Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tieteenfilosofia

Tieteenfilosofia


Määritellään filosofian alaan, joka tutkii tieteellisen tiedon luonnetta ja tieteellistä toimintaa. Se tarkastelee mm. teorioita, käsitteitä ja ongelmia sekä sitä, miten tieteessä päätellään tietoa ja keksitään teorioita. Tieteenfilosofia myös arvioi tiedettä ja esittää uusia ajatustapoja. http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteenfilosofia  

Tutkimuksen tekemiseen liittyvät syvimmät ja periaatteellisimmat päätökset tehdään tieteenfilosofisella tasolla, joko tiedostaen tai tiedostamatta Silloinkin kun tutkimus on hyvin käytännöllinen ja työelämän sovellutuksiin tähtäävä, perustuu se useisiin piileviin oletuksiin (ihmisistä, maailmasta, tiedonhankinnasta). Oletuksia nimitetään taustasitoumuksiksi eli filosofisiksi perusoletuksiksi.

Tieteenfilosofian taustalla ovat neljä perusoletusta: ontologia, epistemologia, logiikka ja teleologia. Lisäksi tieteenfilosofiaan liittyy läheisesti tieteen etiikka.


Ontologia

Ontologiset käsitykset ovat tutkimuksessa erityisen keskeisiä mutta ongelmallisia. Tietoinen ja ontologinen ratkaisu on tutkimuksessa erilainen kuin arkipäivän ajattelutottumuksissa.

  • Ontologiassa on kyse siitä, minkälaiseksi tutkimuskohde syvemmin käsitetään: esimerkiksi millaiseksi ymmärretään asiakas/käyttäjä tutkimuksen kohteena; onko hän aktiivinen, passiivinen, tunteva vai?
  • Ontologia esittää kysymyksiä todellisuuden luonteesta: Mikä on tutkittavan ilmiön luonne?, Mikä on todellista?, Mitä voidaan pitää todisteina?
  • Kun tutkimuskohteena on ihminen, on ontologisen erittelyn tuloksena ihmiskäsitys Usein tutkimuksessa toimitaan oman tieteen filosofian alueilla siten kuin perinne ja koulutus on ohjannut tutkijoita ajattelemaan ja valintoja ei huomata aina edes tehtävänkään. Kriittisyys valinnoissa on tärkeää.
     

Epistemologia

Epistemologisissa eli tieto-opillisissa tarkasteluissa käsitykset koskevat tiedostamisen ja tiedonsaannin ongelmia

  • Millä metodisella otteella pystytään parhaiten lähestymään tutkimuskohdetta?
  • Epistemologia käsittelee tietämisen alkuperää ja luonnetta sekä tiedon muodostumista: Mikä suhde vallitsee tutkijan ja tutkittavan kohteen välillä?, Mikä asema arvoilla on ilmiöiden ymmärtämisessä?
     

Logiikka

Logiikka käsittelee toteen näyttämisen ja todistamisen periaatteita ja siinä kysytään, ovatko kausaaliset kytkennät mahdollisia tiedon osien välillä? Sen lisäksi ollaan kiinnostuttu mm. Mitkä ovat tieteellisen tiedon lähteet?, Miten tieteellisiä välineitä perustellaan?


Teleologia

Teleologia esittää kysymyksiä tarkoituksesta: Mitä varten tutkimus tehdään?, Miten tutkimus lisää tietoamme tutkittavasta asiasta?


Kirjallisuutta

Anttila, P. 1996. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Helsinki. Akatiimi Oy.

Hirsjärvi, S.& Remes,P. & Sajavaara P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tampere. Tammer-Paino Oy.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteenfilosofia

Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: Tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo. WSOY.

Niiniluoto, I. .1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki. Otava.

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki. Kirjayhtymä.