Tuotteen suunnittelu


(Asia)käsikirjoitus

Tuotantosuunnitelma
Tuotantokäsikirjoitus


(Asia)käsikirjoitus

Asiakäsikirjoitus on tärkeä osa tuotteen suunnitteluprosessia. Tuotteen konkreettinen suunnittelu muistuttaaki jo viimeistään tässä vaiheessa projektia eli tuotteen suunnittelussa (samoin kuin projektin) korostuu muun muassa aikataulutus, budjetointi, dokumentointi ja kokonaisuuden hallinta.

Kun opinnäytetyön aihe myös tuotteen ideoinnin osalta on mietitty kirjoitetaan synopsis. Synopsiksen hyväksymisen jälkeen prosessi jatkuu materiaaliin/kirjallisuuteen perehtymisellä ja asiakäsikirjoituksella, mikä on tarkka kuvaus lopullisen tuotteen (esimerkiksi esitten, videon, laitteen) sisällöstä. Synopsiksen ideat konkretisoidaan selkeästi ja tarkasti, jolloin siinä esitetään olennaisin asia ideatason synopsiksen konkretisoitumisesta käsikirjoitukseksi. Toisin sanoen käsikirjoituksessa tehdään suunnitelma tuotteen sisällöstä ja toiminnallisuudesta sekä otetaan huomioon tuotteelle asetetut muut vaatimukset kuten tyyli, rakenne, väri, muoto ja käyttötapa. Käsikirjoitus tarkentaa mitä, miksi, kenelle ja miten tuotetta ollaan tekemässä. Siinä hahmotetaan myös tuotteen perusrakenne, tarkennetaan aikataulu, määrätään tekijät ja heidän välinen työnjako, työn eri vaiheiden järjestys, budjetti sekä käyttöliittymän kuvaus (riippuu tuotteesta).

HUOM! Opinnäytetyön prosessin kokonaisuus edellyttää kuitenkin, että opiskelija laatii aiheanalyysin ja opinnäytetyösuunnitelman. Ennen tarkkaa asiakäsikirjoituksen laatimista on kirjoitettava myös opinnäytetyön teoreettinen tausta.

Asiakäsikirjoituksen tarkoituksena on auttaa jokaista opinnäytetyön prosessiin osallistuvaa hahmottamaan tuotteen kokonaisuus. Tämä auttaa (tuotteesta muodosta ja toteutustavasta riippuen) esimerkiksi värisuunnittelijaa suunnittelemaan tuotteen värikokonaisuuden tai käyttöliittymän suunnittelijaa suunnittelemaan toimivan ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän. Myös toimeksiantaja saa kokonaiskuvan tilaamansa tuotteen lopputuloksesta. Jos tuote ei vastaa toimeksiantoa, niin tällöin voidaan tehdä vielä tarvittavia muutoksia tuotteeseen. Myös aikataulu ja kustannusarvio täsmentyvät tarkan käsikirjoituksen avulla.

Erityisen tarkasti käsikirjoituksessa pitää selvittää mm. tuotteen rakenne, tuotteen käyttö, jakelutapa, muoto ja päivitys. Käsikirjoitus on tuotantokäsikirjoituksen edellytys ja perusta, jolloin käsikirjoituksen perusteella pitää pystyä suunnittelemaan tuotteen muoto, liittymät, grafiikka, kuvat, animaatiot ja tekstit. Käsikirjoitus tuotetaan ns. luonnoksena, joka on pääsääntöisesti tekstimuodossa, mutta siinä voidaan käyttää apuna havainnollistavia apukeinoja kuten piirroksia, kuvia ja taulukoita.

Kirjallisuutta

http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/oppimateriaali/suvi/Kasikirjoittaminen-58.htm

Keränen & Låmberg & Penttinen. 2000. Multimedia. Teknolit.

Lukkari, U. 2004. Digitaalisen sisältötuotantoprojektin hallinta. IT Press.

Vilkka, H. &Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Gummerus kirjapaino oy. Jyväskylä.


