Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tuotteistaminen / Tuotteen kokonaissuunnittelu ja ideointi

Tuotteen kokonaissuunnittelu ja ideointi


Suunnittelun tarkoitus on minimoida opinnäytetyön avulla kehitettävän tuotteen valmistukseen, aikatauluun ja budjettiin liittyviä riskejä. Opinnäytetyön lähtökohtana on hyvä aihe, joka tuotteistetaan ja opinnäytetyön toimeksianto. Toimeksianto tehdään kirjallisena ja jos toimeksiantoon sisältyy tuotteen valmistaminen, niin tuotteen osalta prosessi johtaa tuotteen toteutukseen ja suunnitelmaan, johon kuuluvat aina synopsis, asiakäsikirjoitus, tuotantosuunnitelma, tuotantokäsikirjoitus, budjetti, aikataulut ja sopimukset.

Tuotteen suunnittelu sisällön tuotannon osalta voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

 • tuotteen ideointi,
 • suunnittelu ja
 • toteutus.

Kukin näistä sisältää monia eri asioita, jotka voidaan erottaa omiksi kokonaisuuksiksi.


Opinnäytetyöhön liittyvän tuotteen kokonaissuunnitteluIdeointi

Suunnittelussa ajallisesti vähiten vie aikaa tuotteen ideointi. Ilman ideaa, välähdystä tai ajatusta ei kuitenkaan kehity tuotetta.

Tuotteet liittyvät monella tavalla arkipäivään. On erilaisia koneita, joilla helpottaa arjen sujumista tai viihdyttää itseään. Lisäksi on monenlaisia tuotteita, joilla saa hyödyllistä tietoa itselleen tai läheisilleen. Tuotteet voivat olla siis virikkeitä, palveluita, arkea helpottavia tai hyödyn antajia.

Tuotteen suunnitteluprosessi alkaa tuotteen ideoinnilla. Ideoinnilla haetaan tuotteelle uusia kehittymissuuntia. Ideointiin kuuluu useita vaiheita. Luovuus ja avoin ajatusten tulva antaa parhaimmat edellytykset monipuoliseen ideointiin. Ideoinnin aikana tulee hahmottaa, mitä uudelta tuotteelta odotetaan ja vaaditaan. Tuotteen tulee olla toteuttamiskelpoinen ja sen tulee vastata toimeksiantajan tarpeita. Uuden tuotteen ideoinnin tarve lähteen jo olemassa olevasta tai havaitusta ongelmasta ja sen ratkaisemisen halusta.

Ideointi synnyttää tuoteidean. Ideaa tulee vaalia ja hoivata, jotta se kehittäisi mahdollisimman paljon uusia versoja. Idean hyväksymisen jälkeen seuraa tuotteen varsinaisen toteuttamisen aloittaminen tarvittavineen resurssein ja lupineen. Ideointiin voidaan käyttää monenlaisia ideointimenetelmiä, joista esimerkkinä aivoriihi, miellekartta, tuplatiimi ja benchmarking.

Merkittävä osa ideoista syntyy tutustuessa itseään kiinnostavaan tai oman alan aineistoihin ja tutkimuksiin, kirjallisuuteen, mainoksiin ja esitteisiin. Kun ihmisellä on kyky hylätä vanha tieto ja vanhat käsitykset, syntyy uusia ideoita. Toisaalta liiallinen tieto voi kangistaa ajattelua ja uutta ideointia. Teknologian kehittämiskeskuksen eli Tekesin internet sivuilta löytyy valmis ideointilomake, jota erityisesti yritykset voivat hyödyntää miettiessään tuotekehitystä.

Idea on ongelman kuvitteellinen ratkaisumalli tai -ehdotus. Ideassa tuodaan esille uusi näkökulma tai potentiaalisen tulevaisuudentilan kuvaus sekä havainto uudesta mahdollisuudesta. Erinomaiset ideat saavat ja omaavat arvonsa, ovat kestäviä, joilla on myös eettiset rajansa. Erinomaiset ideat vastaavat johonkin konkreettiseen tarpeeseen ja auttavat organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa esimerkiksi uuden tuotteen.

Kun ideoinnista on syntynyt tuoteidea, voidaan siirtyä idean kehittämiseen itse tuotteeksi eli tuotekehitykseen. Tuotteen onnistumisen edellytys on hyvä pohjatyö ideoinnin ja aloituksen vaiheissa. Tuotteen onnistuminen edellyttää riittäviä resursseja tuotteen tekijöiltä ja suunnittelijoilta. Resursseissa on huomioitava tuotteen rahoitus ja henkilövarat, tuotteen valmistamiseen tarvittava materiaali sekä tilat, kuinka varmistaa onnistunut lopputulos ja tuotteen markkinointi eteenpäin.

Luovuuden tuottamia ideoita samoin kuin tietoa ja taitoa on oltava riittävästi. Ilman riittäviä resursseja ei myöskään saada aikaan tuotetta, vaan toiminta jää helposti näpertelyksi. Ilman näitä edellytyksiä ei synny kehityskelpoista tuotetta. Kun idea on todettu hyväksi ja toteuttamiskelpoiseksi, alkaa idean tuotteistaminen. Idean jatkokäsittelyn on aina johdettava lopulta toimenpiteisiin.


Ideointi johtaa aina uusiin ja uusiin kysymyksiin ja niihin annettaviin vastauksiin: 

 • Mitä tehdään jatkossa?
  • Kuka tai ketkä tekevät?
  • Milloin ja mihin mennessä?
 • Millä voimavaroilla ja valtuuksilla toimitaan?
  • Ihmiset?
  • Rahat?
  • Välineet?
  • Kuka johtaa tai vastaa toiminnan etenemisestä?

Ideoinnin jälkeen itse tuotteen suunnittelu on ajallisesti eniten aikaa vievää. Suunnittelun dokumentointi ja käsikirjoitukset ovat perusta tulevalle tuotannolle. Myös muut tuotteen ominaisuudet, käyttötapa ja jakelu ovat suunnittelussa tärkeitä. (Käsikirjoitus, tuotantosuunnittelma ja tuotantokäsikirjoitus.)

Tuotteen valmistus eli toteutus tehdään suunnitteluvaiheessa tuotettujen suunnitelmien pohjalta. Tuotteen valmistuksen aikana voidaan tehdä vielä muutoksia tuotteen käsikirjoitukseen samalla kun varmistetaan tuotteen visuaalisuus, tyyli, päivitys, arviointi, testaus jne. Tuotteen arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin kuuluu osana prosessiin. Lisäksi tuotteen ylläpito varmistetaan.


Kirjallisuutta

http://www.kokoomus.fi/kansio/aineistot/yhdistysopas/aktivointi/ideointi/

http://www.tekes.fi/julkaisut/opas/aloitus/tp_ideointi.html

Jaakola, J. & Tunkelo, E. 1987. Tuotekehitys – Ideoista markkinoille. Espoo. Weilin+Göös.  

Lampikoski, K & Lampikoski, T. 2004. Kehitä ideasi innovaatioksi. Vantaa. Dark Oy.