Tuotteistaminen


Tuotteistamisen perusajatus on uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen ja sen tuominen markkinoille. Tuotteistuksen tavoitteena on kilpailukykyinen tuote. Tuotekehitysprosessi kerää tietoa, jonka avulla tuote saadaan vastaamaan mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita. Epäonnistumisen riski uuden tuotteen tuomisessa markkinoille pienenee, kun se on tarkasti ennakkoon suunniteltu. Tuotteistamisen avulla saadaan realistinen kuva tuotteen hinta/laatu- suhteesta. Tuotteen muodostamisessa on huomioitava yksiselitteisyys, vertailukelpoisuus ja asiakaslähtöisyys. Sen muodostamisperusteita ovat palvelun tarkoitus ja kohderyhmä, laajuus, vaativuus, toteutustapa ja palvelutarve.


Tuotteistusprosessi pääpiirteittäin 

Tuotteistaminen voidaan määritellä usealla eri tavalla:

 • organisaation, työyksikön tuottamien ja asiakkaiden saamien palvelujen määrittelyä, täsmentämistä, spesifioimista ja profiloimista
 • uuden tuotteen tai palvelun sopeuttamista markkinakelpoiseksi. Vuorovaikutusta, jossa kehittäjä saa ne kriteerit, joiden avulla hän voi täsmentää tuotteensa vastaamaan käyttäjän tarpeita
 • osaamisen valjastamista asiakastarpeita vastaavaksi
 • laajasti määriteltynä palvelujen kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita (vrt. laatujärjestelmän kehittäminen). Se ei ole vain konkreettinen tuote (esimerkiksi opas), vaan se voi olla palvelutoimintaa (esimerkiksi hoivapalvelu)
 • tuotteistuksen avulla syntyvä TUOTE voi olla yksittäinen palvelu, toimenpide tms.

Tuotteistaminen tarkoittaa palvelun tai hyödykkeen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen määrittelyä. Tuotteistamisen tarkoituksena voi olla myös olemassa olevan palvelun tai hyödykkeen paketoimista siten, että sen sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään. Ominaisuuksien ja asiakastarpeen perusteella tuote voidaan versioida erilaisiin käyttötilanteisiin sopivaksi. Palveluiden tuotteistaminen luo palvelulle hyödykkeen ominaisuuksia.

Tuotteistaminen liittyy tilanteeseen, jossa on jokin hahmotelma tai prototyyppi ja josta halutaan tehdä varsinainen tuote. Palvelujen ollessa kyseessä organisaatiolla on yleensä jonkinlainen, kenties epämääräinen, palvelu olemassa, joka halutaan muuttaa hallituksi tuotteeksi.

Palvelun ideana on se, että joku tekee jollekin toiselle jotain, mitä se toinen on pyytänyt (tilannut). Ennen tuotteistusta tätä on voitu tehdä kertaluonteisesti, kenties osana jotakin kokonaisuutta tai aina yksilöllisesti räätälöiden. Tekijänä voi olla yksi henkilö.


Mitä? Kenelle? Kuka tekee? Kuka vastaa? Mitä maksaa?

Tuotteistuksella pyritään märittelemään, mitä palvelu kattaa eli edut, kenelle, miten, koska ja millä ehdoilla. Sillä pyritään myös vakioimaan palvelu, määrittelemään sen markkinointi, toimitus / tuotanto- ja hallintaprosessit sekä luomaan rutiineja. Pyritään myös luomaan toimiva toimitus / tuotantojärjestelmä: prosessit, johtaminen, henkilöt, ohjeet, käytettävät välineet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; markkinointijärjestelmä ja aineellisten tarvikkeiden hallinta (esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat…) ja kehittämään tuote "markkinakelpoiseksi". Tuotteistuksen tuloksena tapahtuu muutos siten, että tuote saa nimen ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti.

Asiakkaan näkökulmasta palvelun tuotteistamisessa selvitetään:

 • Mihin tilaaja tuotetta/palvelua tarvitsee?
 • Mitä tuote/palvelu sisältää?
 • Mitä laatukriteerejä tuote/palvelu sisältää?
 • Mitä tuote/palvelu maksaa?
 • Mitkä ovat maksuperusteet?
 • Mikä on tuotteen/palvelun valmistumis- ja toimitusaika?

