Etusivu / fi / KAMK / KAMKin asiakirjajulkisuuskuvaus

Kajaanin ammattikorkeakoulun asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimat tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset. Kuvausta ylläpidetään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (tiedonhallintalaki 906/2019, 28 §).

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoitteet

Asiakirjajulkisuuskuvaus on osa julkisuusperiaatteen noudattamista. Kuvauksen tavoitteena on auttaa kansalaista tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkisuuskuvaus kertoo viranomaisen tietojen käsittelyn laajuudesta tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Kajaanin ammattikorkeakoululle osoitettu tietopyyntö tulee lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen kajaanin.amk@kamk.fi tai postitse Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, PL 52, 87101 Kajaani.

Yksilöi ja kuvaa tietopyyntö mahdollisimman tarkasti. Yksilöi, mitä tietoa haluat, mitä asiaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi hakutekijöitä voivat olla asian, hankkeen, yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi, ajankohta tai päivämäärä.

Tietopyyntöön vastataan viivytyksettä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli pyyntö koskee laajoja asiakirjakokonaisuuksia, pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen tarkastuspyynnöt

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen tarkastuspyyntö tehdään henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeella.

Tietoja tutkimukseen - tutkimuslupa

Tutkimuslupiin liittyvät ohjeet löytyvät KAMKin www-sivuilta Tutkimusluvat.

 

Tietovarannot ja käyttötarkoitukset

Tietovarannolla tarkoitetaan Kajaanin ammattikorkeakoululle kuuluvien lakisääteisten tehtävien ja muun toiminnan yhteydessä käytettävien tietoaineistojen sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Osa tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain (621/1999, 24 §) perusteella salassa pidettävää. Näitä tietoja ei sisällytetä asiakirjajulkisuuskuvaukseen.

Hallintoasiat ja johtaminen

Yleishallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: Lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä asiankäsittely

Tietoaineisto: Päätöksenteko ja johtaminen

Tietoryhmät: Päätöstiedot ja muutoksenhaku. Sopimustiedot.

 

Henkilöstöasiat

Henkilöstöhallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: Henkilöstöasioiden ohjaus, osaamiseen kehittämiseen liittyvät asiat, palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen, palvelusuhteeseen liittyvät asiat, työhyvinvoinnin asiat.

Tietoaineisto: Rekrytointi ja palkkaaminen. Tietoryhmä: Rekrytointiin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietoaineisto: Palvelussuhdeasiat. Tietoryhmä: Henkilöstön palvelussuhteisiin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietoaineisto: Osaamisen kehittäminen. Tietoryhmä: Osaamisen kehittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietoaineisto: Työhyvinvoinnin edistäminen. Tietoryhmä: Työpaikkaselvitys-, riskienarviointi, työhyvinvointitiedot ja asiakirjat.

Taloushallinto

Taloushallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely.

Tietoaineisto: Laskutus/myyntireskontra. Tietoryhmät: Myyntilaskutiedot.

Tietoaineisto: Ostot/ostoreskontra. Tietoryhmät: Ostolaskutiedot.

Tietoaineisto: Varainhankinta. Tietoryhmät: Varainhankintaan ja lahjoituksiin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietoaineisto: Palkitseminen ja stipendit. Tietoryhmät: Opiskelijan perustiedot, Opiskelijan tilitiedot

Hankintatoimen tietovaranto

Käyttötarkoitus: Kilpailutus ja hankinta.

Tietoaineisto: Hankintatoimi. Tietoryhmät: Kilpailutukseen ja hankintoihin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

 

Tietohallinto

Tietohallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: Pääsynhallintaan liittyvä asiankäsittely.

Tietoaineisto: Käyttäjähallinta. Tietoryhmät: Käyttäjiin liittyvät tiedot.

Käyttötarkoitus: Tiedonhallintaan liittyvä asiankäsittely.

Tietoaineisto: Tietoturva ja tietosuoja. Tietoryhmät: Rekisteröityjen oikeuksiin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

 

Koulutus

Koulutuksen tietovaranto

Käyttötarkoitus: Koulutustarjonnan, hakukohteiden ja valintaperusteiden esittäminen. Opinnoista ja opiskelijavalinnoista tiedottaminen. Koulutukseen hakeutuminen, opiskelupaikan vastaanottaminen. Seuranta- ja arviointitiedon tuottaminen.

Tietoaineisto: Koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Tietoryhmät: Koulutustarjontatiedot. Valintaperustetiedot. Opetussuunnitelmatiedot.

