Palaa koulutushakuun

Insinööri, konetekniikka, Raahe, haussa keväällä 2024

Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan sekä hallintaan, aivan tuotantoprosessin alusta alkaen aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja. Koulutuksessa tehdään konkreettisia töitä, toimeksiantoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksessa opiskelet perustietoja myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, tietotekniikassa ja teollisuuden eri ammattiaineissa. 


Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat robotit, teollisuuden tuotantomenetelmät ja automaatio, koneet ja prosessiteollisuuden kunnossa- ja käynnissäpidon osaaminen. Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelija perehtyy tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutusvastaava Arja Sirviö, puh. 044 7101 245, arja.sirvio(at)kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Kevään 2024 toinen yhteishaku
Valintakokeet

Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista ja valintakokeista

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäälikkönä tai tuotantopäällikkönä.
Voit valita opintojesi aikana kaksi suuntautumista seuraavista omien tulevaisuuden tavoitteidesi mukaan: robotiikan, koneensuunnittelun, kunnossapidon tai tuotannon johtamisen opintokokonaisuuden. Halutessasi voit valita kolmannenkin suuntautumisvaihtoehdon vapaasti valittavilla opinnoilla.

KONEENSUUNNITTELU
Koneensuunnittelussa käsitellään tuotesuunnittelua sekä sen taloudellisia näkökohtia. Tuotekehityksen asema teollisessa toiminnassa selvitetään ja tuotekehitysprojektin eri vaiheet tulevat tutuiksi. Opinnoissa perehdytään myös koneenosissa esiintyviin värähtelyilmiöihin, niiden analysointiin ja hallintaan. Elementtimenetelmän ja FEM-laskennan sovellusohjelmien avulla tutkitaan tuotteiden kestävyyttä.

KUNNOSSAPITO
Kunnossapidossa syvennytään erikoistekniikoihin laitteistojen ja rakenteiden toiminnan varmistamiseksi sekä mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Opiskelija perehtyy myös vikojen ja kunnonvalvonnan diagnostiikkaan.

TUOTANNON JOHTAMINEN
Opiskelija ymmärtää yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvän strategian sekä tuotantoprosessien vaiheet ja tutustuu eri toiminnanohjausmenetelmiin sekä oppii hyödyntämään niiden periaatteita johtamisen ja taloudellisuuden näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehdoissa opitaan prosessiajattelun ja prosessijohtamisen periaatteet sekä tuotteistamisen ja tuotannollistamisen merkitys menestyvässä liiketoiminnassa.

ROBOTIIKKA
Opiskelija saa yleiskuvan erilaisten teollisuusrobottien mahdollisuuksista tuotannossa ja syventyy erilaisten robottien ohjelmointiin teollisuuden sovelluksissa. Opiskelija tutustuu integroidun tuotannon käsitteisiin ja toimintoihin. Opiskelija perehtyy lisäksi automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikkaan ja osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja ja diagnostiikkaa. Robotiikan laboratoriotyöt tehdään Kajaanin ammattikorkeakoulun laboratorioissa.
Opiskele insinööriksi
Konetekniikan koulutuksen esittely