Etusivu / fi / Hakijalle / KAMKstart

KAMKstart -opinnot

KAMKstart on Kajaanin ammattikorkeakoulun uusi opintokokonaisuus, jonka suorittamalla lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus varmistaa valmistumisen jälkeinen opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 

KAMKstart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen.

Opiskelija voi hakea erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, kun hän on suorittanut vaaditut opinnot ja valmistuu viimeistään hakukeväänä toisen asteen oppilaitoksesta. 

Opiskelija sopii KAMKstart -opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin.  

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla voi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat opiskelupaikan myöntämiseen. Lisäksi näille aloille voi olla erillinen haastattelu joko ennen opintojen aloittamista tai siinä vaiheessa, kun opiskelija hakee erillishaussa koulutukseen.

 

KAMKstart -tarjonta 2022-2023

KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:
- Insinööri (AMK), Konetekniikka
- Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
- Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä vähintään 15 opintopistettä. Näistä 10 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee vähintään 5 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

 

Kaikille pakolliset opinnot:

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.
Opintojakson sisältö: Verkko-opinnot jakaantuvat useaan lukuun, joissa käydään läpi Wordin, Excelin ja Powerpointin käyttö alkeista eistyneisiin ominaisuuksiin. Opiskelija oppii käyttämään ohjelmistoja itse aktiivisesti tekemällä, suorittaen verkkomateriaalin avulla ohjatusti asiakirjoja, diaesityksiä sekä Excel-työkirjoja. Tehdyistä ja palautetuista harjoitustöistä annetaan palautetta. Opiskelijalla on mahdollista pyytää lisäohjausta sähköpostilla. Verkko-opintojakso sisältää palautettavia tehtäviä eri Office-ohjelmistoihin liittyen. 

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika:
Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi:
Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja:
Jani Vattula 

Matematiikka 1, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omia matemaattisia ongelmaratkaisutaitojaan
Opintojakson sisältö: Matematiikan perustekniikat: lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu, prosenttilasku ja geometria
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Arja Sirviö

Fysiikka 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa fysiikkaan liittyviä ongelmanratkaisutaitojaan kuvaajiin ja niiden tulkintaan sekä tulosten esitystarkkuuteen
Opintojakson sisältö: Fysikaalisiin ilmiöihin tutustuminen mekaniikkaa hyväksikäyttäen. Tutustutaan fysiikassa tarvittavaan matemaattiseen käsitteistöön, yhtälöiden ratkaisemiseen ja graafeihin.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Arja Sirviö

 

Alakohtaiset opintojaksot (opiskelija valitsee alakohtaisesti 5-6 op)

Konetekniikka:

Robotiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.
Opintojakson sisältö:  Robottitilastot, robottien rakenteet, tarttujat ja työkalut, robottien anturit, robottien käyttö ja ohjelmointi, sovellusesimerkit ja oheislaitteet, robottien liittäminen muihin automaatiojärjestelmiin, robottijärjestelmien turvallisuus.
Suoritustapa: Verkko-opinnot, sisältää kuusi tapaamista verkossa.
Suoritusaika: Opinnot koostuvat kuudesta verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä.
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa konetekniikan insinööriopintojen opintoihin kuuluvaa Robotiikka 5 op -opintojaksoa. Loput 2 op suoritetaan KAMKissa tutkinto-opiskelijana ollessa.
Opettaja: Sami Räsänen

Työturvallisuus, konetekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija sisäistää työturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet ja lainsäädännön
Opintojakson sisältö: Työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys, työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa, työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö.  
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, maaliskuu -23 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Riikka Korhonen

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:

Piirustusmerkinnät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS -piirustusmerkinnät.Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.
Opintojakson sisältö: Keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät, rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit, rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset, mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 46/2022 alkaen 
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Rakennuspiirustus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee AutoCAD:in perusteet ja osaa laatia rakennus- ja rakennepiirustuksia sovellutusohjelmilla.
Opintojakson sisältö: AutoCAD sekä AutoCAD Arcitecture ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa, harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 3/2023 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja:Veera Kilpeläinen

Työturvallisuus, rakennustekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ- ja paloturvallisuuden merkityksen sekä ennaltaehkäisevän varautumisen ko. asioihin rakennus- ja kiinteistönhoitotöissä.
Opintojakson sisältö: Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa, rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset, viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt, työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, toimiminen hätätilanteessa. Tutustutaan rakennustyömaan työturvallisuuteen, mittauksiin (TR- ja MVR-mittaus) sekä ennakkosuunnitteluun sekä riskien kartoittamiseen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 3/2023 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Ilmastonmuutos, 1 op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö:  Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Miia Rönkkö

