Vertaileva tutkimus


Vertaileva tutkimus voidaan jakaa kahteen luokkaan 1) ryhmäeroja selittävään tutkimukseen ja 2) korrelaatiotutkimukseen. Ryhmäeroja vertailevassa tutkimuksessa (muuttujia mitataan useammassa populaatiossa) mitataan tiettyjä muuttujia (ominaisuuksia) useammassa ryhmässä, jolloin saadaan selville ryhmien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Siinä pyritään selvittämään, mitkä tekijät liittyvät tutkittaviin ilmiöihin, jotka aiheuttavat ryhmissä ilmeneviä eroja. Vertaileva tutkimus käyttää hyväksi sitä vaihtelua, mikä selittävissä muuttujissa jo on.

Ns. korrelaatiotutkimuksissa pyritään löytämään ilmiön välisiä yhteyksiä tutkimalla kohdejoukkoa kokonaisuutena, jolloin mitattavien muuttujien joukkoon otetaan selittäviä muuttujia. Selittävien muuttujien avulla pyritään löytämään yhteyksiä ja ne voidaan ajatella olevan myös mahdollisia syitä selitettäville muuttujille, seurauksille.

Vertailevaa tutkimusta suunniteltaessa kannattaa miettiä erityisesti kahta asiaa. Ensimmäiseksi kannattaa miettiä, miksi jotakin tutkimuskohdetta vertaillaan eli mitä tutkimuskohteesta halutaan nimenomaan saada selville. Lisäksi on mietittävä sitä, mitkä koehenkilöt vertailuun kannattaa ottaa mukaan, jotta tutkimuksen tavoitteet saavutetaan. Yleisesti ottaen vertailevat tutkimukset voidaan jakaa tutkimustavoitteiden mukaan teoriaa testaaviin, teoriaa kehittäviin ja kuvaileviin tutkimuksiin. Vertailevaa tutkimusta tehdään usein kuvailevan ja selittävän tutkimuksen sisällä.

Vertailevalle tutkimukselle on tyypillistä se, että kontrolli on puutteellista ja ns. väliin tulevia muuttujia ei voida aina eliminoida. Tutkimuksessa on hyväksyttävä myös muuttujiin liittyvä luonnollinen vaihtelu, samoin kuin se, että teoreettiset lähtökohdat voivat ovat kapeammat kuin esimerkiksi kokeellisessa tutkimuksessa. Hypoteesit voivat olla joko todellisia tai ns. työhypoteeseja. Usein vertaileva tutkimus tuottaakin tutkimushypoteeseja kokeelliselle tutkimukselle. Siksi muuttujien määrä onkin vertailevassa tutkimuksessa suuri. Vertailevassa tutkimuksessa voidaan tehdä tutkimusasetelma, jossa ilmenevät muuttujat ja niiden väliset suhteet.


Kirjallisuutta

Alkula, T. & Pöntinen, S. & Ylöstalo, P.1994. Sosiaalituktimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY. Juva.

Helakorpi, S. 1999. Opinnäytetyö ja tutkimustoiminta ammattikorkeakoulussa. Hämeen ammattikorkeakoulu. Opettajakorkeakoulun julkaisuja D:118. Hämeenlinna.

Toivonen, T. 1999. Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. WSOY. Porvoo.

http://www.valt.helsinki.fi/staff/psaukkon/tutkielma/
Tutkimusasetelma%202.html#Vertaileva_tutkimus

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/072.htm