Tulevaisuustutkimus (Tulevaisuuden tutkimus)


Ossip Flechtheimia ehdotti 1940-luvulla, että tulevaisuutta alettaisiin vakavasti ja tieteellisesti tutkia. Tulevaisuudentutkimuksen tarkoitus on keksiä, arvottaa ja ehdottaa mahdollisia ja todennäköisiä tulevaisuuksia ja auttaa ihmisiä käymää läpi erilaisia vaihtoehtoja, jotta he voivat tehdä päätöksiä siitä, millaisen tulevaisuuden he haluavat. Tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti tulevaisuutta koskevan intuitiivisen tai muun tietämyksen keräämistä, analysointia, luovaa ja systemaattista esittämistä. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulma voi olla subjektista riippuen yksilön, yrityksen, viraston tai laitoksen, yhteisön, yhdyskunnan, valtion, valtioryhmän, ihmiskunnan tai elävän luonnon. Tulevaisuustutkimuksissa käytetään hyväksi eri tieteenaloilla saavutettuja tutkimustuloksia ja löydöksiä sekä tehdään johtopäätöksiä siitä, millaisia erilaisia mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuudentiloja edessämme on.

Tulevaisuutta ei voida tutkia suoraan. Tulevaisuus on olemassa nykyisyydessä aikomuksina, joita voidaan tutkia. Voidaan tutkia myös sellaisia tosiasioita ja ilmiöitä, joilla on vaikutusta tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei myöskään ole ennalta määrätty. Voidaan tutkia vaihtoehtoisia kehityksen polkuja, kunhan pidetään mielessä, että erilaisilla lopputuloksilla on erilainen todennäköisyyden taso. On selvitettävä, millaiset valinnat johtavat parhaimpaan ja hyväksyttävimpään mahdolliseen tulevaisuuden tilaan. Näin ollen tulevaisuustutkimukseen liittyy läheisesti käsitteet tulevaisuuskuva ja skenaario.

Tulevaisuudenkuva (tulevaisuuskuva), jolla tarkoitetaan tulevaisuuden tilaa koskeva näkemystä tai mielen sisäistä rakennelmaa. Se rakentuu nykyhetkeä ja mennyttä koskevasta ymmärryksestä, tiedoista ja tulkinnoista, uskomuksista, odotuksista, arvoista ja toiveista sekä peloista. Tulevaisuuskuvat vaikuttavat päätöksiin ja valintoihin niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Skenaario viittaa ajallisesti peräkkäisten, loogisesti etenevien ja perusteltavissa olevien, mahdollisten tulevaisuudenkuvien sarjaan. Sillä tarkoitetaan tulevaisuudenkuvien avulla esitettyä kertomusta, joka voidaan ymmärtää tavoitteen saavuttamisen ehtoja tulevaisuuden käsikirjoitukseksi. Skenaario sisältää kuvauksen toimijoista, toiminnoista sekä päätöksenteon ja seurausten tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaariolle valittuun päättävään tulevaisuuskuvaan, joka voi olla visio, strateginen päämäärä tai muu tavoite.

Tulevaisuudentutkimuksessa käytetään hyväksi eri tieteenaloilla saavutettuja tutkimustuloksia ja pyritään muodostamaan niiden perusteella johtopäätöksiä ja perusteltuja näkemyksiä siitä, millaisia mahdollisia tapahtumia meillä on edessämme. Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä on mahdollista, mikä todennäköistä ja mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa. Pyrkimys on vaikuttaa yleiseen ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta päätöksentekoon.

Tiedonalana tulevaisuudentutkimuksen tarkoituksena on tarjota perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta ja sen eri kehitysvaihtoehdoista suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustaksi.

Tulevaisuudentutkimuksen piirissä kehitettyjä omia metodeja on jo käytössä useita, kuten esimerkiksi morfologinen analyysi, Delfoi-tekniikka, pehmeä systeemianalyysi, tulevaisuusverstasmenetelmät, visionäärisen johtamisen menetelmät, erilaiset skenaariotekniikat ja ristivaikutusanalyysi. Monitieteisenä ja aidosti poikkitieteellisenä tiedonalana tulevaisuudentutkimus käyttää soveltuvin osin hyväkseen myös muilla tieteenaloilla kehitettyjä menetelmiä.

Jos opinnäytetyössä lähestytään asiaa tulevaisuustutkimuksen idean mukaisesti, on opiskelijan perehdyttävä siihen ja sen kehittelemiin menetelmiin huolellisesti. Kaikkien uusien tieteenalojen tapaan tulevaisuudentutkimuksen metodologia kehittyy asteittain.


Kirjallisuutta

Futura-lehti

Laitinen, M-L. 1997. Kansainvälistymisvalmius terveysalalla ammattikorkeakoulukokeilussa. Oulu. Oulun yliopisto. Lisensiaattityö.

Malaska, P. & Kamppinen M. & Wilenius M. 1999. Tulevaisuudentutkimuksen tieto ja Futu-hanke.

Mannermaa, M. 1993. Tulevaisuus - murroksesta mosaiikkiin. Keuruu. Otava.

Niiniluoto, I. 1998. Kuuluuko tulevaisuuteen vaikuttaminen tieteen laatuvaatimuksiin? Futura Vol. 17 (4), 7-10.

Niiniluoto, I 1999. Voidaanko tulevaisuudesta tietää? Tieteessä tapahtuu Vol. 17 (1), 5-9.

www.tukkk.fi/tutu/topi/tekstit/tiedonalana/tiedonalana.htm

www.futurasociety.fi/mita_tutu_on.htm

www.tukkk.fi/tutu/topi/tekstit/tutukoskevien/flechtheim.htm

Tulevaisuutta koskevia julkaisuja ja tutkimuksia voi selailla tarkemmin Turun kauppakorkean tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sivuilta http://www.tukkk.fi/tutu/julkaisu.asp