Tulokset

 
Hyvä tutkimusraportti kertoo selkeästi, mitkä vastaukset ja ratkaisut on saatu tutkimusongelmiin/-tehtäviin.

Ennen tulosten raportointia ja esittämistä kerrotaan lukijalle, miten tulokset on raportoitu. Lisäksi tehdyt analyysivalinnat ja ratkaisut perustellaan kirjallisuuden avulla.

Tulosten jäsentely voidaan julkaista monella tavalla riippuen tutkimuksen muodosta ja kirjallisen raportin luonteesta. Tulokset pyritään esittämään kiinnostavasti ja sujuvasti ja niiden esittämisessä on muistettava tutkimuksen tarkoitus ja kaikkia kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia on tarkasteltava. Tulokset pyritään kokoamaan ryhmiksi (mielellään tutkimusongelmittain, -kysymyksittäin) siten, että lukija saa selville tärkeimmät päätulokset.

Usein tutkimustuloksia esitetään ja havainnollistetaan tekstin lisäksi kuvioina, numeerisina taulukoina ja matriiseina. Näiden avulla voidaan tiivistää tietoa ja siksi toiston välttämiseksi tekstin suhde esimerkiksi taulukoihin on huolellisesti mietittävä. Kuvioista ja taulukoista otetaan tekstiin tutkimusongelmien kannalta keskeisimmät asiat. Tekstiä voidaan elävöittää alkuperäisillä ilmauksilla ja kuvilla. Myös liitteenä olevaa aineiston keruumittaria, täytettyä, voi hyödyntää tulosten kuvauksissa. monella tapaa

Aineistolähtöisessä tutkimuksessa tutkijan pitää saada lukija vakuuttuneeksi tutkimuksen tärkeimmästä annista eli analyysin käsittelyn ja tulkinnan avulla saaduista teemoista, käsitteistä. Tulosten kuvauksen tavoitteena on kertoa se, millaisen analyysin ja millaisten kysymysten avulla saadut teemat tai käsitteet löytyi. Saatuja teemoja voidaan havainnollistaa esimerkiksi tekstitaulukoin, käsitekartan ja alkuperäisten, autenttisten, tekstilainausten avulla. Usein tulokset raportoidaan teemoittain. Aineistolähtöisen tutkimuksen tulosten raportointiin ja sen erityispiirteisiin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen niiden kirjoittamista.
Analyysin tulosten kuvaus toimii taustana johtopäätöksille, joten teorialähtöisen tutkimuksen tuloksissa ei yleensä vielä tulkita tuloksia eikä verrata tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin. Lukijalle pyritään antamaan myös mahdollisuus omiin päätelmiin saatujen tulosten avulla. Myös tulosten kritisointi ja selittäminen kuuluvat johtopäätöksiin. Riippuu tutkijasta, miten hän rakentaa tulosten kuvauksen. Jos tutkija haluaa tulkita tulokset ja tehdä johtopäätökset samanaikaisesti, hän voi esittää ne yhdessä tulosten kanssa otsikossa ”tulokset ja johtopäätökset”. Jos tutkija on asettanut tutkimushypoteeseja, niiden hyväksyminen tai hylkääminen todetaan myös tulosten yhteydessä. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa tuloksissa yhdistyy usein jo tutkijan tieteellinen kerronta aineiston arkipuheeseen. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä huomiota, mikä on tutkittavien sanomaa ja mikä taas tutkijan tulkintaa.

Kun opinnäytetyössä ei tehdä ns. perinteisiä tuloksia vaan tuote, kuvataan tuloksina tuotteen toteutusprosessi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tuotteen tekemisen jäsentely voidaan julkaista myös monella tavalla riippuen opinnäytetyön muodosta ja kirjallisen raportin luonteesta.


Esimerkkejä eri tavoin raportoiduista opinnäytetöistä

Haapalainen, A. 2005. Keskikosken Lomamökkien Internet-sivut.
https://kaktus.kajak.fi/Teli/tti0iastah.pdf  

Hakkarainen, H. 2005. Ajanottojärjestelmän kehitys.
https://kaktus.kajak.fi/Teli/TTI9SHarriH.pdf  

Heikkinen, K. & Kananen. K. 2001. Sairaanhoitajan kokemuksia satujen käytöstä lasten psykiatrisella osastolla.
https://kaktus.kajak.fi/Soteli/sth0mkatimkarik.pdf  

Huhtala, K. 2005. Kainuun raviradan verkostoitumismahdollisuudet kainuulaisten matkailuyritysten kanssa
https://kaktus.kajak.fi/Marata/MMR1MKatiH.pdf  

Korhonen. K-A. & Moilanen, J. 2002. Sähköinen asiointi julkisessa hallinnossa ja kunnan verkkopalvelut.
https://kaktus.kajak.fi/Haka/kha9hjyrkim.pdf  

Väisänen, V. 2004. Kulttuuritapahtuma matkailutuotteena - Kajaanin Runoviikko Sana ja Sävel.
https://kaktus.kajak.fi/Marata/MMM1MVeeraV.pdf  
Kirjallisuutta

Anttila, P. 1996. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Helsinki. Akatiimi Oy.

Hirsijärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tampere. Tammer-paino Oy.