples were analyzed by using liquid chromatog-raphy – tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).

Modelling water-alcohol mixture adsorption on zeolites

Anh Le
2020
The aim of this thesis was to analyze and predict the adsorption of water-ethanol mixtures on four types of zeolitic materials: CHA, DDR, MFI, and FAU. The adsorption behavior was evaluated based on the extent of ethanol and water loading as function of total fugacity and partial fugacity. The iso-therm illustrated by loading- partial fugacity is unary isotherm, then the saturation loading defined from these figures. The binary isotherm is shown by loading- total fugacity figures. Increasing total fugacity, the system adsorbs preferentially water molecules. However, FAU is exceptional because it is a Hydrophilic membrane. IAST and RAST can be used to predict water-ethanol adsorption on different adsorbents. IAST stands for ideal adsorption solution theory. This method assumes that the adsorption behaves ideally. RAST means Real Adsorption Solution Theory, which is derived from IAST method. It differs from IAST method because of introducing of activity coefficient in calculation. The deviation of RAST from IAST is compared to define the effect of activity coefficient on adsorption behaviors. In this study, the IAST and RAST were applied as mixture adsorption models. The models had been implemented in the MATLAB environment. Among these hydrophobic zeolites: CHA, MFI, DDR; selectivity result shows that CHA is the most efficient zeolite in separation of water and ethanol mixture at low fugacity, followed by MFI, then DDR. FAU zeolite is suitable for dehydration of ethanol.

Preparation of fuel ethanol from lignocellulose and design of fermenatin tank

Liang Shujun
2020
With the development of economy and the depletion of fossil fuel, it is urgent to seek sustainable development of green and clean energy. The development of fuel ethanol plays an important role in the development plans of various countries. At present, the global biofuel ethanol industry is in a period of transformation from the main form of grain and non-grain fuel ethanol to the second generation of cellulose fuel ethanol. This thesis mainly introduces the basic situation of fuel ethanol production from lignocellulose based on China's national conditions, including the development and preparation methods, and the design of fermentation tank using the related chemical principles and knowledge.

Sairaanhoitajan osaaminen hybridiosastolla : Katsaus kirjallisuuteen

Luomala Jasmina, Vainio Joni
2020
Hybridiosastot ovat tulleet ajankohtaiseksi aiheeksi terveydenhuollossa. Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteinen tarkoitus on keskittää Laakson yhteissairaalahankkeessa eri ikäisten potilaiden vaativa psykiatrinen ja somaattinen hoito. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajan tarvitsemaa osaamista hybridiosastolla. Tavoite on tuottaa tietoa sairaanhoitajien tarvitsemasta osaamisesta hybridiosastolla. Opinnäytetyössä haetaan vastauksia tutkimuskysymykseen: mitä osaamista sairaanhoitaja tarvitsee hybridiosastolla? Opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa käytetään 11 eri tutkimusta kolmesta eri tietokannasta. Katsauksen analysointiin käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. Opinnäytetyön tuloksissa selviää, että keskeisiä tekijöitä ovat sairaanhoitajan ammattitaito ja kokonaisvaltaisen hoitotyön osaaminen. Esiin nousseet ammattitaidon osa-alueet olivat sairaanhoitajan persoonallisuus, tietotaito, tiedon soveltaminen käytäntöön, vuorovaikutustaidot, johtamistaidot, kriittisesti sairaan potilaan hoitaminen, opetus- ja ohjaustaidot, hoidonsuunnittelu, hoidonarviointi, itseohjautuvuus, palvelualttius ja päätöksentekotaidot. Kokonaisvaltaisessa hoidossa tulee ottaa huomioon fyysiset, psyykkiset, kulttuurilliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet. Lisäksi tuloksissa keskeisessä osassa ovat vuorovaikutustaidot ja lääkehoidon osaaminen. Vuorovaikutustaidot mahdollistavat potilastyön, läheisten kohtaamisen, toimivan yhteistyön kollegoiden kanssa ja toimimisen osana moniammatillista hoitotyöryhmää. Lääkehoidon osalta sairaanhoitajan tulee osata anatomiaa, fysiologiaa, farmasiaa ja farmakologiaa. Sairaanhoitajan tulee kehittää lääkehoidon teoreettista osaamistaan, ylläpitää lääkehoidonturvallisuutta sekä osata lääkehoidon opettaminen ja ohjaaminen. Hybridiosastolla sairaanhoitajalta odotetaan näiden kaikkien osa-alueiden hallitsemista.

