Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tutkimusongelmat

Tutkimusongelmat ja -tehtävät sekä hypoteesit


Tutkimusongelma
Tutkimustehtävä
Hypoteesi
Kirjallisuutta

Tutkimusongelma

Opinnäytetyönkin lähtökohta on tutkimusongelma. Se on kysymys tai joukko kysymyksiä, joihin opinnäytetyöllä haetaan vastauksia. Nämä kysymykset tulisi määritellä mahdollisimman yksiselitteiseksi. Ongelmat ovat erilaisia riippuen aiheesta ja tavoitteista. Tutkimusongelman tulisi määrätä tutkimusasetelma eli millaista aineistoa tarvitaan ja millä menetelmillä aineistoa analysoidaan.

Aineistojen laatu ja saatavuus vaikuttaa ongelmanasetteluun, esimerkiksi minkälaista arkistomateriaalia aiheesta on saatavilla? Myös käytettävissä olevat resurssit voivat rajata aineiston keräämistä siten, ettei se ole tutkimusasetelman kannalta paras mahdollinen. Aineisto voi olla määräävänä tekijänä, silloin kun kerätään aineistoa tarkasteltavasta ilmiöstä, ja tutkimuskysymykset nousevat esiin aineistoa tarkastelemalla.


Teorialähtöinen (määrällinen) tutkimusprosessi

Tutkimusongelma Tavoite sopii, kun...
1. Mitä...
 • Millaista...
 • Mikä...
 • Missä määrin...
 • Miten...
 • Millainen...
Ilmiötä tunnistavat ja nimeävät; ilmiön olemus kuvailu, luokittelu

Esim. Millaiseksi viranomaiset kuvailevat moniammatillisen yhteistyön toimivuutta?
2. Mitä eroa...

 • Miten liittyy...
 • Millainen yhteys...
Ilmiön yhteyksien löytäminen (vertailu, määrä)

Esim. Miten peruskouluikäisten tyttöjen ja poikien koululiikunta eroaa?
3. Miten ilmenee...

 • Mikä aiheuttaa...
 • Mikä seuraa, jos...
Ilmiöiden tuottaminen ja ennustaminen

Esim. Miten vanhuusten määrän lisääntyminen ilmenee terveyspalvelujen käytön lisääntymisessä?
4. Miten vaikuttaa...
 • Mikä merkitys...
 • Miksi...
Ilmiöiden selittäminen (yhteys)

Esim. Miksi perheväkivalta on yleistynyt 2000-luvulla?


Tutkimusongelmat voidaan jakaa tarpeen mukaan pää- ja ala- tai osaongelmiin. Tutkimusongelmia esitettäessä selvitetään, miksi juuri näihin ongelmiin päädyttiin ja miksi ongelmat rajattiin ja täsmennettiin esitetyllä tavalla. Erityisen tärkeää kuitenkin on, että tutkimusongelma(t) ja teoreettinen osa niveltyvät toisiinsa.


Tutkimusongelma vai tutkimustehtävä

Tutkimusongelmien muotoiluun vaikuttaa se, onko kyseessä teorialähtöinen vai aineistolähtöinen tutkimusprosessi. Teorialähtöinen tutkimus jakautuu selvemmin erottuviin vaiheisiin ja asettaa myös selkeämmin näkyviin tutkimusongelmat. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa sen sijaan voi varautua siihen, että ongelma muuntuu prosessin edetessä.

Tutkimusongelman sijaan aineistolähtöisessä tutkimuksessa käytetään mieluummin sanaa tutkimustehtävä. Aineistolähtöinen tarkoittaa tutkittavan ilmiön laatua mittaavaa tai ilmaisevaa menettelyä tai tietoa ja lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Vastaajat on valittu tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen pyrkimyksenä on ennemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin jo todentaa olemassa olevia väittämiä. Lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu.

Esimerkiksi:

 • Millainen opaslehtinen auttaa hoitotyöntekijää pääsemään turvalliseen vuorovaikutukseen aggressiivisen asiakkaan kanssa?
 • Miten iäkäs vanhus kokee yksinasumisen?

