Home / en / Cooperate with KAMK / Projects

Projects

Kajaani University of Applied Sciences RDI services support the operational requirements and increase expertise and wellbeing in companies and organisations in the area and their determination to continue and undertake new ventures. RDI services are delivered through projects implemented in cooperation with companies, municipalities, research institutes and other organisations. Some of the projects are closely integrated into Kajaani University of Applied Sciences Oy’s teaching curriculum, ensuring that the students also have the opportunity to carry out learning assignments and their theses within development projects. 

The projects are implemented with external funding of which EU financing forms a significant proportion. In addition, projects are carried out using national funding (ministries, Tekes, trust funds). Kajaani University of Applied Sciences is also actively involved in expertise hub programmes and in developing business operational environments.

Kajaani University of Applied Sciences is a reliable and specialist project partner with expertise and experience in joint project applications, management, reporting and financial control. Therefore, in joint cooperation projects we are pleased to take on the role of main partner in implementation and to ensure they are carried out to the benefit of all parties.

You can get familiar with our international projects through the search below.

Project duration:
2019 - 2022
Source of funding:
EAKR-rahoitus
Partners:
Lapin yliopisto
Budget:
80 265
Project manager:
Tolonen Jaana
Poster:
Project description
Palvelumuotoilun maisteriohjelma on kolmivuotinen hanke, jonka toteutuksesta vastaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Hankkeen toimialue on ylimaakunnallinen ja sen osatoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Maisteriohjelman laajuus on 120 op ja sitä kehitetään aktiivisen seurannan ja arvioinnin keinoin. Hankkeen aikana toteutetaan yksi kaksivuotinen maisteriohjelma, jossa opiskelee kaksi ryhmää: yksi Rovaniemellä ja yksi Kajaanissa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 40 palvelumuotoilun maisteria sekä tarjota alueen yrityksille ja muille kiinnostuneille palvelumuotoilun avainosaamista avoimien luentojen, yrityksissä tapahtuvan monimuoto-opiskelun ja palvelumuotoilun “mestariluokka” MOOC (massive open online course) kurssin avulla.

Project duration:
2020 - 2022
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
58 725
Project manager:
Takala Katri
Poster:

Project duration:
2020 - 2024
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
280 000
Project manager:
Kemppainen Jaana Päivi Helena
Poster:
Project description
Techno Nurse- hanke (2020-2023) alkoi Kajaanin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020. Hankkeessa järjestetään sairaanhoitajakoulutusta, joka on suunnattu erityisesti Kuhmoon, Hyrynsalmelle ja Puolangalle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sairaanhoitajaksi opiskelevien kiinnittymistä alueeseen ja työpaikkoihin sekä turvata tietotaidon jatkuvuus kunnissa. Kyseisitä kunnista on valittu opiskelijoille mentorit, joiden tehtävänä on tehdä yhteistyötä koulutuksien kanssa ja edistää opiskelijoiden sairaanhoitajien ammattitaidon kehittymistä ja järjestää hyviä harjoittelumahdollisuuksia kyseisillä paikkakunnilla. Koulutuksessa keskitytään sairaanhoitajantutkinnon lisäksi etäyhteyksien käyttöön, teknologiaan ja digitalisaatioon hoitotyössä. Techno Nurse- sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiuksia, halukkuutta ja kykyä etäterveydenhuollon kehittämiseen. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama,

Project duration:
2017 - 2023
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Partners:
Yrkehögskolan Arcada, Centria AMK, Diakonia AMK, HAMK, JAMK, Karelia, Xamk, LAMK, Lapin amk, Yrkeshögskolan Novia, OAMK, Saimia, SAMK, Savonia, SeAMK, TAMK, Turun AMK
Project manager:
Piirainen Anu
Poster:
Project description
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen osaamistarvekartoituksen teko, opetussuunnitelman laadinta alan työelämän osaamistarvekartoitukseen perustuen sekä opintokokonaisuuden pilotointi. Opetussuunnitelma laadittiin ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä, yhteistyöhön osallistuivat myös työelämän edustajat kunkin kumppaniammattikorkeakoulun kautta. Opintojen pilotointi tapahtui kussakin mukana olleessa ammattikorkeakoulussa yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen toteutumista ja vastaavuutta työelämän tarpeisiin arvioitiin koulutuspilotin jälkeen opiskelijapalautten sekä työelämäpalautteen analyysillä.

