Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Hankeosaaminen ja johtaminen (YAMK) (TÄYNNÄ)

5 op

YA00BU12
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
• kehittää hankkeiden avulla organisaation ja yrityksen strategian sekä vision mukaista toimintaa
• tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeiden rahoitusmahdollisuudet sekä eri rahoittajien erityisvaatimukset
• tuntee erityyppisiä hankkeita ja osaa suunnitella hankehakemuksen (-suunnitelman) sekä laatia hankkeen rahoitushakemuksen
• osaa toimia eri rooleissa monialaisissa ja -ammatillisissa hankeorganisaatioissa
• osaa johtaa monialaista ja -ammatillista hankeorganisaatiota sekä hallinnoida hanketta ja sen taloutta
• osaa arvioida hankkeen sisältöä, tavoitteita ja tuloksia
• osaa hyödyntää hankkeen tuloksia oman organisaation toiminnan edelleen kehittämisessä
• osaa laatia hankkeen viestintä- ja arviointisuunnitelman
Opintojakson sisältö
• Hankkeiden merkitys organisaation ja yrityksen kehittämisessä
o hankkeiden merkitys ja vaikuttavuus
o erilaiset hanke-esimerkit
• Hankkeiden alueelliset, kansalliset ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet
• Hankkeiden eri vaiheet ja suunnitelmat
o hankkeen ideointi ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
o hankesuunnitelman laatiminen
o rahoitushakemuksen laatiminen
o hankkeen viestintä-, tiedotus- ja arviointisuunnitelman laatiminen
o hankkeen tulosten hyödyntämissuunnitelman laatiminen
o hankesopimukset (yhteistyösopimus, IPR-sopimus)
• Hankkeen toteutus ja arviointi
o hankkeen aloittaminen, rahoituspäätös/-sopimus
o hankeorganisaatio ja sen kokoaminen
o hankkeen toteutuksen johtaminen
o hankkeen taloushallinto
o hankkeen viestintä, tiedotus ja arviointi
o hankkeen päättäminen
o hankkeen toiminnan, tulosten ja tuotosten arviointi
Ajankohta
20.5.2021 - 30.9.2021
Luennot: 20.5 2021 klo 12.30-16
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Opettajat Rauni Leinonen, 044 7101 223, rauni.leinonen@kamk.fi ja Risto Oikari, 044 7101 410, risto.oikari@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
28.9.2020
Haku päättyy
25.2.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Lapin ammattikorkeakoulu
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 28.9.2020
Muokattu 26.2.2021 10.56.06