Tuote


Tuote on asiakkaalle tarkoitettu tavara, palvelu tai näiden yhdistelmä esimerkiksi kotihoito-ohjeet, opastus. Tuote voi julkishallinnossa olla myös esimerkiksi päätös tai hallintotoimi. Laajemmin käsiteltynä tuote voi olla yhden ammattiryhmän moniammatillisesti tuottama palvelu. Tuote koostuu yhdestä tai useista suoritteista. Suorite on palvelutoiminnan tapahtuma. Samoin kuin tuote se voi olla tavara, palvelu tai näiden yhdistelmä. Suorite on yleensä aina tuotteen osa.

Tuote on myös asiakkaalle toimitettava hyödyke, jonka sisältö ja käyttötarkoitus on määritelty. Tuotteen tunnusmerkki on, että sitä monistetaan samansisältöisenä useita kappaleita. Jos opinnäytetyössä tuotteena on esimerkiksi näyttely, tapahtuma tms., tällöin tuote ei tietysti ole monistettavissa.

Julkisella sektorin palveluja ei ole totuttu kutsumaan tuotteiksi, mutta liike-elämässä se voidaan määritellä näin ja se on kaupankäynnin väline. Julkisella sektorilla kaupankäyntiä on palvelujen tarjoaminen ja vastaanottaminen, joilla pyritään tyydyttämään asiakkaiden tarpeet. Myytävänä on siis oma osaaminen, palvelu.


Palvelun laatu

Palvelun laatu voidaan määritellä siten, että se on yksi palvelukyvyn osatekijä. Laatu voi olla tuotteen tai toiminnan laatua. Tuotteen laatu käsittää kaikki ne ominaisuudet, joilla se täyttää esitetyt tai voimassa olevat tarpeet. Toiminnan laatu on toiminnan virheettömyyttä ja tehokkuutta.

Kun lähestytään asiakaskeskeistä laatunäkemystä, laatu on kunnallisessa palvelutuotannossa:

  • Kuntalaisten tarpeiden huomioonottamista
  • Laatuun vaikuttavien tekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista
  • Kunta vastaa hankkimiensa palvelujen laadusta