Etusivu / fi / Hakijalle / KAMKstart

KAMKStart -opinnot

KAMKStart -opintojen kautta lukio-opiskelijoilla ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla on mahdollisuus hakeutua erillishaussa toiselta asteelta valmistumisen jälkeen Kajaanin ammattikorkeakouluun. 

KAMKStart -opinnoissa opiskelija suorittaa 15 opintopistettä haluamaltaan alalta samaan aikaan toisen asteen opintojen kanssa tai enintään vuosi 2. asteelta valmistumisen jälkeen.

Opiskelija voi hakea erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakouluun, kun hän on suorittanut vaaditut opinnot ja valmistuu viimeistään hakukeväänä/syksynä toisen asteen oppilaitoksesta. 

Opiskelija sopii KAMKStart -opintoihin hakeutumisesta oman toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin.  

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunta-alalla voi olla erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat opiskelupaikan myöntämiseen. Lisäksi näille aloille voi olla erillinen haastattelu joko ennen opintojen aloittamista tai siinä vaiheessa, kun opiskelija hakee erillishaussa koulutukseen.

 

KAMKStart -tarjonta 2022-2023

KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:
- Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotokoulutus (monimuotokoulutus toteutuu joka toinen vuosi)
- Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, päiväkoulutus
- Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivä- ja monimuotokoulutus (monimuotokoulutus toteutuu joka toinen vuosi)

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä vähintään 15 opintopistettä. Näistä 10 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee vähintään 5 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

 

Kaikille pakolliset opinnot:

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, Powerpoint-, ja verkkotyöskentelyn perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.
Opintojakson sisältö: Verkko-opinnot jakaantuvat useaan lukuun, joissa käydään läpi Wordin, Excelin ja Powerpointin käyttö alkeista edistyneisiin ominaisuuksiin. Opiskelija oppii käyttämään ohjelmistoja itse aktiivisesti tekemällä, suorittaen verkkomateriaalin avulla ohjatusti asiakirjoja, diaesityksiä sekä Excel-työkirjoja. Tehdyistä ja palautetuista harjoitustöistä annetaan palautetta. Opiskelijalla on mahdollista pyytää lisäohjausta sähköpostilla. Verkko-opintojakso sisältää palautettavia tehtäviä eri Office-ohjelmistoihin liittyen. 

Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika:
Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi:
Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja:
Jani Vattula 

Matematiikka 1, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omia matemaattisia ongelmaratkaisutaitojaan
Opintojakson sisältö: Matematiikan perustekniikat: lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu, prosenttilasku ja geometria
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Arja Sirviö

Fysiikka 1, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa fysiikkaan liittyviä ongelmanratkaisutaitojaan kuvaajiin ja niiden tulkintaan sekä tulosten esitystarkkuuteen
Opintojakson sisältö: Fysikaalisiin ilmiöihin tutustuminen mekaniikkaa hyväksikäyttäen. Tutustutaan fysiikassa tarvittavaan matemaattiseen käsitteistöön, yhtälöiden ratkaisemiseen ja graafeihin.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, aikataulutettu 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Arja Sirviö

 

Alakohtaiset opintojaksot (opiskelija valitsee alakohtaisesti 5-6 op)

Konetekniikka:

Robotiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.
Opintojakson sisältö:  Robottitilastot, robottien rakenteet, tarttujat ja työkalut, robottien anturit, robottien käyttö ja ohjelmointi, sovellusesimerkit ja oheislaitteet, robottien liittäminen muihin automaatiojärjestelmiin, robottijärjestelmien turvallisuus.
Suoritustapa: Verkko-opinnot, sisältää kuusi tapaamista verkossa.
Suoritusaika: Opinnot koostuvat kuudesta verkkoluennoista ja itsenäisistä tehtävistä.
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Muuta: Opintojakso on osa konetekniikan insinööriopintojen opintoihin kuuluvaa Robotiikka 5 op -opintojaksoa. Loput 2 op suoritetaan KAMKissa tutkinto-opiskelijana ollessa.
Opettaja: Sami Räsänen