 

Tieto- ja viestintätekniikka:

Ohjelmoinnin perusteet (C++), 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia kontrollirakenteita sekä metodeja sekä saa perusvalmiudet lukea ja tuottaa yksinkertaista ohjelmakoodia.
Opintojakson sisältö: Tutustutaan käytännön ohjelmointikehitystyökaluihin sekä perehdytään muuttujan käsitteeseen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Esivaatimuksina tietokone, johon voi asentaa ohjelmistoja ja/tai jossa on valmiina ohjelmistokehitysympäristö.
Opettaja: Joona Tolonen

Olio-ohjelmointi, 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tuottamaan oliopohjaista ohjelmakoodia sekä seuraamaan usean luokan välillä tapahtuvaa ohjelman etenemistä.
Opintojakson sisältö: Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusteet -kurssin asioita, tutustutaan luokan ja olion käsitteisiin sekä Olio-ohjelmoinnin perusideologiaan. Kurssin loppupuolella tutustutaan myös muistinhallintaan Olio-ohjelmoinnin näkökulmasta. 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakson suorittamisen laitevaatimukset: tietokone ja ohjelmiston kehitykseen soveltuvat ohjelmistot kuten Visual Studio Community
Opettaja: Joona Tolonen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Insinööriksi -opintoihin

 

Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 
puh. 044 7101 631 
jaana.tolonen(at)kamk.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi 15 op

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liiketalouden päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot. 
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Liike-elämän matematiikka, 5op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen.
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti.
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 5-1

 

Työelämän viestintätaidot, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän kirjallisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot    
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opintoihin

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Restonomiksi 15 op

KAMKstart Restonomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan matkailun päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Matkailun perusteet, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin. 
Opintojakson sisältö: Matkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet 
Matkailun työntö- ja vetovoimatekijät 
Matkailun motivaatiotekijät 
Matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset 
Matkailun keskeiset organisaatiot 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Matkailun perusteet 5op.
Opettaja: Mika Pietarinen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 
Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Restonomiksi -opintoihin

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liikunnan päiväkoulutukseen, mikäli hakija täyttää liikunnanohjaajakoulutuksen kelpoisuusvaatimukset.
Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet liikunta-alalla, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot.
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakso sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opintoihin

 

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Sairaanhoitajaksi / KAMKstart Terveydenhoitajaksi 15 op

KAMKstart sairaan- tai terveydenhoitajaksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon, riippumatta hakeutuuko opiskelemaan sairaanhoitajan vai terveydenhoitajan tutkinto-opintoihin. KAMKstart Sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan joko sairaan- tai terveydenhoitajan päivä- tai monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää sairaan- ja terveydenhoitajan koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. 

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritettaan seuraavat opintojaksot:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö:
· Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia.
· Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin
· Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Opettaja: Useita opettajia
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

Informaatiolukutaito 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö:
· Informaatiolukutaidon osa-alueet
· Tiedonhaku
· Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
· Tiedonkäytön eettiset perusteet
· Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Ohjaustapaamisia tarpeen mukaan (ajoista ilmoitetaan verkkokurssiympäristössä).
Suoritusaika: Nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

 

Hoitoalasta ammatti 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa näkemyksen sairaanhoitajan työstä ja osaamisvaatimuksista tänä päivänä ja tulevaisuudesta
Opintojakson sisältö: Opiskelija perehtyy
· sairaanhoitajan ammattitaitovaatimuksiin.
· sairaanhoitajan tulevaisuuden työn haasteisiin ja harjoittelet asiatekstin kirjoittamista.
· ja harjoittelee lääkelaskuja.
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sisältäen verkkotentit ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop. Opintojaksoon liittyviä arviointeja ei tehdä kesäaikana.
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Jaana Kemppainen ja Mervi Ruotsalainen

 

Ensiavun perusteet 1 op

Osaamistavoitteet: Osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet. Toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa.
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä.
Suoritusaika: Aikataulutettu
Opettaja: Riitta Sievänen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Hoitotyön perusteet 5 op

 

