/Toiminnallinen opinnäytetyö

Tuotteistettu prosessi /Toiminnallinen opinnäytetyö

Tuotteistetun prosessin määrittely, luonne, muoto ja perusidea ei ole vakiintunut tarkoittamaan tietynkaltaista opinnäytetyötä. Kyseisen opinnäytetyön –nimikkeen sisällä tehdään monenlaisia opinnäytetöitä.

Tuotteistun opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja tehdä esimerkiksi esine tai laite, opas, ohjeet, tapahtuma, näyttely, konferenssi tai koulutustilaisuus. Lisäksi tavoitteena voi olla toimintamallin kehittäminen tai suunnittelu. Toimintamalli voi liittyä koulutusalasta riippuen esimerkiksi asiakkaiden palveluketjuihin, dokumentointiin, laatukäsikirjoihin, tietokoneohjelmiin tai markkinointiin. Tavoitteena on siis tuottaa ja kehittä jotain uutta ja aikaisemmasta poikkeavaa, ei tehdä tutkimusta. Usein tuotteistetun opinnäytetyön yhteydessä puhutaankin suunnittelu- ja kehittämishankkeesta.

Tavoitteena olevan, opinnäytetyön tuloksena syntyvän tuotoksen pitää perustua kriittiseen pohdiskeluun ja valittuun tietoperustaan. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että tuotteistetun opinnäytetyön prosessi muistuttaa pitkälti teorialähtöisen tutkimusprosessin luonnetta. Koko opinnäytetyöprosessin ja dokumentoinnin yhteydessä pitää ottaa huomioon käytännöllisyys ja osoittaa perehtyneisyys työelämään.


Kirjallisuutta

Söderqvist, M. & Salo, K. 2005. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöraportin uusi malli.

Kever verkkolehti 3. Salo, K. & Söderqvist, M & Toikko, T. 2004. Ammattikorkeakoulujen artikkelimuotoinen opinnäytetyö.

Kever verkkolehti 4.
Artikkelit löytyvät osoitteesta http://www.piramk.fi/kever/kever.nsf.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki. Tammi.

Tuotteistetun opinnäytetyön prosessissa on piirteitä toimintatutkimuksesta.