Työturvallisuus, konetekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija sisäistää työturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet ja lainsäädännön
Opintojakson sisältö: Työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys, työsuojelu tuotannollisessa yritystoiminnassa, työsuojelun toimintamallit ja keskeinen lainsäädäntö.  
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, maaliskuu -23 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Riikka Korhonen

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:

Piirustusmerkinnät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS -piirustusmerkinnät.Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.
Opintojakson sisältö: Keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät, rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit, rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset, mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 46/2022 alkaen 
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Rakennuspiirustus, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee AutoCAD:in perusteet ja osaa laatia rakennus- ja rakennepiirustuksia sovellutusohjelmilla.
Opintojakson sisältö: AutoCAD sekä AutoCAD Arcitecture ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa, harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 11/2023 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Työturvallisuus, rakennustekniikka, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työ- ja paloturvallisuuden merkityksen sekä ennaltaehkäisevän varautumisen ko. asioihin rakennus- ja kiinteistönhoitotöissä.
Opintojakson sisältö: Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa, rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset, viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt, työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, toimiminen hätätilanteessa. Tutustutaan rakennustyömaan työturvallisuuteen, mittauksiin (TR- ja MVR-mittaus) sekä ennakkosuunnitteluun sekä riskien kartoittamiseen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Verkko-opinnot, vko 3/2023 alkaen
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Veera Kilpeläinen

Ilmastonmuutos, 1 op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö:  Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5
Opettaja: Miia Rönkkö

 

Tieto- ja viestintätekniikka:

Ohjelmoinnin opintojaksot päivittyvät kevään -23 aikana.

Voit ilmoittautua tieto- ja viestintätekniikan KAMKStart-opintoihin ja aloittaa opinnot pakollisista opintojaksoista.

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Insinööriksi -opintoihin

 

Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus  
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 
puh. 044 7101 631 
jaana.tolonen(at)kamk.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi 15 op

KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liiketalouden päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot. 
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Liike-elämän matematiikka, 5op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen.
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti.
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 5-1

 

Työelämän viestintätaidot, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän kirjallisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot    
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liiketaloustradenomiksi -opintoihin

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Restonomiksi 15 op

KAMKstart Restonomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan matkailun päivä- tai monimuotokoulutukseen.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Matkailun perusteet, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää matkailun keskeiset käsitteet ja tietää matkailun historiallisen kehityksen pääpiirteet. Hän ymmärtää käsitteet työntö- ja vetovoimatekijät sekä tunnistaa Suomen ja maailman keskeiset matkailualueet. Opiskelija tunnistaa erilaiset matkailijasegmentit ja osaa luokitella matkailijoita teoreettisten mallien pohjalta. Hän osaa selittää matkailuklusterin avulla matkailualan kytkeytymisen muihin toimialoihin sekä matkailun aluetaloudellisen merkityksen. Opiskelija tutustuu myös matkailualan keskeisiin organisaatioihin. 
Opintojakson sisältö: Matkailun peruskäsitteistö 
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet 
Matkailun työntö- ja vetovoimatekijät 
Matkailun motivaatiotekijät 
Matkailuklusteri ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset 
Matkailun keskeiset organisaatiot 
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 0-5 
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Matkailun perusteet 5op.
Opettaja: Mika Pietarinen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 
Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Restonomiksi -opintoihin

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op

KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan liikunnan päiväkoulutukseen, mikäli hakija täyttää liikunnanohjaajakoulutuksen kelpoisuusvaatimukset.
Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yritystoiminnan perusteet liikunta-alalla, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot.
Opintojakson sisältö: Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa, Yrittäjämäinen tapa toimia, Toiminta-ajatus ja liikeidea, Yritystoiminnan perusmalli, Sidosryhmät, Yritysmuodot, Riskienhallinta, Logistiikka, Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Suoritustapa: Verkko-opinnot 
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Liiketoiminta-osaamisen perusteet 5op
Opettaja: Arto Huuhtanen

 

Ilmastonmuutoksen perusteet, 1op

Osaamistavoitteet: Tämän verkkokurssin myötä saat perusymmärryksen ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.
Opintojakson sisältö: Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset, päästövähennystarve ja -tavoitteet, ilmastonmuutos FAQ, ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Opettaja: Silja Keränen