Tietoaineisto: Opiskelijat.  Tietoryhmät: Opiskelijan perustiedot. Opiskelua koskevat tiedot.

 

 


Kansainvälistymispalvelut

Kansainvälistymisen tietovaranto

Käyttötarkoitus: Saapuvien ja lähtevien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuusjaksojen toteuttaminen, liikkuvuusavustusten myöntäminen ja seuranta, kv-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Tietoaineisto: Saapuva/lähtevä opiskelija- ja asiantuntijavaihto. Tietoryhmät: Henkilön perustiedot. Vaihdon perustiedot.

Käyttötarkoitus: Sopimusten ylläpito.

Liikkuvuusjaksojen mahdollistaminen. Tietoaineisto: Yhteistyökorkeakouluverkosto. Tietoryhmät: Verkoston tiedot ja asiakirjat.


Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto- ja tietopalvelun tietovaranto

Käyttötarkoitus: Kirjaston asiakassuhteen hoito.

Tietoaineisto: Kirjaston asiakasrekisteri. Tietoryhmät: Asiakkaan perustiedot. Tiedot asiakkaan lainaamasta aineistosta. Tiedot asiakkaan maksuista.

Käyttötarkoitus: Kirjastoaineiston ylläpito.

Tietoaineisto: Kirjaston aineistokokoelma. Tietoryhmät: Aineistojen metatiedot.

Tietoaineisto: Julkaisutoiminta. Tietoryhmät: Julkaisujen tiedot.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tietovaranto

Käyttötarkoitus: TKI-toimintaan ja tutkimusaineistoihin liittyvä asiankäsittely.

Tietoaineisto: Tutkimus-ja kehittämistoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen. Tietoryhmät: Rahoittajien ja rahoitukseen liittyvät tiedot. Tutkimussuunnitelmat ja -aineistot.

Tietoaineisto: Tutkimuseettinen toiminta. Tietoryhmät: Suostumustiedot.

Tietoaineisto: Tutkimuslupa. Tietoryhmät: Tutkimuslupatiedot.

 

Viestintä ja markkinointi

 Viestinnän ja markkinoinnin tietovaranto

Käyttötarkoitus: Viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.

Tietoaineisto: Viestintä ja markkinointi. Tietoryhmät: Saavutettavuusselosteet. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin sisällöt. Tapahtuma- ja osallistujatiedot. Mediatiedotteiden ja uutiskirjeiden jakelu.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden tietovaranto

Käyttötarkoitus: Tilojen ylläpito. Turvallisuus ja varautuminen.

Tietoaineisto: Tilojen ja kiinteistöjen ylläpito, käyttö ja palvelut. Tietoryhmät: Huoneisto- ja tilatiedot. Tilavaraustiedot. Tilojen vuokraustiedot.

Tietoaineisto: Turvallisuus ja varautuminen. Tietoryhmät: Kulkuoikeus- ja kuluvalvontatiedot. Avaintenhallintatiedot. Kameravalvontatiedot.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminnan tietovaranto

Käyttötarkoitus: Palveluliiketoimintaan liittyvä asiankäsittely.

Tietoaineisto: Palveluiden myynti. Tietoryhmät: Henkilö- ja organisaatioasiakkaiden tiedot. Tarjouksiin ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Alumnitoiminta

Alumnitoiminnan tietovaranto

Käyttötarkoitus: Alumnien yhteystietojen ylläpito, markkinointi ja viestintä, tutkimus- ja tilastointi, korkeakoulun ja alumnien välisen yhteistyön edistäminen ja syventäminen.

Tietoaineisto: Alumnirekisteri. Tietoryhmät: Henkilön perustiedot. Henkilön tutkintotiedot. Luennoitsijatiedot.


Toiminnanohjaus

Toiminnanohjauksen tietovaranto

Käyttötarkoitus: Toiminnanohjaus.

Tietoaineisto: Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Tietoryhmät: Tavoite- ja mittaritiedot. Toimenpiteiden tiedot. Toiminnankuvaustiedot. Riskienhallinnan tiedot. Arkkitehtuurikuvaukset. Raportointi.

Tietoaineisto: Laadunhallinta. Tietoryhmät: Palaute- ja arviointitiedot.


Lisätietoa tietovarantojen käyttötarkoituksista, tietoaineistoista ja tietoryhmistä tietosuojailmoituksissa.

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Hakutekijänä tietovarannoissa on tyypillisesti esimerkiksi henkilön/organisaation nimi tai henkilötunnus.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.