Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Siirtohaku

Siirtohaku ja siirto-opiskelijavalinta

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka hakee

siirtoa korkeakoulusta saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun 
siirtoa korkeakoulun sisällä saman tai läheisen alan opintoihin
siirtoa korkeakoulun sisällä saman alan koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

 Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa lukukauden lopussa. (L325/2015) Opiskeluoikeus siirtyy Kajaanin ammattikorkeakouluun seuraavan lukukauden alusta (1.1. tai 1.8.). Siirto-opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena.

Siirto-opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään haku järjestetään toukokuussa ja syksyn haku marraskuussa. Kaikkiin koulutuksiin ei oteta siirtohakijoita. Kajaanin ammattikorkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen, mikäli siirtohaun hakija hakee eri tutkintoon kuin se, mitä on ollut lähtökorkeakoulussa suorittamassa. 

Tutkintojen alaluokitus

Siirto-opiskelijavalinnassa käytetään seuraavaa ammattikorkeakouluasetuksen 1129/2014 mukaista tutkintojen alaluokitusta:

Ammattikorkeakoulututkinnot

 •  kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 •  kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistosta ammattikorkeakouluun siirtoa hakevien osalta noudatetaan lähinnä vastaavaa olevaa alaa, mikäli sellainen on.

Valintaperusteet

Kajaanin ammattikorkeakoulussa siirtohaun valintaperusteet ja valinnan edellytykset ovat:

 1. Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa.
 2. Hakija opiskelee samassa tai lähes samassa tutkinto-ohjelmassa samaan/lähes samaan tutkintoon/tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa.
 3. Hakija on ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.
 4. Hakijan opinnot ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet AMK-opintoja vähintään 22 op/lukukausi tai 45 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) tai YAMK-opintoja 15 op/lukukausi 60 opintopisteen laajuisessa YAMK-koulutuksessa tai 30 op/lukuvuosi 90 opintopisteen laajuisessa YAMK-koulutuksessa (poislukien hyväksiluvut). Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 5. Hakijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana ja hänellä tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Hakijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua hänen otettuaan opiskelupaikan sitovasti vastaan ko. koulutuksessa. Opinto-oikeusaika ei pitene tai ala alusta ammattikorkeakoulun vaihdoksen yhteydessä. Kajaanin ammattikorkeakoulu arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika. Myöskään opintotukiaika ei pitene.
 6. Hakijan tulee olla suorittanut uuteen tutkintoon sisällytettäviä opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulun määrittelemä opintopistemäärä. Kajaanin ammattikorkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen määrän ja soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen.
 7. Koulutuksen resurssien tulee mahdollistaa uuden opiskelijan ottaminen tutkinto-ohjelmaan.
 8. Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään ha­kulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opis­kelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
 9. Hakija suorittaa hyväksytysti mahdollisen haastattelun tai valinta-/soveltuvuuskokeen.
 10. Opiskelijavalinnassa huomioidaan opinnot, joiden suorittamisen hakija pystyy osoittamaan hakuvaiheessa.
 11. Hakijan on täytettävä kaikki em. kriteerit ja toimitettava niihin liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä. 

Hakeminen

Siirtoa haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Siirtohakija lataa hakulomakkeelle seuraavat liitteet siirtohaun lomakkeella ilmoitettuun määräaikaan mennessä:

 • ajan tasalla oleva virallinen opintosuoritusrekisteriote, josta selviää tarvittava opintopistekertymä (AMK-opintoja 22 op/lukukausi tai 45 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) tai YAMK-opintoja 15 op/lukukausi tai 30 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) ja
 • opiskelutodistus, josta selviää hakijan läsnä- ja poissaololukukaudet sekä niiden ajankohdat ja
 • korkeakoulun varmentama selvitys keskeneräisistä opinnoista, joista ei ole vielä merkintää opintorekisteriotteessa.

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin siirtoa hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Mahdollinen terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on toimitettava seitsemän (7) päivän kuluessa hakuajan päättymisestä KAMKin Hakijapalveluihin.

 Siirtoa hakevat hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen

 • aiemman opintomenestyksen,
 • haastattelun ja/tai
 • mahdollisen valintakokeen perusteella.

 

Syksyn 2019 siirtohaku

Syksyn 2019 hakuaika on 1.-15.11.2019.  Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus tulee olla tallennettu. Voit halutessasi täydentää hakemustasi hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niiden dokumenttien perusteella, jotka ovat käytettävissä hakulomakkeella ilmoitetun määräajan päättymiseen mennessä. Siirtohaussa ei järjestetä lisähakua.

Opiskelijavalinnan jälkeen hakijoille tiedotetaan tuloksista. Tulokset ilmoitetaan kevään haussa viimeistään 30.6. mennessä ja syksyn haussa viimeistään 15.12. mennessä. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen korkeakouluun

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään annettuun määräaikaan mennessä, jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa. Muuten menetät opiskelupaikkasi.

Ilmoittaudu korkeakouluun samalla, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan. Näytölle ilmestyy ”Siirry ilmoittautumaan”-painike, jonka kautta pääset ilmoittautumaan OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Siirtohakuja koskee normaali valintojen oikaisumenettely. Mikäli hakija ei ole tyytyväinen opiskelijavalintapäätökseen, hän voi pyytää oikaisua kirjallisesti ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. (L257/2015)

Lisätietoja:

Siirtohaun ja siirto-opiskelijavalintojen aikataulu

Hakuajat:
2.-16.5. (syksyllä alkavat opinnot)
1.-15.11. (tammikuussa alkavat opinnot)

Tulosten julkaisu viimeistään:
30.6. (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. (tammikuussa alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen KAMKin opiskelijaksi viimeistään:
31.7. (syksyllä alkavat opinnot)
31.12. (tammikuussa alkavat opinnot)