Huumausainelääkkeiden kulutuskortin täyttäminen : Ohjevideo hoitotyön opiskelijoille lääkehoidon opintojaksolle

Kankaanpää Kati, Leppälä Suvi
2020
Sairaanhoitajien yksi keskeisimmistä työtehtävistä on lääkehoidon toteuttaminen. Turvallisesti toteutetulla lääkehoidolla on merkittävä osuus potilasturvallisuuden edistämisessä. Tutkimusten mukaan sairaanhoitajat ja muut hoitotyöntekijät ovat tehneet lääkitysvirheitä mahdollisesti tiedon tai taidon riittämättömyyden vuoksi. Sairaanhoitajien riskilääkkeiden käytön osaamattomuus on esimerkiksi ollut ongelmallista. Huumausainelääkkeiden käsittelyssä vaaditaan erityistarkkuutta, sillä virheellisesti käytettynä ne voivat aiheuttaa runsaasti haittaa potilaalle, niihin voi syntyä vakava riippuvuus ja väärinkäytön riski on olemassa niiden farmakologisten vaikutustensa vuoksi. Kirjaaminen on yksi lääkehoidon vaaratapahtumiin liittyvistä tekijöistä ja dokumentoinnin puutteellisuus aiheuttaa lääkehoidon haittatapahtumia tai läheltä piti -tilanteita. Opinnäytetyön aiheena oli huumausainelääkkeiden kulutuskortin täyttäminen oikeaoppisesti erilaisissa tilanteissa, kun huumaavaa lääkettä otetaan potilaalle. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena, joten tarkoituksena oli tuottaa käytännöllistä oppimismateriaalia hoitotyön opiskelijoille lääkehoidon dokumentoinnista. Tarkoituksena oli myös syventyä tarkemmin huumausaineiksi luettaviin lääkkeisiin, etenkin opioideihin ja niiden turvalliseen käsittelyyn. Tavoitteena oli opiskelijoiden oppimismateriaalin kehittäminen paremmaksi kirjaamistaitojen osalta ja siten haittatapahtumien vähentäminen sekä potilasturvallisuuden edistäminen. Tuotoksina valmistui opinnäytetyön kirjallinen raportti sekä ohjevideo lääkehoidon opintojakson opiskelijoille Metropolia Ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön toteutti kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka kirjoittivat raportin ja tekivät videon, johon lisättiin interaktiivista sisältöä H5P-työkalulla Moodle-oppimisalustalla. Videoiden on todettu olevan tärkeä opetusväline sairaanhoitotyön koulutuksessa, sillä niiden avulla voidaan näyttää todellista hoitotyön näkökulmaa. Interaktiivisen videon tarkoituksena on aktivoida opiskelijoita videon katsomisen aikana. Video julkaistaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisympäristössä Lääkehoito 1 opintojakson alustalla.

Adverse Effects of Corruption in East Africa

Bett Davies
2020
The thesis is aimed at investigating the adverse effects of corruption in East Africa. The study focused on three countries namely: Kenya, Uganda, and Tanzania which formed the East Africa Community in 1999. The study used descriptive research design to examine the adverse effects of corruption in East Africa. A questionnaire structured with both open-ended and closed ended questions was the fundamental research instrument for data collection. A sample of 50 respondents representing Kenya, Uganda, and Tanzania were selected to participate in the study. Data collected were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences. The study established economic, social and political effects of corruption in East Africa. Economic effects of corruption included increased unemployment, higher taxation, unhealthy business environment, decrease in foreign investment and decreased household spending. The social effected were higher poverty levels, ethnicity, and emigration while political impacts of corruption were poor governance, impunity and stalled government projects.

