Etusivu / fi / Hakijalle / KAMKstart

KAMKstart -opinnot

KAMKstart on Kajaanin ammattikorkeakoulun uusi opintokokonaisuus, jonka suorittamalla lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus varmistaa valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa.

Opiskelija voi hakea erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, kun hän on suorittanut vaaditut opinnot ja valmistuu viimeistään hakukeväänä toisen asteen oppilaitoksesta.

Opiskelija sopii KAMKstart -opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. 

 

KAMKstart -tarjonta 2021-2022

KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:
- Insinööri (AMK), Konetekniikka
- Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
- Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä 15 opintopistettä. Näistä 9 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee 6 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

 

Kaikille pakolliset opinnot:

Intercultural Communication, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa kulttuurienvälistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. 
Opintojakson sisältö: Kulttuurin ja viestinnän käsitteet, muuttujat, joiden avulla kulttuureita vertaillaan, kulttuurierot viestinnässä, toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina. Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely, puhelinkeskustelut, kirjallinen viestintä, kokous- ja neuvottelutilanteet 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot koostuvat verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä syksyn 2021 aikana
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Marjaana Seppi

Matematiikka 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omia matemaattisia ongelmaratkaisutaitojaan
Opintojakson sisältö: Matematiikan perustekniikat: lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu ja prosenttilasku 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Arja Sirviö

Fysiikka 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa fysiikkaan liittyviä ongelmanratkaisutaitojaan kuvaajiin ja niiden tulkintaan sekä tulosten esitystarkkuuteen
Opintojakson sisältö: Fysikaalisiin ilmiöihin tutustuminen mekaniikkaa hyväksikäyttäen. Tutustutaan fysiikassa tarvittavaan matemaattiseen käsitteistöön, yhtälöiden ratkaisemiseen ja graafeihin.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu keväällä 2022
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Arja Sirviö

 

Alakohtaiset opintojaksot (opiskelija valitsee alakohtaisesti 6 op)

Konetekniikka:

Teollisuuden käynnissäpito tuotannollisessa toiminnassa, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.
Opintojakson sisältö: Johdatus käynnissäpitoon, kunnossapitotoiminnot, kunnossapidon kannattavuus ja tehokkuus, vikaantuminen, käyttövarmuuden merkitys ja käsitteet, mallinnus- ja analyysimenetelmät, käyttövarmuuslaskenta
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot koostuvat verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä syksyn 2021 aikana.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Sanna Leinonen

Robotiikka, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.
Opintojakson sisältö: Robottitilastot, robottien rakenteet, tarttujat ja työkalut, robottien anturit, robottien käyttö ja ohjelmointi, sovellusesimerkit ja oheislaitteet, robottien liittäminen muihin automaatiojärjestelmiin, robottijärjestelmien turvallisuus.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot koostuvat verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä kevään 2022 aikana.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Robotiikan perusteet 5.op
Opettaja: Sami Räsänen

Työturvallisuus, 2op

Osaamistavoitteet: Opiskelija sisäistää työturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet ja lainsäädännön
Opintojakson sisältö: Työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys, työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa, työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö, tutustutaan työturvallisuuskortti- ja tulityökortti -koulutusten aihealueisiin.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Antti Muhonen

Ilmastonmuutos, 1 op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:

Piirustusmerkinnät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS -piirustusmerkinnät.Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.
Opintojakson sisältö: Keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät, rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit, rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset, mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Antti Muhonen

Rakennuspiirustus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee AutoCAD:in perusteet ja osaa laatia rakennus- ja rakennepiirustuksia sovellutusohjelmilla.
Opintojakson sisältö: AutoCAD 2010, ARK 11 ja RAK 7 ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa, harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Matti Tiainen

Työturvallisuus, 2op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ- ja paloturvallisuuden merkityksen sekä ennaltaehkäisevän varautumisen ko. asioihin rakennus- ja kiinteistönhoitotöissä.
Opintojakson sisältö: Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa, rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset, viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt, työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, toimiminen hätätilanteessa.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Antti Muhonen

 

Tieto- ja viestintätekniikka:

Ohjelmoinnin perusteet (C++), 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia kontrollirakenteita sekä metodeja sekä sää perusvalmiudet lukea ja tuottaa yksinkertaista ohjelmakoodia.
Opintojakson sisältö: Tutustutaan käytännön ohjelmointikehitystyökaluihin sekä perehdytään muuttujan käsitteeseen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakson suorittamisen laitevaatimukset: tietokone ja/tai virtuaaliympäristö, johon käyttäjä voi asentaa oman Linux-käyttöjärjestelmän
Opettaja: Joona Tolonen

Olio-ohjelmointi, 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tuottamaan oliopohjaista ohjelmakoodia sekä seuraamaan usean luokan välillä tapahtuvaa ohjelman etenemistä.
Opintojakson sisältö: Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusteet -kurssin asioita, tutustutaan luokan ja olion käsitteisiin sekä Olio-ohjelmoinnin perusideologiaan. Kurssin loppupuolella tutustutaan myös muistinhallintaan Olio-ohjelmoinnin näkökulmasta. 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakson suorittamisen laitevaatimukset: tietokone ja ohjelmiston kehitykseen soveltuvat ohjelmistot kuten Visual Studio Community
Opettaja: Joona Tolonen

