Tuotteen arviointi 

 

Yleistä tuotteen arvioinnista

Milloin olet viimeksi ostanut tuotteen jonkin mielikuvan kautta? Mikä sai sinut ostamaan tuotteen? Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat monet asiat. Ostopäätöksiä tehdessään asiakkailla on tiettyjä odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia, joiden avulla he arvioivat tuotetta ja tekevät ostopäätöksensä. Laitteita ostaessa asiakas voi miettiä tuotteen hintaa – laatusuhdetta, sen turvallisuutta ja mahdollisesti ekologisuutta. Tuotteella tarkoitetaan konkreettisen ja kosketeltavan objektin lisäksi yhä useammin myös abstraktimpaa asiaa kuten palvelua tai osaamista.

Vanhan viisauden mukaisesti pyörää ei kannata keksiä uudestaan, mutta sille voi kyllä kehittää uusia käyttö- tai valmistustapoja.

Tuote on ennen muuta ratkaisu ostajan ongelmaan. Ostaja siis ostaa ratkaisun ongelmaansa, ei vain yksinomaan tuotetta. Tuotetta voidaan arvioida esimerkiksi käytettävyyden mukaan. Käytettävyydellä tarkoitetaan tuotteen sopivuutta, sille tarkoitettuihin tehtäviin sekä tarkoitetulle käyttäjäryhmälle. Tuote on käyttökelpoinen, jos se auttaa käyttäjää pääsemään tehokkaasti, tuottavasti ja miellyttävästi tavoitteeseensa. Käytettävyyttä voidaan määritellä esimerkiksi, miellyttävyyden, turvallisuuden, tehokkuuden sekä odotusten avulla. Muita arviointi kohteita voivat olla tuotteesta puhuttaessa materiaalien ekologisuus.

Tuotekehittäjät perustavat toimintansa siihen, mitä he kuvittelevat asiakkaan haluavan. Teknisen koulutuksen saaneet ihmiset arvostavat usein ainoastaan tuotteen teknisiä hienouksia. Ominaisuudet, joita kehittäjät pitävät tärkeinä eivät välttämättä ole sitä asiakkaiden mielestä. On syytä todeta ulkonäköön liittyvien arvioiden olevan aina subjektiivisia eikä potentiaaliset kuluttajat ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi samat mieltymykset kuin tuotekehitysryhmällä.

Asiakkaat ovat sitä tyytyväisempiä, mitä laadukkaampia ja halvempia tuotteita heille on tarjolla. He arvostavat tuotteessa käytännöllisyyttä, kestävyyttä ja turvallisuutta. Toiset vaativat ekologisesti tuotettuja ja ympäristöä säästäviä tuotteita, toiset puolestaan arvostavat tuotteen kauneutta ja miellyttävyyttä. Joillekin tuotteen käyttäjästään viestittämä kuva ja imago ovat tärkeimpiä.

Arvioitaessa tuotetta on otettava huomioon, että varsinaisen ydintuotteen lisäksi markkinoilla menestymiseen tarvitaan usein myös erilaisia oheis- ja tukituotteita tai -palveluja. Tuotearvioinnin tulee kohdistua koko myytävään tuotepakettiin, ei vain itse tuotteeseen. Kuinka saan tuotteeni kaupaksi?

Perustana tuotteen kaupaksi saannille on monet eri tekijät. Tuotteella on oltava markkinoilla tilaus. Asiakkaalla on oltava tarve hankkia juuri kyseinen tuote. Tuotteella on oltava kilpailuetu, joka tarkoittaa sitä, että ostaja hyötyy siitä enemmän kuin markkinoilla olevasta kilpailevasta tuotteesta. Tuotteen on siis oltava esimerkiksi edullisempi, parempi tai tarjottava muita ostajalle tarpeellisia etuja. Tuotteen on oltava niin houkutteleva, että se herättää ostajan mielenkiinnon ja saa tekemään ostopäätöksen.

Tuotteen käytettävyyttä voivat arvioida sekä asiantuntijat että kuluttajat. Asiantuntija – arvioiden avulla käytettävyyteen liittyviä ongelmia voidaan kartoittaa jo tuotekehityksen alkuvaiheilla. Tällöin monet käytettävyyteen liittyvät ongelmakohdat voidaan havaita aikaisemmin ja niiden korjaaminen tulee halvemmaksi. Pelkillä asiantuntija- arvioilla ei kuitenkaan saada selville kaikkia käytettävyyteen liittyviä ongelmia vaan ongelmien kartoituksessa täytyy käyttää myös tuotteen käyttäjien arviointia.

Tuotteen kehitys ja arviointi tapahtuvat parhaimmillaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan toiveet, käyttökohteen asettamat vaatimukset, valmistustekniikat, työmenetelmät ja materiaalit sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat ovat lähtökohtina tuotteen kehitys- ja arviointiprosessissa.

Kokeneella suunnittelijalla on keskeinen rooli tuotteen kehittämisessä. Suunnittelija arvioi tuotetta ideasta aina valmiiseen tuotteeseen saakka. Tuotteeseen ei voi rakentaa laatua ellei sitä ole siihen suunniteltu. On arvioitu, että 85 % uusissa tuotteissa esiintyvistä ongelmista johtuu huonosti toteutetusta kehitystoiminnasta.


Luotettavuuden arviointi tuotteistetussa opinnäytetyössä

Opinnäytetyön tuloksena syntyvän tuotteen arvioinnin osalta ei ole käytettävissä selkeitä, prosessin arviointiin liittyviä, kriteereitä. Arviointi riippuu myös siitä, mitkä ovat opinnäytetyön tavoitteet, millainen tuote on kyseessä, mihin tarkoitukseen tuote on kehitetty ja miten tuote on valmistettu. Kuinka paljon tuotteen valmistamisen aikana on jo arvioitu tuotteen osalta koko prosessia?

Soveltuvin osin tuotteistetussa opinnäytetyössä voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia kriteerejä: Todeksi vahvistettavuus, merkityksellisyys, kyllästeisyys, siirrettävyys, prosessin johdonmukaisuus, aineistolähtöisyys, kontekstisidonnaisuus, tavoiteltavan tiedon laatu, vastuullisuus, työryhmän vastuu, sopivuus, ymmärrettävyys, yleisyys, kontrolli jne.


Kirjallisuutta

Idean arviointi. http://www.oulutech.fi 

Johnsson, R. Varjoranta, K. Pienyrityksen tuotekehitystyö, Teollistamisrahasto Oy, Mäntän kirjapaino 1981

Kolehmainen, A. Käytettävyyden arviointi menetelmiä. Helsingin yliopisto. Tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tuotekehitys http://www.uku.fi/avoin/tuta/j2_1johdanto.htm 

Tuotekehitys ja –suunnittelu. http://www.uku.fi/avoin/tuta/j1_5tuotekehitys_suunnittelu.htm 

Tuotetiede http://www2.uiah.fi/projects/metodi/023.htm