Possibilities of Augmented Reality in Intralogistics in Vietnam

Dang Trang
2020
The target of this thesis is to study how augmented reality (AR) can streamline warehousing processes and intralogistics solutions in logistics companies operating in Vietnam. Although AR technology has become widely common in some industries such as video game and medical science, this has not yet been the case in logistics. Comprehending the technology application to logistics, therefore, is challenging, yet intriguing. Interviews with six logistics managers have been conducted regarding warehouse activities, plus there was an inspiring trip to an actual warehouse. Theoretical framework of this thesis is built on the general observations of Vietnamese logistics industry as well as practical opportunities and challenges. Most important socio-economic and technological trends and innovations in logistics are introduced as well more detailed information about augmented reality and how it is applied to intralogistics. This thesis is based on a qualitative research and the main methodological approach is conducting structured interviews in 6 companies from April to June 2020. Target of the data analysis was to form a better idea of the activities in warehouses in Vietnam at the moment, how and where in the process AR technologies could be utilized and the level of willingness of the warehouse managers to implement this kind of technology in the future. The last part of thesis gives some recommendations of AR implementation to some companies in the survey. This is essential when the competition among these companies has become more intense. The findings might, therefore, be applied to other companies in the industry and even to the ones outside Vietnam.

Dataset for artificial intelligence

Esparza Tortosa Rafael
2020
Artificial intelligence programs need to be fed with a set of data which allows them to learn patterns in order to solve the required task. These sets must be collected and prepared to be useful for training. For this project the task was to collect a set of image data to later label them so that they can be used to train a program that can predict the position of a person in an image. The theoretical section of the thesis deals with artificial intelligence and its importance, and techniques to deal with an image classification problem. The practical section describes the preparation of the dataset.

Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä

Virkkula Outi, Kontio Harri, Nieminen Kalle, Välijärvi Satu
2020
Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeita on monenlaisia ja niissä tehdään erikokoista kehittämistyötä. Rahoituksen hakijoina ovat esimerkiksi kyläseurat, rekisteröidyt yhdistykset, yritykset ja julkiset organisaatiot. Hankkeiden vaikuttavuutta, pitkäkestoisia vaikutuksia, maaseudun muutokseen on haastavaa arvioida ja todentaa. Maaseudun kehittymiseen vaikuttaa moni muukin asia kuin kehittämishankkeet. Rahoittajat hyödyntävät vaikuttavuuden arvioinnissa lukuisia, keskenään osittain erilaisia mittareita. Mittareiden runsaus ja hankkeiden erilaisuus tekevät kehittämistoimien kokonaisseurannasta ongelmallista eikä kerättyä tietoa voida sellaisenaan johtaa vaikuttavuustiedoksi.

Postoperativ fysioterapi under akuta fasen efter en dekompressionsoperation för lumbal spinal stenos

Kvikant Gustav, Lankinen Chira
2020
Lumbal spinal stenos är den vanligaste orsaken till ryggradsoperation hos individer över 65 år. Trots detta saknas det gemensamma riktlinjer för fysioterapimetoder vid akuta skedet efter en dekompressions operation. Hur man bör gå till väga, samt hur rehabiliteringen ser ut under akuta fasen är huvudsakligen dikterad av allmän koncensus med svagt evidensvärde och kirurgers subjektiva rekommendationer. Syftet med detta arbete var att genom en systematisk litteratursökning redogöra för de nyaste evidensbaserade fysioterapi rekommendationerna under den akuta fasens rehabilitering, samt redogöra för relevanta faktorer som kan anknytas till rehabiliteringen under akuta skedet och bör därmed tas i beaktande. Baserat på detta syfte utgick vi från två frågeställningar, i hopp om att kunna dra slutsatser för hur fysioterapin i detta skede borde formas: Hurudan fysioterapi rekommenderas under den akuta fasen, fyra till sex veckor, postoperativt i samband med en dekompression operation för lumbal spinal stenos? Vilka faktorer kan anknytas till rehabilitering under akuta skedet och bör därmed tas i beaktande? Akuta fasen är begränsad i detta arbete till fyra till sex veckor post-operativt. Litteratursökningen utfördes individuellt av bägge skribenter. Relevanta studier granskades kritiskt och bedömdes för risk av jäv tillsammans. Oenigheter löstes genom diskussion. Resultaten i inkluderade studier tyder på att individuell fysioterapi och intensiv träning under sjukhusvistelsen kan vara fördelaktigt med tanke på smärta, självständighet och muskelstyrka. Men för att kunna dra slutsatser och fastställa hurudan fysioterapi som rekommenderas under akuta fasen krävs ytterligare forskning. Resultaten beskriver dock mycket väl nuläget samt bidrar till att kartlägga teoretiska styrkor och svagheter inom ämnesområdet. Arbetet är en del av Arcadas Fyssim projekt, vilket är ett initiativ med uppdraget att öka fysioterapiutbildningens delaktighet vid användningen av simuleringscentret på yrkeshögskolan. Detta arbete bidrar till Fyssim projektet genom att presentera nyaste evidensen inom ämnesområdet i fråga vilket kan användas som en teoretisk grund i utbildningssyfte vid simuleringscentret.