 

Liike-elämän perusmatematiikka, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opintojakso sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen, prosenttilaskenta, arvonlisävero, korkolaskenta sovelluksineen, luotot
Suoritustapa: Verkko-opinnot tai tentti
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Opettaja: Ari Teirilä

 

Työelämän viestintätaidot, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.
Opintojakson sisältö: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeerinen arviointi 1-5
Muuta: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Opettaja: Tuula Rajander

 

Tiedonhaku ja kriittisyys, 1 op

Osaamistavoitteet: Perehdyt tiedonhaun eri osa-alueisiin ja ymmärrät miksi nämä taidot ovat tärkeitä opintojesi onnistumisen kannalta. Opintojaksolla pääset myös testaamaan omaa osaamistasi. 
Opintojakson sisältö: Monikanavainen tiedonhaku, tiedon kriittinen arviointi ja tiedon eettinen käyttö. Opintojen aikana käytössäsi on KAMKin kirjaston sähköiset aineistot.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

Digitaidot kuntoon, 3 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa esitysgrafiikan, tekstinkäsittely ja taulukkolaskennan toimintoja liike-elämän tarpeisiin. 
Opintojakson sisältö: Microsoft 365 toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: 0-5
Opettaja: Jani Vattula

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opintoihin

 

Lisätietoja:
Suunnittelija
Elina Kiviaho
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

KAMKstart Sairaanhoitajaksi / KAMKstart Terveydenhoitajaksi 15 op

KAMKstart sairaan- tai terveydenhoitajaksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon, riippumatta hakeutuuko opiskelemaan sairaanhoitajan vai terveydenhoitajan tutkinto-opintoihin. KAMKstart Sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan joko sairaan- tai terveydenhoitajan päivä- tai monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää sairaan- ja terveydenhoitajan koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. 

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritettaan seuraavat opintojaksot:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö:
· Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia.
· Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin
· Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Opettaja: Useita opettajia
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

Informaatiolukutaito 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö:
· Informaatiolukutaidon osa-alueet
· Tiedonhaku
· Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
· Tiedonkäytön eettiset perusteet
· Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Ohjaustapaamisia tarpeen mukaan (ajoista ilmoitetaan verkkokurssiympäristössä).
Suoritusaika: Nonstop, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Ammatillisuuden avaimet 5 op

 

Hoitoalasta ammatti 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa näkemyksen sairaanhoitajan työstä ja osaamisvaatimuksista tänä päivänä ja tulevaisuudesta
Opintojakson sisältö: Opiskelija perehtyy
· sairaanhoitajan ammattitaitovaatimuksiin.
· sairaanhoitajan tulevaisuuden työn haasteisiin ja harjoittelet asiatekstin kirjoittamista.
· ja harjoittelee lääkelaskuja.
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi sisältäen verkkotentit ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop. Opintojaksoon liittyviä arviointeja ei tehdä kesäaikana.
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5
Opettaja: Jaana Kemppainen ja Mervi Ruotsalainen

 

Ensiavun perusteet 1 op

Osaamistavoitteet: Osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet. Toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa.
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä (HUOM! Lähiopetuksessa läsnäolovaatimus 100 %).
Suoritusaika: Aikataulutettu
Opettaja: Riitta Sievänen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Hoitotyön perusteet 5 op

 

Anatomia ja fysiologia (pakopeli) 2 op

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson sisältöön:

 • nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen.
 • selittää elinjärjestelmien toiminnan.
 • rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Opintojakson sisältö:
Ihmiselimistö – toimiva kokonaisuus (kemialliset yhdisteet ja solu, kudokset ja elinjärjestelmät, anatomian käsitteitä ja homeostaasin ylläpito)
Solu
Kudokset ja iho
Luusto
Lihakset
Veri
Happo-emästasapaino

Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jossa on myös mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. Opintojakson arvosana muodostuu osaamisen testien yhteisarvosanasta 1-5. Opiskelijan tulee käyttää oppikirjaa Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (painos 2017 tai 2019).
Suoritusaika: 9.2. -  20.3.23.
Verkkokurssi on aikataulutettu eri aihekokonaisuuksiin ja osaamisen testeihin. Tarkempi aikataulu, tarkemmat kirjatiedot sekä muut ohjeet lähetetään ilmoittautuessasi KAMKStart-opintoihin.
Varaa opiskeluun kokonaisuudessaan yhteensä 54 h.
Opettaja: Kirsi Lokkila
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5 op.

