Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset / Asiakas- ja palveluohjaus 2024-2025

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä asiantuntijuutta kehittämällä asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutus on tarkoitettu myös opiskelijoille, joilla on valmiudet opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Tavoitteet

 Opiskelija
• Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
• Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
• Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
• Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaaminen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
• Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
• Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
• Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
• Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
• Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista

 

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä) käsittää kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka laajentavat ja syventävät erikoistujan ammatillista osaamista.

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan  KAMK:n ja Lapin amk:n yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teams:n välityksellä).

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus käynnistyy syksyllä 2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4-8 tuntiin.
Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Etäkontaktipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä ja ohjattua opiskelua.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan 2 erässä, koulutuksen alussa ja vuoden 2025 alussa.

 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on 12.8.-8.9.2024. 
Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Valinnoista ilmoitetaan viikolla 37 ja opiskelupaikka tulee vastaanottaa viikon 38 aikana.

Hae koulutukseen tästä!

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Ks. yhteystiedot alla. Huomaathan, että kesän loma-aikana kyselyihin vastauksissa voi olla viivettä.

 
koulutuksen sisältö ja opintojen suorittaminen: yliopettaja Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kamk.fi
hakeminen, opintotodistukset, maksut: suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 040 548 6450
Opiskelijapalautetta vuoden 2019-2020 koulutustoteutuksesta:
"Opin verkostoyhteistyötä ja dialogisuuteen liittyviä asioita. Robotiikka ja teknologia oli erityisen mielenkiintoinen."
"Opin ymmärtämään konkreettisella tasolla, mistä kaikesta asiaka- ja palveluohjaus koostuu. Opinnot havainnollistivat hyvin, kuinka paljon työ on sidoksissa lakeihin."
”Tekninen osaaminen lisääntyi, uudet työmenetelmät tulivat tutuiksi ja ylipäätään palveluohjauksen konsepti aukesi paremmin, kuin myös palvelumuotoilun.”