Virtauksen parantaminen letkutuotannossa

Saurén Ville
2020
TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Konetekniikka Tuotantotekniikka SAURÉN, VILLE: Virtauksen parantaminen letkutuotannossa HydraSpecma Oy, Pirkkala Opinnäytetyö 51 sivua, joista liitteitä 3 sivua Toukokuu 2020 Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa HydraSpecma Oy:n letkutuotannon virtausta. Virtauksen parantamisella pyrittiin nostamaan letkutuotannon tehokkuutta. Koska HydraSpecma Oy:n tahtotila on siirtyä tulevaisuudessa Lean-mallin mukaiseen toimintaan, valittiin työn tutkimusmenetelmiksi Lean-ajattelusta tuttuja työkaluja, kuten arvovirtakuvaus. HydraSpecma Oy:ssä tehtiin mittavia muutoksia kesällä 2019. Yhtiö keskitti toimintojaan Pirkkalan Linnakallioon. Myös letkutuotannon prosessiin tuli muutoksia, minkä seurauksena tuotannon tehokkuus laski. Työn tavoitteena oli saada letkutuotannon tehokkuus palautettua muutoksia edeltävälle tasolle. Työssä tutkittiin letkutuotannon prosessissa olevia hukkia ja haasteita. Hukat saatiin näkyviksi tekemällä mittauksia ja analysoimalla niiden tuloksia. Arvovirtakuvauksella saatiin mitattua koko prosessin läpimenoaika ja sen arvoa tuot-tavat sekä tuottamattomat ajat näkyväksi. Tulokset olivat yllättäviä, mutta tyypillisiä. Tutkimuksessa saatiin prosessin haasteet selville ja opittiin prosessista sekä Leanistä. Tutkimuksen tulosten perusteella tehtiin toimenpide-ehdotukset virtauksen parantamiseksi. Valitettavasti korona viruksen aiheuttamat haasteet aiheuttivat sen, että ehdotettuja muutoksia prosessiin ei ehditty toteuttaa tämän työn aikana. Osa työn tiedoista on luottamuksellisia, ja ne on poistettu työstä. Asiasanat: lean, virtaus, arvovirtakuvaus

Asiakkaan ostoprosessi : case Tanssiurheiluseura Bolero ry

Lehtonen Katja
2020
Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kiristynyt viimeisten vuosien aikana. Urheiluseurat eivät ole immuuneja tälle kilpailun kiristymiselle. Myös niissä joudutaan aktiivisesti kehittämään keinoja löytää uusia asiakkaita, ja samalla varmistaa olemassa olevan asiakaskunnan pysyvyys. Tämä opinnäytetyö toteutettiin Tanssiurheiluseura Bolero ry:lle ja tarkoituksena oli kartoittaa heidän asiakkaidensa ostoprosessin vaiheet. Tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka saavat asiakkaan tulemaan Boleroon, sekä löytää ne syyt, joiden takia asiakas mahdollisesti lopettaa. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin kolmea asiakasryhmää. Nämä ryhmät olivat uudet asiakkaat, jatkaneet asiakkaat sekä lopettaneet asiakkaat. Kaikille haastatteluryhmille oli yhteinen kysymysosio, jonka lisäksi jatkaneet ja lopettaneet vastasivat omiin tarkentaviin kysymyksiinsä. Haastattelututkimuksen tuloksista kävi ilmi, että Tanssiurheiluseura Boleron harrastajat löytävät seuraan yleensä suosittelijoiden kautta. Lisäksi lopettaneiden harrastajien lopettamissyy oli usein harrastajasta itsestään, ei seurasta johtuva. Tutkimuksen jälkeen voidaan todeta, että seuran tulisi aktiivisemmin kerätä palautetta asiakkailta ja näin saada enemmän käyttökelpoista tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Design and calculation process of friction piles