Ilmoittaudu myös opettajalle sähköpostilla 23.1.23 mennessä. Saat paluuviestinä viimeistään 24.1 devmoodle-osoitteen ja kurssiavaimen sekä lisäohjeita.

 

Hyvinvoinnin edistäminen 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksen sekä yksilön, että yhteisön tasolla. Opiskelija tietää toimintatapoja, joilla kunnassa voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Opiskelija osaa kuvata konkreettisen toimintatavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Opintojakson sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa.
Suoritustapa: Essee
Suoritusaika: Nonstop. Opinnot ovat suoritettavissa alkuvuodesta 2022 lähtien.
Opettaja: Arja Oikarinen
Muuta: Opinnot sisältyvät opintojaksoon Asiakaslähtöinen terveyden edistäminen 5 op

 

Päihteet ja päihteettömyys 1 op

Osaamistavoitteet: opiskelija
· omaksuu selkeän kuva päihdehoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä
· tietää, mitä tarkoitetaan laillisilla ja laittomilla päihteillä 
· osaa kuvata, mitä päihteettömyys ja päihteiden käyttö tarkoittavat 
· osaa kuvata päihteettömään elämään vaikuttavia tekijöitä
· tunnistaa omat asenteensa päihteettömyyteen ja päihteisiin 
Opintojakson sisältö:
· tupakka-, alkoholi- ja huumausainelaki
· lailliset ja laittomat päihteet
· päihteettömyys ja päihteiden käyttö elämäntapana
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Nonstop
Opettaja: Maarit Leinonen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai suoritus tenttimällä.
Suoritusaika: Nonstop, kurssi on suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien.
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen
Muuta: Opinnot hyväksiluetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:
· tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
· tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
· osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö:
 · Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
· Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
· Sähköinen asiointi
Suoritustapa: Verkkokurssi ja tehtävät
Suoritusaika: Nonstop
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen ja Sannamari Kortelainen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sairaanhoitajaksi/Terveydenhoitajaksi -opintoihin


Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Elina Kiviaho
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho(at)kamk.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

 
KAMKstart Sosionomiksi 15 op

KAMKstart Sosionomiksi -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. KAMKstart Sosionomiksi -opinnot oikeuttavat opiskelupaikkaan sosionomin monimuotokoulutukseen, mikäli hakija täyttää koulutuksen kelpoisuusvaatimukset.

Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kaikki suorittavat yhteiset yleisopinnot (3 op) ja sen lisäksi opiskelijat valitsevat ammattiopinnoista yhteensä 12 op.

Ilmoittautumislinkin opintoihin löydät opintojaksokuvausten lopusta.

Opinnoissa suoritetaan seuraavat opintojaksot:

Yhteiset yleisopinnot 3 op:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 1 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittymistä siten, että hän pystyy suoriutumaan menestyksekkäästi ammattikorkeakouluopinnoissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy sosionomiopintoihin ja niiden rakenteeseen, opiskelutekniikoihin, suoritustapoihin sekä keskeisiin välineisiin, joita opinnoissa menestyminen edellyttää.
Opintojakson sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa hyvinvointia. 
Opiskelija tutustuu sosionomiopintojen rakenteeseen ja osaamistavoitteisiin.
Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisista oppimisympäristöä ja työvälineitä.
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkkoluennot ja tehtävät verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Digitaidot kunnolla vauhtiin, 1 op 

