Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Opiskelijavalinta / Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot

Päivätoteutus ja monimuotototeutus

Ammattikorkeakoulu päättää jokaisen koulutuksen valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia.  

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia tai muita pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia riippumatta siitä, onko kyse yhteishausta tai erillishausta.
Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Sinulla voi kuitenkin olla useampi opiskelupaikka, jos olet ottanut ne vastaan eri lukukausina.

Katso tarkemmat tiedot täällä: Yhden korkeakoulupaikan säännös

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky
Mikäli suunnittelet hakevasi sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, sinun tulee hakuvaiheessa arvioida omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella. Ota terveydentilaasi ja toimintakykyysi liittyvät rajoitteet puheeksi opinto-ohjaajasi kanssa, kun teet jatko-opintosuunnitelmaasi.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisen koulutuksen opiskelijaksi. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote esimerkiksi silloin, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Perehdy alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin ennen hakemista. Löydät alakohtaiset vaatimukset ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Ensikertalaiskiintiö
Korkeakoulut varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

et ole suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa Suomessa
et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä Opintopolku.fi-palvelussa.

Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa. Ensikertalaiskiintiöstä löydät tarkemmin tietoa koulutusten kuvausten kohdalta opintopolusta.
Päivä- vai monimuotototeutus?
Monimuotototeutus voi mahdollistaa työn ja opiskelun yhteensovittamisen. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. 

Suurimmat erot ovat koulutusten toteutustavoissa ja myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja. Voit valita joko päivä- tai monimuotototeutuksen tai hakea molempiin.

Päivätoteutus
• Päivätoteutuksena toteutettaviin koulutuksiin hakee eri-ikäisiä opiskelijoita.
• Päivätoteutuksessa on pääasiassa päiväopintoja, vähemmän etäopiskelua.
• Yleensä päätoimista opiskelua.
• Myös aikuisia hakee opiskelemaan päivätoteutukseen.
• Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu yleensä verkko-opiskelua, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelujaksoja.

Monimuotototeutus
Monimuotokoulutuksissa on vähemmän lähiopetusta ja enemmän itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua. Yleensä opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Virtuaalisiin opintojaksoihin osallistuminen vaatii tietokoneen ja internet-yhteyden. Opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana. Lähiopetusta järjestetään koulutuksesta ja ammattikorkeakoulujen toteutustavoista riippuen päivisin, iltaisin, viikonloppuisin tai intensiivijaksoina.

Joskus koulututukset voi olla kohdennettu erityisesti jonkin alan työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta omaaville.
Ammattikorkeakoululaki
Lue tarkempia tietoja hakemisesta, valintaperusteista, esteettömyydestä, terveydentilavaatimuksista, huumausainetesteistä yms. seuraavista linkeistä:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 1368/2018
Pakolaisasemassa olevat tai turvapaikanhakijat
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi myöntää hakijalle oikeuden osallistua valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä KAMKin hakijapalveluihin hakuaikana. Tarkempi määräaika liitteen palauttamiselle kerrotaan asianomaisen hakukohteen valintaperusteissa. Tarvittaessa hakijan tulee täyttää selvityslomake koulutustaustasta. Lomakkeen saa hakijapalveluista pyydettäessä.