Skutina Valeriia
2020
The thesis work was commissioned by Neste Engineering Solutions Oy.The purpose was to study the design of friction pile foundations and create an Excel file with manual for quick and easy calculation, because it includes many factors and checks. Data for this study were gathered by the instructor from Neste Engineering Solutions Oy, it includes geological section, parameters of pile, CPT results, drawings settlement and diagrams of effective overburden pressure. Design information was collected from the literature. The final result of this work was an Excel file for calculating friction piles with two different types of soil and two different methods of design: empirical calculation and results of site investigations. This file allows to check the designed foundation for compliance with the main criteria.

Lean-johtamisen hyödyntäminen rakennusliikkeessä

Kauppinen Kimmo
2020
Lean on johtamisen filosofia. Lean-johtamista hyödynnetään rakennusalalla jo useissa maissa myös Suomessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä on lean-johtaminen ja miten sitä voisi hyödyntää erään rakennusliikkeen toiminnassa. Tarkoituksena oli luoda yritykselle ohjeistus lean-johtamisen hyödyntämiseen. Tulokset perustuvat laajaan teoreettiseen viitekehykseen, josta työhön on poimittu tavoitteelle olennaiset asiat. Teorian pohjalta on koottu rakennusyrityksen kannalta hyödylliset tavat lähteä tehostamaan yrityksen toimintaa lean-johtamisen avulla. Kirjallisuuden ja useiden tutkimusten perusteella voidaan todeta lean-johtamisen hyödyt olevan merkittävät. Vaikka hyötyjä on paljon, toiminnassa tulee kuitenkin varautua myös mahdollisiin haasteisiin. Lean-johtaminen vaatii sitoutumista ja osapuolten halua kehittää toimintaansa. Lean-filosofian mukaisen toiminnan aloittaminen on tämän opinnäytetyön mukaan 5S sekä rakentamisen tuotannonohjaukseen kehitetty Last Planner System.

Pakkausprosessin kehittäminen

Nurminen Lauri
2020
Tässä opinnäytetyössä käsitellään pakkausprosessin kehittämistä tutkimustyön avulla. Case-yritys on Lappeenrannassa toimiva Outotec (Filters) Oy, jonka vientipakkaamiseen liittyen haluttiin tunnistaa pakkaustyössä aiheutuvia riskejä ja luoda pohja pakkaustyön ja -prosessin vakioimiselle. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin tekemällä riskiarviointi, joka kohdistettiin viiteen pakkausprosessissa kriittisimmäksi koettuun pakkaukseen. Arviointi suoritettiin asiantuntijaryhmässä, johon osallistui yrityksestä tuotannon johtoon, laatuun ja turvallisuuteen liittyviä henkilöitä sekä asennuksesta vastaava henkilö. Riskiarvioinnista saatujen tulosten kautta johdettiin suosituksia yrityksen turvallisuuden parantamiseen pakkausprosessissa sekä pakkaamisen yhdenmukaistamiseksi. Työn teoreettinen osuus käsittelee riskienhallintaa organisaatiossa sekä Lean-filosofian mukaista ongelmanratkaisua. Työn tuloksena saatiin yritykselle yhtenäistettyä näiden viiden pakkauksen pakkausprosessia sekä löydettiin pakkausprosessin turvallisuuteen liittyvät epäkohdat. Näistä johdettiin yritykselle suositustoimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi.

Using Interactive Research and Constructive Method in Adapting Business Model Thinking to Service Logic

Ojasalo Jukka, Ojasalo Katri, Toivonen Marja
2020
The purpose of this paper is to increase the knowledge of application of interactive research and constructive method in adapting business model thinking to service logic. This paper explains how these empirical research approaches were applied in the development of Service Logic Business Model Canvas. The process took 18 months and involved a large number of practitioners from various industries as well as academics. As the result, this paper evaluates the usability of the interactive research and constructive method in the context of service research. It finds both advantages and challenges in using these methods.