Synopsis


Tuotteen tilaajan on hyvä jo toimeksiannossaan määritellä tuotteeseen liittyviä asioita mahdollisimman kattavasti, jotta esitetyn idean perusteella voidaan tehdä kattava synopsis. Synopsis ohjaa koko opinnäytetyön suunnittelua ja sen tuloksena kehitettävää tuotetta. Synopsista voidaan verrata jossain määrin myös johdantoon, jossa kuvataan aiheen valinnan ja rajauksen taustat mahdollisimman hyvin.


Synopsis esitetään 1-3 sivun mittaisena dokumenttina, jossa määritellään seuraavat asiat:

 • kohderyhmä, kenelle tuote on tarkoitettu (esimerkiksi asiakkaille, sidosryhmille, lapsille jne.)
 • käyttötapa (esimerkiksi apuvälineenä asian esittämisessä, henkilökohtaisesti jne.)
 • tuotteen keskeinen sisältö pääpiirteittäin
 • tavoite, mihin tuotteella pyritään (esim. laadun kehittäminen, tuotannon lisääntyminen jne.), varmistetaan myös tuotteen taustoihin liittyvä tietoperusta
 • miksi tuote tehdään/valmistetaan (esimerkiksi kouluttaminen, asiakkaan ohjaus, työn kehittäminen jne.)
 • millainen tuotteen pitää olla tyyliltään (esimerkiksi asiallinen, nuorekas, mielikuvia tuttava jne.)
 • tuotteen esitys- ja jakelutapa (esimerkiksi kirjallinen esite, digimuoto, cd jne.)
 • käytettävät mediakanavat (teksti, ääni, video, verkko jne.)
 • tuotteen navikointirakenteen idea
 • työryhmä, tuotantotiimi
 • tuotteen tekniseen toteutukseen ja vaatimuksiin liittyvät määritykset
 • tuotteen käyttötapa ja
 • alustava aikataulu ja kustannusarvio.


Synopsiksen tekemisessä auttavat myös kysymykset:

 • Mitä ollaan tekemässä?
 • Miksi ollaan tekemässä?
 • Kenelle ollaan tekemässä?
 • Miten ollaan tekemässä?
 • Missä tehdään?
 • Milloin tehdään?

Synopsiksessa kuvaillaan koko tuotteen tuotantoprosessi ideatasolla, jolloin on miettivä myös tuotteen arvioitua käyttöikää. Synopsis on tuotteen ideakäsikirjoitus, jossa tiivistyy opinnäytetyön ja sen tuloksena tuotettavan tuotteen sisällöllinen ja tekninen toteutustapa.

Kun toimeksiantajalla on tavoitteena saada opinnäytetyön lopputuloksena tuote, niin tällöin toimeksiantaja ja opiskelija varmistavat yhdessä synopsiksen. Menettelytavat poikkeavat tilanteen mukaan, mutta lopuksi tuotettava synopsis on perusta opinnäytetyönä tuotettavan tuotteen aloitukselle tai idean hylkäämiselle. Vasta tämän jälkeen voidaan arvioida tarkasti kustannukset, tuotantoaika ja resurssit.


Kirjallisuutta

Hintikka, Kari A 1998: Virtuaaliympäristöjen suunnitteluopas. Helsinki. Edita.

Rantala, T. 2004. TV-TUOTTAJAN TYÖ JA TUOTEKEHITYS. Television tuotekehitystyön tarkastelua tuottajan näkökulmasta. Tiedotusopin pro gradu –tutkielma.
www.uta.fi/laitokset/tiedotus/mediakulttuuri/gradut/gg_teija.doc

Ko. sivuilta voi saada ideoida erilaisiin tuotteen suunnittelun lähtökohtiin http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/mediakulttuuri/