Osaamistavoitteet: Digitaidot kunnolla vauhtiin -verkkokurssilla opit käyttämään kattavasti ja sujuvasti MS-Office -ohjelmistoja. Samalla kirkastat myös etätyöskentelytaitojasi.
Opintojakson sisältö: Kurssi lähtee perusteista ja etenee nopeasti edistyneempiin ominaisuuksiin. Voit suorittaa koko paketin, johon kuuluu koko Officen käyttö, tai voit suorittaa erillisiä kursseja ohjelmistoista. 
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Viisi toteutusta vuoden 2022 aikana.
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Useita opettajia 

 

Informaatiolukutaito, 1 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin ja osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Opintojakson sisältö: Informaatiolukutaidon osa-alueet
Tiedonhaku
Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
Tiedonkäytön eettiset perusteet
Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi.
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat tammikuussa 2022
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 op 
Opettaja: Riitta-Liisa Karjalainen

 

Ammatilliset opinnot (opiskelija valitsee yhteensä 12 op)

Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä, 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii mmärtämään asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä. Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin sekä moniammatilliseen työhön ja verkostotyöhön. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.
Opintojakson sisältö: Ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, sosiaaliohjauksen käsitteeseen tutustuminen, Green Care –toiminnan perusteisiin tutustuminen.
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa tammikuusta 2022 alkaen
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 5 op
Opettaja: Matti Heikkinen

 

Toiminnalliset menetelmät, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:
- tuntee luovan ja taidelähtöisen työskentelyn perusteet ja ymmärtää eri taidemuotojen mahdollisuudet asiakkaan voimaannuttamisessa sekä osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa oman ilmaisunsa tapoja, mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita
- tietää luovan toiminnan prosessin pääpiirteet niin yksilö- kuin ryhmätyösketelyssä.
Opintojakson sisältö: Luovat menetelmät sosionomin työssä ryhmä- ja yksilöprosessina, luovan toiminnan prosessi, voimaannuttaminen ja osallisuus, omien luovien voimavarojen voimaannuttaminen
Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 
Suoritusaika: 9.1. - 28.2.2023 
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Tarinallisuus, draama ja kuvankäyttö luovina ohjausmenetelminä 5 op 
Opettaja: Teija Ravelin

 

Sosiaalipedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen sosiaalipedagogiikan perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin.
Opintojakson sisältö:  Opiskelija ymmärtää sosiaalipedagogiikan perusteet sekä varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet. 
Opiskelija tutustuu sosiaalipedagogiseen orientaatioon sosiaalityössä ja varhaiskasvatuksessa sekä ymmärtää sen osana sosionomin työtä sekä työorientaatiota. 
Suoritustapa: Verkkoluennot ja itsenäisesti suoritettavat opinnot verkossa
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, opinnot avautuvat alkuvuodesta 2022 
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op  
Opettaja: Ullamaija Niskanen

 

Ensiavun perusteet, 1 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Opintojakson sisältö: Ensiavun perusteet, toimintaperiaatteet ja niiden mukainen työskentely ensiapu- ja ensihoitotilanteissa. 
Suoritustapa: Lähiopetus tutkintoryhmien mukana keväällä ja syksyllä (HUOM! Lähiopetuksessa läsnäolovaatimus 100 %). 
Suoritusaika: Aikataulutettu 
Arviointi: Ilmoitetaan myöhemmin
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Hoitotyön perusteet 5 op 
Opettaja: Riitta Sievänen

 

Matemaattiset valmiudet lääkelaskennassa, 2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.
Opintojakson sisältö: Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon
Suoritustapa: Verkkokurssi tai tentti 
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti, suoritettavissa maaliskuusta 2022 lähtien
Arviointi: Arviointi ilmoitetaan myöhemmin
Opettaja: Mervi Ruotsalainen

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät, 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa
Opintojakson sisältö: Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta 
Digitaaliset palvelut ja asiointi sekä terveysteknologia
Suoritustapa: Verkkokurssi, tehtävät ja tentti
Suoritusaika: Oman aikataulun mukaisesti
Arviointi: Numeroarviointi 1- 5 
Muuta: Opinnot ovat osa opintojaksoa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusteet 5 op 
Opettajat: Anna-Kaisa Korpinen ja Sannamari Kortelainen

 

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart Sosionomiksi -opintoihin

 

Lisätietoja: 
Suunnittelija 
Elina Kiviaho
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
puh. 040 1904 988 
elina.kiviaho(at)kamk.fi 

KAMKstart in English 15 op

KAMKstart in English -opinnot sopivat pohjaksi KAMKin neljään englanninkieliseen Bachelor-tason ohjelmaan; International Business, Esports Business, Sports and Leisure Management sekä Tourism. Kaikkien alojen yhteiset opinnot 15 op oikeuttavat opiskelupaikkaan päivätoteutuksissa. 15 opintopisteen lisäksi voit suorittaa alakohtaisia opintojaksoja jotka myös hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. 