Tuotantosuunnitelma

Asiakäsikirjoituksen perusteella laaditaan tuotantosuunnitelma, jonka avulla hallitaan tuotteen valmistus. Opinnäytetyön tekijä varmistaa ja seuraa että tuotteen valmistuminen etenee tuotantosuunnitelman mukaan. Tuotantosuunnitelmaan sisällytetään kuvaukset aikatauluista.

Opinnäytetyönä valmistettavan tuotteen aikataulu
 

Opinnäytetyön tekijä suunnittelee tarkan aikataulun tuotantosuunnitelmassa. Näin voidaan myös arvioida, kuinka realistinen aikataulu on idean ja tavoitteiden näkökulmasta. Mitä useampia henkilöitä prosessissa on mukana, sitä enemmän aikataulussa tulee olla jouston varaa. Esimerkiksi oppaiden ja ohjeistuksen painatus on sovittava ja suunniteltava ajoissa ja varattava painamiseen aikaa. Jokaisella painolla on omat käytänteensä.

Tuotantosuunnitelmassa tekijän on mietittävä myös idean toteuttamiseen vaadittavia kustannuksia sekä pohdittava, onko idea järkevä toteutettavaksi olemassa olevilla resursseilla. Rahoituksen suunnittelussa on otettaan huomioon toiminnoille ja tuotteille laskettavassa hinnassa:

  • henkilöstökustannukset
  • palvelujen ostot
  • aineet, tarvikkeet ja tavarat
  • vuokrakustannukset
  • muut kustannukset

Tuotantosuunnitelma on suhteellisen laaja silloin, kun niiden tekemisessä on käytetty kriittistä harkintaa ja valinnat on hyvin perusteltu. Riittävän perustellun tuotantosuunnitelman toteuttamismahdollisuudet ovat tällöin myös hyvin arvioitavissa.

Lisäksi tuotantosuunnitelma sisältää kuvauksen työryhmästä, johon voi kuulua seuraavia osaajia.

Esimerkki tuotteen työryhmästä

 

Tuotantosuunnitelmaan kuuluu kuvaus myös tuotteen valmistumisen seurannasta ja dokumentoinnista, teknisistä käyttöympäristöistä, tuotteen arvioinnista (testauksesta), sen jakelusta ja markkinoinnista.

Tuotantosuunnitelma ei riitä tuotteen sisällön varmistamiseen vaan tuotantosuunnitelman jälkeen tehdään tuotantokäsikirjoitus, jossa yhdistetään tuotantosuunnitelma käsikirjoitukseen.

Kirjallisuutta

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. 2003. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä


Tuotantokäsikirjoitus

Tuotantokäsikirjoitus laaditaan asiakäsikirjoituksen ja tuotantosuunnitelman jälkeen ja siinä kuvataan tuotteen yksityiskohtainen sisältö ja toteutustapa. Tuotantokäsikirjoitus kirjoitetaan niin, että sitä seuraamalla (askel askeleelta) jokaisen työvaiheen tekijä pystyy toteuttamaan oman osuutensa mahdollisimman itsenäisesti. Esimerkiksi minkälainen on kansilehti, etusivu, ensimmäinen näkymä, mitä kuvia, värejä ja millainen on teksti.

Tuotantokäsikirjoitus voidaan toteuttaa nk. screen by screen menetelmällä, jossa jokainen ruutu esitetään omalla lomakkeellaan.

Tuotantokäsikirjoituksessa jokainen työryhmään/tuotantotiimiin kuuluva suunnittelee oman osuutensa vastuunsa mukaisesti. Esimerkiksi ohjelmoijat koodaavat ohjelmakoodit ja tuotteen kuvallisesta materiaalista vastaava huolehtii kuvauksen. Myös tuotteen sisällön auki kirjoittaminen kuuluu tähän suunnitteluun.

Onnistunut, lopullinen tuote, edellyttää useita malli-/koevedosversioita, joita testataan ja arvioidaan ja joiden perusteella tuotetta kehitetään. Tuote voidaan valmistaa myös vaiheittain. Esimerkiksi jos tuote on esite/opas, voi siihen liittyä ensimmäinen, toinen ja kolmas versio. Ensimmäinen versio on karkea luonnos tuotteesta, jossa arvioidaan tuotteen rakenne ja sen tarkoituksenmukaisuus sekä tarkistetaan tuotteen graafinen ilme, ulkoasu, sisältö ja niiden sopivuus toisiinsa. Samalla tarkistetaan esimerkiksi linkkien, äänien toimivuus ja laatu.

