Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa

Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa

23.10.2019 10.15

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.

AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. 

-Hakijan kannalta hakeutuminen helpottuu merkittävästi, sillä samassa koetilaisuudessa hakija voi suorittaa valintakokeen useiden eri alojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Myös kokeeseen valmistautuminen helpottuu, sillä koe ei vaadi ennakkovalmentautumista, toteaa AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen projektipäällikkö

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja. AMK-valintakoe on laadittu tutkittuun tietoon perustuen, jolla pyritään varmistamaan se, että AMK-valintakoe mittaa tai arvioi kullakin alalla tarvittavia keskeisiä valmiuksia. 

Ammattikorkeakoulut valmiita AMK-valintakokeen järjestämiseen
Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana. Ammattikorkeakoulut ovat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti. 

-Ammattikorkeakoulut ovat valmiita, ja toivotamme hakijat tervetulleiksi valintakoetilaisuuksiin, kertoo AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) AMK-valintakoepäivät ovat 30. - 31.10.2019. KAMKin sairaanhoitajakoulutukseen ja liikunnanohjaajakoulutukseen hakeneet osallistuvat yhteiseen AMK-valintakokeeseen. 

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä. 
AMK-valintakokeen tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi  -sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:

Marko Borodavkin
Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
040 662 5046
marko.borodavkin@metropolia.fi

Tapio Rimpioja 
Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
050 376 4063
tapio.rimpioja@metropolia.fi

Petri Lempinen 
Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi


Pressmeddelande > får publiceras 23.10.2019


25 000 sökande har anmält sig till det nya YH-urvalsprovet

Yrkeshögskolornas nya gemensamma YH-urvalsprov ordnas första gången 29.10 – 1.11.2019. 25 000 sökande har anmält sig till det digitala YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan och YH-urvalsprovet utgör den huvudsakliga urvalsmetoden.

YH-urvalsprovet förenhetligar de olika branschernas antagningsförfaranden och gör dem mera jämlika. Alla branscher använder YH-urvalsprovet med undantag av kulturbranschen. Förändringen jämfört med tidigare urvalsprov är betydande, eftersom sökanden nu kan ansöka till de flesta ansökningsmål vid olika yrkeshögskolor och inom olika branscher på basis av ett prov.

-Ur sökandens synvinkel förenklas ansökningsprocessen betydligt, eftersom man under samma provtillfälle kan utföra urvalsprov för utbildningar inom flera olika branscher och yrkeshögskolor. Dessutom kräver provet inte att man förbereder sig på förhand, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

I YH-urvalsprovet bedöms sökandens förutsättningar för yrkeshögskolestudier, men inte studiernas innehåll. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till de utbildningsområden personen sökt till. I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter. YH-urvalsprovet har byggts upp utgående från forskningsresultat i syfte att försäkra sig om att det mäter eller utvärderar de centrala färdigheterna som behövs för varje bransch. 


Yrkeshögskolorna är redo att ordna YH-urvalsprovet

Sökanden utför provet på sin egen bärbara dator i den yrkeshögskolas utrymmen och på den dag som hen har valt. Yrkeshögskolorna har noggrant förberett sig för att ordna YH-urvalsprovet.  

-Yrkeshögskolorna är redo, och vi önskar alla sökande välkomna, säger Tapio Rimpioja, som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

Yrkeshögskolorna kan komplettera pressmeddelandet med beskrivningar av sina egna arrangemang och kommentarer om dem.. 

Resultaten från YH-urvalsprovet publiceras senast 29.11.2019.

Information om YH-urvalsprovet och anvisningar för sökande finns samlade på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökandena bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet.
 
Tilläggsuppgifter och kontaktpersoner:

Marko Borodavkin
Projektchef, utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor
Metropolia Ammattikorkeakoulu
040 662 5046
marko.borodavkin@metropolia.fi

Tapio Rimpioja 
Ordförande för styrgruppen, utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor
Metropolia Ammattikorkeakoulu
050 376 4063
tapio.rimpioja@metropolia.fi

Petri Lempinen 
Verksamhetsledare, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi