REMAC – Lietteiden käsittelyn investointihanke

REMAC-lyhenne juontuu hankkeen englanninkielisestä nimestä; Renewing Sludge Management Concepts. Kyseessä oli Karelia CBC-ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli, nimensä mukaisesti, pureutua rajavyöhykkeemme lietteiden käsittelyn tämänhetkisiin prosesseihin, kehittää niitä, ja luoda uusia, ekologisia vaihtoehtoja vanhanaikaisille ja nykypäivänä jopa toimimattomille käytännöille.


Suomen puolella REMAC-hanke toteutui konkreettisesti Puolangalla, jonne rakennettiin uusi, pienikokoinen biokaasureaktori käsittelemään Puolangan ja lähikuntien lietteitä. Tähän mennessä lietteitä on käsitelty avokompostoinnilla, kuten suurimmassa osassa muissakin maaseutukunnissa, mutta kompostoinnista ollaan heikon ympäristötehokkuuden vuoksi siirtymässä pois kaikkialla Suomessa. Uuden biokaasureaktorin tuottamaa biokaasua tullaan hyödyntämään kunnan lämpölaitoksen toiminnassa tämänhetkisten fossiilisten polttoaineiden sijasta. 


REMAC-hankkeen Suomen pääty toteutettiin yhteistyössä KAMKin, Macon Oy:n, sekä Puolangan kunnan kanssa. Venäjän puolella kehitettiin lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta, mutta maaliskuussa 2022 kaikki organisaatiollinen yhteistyö loppui Venäjän hyökkäyssodan johdosta.


Lisätietoa REMAC-hankkeesta löytyy Karelia CBC-ohjelman viralliselta internet-sivustolta

 
Projektipäällikkö
Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija, teknologian osaamisalue
Kajaanin ammattikorkeakoulu
CEMIS – Centre for measurement and information systems
outi.laatikainen@kamk.fi
+358 44 710 1662