Anatomia ja fysiologia (pakopeli) 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suhteessa opintojakson sisältöön:
· nimetä ihmiskehon anatomiset rakenteet ja elinjärjestelmät
· käyttää anatomisiin rakenteisiin ja elinjärjestelmiin liittyvää vierasperäistä terminologiaa
· selittää fysiologisiin elintoimintoihin vaikuttavia tekijöitä.
Opintojakson sisältö:
Ihmiselimistö – toimiva kokonaisuus (kemialliset yhdisteet ja solu, kudokset ja elinjärjestelmät, anatomian käsitteitä ja homeostaasin ylläpito)
Solu
Kudokset ja iho
Luusto
Lihakset
Veri
Happo-emästasapaino
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Opiskelijan tulee käyttää oppikirjaa Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (Leppäluoto, Kettunen ym. 2017)
Suoritusaika: Aikataulutettu opetus. Opintojen suoritusaika on 9 viikkoa, aloitus on 1.2.22 (Vk 5) ja lopetus 3.4.22 (vk 13).
Opiskelu on aikataulutettu eri aihekokonaisuuksiin. Tarkempi aikataulu esitellään opintojakson alussa opintojakson verkkoalustalla.
Varaa itsenäiseen opiskeluun yhteensä 52 h eli noin 7,5 h/vk ja pakopeliin 2 h.
Opettaja: Kirsi Lokkila
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Anatomia ja fysiologia 5 op

 

Hyvinvoinnin edistäminen 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksen sekä yksilön, että yhteisön tasolla. Opiskelija tietää toimintatapoja, joilla kunnassa voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Opiskelija osaa kuvata konkreettisen toimintatavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Opintojakson sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa.
Suoritustapa: Essee
Suoritusaika: Nonstop. Opinnot ovat suoritettavissa alkuvuodesta 2022 lähtien.
Opettaja: Arja Oikarinen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Asiakaslähtöinen terveyden edistäminen 5 op

 

Päihteet ja päihteettömyys 1 op

Osaamistavoitteet: opiskelija
· omaksuu selkeän kuva päihdehoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä
· tietää, mitä tarkoitetaan laillisilla ja laittomilla päihteillä 
· osaa kuvata, mitä päihteettömyys ja päihteiden käyttö tarkoittavat 
· osaa kuvata päihteettömään elämään vaikuttavia tekijöitä
· tunnistaa omat asenteensa päihteettömyyteen ja päihteisiin 
Opintojakson sisältö:
· tupakka-, alkoholi- ja huumausainelaki
· lailliset ja laittomat päihteet
· päihteettömyys ja päihteiden käyttö elämäntapana
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Nonstop
Opettaja: Maarit Leinonen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai suoritus tenttimällä.
Suoritusaika: Nonstop, kurssi on suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien.
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen
Muuta: Opinnot hyväksiluetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:
· tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
· tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
· osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö:
 · Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
· Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
· Sähköinen asiointi
Suoritustapa: Verkkokurssi ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen ja Sannamari Kortelainen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sairaanhoitajaksi/Terveydenhoitajaksi -opintoihin


Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Elina Kiviaho
Sosiaali- ja terveysala
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho(at)kamk.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

 
KAMKstart Sosionomiksi 15 op

KAMKstart Sosionomiksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. KAMKstart Sosionomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan sosionomin monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kaikki suorittavat yhteiset yleisopinnot (3 op) ja sen lisäksi opiskelijat valitsevat ammattiopinnoista yhteensä 12 op.

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

 

Yhteiset yleisopinnot 3 op:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia. 
Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin.
Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Digitaidot kunnolla vauhtiin, 1 op 

Osaamistavoitteet: Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkkokurssilla opit käyttämään kattavasti ja sujuvasti MS-Office -ohjelmistoja. Samalla kirkastat myös etätyöskentelytaitojasi.
Opintojakson sisältö: Kurssi lähtee perusteista ja etenee nopeasti edistyneempiin ominaisuuksiin. Voit suorittaa koko paketin, johon kuuluu koko Officen käyttö, tai voit suorittaa erillisiä kursseja ohjelmistoista. 
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Viisi toteutusta vuoden 2022 aikana.
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Useita opettajia 

 

Informaatiolukutaito, 1 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö: Informaatiolukutaidon osa-alueet
Tiedonhaku
Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
Tiedonkäytön eettiset perusteet
Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Ammatilliset opinnot (opiskelija valitsee yhteensä 12 op)

 

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä, 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii mmärtämään asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä. Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin sekä moniammatilliseen työhön ja verkostotyöhön. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.
Opintojakson sisältö: Ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, sosiaaliohjauksen käsitteeseen tutustuminen, Green Care –toiminnan perusteisiin tutustuminen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa tammikuusta 2022 alkaen
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 5 op
Opettaja: Matti Heikkinen

