Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutus on tarkoitettu myös opiskelijoille, joilla on valmiudet opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Tavoitteet

 Opiskelija
• Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
• Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
• Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
• Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaaminen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
• Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
• Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
• Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
• Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
• Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista

 

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä) käsittää kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka laajentavat ja syventävät erikoistujan ammatillista osaamista.

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan  KAMK:n ja Lapin amk:n yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teams:n välityksellä).

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus käynnistyy lokakuussa 2022 ja päättyy huhti-toukokuussa 2023. Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4-8 tuntiin.
Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Etäkontaktipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä ja ohjattua opiskelua.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan 2 erässä, koulutuksen alussa ja vuoden 2023 alussa.

 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on avoinna 9.9.2022 saakka. Huomaathan, että kesän loma-aikana kyselyihin vastaaminen voi viivästyä.
 
Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee hakemuksessaan kuvata koulutuksensa ja työkokemuksensa lisäksi perusteluja koulutukseen hakeutumiseen ja miten aikoo hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista. Hakijan tulee kuvata myös, miten sovittaa yhteen opiskelun, työn ja muun elämän. Tarkka ohje hakulomakkeessa.
Valinnoista ilmoitetaan viikolla 37 ja opiskelupaikka tulee vastaanottaa viikon 38 aikana.

Hae koulutukseen TÄSTÄ LINKISTÄ 

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Elina Kiviaho, puh. 040 1904 988, elina.kiviaho@kamk.fi 
 

"Opin verkostoyhteistyötä ja dialogisuuteen liittyviä asioita. Robotiikka ja teknologia oli erityisen mielenkiintoinen."
"Opin ymmärtämään konkreettisella tasolla, mistä kaikesta asiaka- ja palveluohjaus koostuu. Opinnot havainnollistivat hyvin, kuinka paljon työ on sidoksissa lakeihin."
”Tekninen osaaminen lisääntyi, uudet työmenetelmät tulivat tutuiksi ja ylipäätään palveluohjauksen konsepti aukesi paremmin, kuin myös palvelumuotoilun.”