Palaa koulutushakuun

Insinööri, konetekniikka, Raahe, haussa keväällä 2024

Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan sekä hallintaan, aivan tuotantoprosessin alusta alkaen aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja. Koulutuksessa tehdään konkreettisia töitä, toimeksiantoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksessa opiskelet perustietoja myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, tietotekniikassa ja teollisuuden eri ammattiaineissa. 


Keskeisiä aiheita Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan insinöörikoulutuksessa ovat robotit, teollisuuden tuotantomenetelmät ja automaatio, koneet ja prosessiteollisuuden kunnossa- ja käynnissäpidon osaaminen. Koulutus luo pohjan tuotannon suunnittelu-, organisointi-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelija perehtyy tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu paljon laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja, joissa opiskelijat tekevät yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK), Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Koulutusvastaava Arja Sirviö, puh. 044 7101 245, arja.sirvio(at)kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 2024.
Valintakokeet

Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista ja valintakokeista

Konetekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi työskennellä teollisuudessa tuotannon asiantuntijatehtävissä. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus mahdollistaa työskentelyn mm. tuotantoinsinöörinä, kehitysinsinöörinä, laatuinsinöörinä ja osastoinsinöörinä. Työkokemuksen karttuessa moni alan insinööri työskentelee esimerkiksi linjapäällikkönä, valmistuspäällikkönä, laatupäällikkönä, projektipäälikkönä tai tuotantopäällikkönä.

Voit valita opintojesi aikana kaksi suuntautumista seuraavista omien tulevaisuuden tavoitteidesi mukaan: robotiikan, kaivannaistekniikan, koneensuunnittelun, kunnossapidon tai tuotannon johtamisen opintokokonaisuuden. Halutessasi voit valita kolmannenkin suuntautumisvaihtoehdon vapaasti valittavilla opinnoilla.

Kaivannaistekniikka

Kaivannaistekniikan opinnot antavat syvällisen käsityksen kaivostoiminnan ekosysteemistä, mineraalien ominaisuuksista ja hyödyntämisestä. Tutustutaan kaivosteollisuuden turvallisuusstandardeihin, lupaprosesseihin sekä ympäristövelvoitteisiin.
 
Opinnoissa huomioidaan kiertotalouden periaatteiden soveltaminen kaivosteollisuudessa, mikä on keskeistä tulevaisuuden kestävässä resurssienhallinnassa. 
Kaivannaistekniikka antaa valmiuksia työskennellä kaivossektorilla sekä siihen liittyvissä suunnittelu-, projektinhallinta- ja konepalveluyrityksissä. 
Opinnot antavat kattavan tietopohjan ja käytännön taitoja, jotka mahdollistavat uran luomisen kaivos- ja mineraaliteollisuuden alalla. 


 
Koneensuunnittelu 
            
Koneensuunnittelu opinnot antavat hyvän perustan tulevalle insinöörille, joka osaa ottaa tulevassa työssään huomioon asiakkaiden tarpeet ja suunnitella helposti valmistettavia, käyttäjäystävällisiä, kestäviä sekä ympäristöystävällisiä tuotteita. 
 
Erilaisten sovellusohjelmien avulla suunnitellaan ja tutkitaan tuotteita ja rakenteita. Perehdytään tulosten analysointiin ja hallintaan, jotta suunnitteluratkaisut täyttävät asiakkaan vaatimukset.  
 
Opinnot pidetään käytännönläheisinä ja opintojen aikana tehdään yrityksille koneensuunnitteluun liittyviä projektitöitä. 
Opinnot antavat vahvan teoreettisen perustan ja käytännön osaamisen koneen­suunnittelun alalla, näin ollaan valmiina kohtaamaan teollisuuden haasteet.  
 
Kunnossapito

Kunnossapito on suoraan yhteydessä tuotantotehokkuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen, joten kunnossapidon opinnoissa on tavoitteena ymmärtää kunnossapidon merkitys tuotantolaitosten toiminnassa.  
 
Opintojen aikana perehdytään koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden ja eliniän parantamiseen kunnossapidon eri periaatteiden avulla. Tutustutaan eri kunnonvalvontamenetelmiin, vikojen tunnistamiseen ja kunnonvalvonnan diagnostiikkaan sekä perehdytään kunnossapidon suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen liittyviin nykyaikaisiin menetelmiin. Käytännön sovelluksien avulla kerätään kokemuksia esimerkiksi kunnonvalvonnan värähtelymittauksista.  
 
Kunnossapito-opinnot valmentavat ymmärtämään kunnossapidon keskeisen roolin tuotantolaitosten kannattavuuden ja toiminnan tehokkuuden parantamisessa. Opintojen avulla pyritään varmistamaan kokonaisvaltainen osaaminen kunnossapidon vaativissa tehtävissä. 
 
Robotiikka 
            
Robotiikan opintojen aikana saadaan käsitys robotisoidun tuotannon merkityksestä ja päästään syventymään erilaisten robottien ohjelmointiin. 
Opinnot pidetään käytännönläheisinä ja opintojen aikana tehdään alueen yrityksille robotiikkaan liittyviä projektitöitä. CAD-ohjelmistojen käyttö suunnittelutehtävissä ja robottisimulaattoreiden käyttöön tutustuminen valmistaa tulevan insinöörin modernin teollisuuden haasteisiin. 
Opinnot antavat taidot ja osaamisen, jotka ovat keskeisiä teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden edistämisessä, auttaen muovaamaan tulevaisuutta robotiikan ja automaation alalla. 
 
Tuotannon johtaminen
  
Tuotannon johtamisen opintojen aikana saadaan käsitys tuotantoprosesseista ja yritysstrategioista sekä vankka pohja uran rakentamiselle teollisuudessa.  
 
Käytännönläheinen opetus antaa mahdollisuuden ymmärtää ja soveltaa eri tuotannonohjausmenetelmiä, valmistaa nykyaikaisiin työtehtäviin. Opitaan, kuinka prosessiajattelu ja tiimityöskentely voivat parantaa tuotannon tehokkuutta ja edistää liiketoiminnan menestystä. ¨
 
Opinnot antavat kattavan käsitys tuotannonjohtamisen perusteista ja siitä, miten tuotteet kehitetään ideasta valmiiksi tuotteiksi. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Opiskele insinööriksi
Konetekniikan koulutuksen esittely