Kaikkien alojen yhteiset opinnot 15 op

Business Operations, 5 cr

Learning outcomes of the courseThe students will adopt an entrepreneurial attitude, learn to understand fundamental business concepts and processes and the significance of business operations in society. The students will also be able to describe the basic functions of a company and understand the basics of running a profitable business.

Content: 

 • The significance of business operations in society
 • External and internal entrepreneurship
 • Business concept and idea
 • Basic business model and processes
 • Stakeholders and networking
 • Company forms
 • Marketing and customer oriented working methods
 • Business profitability

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

Intercultural Communication, 3 cr

Learning outcomes of the courseThe students will be able to define the key concepts of intercultural communication and cultural dimensions. They will become acquainted with students from other cultures and gain an awareness of how culture impacts communication and behavior in a multicultural environment and teams. They will be able to describe the process of adapting to a new culture and will identify and prevent culture shock.

Course Content: Cultural concepts and dimensions, intercultural communication in a multicultural environment and teams

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

ICT and Business Applications, 3 cr

Learning Outcomes: Students will apply presentation graphics, word processing and spreadsheet functions into the needs of business world. 

Content: Microsoft 365 Office applications (Word, Excel, PowerPoint)

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

 

Työelämän viestintätaidot 4 op (Finnish for Finnish students)

Learning Outcomes: Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintäosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Content: Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.
Teaching: Verkko-opinnot
Schedule: Opinnot suoritettavissa non-stop, oman aikataulun mukaisesti
Grading: Numeerinen arviointi 1-5
Other: Opintojakso on osa opintojaksoa Työelämän viestintätaidot 5op
Teacher: Tuula Rajander

 

Lisäksi voit halutessasi suorittaa seuraavia alakohtaisia opintojaksoja:

Bachelor's Degree in International Business

Principles of Marketing, 3 cr

Learning outcomes of the courseThe course will provide participants with a fundamental understanding of marketing, its role in business and the strategies available to achieve its objectives. It examines the origins of marketing and its development into a business philosophy in an international context. It also presents a decision-making course. Students will be expected to apply the concepts of marketing and planning to real-world situations. The course will cover identifying markets, buying behaviour, product planning, pricing, distribution and communication strategies. The focus of the course will be on developing a marketing plan. The module is essential for further marketing studies. 

Content: 

 • Marketing environment,
 • Marketing/Corporate strategy,
 • Consumers behaviour,
 • Segmentation, targeting and positioning,
 • Market research,
 • Marketing mix strategies,
 • Services marketing,
 • Customer relationship marketing.

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

Bachelor's Degree in Esports Business

Basics of Esports Landscape, 3 cr

Learning outcomes of the courseUnderstanding esports in general as an environment. What is esports beyond just playing video games. Understanding social practices of esports. Understanding esports as a part of experience economy. Understanding how esports fits into the definition of sports. Understanding different aspects of esports athletes and their career.

Course content: 

* General definitions
* History of esports
* Social practices of esports
* Esports viewership
* Landscape overview
* Esports as an experience
* Esports and sports
* Esports athletes and career

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: Pass - Fail

Bachelor's Degree in Tourism 

Principles of Tourism, 5 cr

Learning outcomes of the course: Students will comprehend the nature of the tourism system. Upon completion of this course students will be able to define and classify basic tourism concepts. The course provides appreciation of the components of tourism demand as well as tourist consumer behaviour. Furthermore, students will be able to name various tourism players and their economic, environmental and socio-cultural impact.