 

Toiminnalliset menetelmät, 2 op

Osaamistavoitteet: Ilmoitetaan myöhemmin
Opintojakson sisältö: Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa: Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritusaika: Opintojakso suoritettavissa keväästä 2023 lähtien
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Tarinallisuus, draama ja kuvankäyttö luovina ohjausmenetelminä 5 op 
Opettaja: Teija Ravelin

 

Sosiaalipedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen sosiaalipedagogiikan perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin.
Opintojakson sisältö:  Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogiikan perusteet sekä varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet. 
Opiskelija tutustuu sosiaalipedagogiseen orientaatioon sosiaalityössä ja varhaiskasvatuksessa sekä ymmärtää sen osana sosionomin työtä sekä työorientaatiota. 
Suoritustapa: Verkkoluennot ja itsenäisesti suoritettavat opinnot verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat alkuvuodesta 2022 
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op  
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Ensiavun perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet, toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa. 
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä 2022.
Suoritusaika: Aikataulutettu 
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Hoitotyön perusteet 5 op 
Opettaja: Riitta Sievänen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai tentti 
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö: Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta 
Digitaaliset palvelut ja asiointi sekä terveysteknologia
Suoritustapa: Verkkokurssi, tehtävät ja tentti
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusteet 5 op 
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen ja Sannamari Kortelainen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sosionomiksi -opintoihin

 

Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Anu Piirainen
Sosiaali- ja terveysala
puh. 044 7101 395 
anu.piirainen(at)kamk.fi 

Usein kysytyt kysymykset:

Kenelle KAMKstart -opinnot on tarkoitettu?
KAMKstart -opinnot on tarkoitettu kaikille toisella asteella opiskeleville. Opinnot suoritetaan toisen asteen opintojen aikana tai vuoden sisällä 2. asteelta valmistumisesta ja opintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaun kautta. Jos opinnot on suoritettu ja hakijalla on päästötodistus toisen asteen oppilaitoksesta, hän saa erillishaun kautta opiskelupaikan Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Paljonko opinnot maksavat?
KAMKstart -opinnot ovat maksuttomia.
Milloin opintoja voi suorittaa?
Osa opintojaksoista ei ole aikaan sidottuja, osa on sidottu kevät- tai syyslukukauteen.
Millainen arviointi kursseissa on?
Arvionti on opintojaksosta riippuen joko numeroarviointi 1-5 tai hyväksytty-hylätty
Menetänkö ensikertalaisen paikan, jos otan opiskelupaikan vastaan KAMKstart -erillishaun kautta?
Kyllä, ottamalla opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa, menetät samalla korkeakoulun ensikertalaisuutta koskevan oikeuden. Voit ottaa korkeakoulupaikan vastaan ainoastaan yhdestä korkeakoulusta. 
Saako opinnot hyväksiluettua?
KAMKstartissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, jos aloitat opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Useimmat KAMKstart -opintojaksot ovat koulutuksen pakollisia opintoja.
Milloin toisen asteen tutkinnon pitää olla suoritettuna?
Pohjakoulutus ja KAMK-opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään 27.12.2022 mennessä. 
Miten haen KAMKiin, kun olen suorittanut KAMKstart -opinnot

Suoritettuasi KAMKstart -opinnot (15 op) ja kun olet saanut valmiiksi ylioppilastutkinnon tai saat lukion päättötodistuksen tai olet saanut suoritettua toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaussa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. KAMKstart -opintojen kautta KAMKiin hakevien erillishaku järjestetään joka vuosi toukokuun sekä marraskuun alussa. Mikäli sinut hyväksytään erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja otat opiskelupaikan vastaan erikseen määritellyn määräajan puitteissa, ensimmäisen vuoden opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa.  

Huomaathan, että voit hakea myös yhteishaussa, mutta silloin opiskelupaikka ei ole varmistettu, kuten KAMKstart -erillishaussa. Yhteishaussa hakiessasi osallistut tavalliseen yhteishaun valintatapoihin.

 

Syksyn 2022 hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa tammikuussa:

  • Hakuaika on 1. - 15.11.2022. Hakulomake sulkeutuu 15.11.2022 klo 15.
  • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12.2022 mennessä.
  • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
  • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 15.12.2022 mennessä.
  • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja 
    ajan tasalla oleva opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
  • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tammikuussa 2023.

 

Lisätietoja hakemisesta voit kysyä hakijapalveluistamme:
hakijapalvelut@kamk.fi
040 6548 475 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.