Teoreettis-käsitteellinen tutkimus


Tutkimustyyppejä jaotellaan useilla eritavoilla. Kirjallisuudessa puhutaan myös tutkimustyyppien kohdalla tutkimusstrategioista.

Teoreettis-käsitteellinen tutkimus vasta kysymykseen: Miten voidaan johtaa jokin teoria, malli tai viitekehys, joka kuvaa tietyn reaalimaailman asian tai ilmiön (esim. millainen malli kuvaa tai selittää sen, kuinka opiskelija käyttää tiettyä opintopalveluja).

Teoreettis-käsitteellisen tutkimuksen lähestymistavalla ei ole selvää tutkimusmallia, koska se on itsenäistä, kriittistä ajattelua vaativaa, laaja-alaista ja syvällistä lukeneisuutta osoittavaa tutkimusta.


Se ei ole referointia vaan siinä on pyrittävä

  • yhdistämään reflektoiva ja itsenäinen ajattelu loogiseksi kokonaisuudeksi
  • antamaan vastaus etukäteen esitettyyn teoreettiseen ongelmaan
  • tekemään tutkimusongelman kannalta asiaankuuluvia tulkintoja ja synteesejä.


Tutkimusmetodin ydin on 

  • argumentointi, perustelujen ja vastaesimerkkien etsimistä näkemystensä arvioinnin perusteiksi,
  • problematisointi, ajatusten ja itsestään selvinä pidettyjen lähtökotien kyseenalaistamista tai
  • eksplikointi, epäselvien tai tiedostamatta omaksuttujen käsitysten selkeäksi tekemistä, erittelyä ja muotoilua.

Teoreettis-käsitteellinen tutkimus merkitsee usein ns. kompilaation (katsauksen, dokumentin) laatimista valitusta tutkimusaiheesta.


Dokumentissa tutkija

  • osoittaa perehtyneensä perusteellisesti ja kriittisesti aihetta käsittelevään kirjallisuuteen
  • osaa esittää tutkimuksensa tulokset systemaattisesti useista näkökohdista tai tutkimustuloksia yhdistellen
  • pyrkii tutkimusongelman tarkastelussa kuvailun sijasta tulkintaan ja selityksiin; miksi asiat ovat niin kuin ne ovat (ei riitä, miten asiat näyttävät olevan).


Kirjallisuutta

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tampere. Tammer-Paino Oy.

Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä. Gummerrus Kirjapaino Oy.

Nurmela, T. 2002. Ajattelun taito ja lupa ilmaista: teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta hja sen edellytyksistä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis, 860. http://acta.uta.fi/teos.phtml?6504

Robson, C. 1995. Real world research. A resource for social scientists and practioner-researchers. Oxford. Blackwell.

Yin, R.K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.