Hypoteesi

Hypoteesi tarkoittaa teorioista johdettua tai aikaisemman tutkimuksen perusteella esitettyä ennakoitua ratkaisua tai selitystä tutkittavaan ongelmaan. Hypoteesi ilmaistaan väitteenä, jonka paikkansa pitävyyttä halutaan tutkia. Tutkimuksessa edellytetään, että hypoteesien pitää olla perusteltuja. Tavallisemmin perustelut löytyvät teoriasta tai aikaisemmista tutkimuksista. Jos perusteluja ei löydy, ei hypoteeseja kannata asettamisen vuoksi asettaa.

* HYPOTEESI = väittämä tai oletus, joka on perusteltu tieteellisellä tiedolla (aikaisemmilla tutkimuksilla); ei mutu, metu eikä intuitio riitä!. Ilmoittaa kahden tai useamman muuttujan välisen yhteyden
* Käytetään kun erityisesti alaongelmiin ehdotetaan vastausta

Hypoteesi, vaihtoehtojaHypoteesit voidaan kirjata joko suuntaa osoittavina tai tilastollisina. Suuntaa osoittavat esittävät positiivisen tai negatiivisen riippuvuuden tutkimuskohteena olevien ilmiöiden välillä. Tilastollinen hypoteesi ns. nolla-hypoteesi esittää, ettei tutkittavien ilmiöiden välillä esiinny suhdetta tai ettei kokeellisessa käsittelyssä tutkittavien ilmiöiden välillä löydy eroja (esimerkiksi, H0: Yksiköiden johtamisilmapiireissä ei ole Herzbergin motivaatiotekijöistä johdettavia eroja, H1: Yksiköiden johtamisilmapiireissä on Herzbergin motivaatiotekijöistä johdettavia eroja).

Suuntaa osoittavan ja tilastollisen hypoteesin lisäksi jotkut tutkijat käyttävät ns. työ- tai tulkintahypoteeseja, jotka esittävät vain tutkijan omia odotuksia/tulkintaolettamuksia tuloksista.

Selittävät ja vertailevat tutkimukset käyttävät hypoteeseja, mutta kuvailevissa ja kartoittavissa tutkimuksissa niitä ei käytetä. Toisin sanoen teorialähtöisessä tutkimuksessa käytetään yleensä hypoteeseja, mutta aineistolähtöisessä tutkimuksessa tutkijan oma esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä johdattelee tutkijaa eteenpäin. Jos tutkimuksessa yleensä käytetään hypoteeseja, tulisi tutkimuksen tulososasta löytyä selvitys siitä, miten hypoteesit todentuivat.

Jotta hypoteeseista olisi mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi hypoteesien täyttää tietyt kriteerit.

Hyvän hypoteesin kriteerit:

 1. Hypoteesi osoittaa odotetun suhteen, joka on yksiselitteinen, kahden tai useamman muuttujan välille.
 2. Hypoteesi pystytään testaamaan.
 3. Tutkijalla on teoriaan tai muuhun todistusmateriaaliin nojaava perustelu hypoteesin asettamiselle.
 4. Hypoteesi on mahdollisimman lyhyt muodoltaan ja selväterminen

KirjallisuuttaAnttila, P. & Kataikko, M.-S. & Tenkama, P. (toim.) 2000. Tutkimisen taito ja tiedon ankinta. Hamina. Akatiimi Oy.

Hirsijärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.

http://ovi.joensuu.fi/projects/ovi/ovi.nsf/W3_Kehys_1?readform&sivu=etusivu

http://www.ncp.fi/opiskelijapalvelut/opiskelu/opinnayte/OPN_%20kirjoitusohjeet1.rtf

http://graduttaja.joensuu.fi//dokumentit/Positivistis_kvantitatiivinen_tutkimusprosessi.ppt

http://graduttaja.joensuu.fi/dokumentit/Kvalitatiivinen_tutkimusprosessi.ppt