 

Ilmoittaudu KAMKstart Insinööriksi -opintoihin
Ilmoittautuminen on auki 30.6.2021 saakka

 

Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Hannu Tikkanen 
Konetekniikan koulutus  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 
puh. 044 7101 631 
hannu.tikkanen(at)kamk.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi 15 op

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liiketalouden päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet, 2op

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot.
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Liike-elämän matematiikka 5op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen.
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti.
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso avautuu keväällä 2022, tentin voi suorittaa jo syksyllä 2021. 
Arviointi: Numeerinen arviointi 5-1

 

Työelämän viestintätaidot 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Numeroarviointi 5-1
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Digitaidot kuntoon 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot    
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: hyväksytty/hylätty
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa ICT-valmiudet 3op.
Opettaja: Jani Vattula

 

Ilmoittaudu KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Restonomiksi 15 op

KAMKstart Restonomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan matkailun päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Matkailun perusteet 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin. 
Opintojakson sisältö: Matkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet 
Matkailun työntö- ja vetovoimatekijät 
Matkailun motivaatiotekijät 
Matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset 
Matkailun keskeiset organisaatiot 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Matkailun perusteet 5op.
Opettaja: Mika Pietarinen

 

Ilmastonmuutos 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, kate ja arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso avautuu keväällä 2022, tentin voi suorittaa jo syksyllä 2021.  
Arviointi: Numeerinen arviointi 5-1
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Tuula Rajander

Tiedonhaku ja kriittisyys 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021. 
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa ICT-valmiudet 3op.
Opettaja: Jani Vattula

 

Ilmoittaudu KAMKstart Restonomiksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liikunnan päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet liikunta-alalla 2 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot. 
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa 
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Ilmastonmuutos 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 4op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.  
Opintojakso sisältö:
Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Korkolaskenta sovelluksineen 
Luotot
Investointimenetelmät
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso avautuu keväällä 2022, tentin voi suorittaa jo syksyllä 2021.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö:
Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon 2 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opintojakso avautuu syksyllä 2021.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa ICT-valmiudet 3op.
Opettaja: Jani Vattula

 

Ilmoittaudu KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Usein kysytyt kysymykset:

Kenelle KAMKstart -opinnot on tarkoitettu?
KAMKstart -opinnot on tarkoitettu kaikille toisella asteella opiskeleville. Opinnot suoritetaan toisen asteen opintojen aikana ja opintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaun kautta. Jos opinnot on suoritettu ja hakijalla on päästötodistus toisen asteen oppilaitoksesta, hän saa erillishaun kautta opiskelupaikan Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Paljonko opinnot maksavat?
KAMKstart -opinnot ovat maksuttomia.
Miten ja milloin opintoihin ilmoittaudutaan?

KAMKstart Insinööriksi voit ilmoittautua heti.

Ilmoittaudu KAMKstart Insinööriksi -opintoihin.

Ilmoittaudu KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Ilmoittaudu KAMKstart Restonomiksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Ilmoittaudu KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opintoihin
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2021

Milloin opintoja voi suorittaa?
Osa opintojaksoista ei ole aikaan sidottuja, osa on sidottu kevät- tai syyslukukauteen.
Millainen arviointi kursseissa on?
Arvionti on opintojaksosta riippuen joko numeroarviointi 1-5 tai hyväksytty-hylätty
Menetänkö ensikertalaisen paikan, jos otan opiskelupaikan vastaan KAMKstart -erillishaun kautta?
Kyllä, ottamalla opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa, menetät samalla korkeakoulun ensikertalaisuutta koskevan oikeuden. Voit ottaa korkeakoulupaikan vastaan ainoastaan yhdestä korkeakoulusta. 
Saako opinnot hyväksiluettua?
KAMKstartissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, jos aloitat opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Useimmat KAMKstart -opintojaksot ovat koulutuksen pakollisia opintoja.
Milloin toisen asteen tutkinnon pitää olla suoritettuna?
Pohjakoulutus ja KAMK-opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään 30.6. mennessä. 
Miten haen KAMKiin, kun olen suorittanut KAMKstart -opinnot

Suoritettuasi KAMKstart -opinnot (15 op) ja kun olet saanut valmiiksi ylioppilastutkinnon tai saat lukion päättötodistuksen tai olet saanut suoritettua toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaussa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. KAMKstart -opintojen kautta KAMKiin hakevien erillishaku järjestetään joka vuosi toukokuun sekä marraskuun alussa. Mikäli sinut hyväksytään erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja otat opiskelupaikan vastaan erikseen määritellyn määräajan puitteissa, ensimmäisen vuoden opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa.  

Huomaathan, että voit hakea myös yhteishaussa, mutta silloin opiskelupaikka ei ole varmistettu, kuten KAMKstart -erillishaussa. Yhteishaussa hakiessasi osallistut tavalliseen yhteishaun valintatapoihin.
Lisätietoja hakemisesta voit kysyä hakijapalveluistamme:
hakijapalvelut@kamk.fi
044 7101 648, 044 7101 229

Pidätämme oikeuden muutoksiin.