Asiantuntijapalvelun tuotteistus on asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä, kuvaamista ja tuottamista siten, että palvelun asiakashyödyt maksimoituvat ja asiantuntijayrityksen tulostavoitteet saavutetaan. Palvelutuote on tuotteistettu, kun sen käyttö- tai omistusoikeus voidaan halutessa myydä edelleen. Tuotteistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa oman työn vaikuttavuutta ja asiakashyötyjä. Tuotteistuksen kautta hyvät asiantuntijat voivat tehdä paljon enemmän yhteiskunnan ja inhimillisen elämän hyväksi. Tuoteajattelun avulla on mahdollista kehittää toimintaan parhaiten juuri siellä, missä normaalin tuotesuunnittelun käsitteistöä on käytetty vähiten. Tuoteajattelulla voidaan kehittää mm. yrityksen toimintaa.

Tuotteistuksessa voidaan kehittää sisäisiä työ- ja toimintamenetelmiä ja asiakastilanteisiin voidaan kehittää palvelua nopeuttavia ja tehostavia apuvälineitä sekä menetelmiä. Asiantuntijapalveluissa tuotteistaminen on usein työmenetelmien ja -prosessien kehittämistä. Tuotteistaminen vähentää henkilökohtaista kiirettä ja stressiä esim. oman työn hyvä suunnittelu auttaa tiukassakin aikapaineessa suoriutumaan työtehtävästä laadukkaasti.

Varsinaisesta tuotteistuksesta on kyse, kun palveluista kehitetään selkeitä palvelukokonaisuuksia tai –prosesseja, joita tarjotaan sellaisenaan asiakkaille tai kun perusmalleista räätälöidään moduulien avulla asiakaskohtaisia versioita. Halutessa tällaisen tuotteen omistus- tai käyttöoikeus voidaan myydä edelleen.

Tuotteistaminen parantaa tehokkuutta monella tavalla. Se antaa mahdollisuuksia työnjakoon ja henkilöiden osaamisen aikaisempaa parempaan hyödyntämiseen. Tuotteistaminen parantaa laatua suurelta osin samoista syistä kuin tuottavuuttakin. Toiminta systematisoituu, toiminnan suunnittelu paranee, kiire vähenee, tavoitteet ja laatukriteerit täsmentyvät, koulutus tehostuu, laadunarviointi ammattimaistuu ja asiakkaiden osoitukset muodostuvat selkeämmiksi. Kun palvelu on tuotteistettu, niin asiakas voi luottaa siihen, että hän saa testatun ja valmin palvelun.


Tuotteistuksen tavoitteena on siis

 • saada markkinoille kilpailukykyinen tuote,
 • tyydyttää asiakkaiden tarpeet,
 • saada arvio tuotteen laadusta sekä hintatasosta ja
 • tuotteistuksen edelleen kehittäminen.


Tuotteistuksen tulos

Tuotteistuksen tuloksena näkyy:

 • Millainen palvelun tuottaja haluaa olla ja mitä se haluaa tehdä?
 • Millainen palvelun tuottajan halutaan olevan/mitä sen halutaan tekevän?
 • Millaiselta tuottaja haluaa näyttää ulospäin?

Tuotteistuksessa tapahtuvat muutokset:

 • palvelu saa nimen ja erilaisia kuvauksia
 • markkinointi alkaa
 • palvelusta huolehtimaan valitaan joku henkilö (tuotepäällikkö)
 • tuote tehdään tutuksi asiakaskunnalle (tuoteluettelot, hinnastot, www-sivut)
 • toimituksessa/tuotannossa työskentelevät henkilöt koulutetaan asianmukaisesti.
 • käynnistetään tuotteistamisen seurantajärjestelmä.


Kirjallisuutta

Holma, T. 1998. Tuotteistus tutuksi. Idea ja työvälineet. Esimerkkinä kuntoutuspalvelut perusterveydenhuollossa. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

http://www.noste.com

http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/index.html

http://www.octante.com/idea1.htm

http://www.mit.jyu.fi/~lrl/tommi/wts/wts.ppt

http://sivut.koti.soon.fi/mvuori/kehittaminen/asiantpalv-tuotteistus/index1.htm

Kyllönen, H. & Tossavainen, S. & Vuorela, S. 1997. Palveluiden tuotteistaminen ja kustannuslaskenta. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö

Ruotsalainen, M. 2000-2005. Tuotteistamisen opintojaksot. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Sipilä, J.1996. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. WSOY.