Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoisosaamiselle on tarvetta uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Palveluohjaaja tekee vaativaa työtä palvelujen integroinnin erikoisosaajana. Palveluohjaaja työskentelee monia eri palveluja tarvitsevien kansalaisten parissa. Kansalaisten monimaiset palvelutarpeet ja tarve lisätä asiakkaiden aktiivista roolia omien palvelujensa käyttäjinä ja kehittäjinä on huomioitu koulutuksessa, joka on kehitetty Suomen sosiaali- ja terveysalan koulutusta tuottavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sairaanhoitaja (AMK), muun sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon tai muun 
 soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on 
 riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen koulutuksen suorittamiseen ja jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Koulutukseen hakeminen ei vaadi työsuhdetta.

Tavoitteet

Erikoistumiskoulutus lisää ja syventää sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista. Erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen
• asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön
• monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön sekä palvelujen yhdyspinnoilla työskentelyyn
• palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen 
• palveluinnovaatioiden rakentamiseen
• työskentelyyn taustaorganisaatiossaan ja toiminta-alueellaan aktiivisena kehittäjänä ja asiakas- ja palveluohjauksen uusien työmuotojen ja -menetelmien jalkauttajana. 

Sisältö

•Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
•Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
•Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
•Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
•Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
•Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

 Opinnot järjestetään verkossa. Opintoihin sisältyy webinaareja, joissa on 100 % läsnäolovelvollisuus. Webinaarien (kesto n. 4 h/päivä) ajankohdat ovat:
  • 16.1.2020
  • 17.1.2020
  • 12.3.2020
  • 13.3.2020
  • 7.5.2020
  • 8.5.2020
  • 3.9.2020
  • 4.9.2020
  • 8.10.2020
  • 26.11.2020

Koulutus toteutetaan yhteistyössä OAMK:n, Centria AMK:n ja Lapin AMK:n kanssa.

Hinta

Pilottitoteutus vuonna 2020 rahoitetaan OKM:n erityisavustuksella ja se on koulutukseen valituille maksuton.

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 1. - 31.10.2019

Hakulomake avautuu TÄSTÄ LINKISTÄ 1.10.2019

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö, 
•joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten,
•jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja
•joka työtehtävissään tarvitsee ja voi hyödyntää koulutuksen antamaa erikoisosaamista sekä osoittaa riittäviä valmiuksia opintojen suorittamiseen (arvioidaan hakemukseen liitettävän motivaatiokirjeen perusteella)
           
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 10 opiskelijaa.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@kamk.fi