oppimisentp.jpg
Home>Project Tools>References and Further Reading

REFERENCES AND FURTHER READINGAmmattikorkeakoulupedagogiikka. 2003. (toim.) H. Kotila. Helsinki: Edita.

Halonen-Suvala & Särkkä 1995. Projektioppimisen portfolio. Jyväskylä: Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Heinonen, M. 1994. Projektiopiskelu opettajan työn kehittämisen välineenä. Kokemuksia projektiopiskelumallin avulla toteutetusta tietotekniikan kehittämiskoulujen opettajien täydennyskoulutuksessa. Oulun yliopisto. Acta universitatis ouluensis. Serie E Scientiae rerum socialium 17.

Kaartinen-Koutaniemi, M. 2001. Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen. Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti. Helsinki: Edita.

Kolb, D. 1984. Experiential learning experience as the source of learning and development. Englewood Cliff, N. J.: Prentice-Hall.

Karlsson, Å. & Marttala, A. 2001. Projektikirja. Onnistuneen projektin toteuttaminen. Helsinki: Kauppakaari.

Koppinen, M.-L. & Pollari, J. 1993. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Tie tuloksiin. Juva: WSOY.

Leppilampi, A. 2002. Yhteistoiminnallinen oppiminen aikuiskoulutuksessa. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY, 286-307.

Lifländer, V.-P. 1999. Verkko-oppiminen: yhteistoiminnallinen projektioppiminen verkossa. Helsinki: Edita.

Lindberg, J. 1998. Oppimaan oppiminen –opas oppimistaitojen kehittämiseen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:65. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Oppimisprojektien palaute. 2004. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Prittinen, J. 2000. Projektioppiminen ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja D:129. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Rajala, J. & Rouhelo, A. 1997. Yliopiston ja työelämän rajalla. Yritysten, yliopistohenkilökunnan ja opiskelijoiden näkemyksiä akateemisten työllistymisestä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Pro-gradu-tutkielma.

Ruuska, K. 1997, Projekti hallintaan. Espoo: Suomen Atk-kustannus.

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Tammer-Paino.

Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. 2002. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) Helsinki: WSOY.

Veivo, R. 1998. Valtionhallinnon harjoittelu remontissa. Teoksessa M.-J. Järvinen, R. Rinne & E. Lehtinen (toim.) Yliopistot ja muuttuva työelämä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:60. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos ja Turun yliopiston täydennyskoulutuslaitos, 151-178.

Vesterinen, M.-L. 2002. Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 196.

Vesterinen, P. 2001. Projektiopiskelu ja –oppiminen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 189.

Virkki, P. & Somermeri, A. 1993. Projektityö –kehittämisen moottori. Helsinki: Painatuskeskus.