Course contents:
Introduction of a tourism system
Definitions and classifications
Consumer behaviour and tourism demand
Economic, environmental, socio-cultural impact of tourism
Attractions, accommodation, destinations
Introduction of sustainable tourism

Teaching: Independent, online
Schedule: Flexible
Grading: 1 - 5 

Bachelor's Degree in Sports and Leisure Management 

Principles of Sports, 3 cr

Learning outcomes of the courseStudents will be able to recognize central learning concepts and methods. They will be able to plan, implement, and assess teaching and instruction situations. They can explain how the theoretical base of health promotion has developed, being able to define the central concepts of health promotion. They will recognize the main content areas of health promotion, being able to analyse the main factors that pose a threat to the health and well-being of different age groups. They can describe the principal foundations of healthy exercise, recognizing the significance of a way of life involving plenty of exercise to health and well-being.

Course contents:
Learning concepts and methods
Learning and instruction
Theory of health and well-being
Principles of health promoting exercise

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittaudu KAMKstart in English -opintoihin

Lisätietoja:
Koulutuksen kehittäjä 
Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Puh. 044 7101 120
hannele.siipola(at)kamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Usein kysytyt kysymykset:

Kenelle KAMKstart -opinnot on tarkoitettu?
KAMKstart -opinnot on tarkoitettu kaikille toisella asteella opiskeleville. Opinnot suoritetaan toisen asteen opintojen aikana tai vuoden sisällä 2. asteelta valmistumisesta ja opintojen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaun kautta. Jos opinnot on suoritettu ja hakijalla on päästötodistus toisen asteen oppilaitoksesta, hän saa erillishaun kautta opiskelupaikan Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Paljonko opinnot maksavat?
KAMKstart -opinnot ovat maksuttomia.
Milloin opintoja voi suorittaa?
Osa opintojaksoista ei ole aikaan sidottuja, osa on sidottu kevät- tai syyslukukauteen.
Millainen arviointi kursseissa on?
Arvionti on opintojaksosta riippuen joko numeroarviointi 1-5 tai hyväksytty-hylätty
Menetänkö ensikertalaisen paikan, jos otan opiskelupaikan vastaan KAMKstart -erillishaun kautta?
Kyllä, ottamalla opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa, menetät samalla korkeakoulun ensikertalaisuutta koskevan oikeuden. Voit ottaa korkeakoulupaikan vastaan ainoastaan yhdestä korkeakoulusta. 
Saako opinnot hyväksiluettua?
KAMKstartissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, jos aloitat opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Useimmat KAMKstart -opintojaksot ovat koulutuksen pakollisia opintoja.
Milloin toisen asteen tutkinnon pitää olla suoritettuna?
Pohjakoulutus ja KAMK-opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna viimeistään 31.7.2023 mennessä. 
Miten haen KAMKiin, kun olen suorittanut KAMKstart -opinnot

Suoritettuasi KAMKstart -opinnot (15 op) ja kun olet saanut valmiiksi ylioppilastutkinnon tai saat lukion päättötodistuksen tai olet saanut suoritettua toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun erillishaussa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. KAMKstart -opintojen kautta KAMKiin hakevien erillishaku järjestetään joka vuosi toukokuun sekä marraskuun alussa. Mikäli sinut hyväksytään erillishaussa Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja otat opiskelupaikan vastaan erikseen määritellyn määräajan puitteissa, ensimmäisen vuoden opinnot alkavat seuraavan lukukauden alussa.  

Huomaathan, että voit hakea myös yhteishaussa, mutta silloin opiskelupaikka ei ole varmistettu, kuten KAMKstart -erillishaussa. Yhteishaussa hakiessasi osallistut tavalliseen yhteishaun valintatapoihin.

 

Kevään 2023 hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa elo-syyskuussa:

 • Hakuaika on 2. - 15.5.2023. Hakulomake sulkeutuu 15.5.2023 klo 15.00.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7.2023 mennessä.
 • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 30.6.2023 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja 
  ajan tasalla oleva opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on elo-syyskuussa 2023.

 

Lisätietoja hakemisesta voit kysyä hakijapalveluistamme:
hakijapalvelut@kamk.fi
040 6548 475 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.