Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Johtamisviestintä (YAMK)

5 op

YA00BU23
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.
Opiskelija
• Hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat.
• Osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.
• Osaa analysoida ja kehittää yrityksen viestintästrategiaa sekä tunnistaa ja osaa soveltaa poikkeustilanteiden viestintäkäytänteitä ja toimintamalleja

Opintojakson sisältö
Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä ja viestintä poikkeustilanteissa
Viestintästrategia
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä
Ajankohta
1.9.2021 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
 Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
20.4.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Liiketalouden ala, Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Elina Jääskeläinen
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä

Opiskelija osaa hyödyntää esimiesviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja erilaisia toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelija kehittää ja analysoi omia esimiestaitojaan ja johtajuuttaan yksilöviestinnän ja ryhmäviestinnän näkökulmista portfolion eri teemoissa.
Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan valmiutta käydä laadukasta vuoropuhelua kirjallisuuden kanssa ja soveltaa sitä käytäntöön.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, myös kansainvälisiä lähteitä on hydöynnetty.
Hyvä
Opiskelija tuntee hyvin esimiesviestinnässä hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida esimiestyötä, palauteenantoa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä aiheeseen.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista.
Tyydyttävä
Opiskelija tietää esimiesviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä esimiestyön näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta eri näkökulmista.
Kirjallisuusesseen teema on perusteltu suppeasti ja teorian hyödyntäminen on osin puutteellista.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksinpuolista.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.7.2022
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 9.5.2022 11.16.43