Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tuotteistaminen / Tuotteistusprosessin päävaiheet

Tuotteistusprosessin päävaiheet yleisellä tasolla


Vinkkejä tuotteistetun opinnäytetyön työstämiseen

1. Valmistelutyöt
2. Tuotteen suunnittelu ja valmistaminen
3. Markkinointi
4. Seuranta ja arviointi


1. Valmistelutyöt

 • Selvitetään, miksi tuote on tarpeen. Miksi sitä on pyydetty valmistamaan/kehittämään?
 • Selvitetään asiakasryhmät, kenelle tuote on tarkoitettu.
 • Selvitetään, mitkä ovat tuotteen kohdejoukkona olevan asiakasryhmän tarpeet tai/ja ongelmat.
 • Selvitetään, miten ongelma ilmenee asiakkaalle.
 • Selvitetään, miten tarpeet/ongelmat ratkaistaan.
 • Selvitetään, miten tilanne/asia on tähän asti toiminut, hoidettu ja mitä siinä on kehitettävää eli selvitetään asian nykytilanne.
 • Kuvataan ja arvioidaan keskeiset prosessit, mihin tuote sijoittuu, missä sitä tarvitaan ja käytetään.
 • Määritetään tuotteen päätarkoitus, mitä ja miksi pitää aikaan saada, esimerkiksi liiketoimintamahdollisuus, taloudelliset tavoitteet, asiakastavoitteet, asiakashyödyt, asemointi, peruslupaus tai tuotteistustavoitteet. Mitä hyötyä tuotteesta on asiakkaalle? Tuotteen tekijän on erotettava tuotteen hyödyt ja sen ominaisuudet.
 • Tehdään alustava tuotteen kustannuslaskelma.
 • Perehdytään riittävän syvällisesti ja laajasti opinnäytetyön aiheen taustoihin, näkökulmaan ja tuotteistusprosessin teoriaan.
 • Tutustutaan käytännössä, erilaisiin, vastaavanlaisiin tuotteisiin. Miten tuote eroaa muista vastaavista tuotteista? Mitkä erot ovat?
 • Selvitetään, kuinka tuotetta käytetään ja miten asiakas ostaa tuotteen?
 • Kirjoitetaan selkeästi opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite.


2. Tuotteen suunnittelu ja valmistaminen

 • Määritellään tuotteen sisältö ja tuotanto.
 • Arvioidaan nykyisiä tuotteita, miten ne täyttävät asetetut tarpeet ja vaatimukset ?
 • Päätetään, tehdäänkö täysin uusi tuote vai kehitetäänkö entisiä tuotteita vai luovutaanko tuotteesta?
 • Tehdään tuotteen asiakäsikirjoitus, tuotantosuunnitelma ja tuotantokäsikirjoitus, joiden avulla selvitetään muun muassa tuotteen sisällölliset, tekniset, visuaaliset sekä jakeluun liittyvät asiat.
  • Annetaan tuotteelle myös nimi, jonka pitää olla muun muassa ainutlaatuinen, selkeä, lyhyt, ei lyhenne, erisnimi, rytmikäs, tekstimuodossa, myönteissävytteinen, viittaa yritykseen, yksiselitteinen, oikein kirjoitettu ja helppo ääntää.
 • Selvitetään erityisen tarkasti resurssit, aikataulu ja kustannukset. Tarvittaessa hinnoitellaan tuote ja rekisteröidään se.
 • Valmistetaan tuote


3. Markkinointi

Nykyaikaisen markkinoinnin yleisiä lähtökohtia on:

 • Asiakkaan todellisten tarpeiden tunnistaminen ja oikean tuotteen saaminen oikeaan tarvekenttään
 • Liikeideapohjaisuus, yrityksen menestystekijöiden määrittäminen ja kilpailuedun tunnistaminen
 • Kokonaisvaltaisuus
 • Prosessimaisuus ja tavoitteellisuus
 • Pitkäjänteisyys ja jatkuvuus


Markkinoinnissa

 • Varmistetaan tuotteelle hyvä nimi
 • Kirjataan ja selvitetään vielä selkeästi asiakashyödyt ja ongelmat, jotka tuote poistaa
 • Asemoidaan tuote; asiakas(ryhmä),hyöty, kilpailija, vahvuus ja heikkous
 • Varmistetaan, miksi tuote otetaan käyttöön tai sitä ei oteta
 • Kuvataan, miten tuote eroaa muista vastaavista tuotteista (kilpailuetu)
 • Myytävän tuotteen kohdalla, varmistetaan, miten asiakkaat ostavat tuotteen
 • Laaditaan tuotteen toimitussisältö, joka voi sisältää esimerkiksi saatekirjeen, esitteen ja itse tuotteen. Mietitään kokonaisuus, millä tuote myydään.
 • Markkinoidaan tuotteita kohderyhmille (tilaajat, ostajat ja rahoittajat) ja suunnitellaan tuotteen myynti kokonaisuudessaan esimerkiksi myyntineuvottelu- ja koulutustilaisuudet.


ESITTEESSÄ
, jolla tuotetta markkinoidaan, pitää sisältää seuraavia asioita:

 • otsikko ( pysäyttää lukijan, on mielenkiintoinen ja kysyvä)
 • ingressi (mistä on kyse, mitä myydään)
 • kenelle tuote on tarkoitettu
 • tuotteen avulla saatavat ydinhyödyt
 • mitä tuotteen käyttäjä/ostaja saa; mikä on tuotepaketti (kirjoitetaan esiteteksti sinulle, lyhyesti, myönteisesti)
 • toimintakehitys (mitä käyttäjän/ostajan on tehtävä seuraavaksi)
 • yhteystiedot
 • tuotteen hinta
 • suositus/suositukset
 • värien käytön lisäksi tulisi sisältää myös tuotetta esittäviä kuvia


Kirjallisuutta markkinointiin

Ahrnell, B-M & Nicou, M. 1991. Osaamisen markkinointi, Weilin Göös.

Holma, T. 1998. Tuotteistus tutuksi. Suomen Kuntaliitto.

Hakala, U. & Lemmityinen A. 2003. Markkinoinnin perusteet. Turun Kauppakorkeakoulu.

http://www.noste.com


4. Seuranta ja arviointi

 • Kehitetään selkeä seurantajärjestelmä esimerkiksi tilasto-, kustannuslaskenta- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen onnistumista ja tavoitteen saavuttamista.
 • Seurataan tuotteen käyttöä, hyödynnettävyyttä, menekkiä, asiakastyytyväisyyttä, hinta / laatusuhdetta asiakaspalautteiden avulla.
 • Palautteiden perusteella kehitetään tuotetta edelleen.