Ensimmäinen versio korjataan saatujen arviointien perusteella ja jatketaan tuotteen valmistamista. Tässä vaiheessa tehdään tuotteen teknisen ja toiminnallisen kokonaisuuden arviointi, arvioidaan grafiikan ja sisällön laatu. Arviointitulosten perusteella tehdään taas korjaukset ja tarvittaessa arvioidaan edelliset asiat uudelleen. Kun tuote on ns. valmis, sille tehdään lopullinen arviointi/testaus. Tämän jälkeen tuotteessa ei saisi olla virheitä. Virheitä ei voi aina välttää ja siksi tuotteen jatkuva arviointi ja kehittäminen on välttämätöntä. Kun tuotteen osalta kaikki edm. asiat ovat valmiit, niin tämän jälkeen tuote on valmis käyttöönotettavaksi, kopioitavaksi ja mahdollisesti markkinoille jaettavaksi. Tuotteen markkinointi kuuluu myös opinnäytetyön tuotteen suunnittelun ja toteutuksen prosessiin.

Tuotantokäsikirjoituksen sisältö

Esimerkkejä

Erillaisten tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia asioita.

 

Tuote/määritykset Visuaaliset ohjeet Tekniset määritykset Tuotannolliset määritykset
ATK-ohjelma

- audiovisuaalisen materiaalin tuotanto-ohjeet

- tuotteen rakenne ja rakenteessa liikkuminen

- toiminnallisuus

- värien määrä ja näyttöalue (millainen tallennusformaatti kuvilla)

- videomateriaalin tiedostoformaatti eli pakkausformaatti

- äänimateriaalin näytteenottotaajuus ja esitysformaatti

- hakemistorakenne, jonne talletetaan dokumentit, videot, äänet
-varmuuskopiointi - sijoituspaikka työryhmän verkossa
- tiedostomuodot - ohjelmointikielet
Esite/Opas - rakenne ja loogisuus (tavoitteet)

- tekstityyppi, fontti, tekstin määrä

- kuvat, värit, piirrokset, diagrammin

- ulkoasu

- käytettävyys
- riippuu, onko digi- vai paperimuodossa, mitä edellyttää - kopioiden määrä

- muoto (digi, paperi)

- päivitys
Koulutuspäivä - nimi ja tavoitteet

- esitystila, yleisilme

- etukäteismateriaali
- materiaalikansiot

- teeman mukainen toimiminen

- oheismateriaali, -näyttelyt
- ohjelman esite ja jakelu

- esitysmuodot ja –välineet (musiikki, video tms.)

- valaistus, kuuluvuus
- resurssit

- materiaalin valmistus

- ajoitus, aikataulutus

- tiedottaminen

Esimerkkejä tuotteistetusta opinnäytetyöstä

Arffman, T. & Haatainen, I. 2001. "Hyvät hetket on huomisen iloa" [Elektroninen aineisto] : virkistyspäivä kajaanilaisille maatalosyrittäjille. (Koulutus-, virkistyspäivä).

Kvick, S. & Moilanen, T. 2001. Vanhemmat avainasemassa nuoren anoreksian varhaisessa vaiheessa. Opaslehtinen peruskoulun 5.-luokkalaisten vanhemmille. (Opas)

Hannila, T. & Nissinen, A. & Sistonen, J. 2001. "Jyrkin tarina" [Elektroninen aineisto] : esittelyvideo yhteisöhoidossa käytettävistä ryhmähoidoista. (Video)

Kaltiainen, S. & Kemppainen, J. & Kärkkäinen, T. & Lappalainen, K. 2002. Reumaa sairastavan toimintakykyä ylläpitävä liikunta. [Elektroninen aineisto]. www-sivut.

Elektorinen aineisto löytyy http://www.theseus.fi/