Project duration:
2018 - 2021
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
509 468
Project manager:
Kemppainen Jaana Päivi Helena
Poster:
Project description
Innovative Nurse- hankkeessa ( 2019-2021) järjestetään sairaanhoitajakoulutusta Kainuussa Suomussalmella, pohjois-Karjalassa ja pohjois-Lapissa alueiden ammattikorkeakoulujen toimesta. Sairaanhoitajakoulutus on viety pienemmille paikkakunnille ja siinä keskitytään väljästi asuttujen alueiden sairaanhoitajien työvoimapulaan, työn erityishaasteisiin sekä digitalisaation että teknologian tuomiin mahdollisuuksiin hoitotyössä. Koulutus toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähiopetuksena sekä työn opinnollistamista hyödyntäen. Opetussuunnitelmissa ammattikorkeakoulut hyödyntävät toistensa osaamisen vahvuuksia. Opetussuunnitelman hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää laajemminkin sairaanhoitajakoulutuksessa Suomessa, hankkeelta ilmestyy useita julkaisuja hyvistä käytänteistä vuoden loppuun mennessä. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen toteutumiseen kotipaikkakunnalla ja etäyhteyksien käyttöön koulutuksessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Project duration:
2018 - 2021
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
262 293
Project manager:
Rantaharju Taneli
Poster:
Project description
Highway 2 Code (H2C) hankkeen osalliset ammattikorkeakoulut toteuttavat projektimuotoista, työelämälähtöistä ohjelmistoalan osaajien kouluttamista vastaamaan tämän hetken tarpeita. Hanke toteutetaan yksilöille räätälöityinä opintopolkuina, joissa yksilölle valitaan eri AMK:ien tarjonnasta moduuleita suoritettavaksi joko lähi- tai etäopetuksessa. Hanke toteuttaa opetukseen osallistuville opintojaksopoolista räätälöidyn henkilökohtaistetun opintopolun (40 op) suoritettavaksi joko lähi- tai etäopetuksessa.

Project duration:
2018 - 2020
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
160 000
Project manager:
Tikkanen Hannu
Poster:
Project description
Hankkeessa työstetään laaja-alaisesti yhteinen palvelupolkumalli, jonka avulla kannustetaan erityisesti fyysisesti passiivisia ihmisiä korkeakoululiikunnan pariin, kannustetaan istumisen vähentämiseen ja aktiiviseen vapaa-aikaan mm. erilaisin aktivoivin tilaratkaisuin sekä virtuaalisten liikuntapalveluiden avulla, juurrutetaan ja kehitetään hyvinvointituutoroinnin hyviä käytänteitä osaksi korkeakoululiikuntaa. Tarjotaan liikuntapalveluja myös toiselle asteelle. Hanke suunnitellaan 3- vuotiseksi.

Project duration:
2018 - 2021
Source of funding:
ESR-rahoitus
Partners:
Centrian ammattikorkeakoulu
Budget:
255 441
Project manager:
Juntunen Annamaija
Poster:
Project description
Tässä restonomitutkintoon johtavassa monimuotokoulutuksessa on ensisijaisena tavoitteena kehittää alueen osaamista. Tämän vuoksi hankkeessa toteutetaan restonomitutkintoon johtava koulutus (laajuus on 210 opintopistettä). Koulutus toteutetaan matkailun koulutusohjelmassa siten, että alueen tarpeet otetaan huomioon painoalueina. Koulutuksen järjestämisestä ovat vastuussa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Monimuotokoulutuksena toteutettu koulutus tukee alueen yritysten kehittämistarpeita. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa opiskelun kuluessa. Opiskelijat voivat myös opinnollistaa opintojaan töitä tehden ja samalla suorittaa opintopisteitä. Yritys hyötyy opiskelijan työpanoksesta ja työelämään suunnatuista oppimistehtävistä. Työn opinnollistaminen tekee opiskelijalle opiskelusta mielekästä ja helpottaa työllistymistä alueen yrityksiin.

Project duration:
2018 - 2020
Source of funding:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budget:
139 348
Project manager:
Tikkanen Hannu
Poster:
Project description
Muuntokoulutusprojekti, jossa koulutetaan ICT-alan osaajia, joilla jo on tutkinto tai puuttuu vain osin tutkinnosta. Opiskelijat valmistuvat insinööriksi tai tradenomiksi. Osa suorittaa vain suuntaavia opintoja 60 op.

Project duration:
2021 - 2023
Source of funding:
ESR-rahoitus
Budget:
50 193
Project manager:
Räisänen Katja
Poster:
Project description
Innostu vanhustyöstä - hankkeen tarkoituksena on lisätä sote-alan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sote-alan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat. Hankkeen toimijoina ovat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun sote sekä kumppaneina alueen yksityisiä toimijoita ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Hankekokonaisuus kehittää ja vahvistaa kaikkien toimijoiden moniammatillista vanhustyön osaamista, mikä näkyy asiakkaan hoidon ja palvelun laadun parantumisena.
Show more