Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tavoite ja tarkoitus

Tutkimuksen - Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite


Tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite kertovat sen, mitä aiotaan selvittää, kehittää, kokeilla tai tuottaa ja miksi. Mitä ja millaista todellista hyötyä opinnäytetyön tekemisestä on ja kenelle?


Tarkoitus

Hirsjärven ym. (2008, 134-135) mukaan tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan yleensä neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava. Kartoittava ote etsii uusia näkökulmia, löytää uusia ilmiöitä, selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä ja kehittää hypoteeseja. Selittävä ote etsii selitystä tilanteelle tai ongelmaan ja tunnistaa todennäköisyys syy-seurausketjuja. Kuvaileva ote esittää tarkkoja kuvauksia henkilöistä, tapahtumista tai tilanteista ja dokumentoi ilmiöistä keskeisiä piirteitä. Ennustava ote sananmukaisesti ennustaa tapahtumia tai ihmisten toimintoja, jotka ovat seurauksena ilmiöistä.

Tutkimuksen/opinnäytetyön tarkoitus kannattaa pitää selkeänä ja asiaan perehtymisen selkeytymisen kautta se täsmentyy. Kaikkea ei voi selvittää yhdessä opinnäytetyössä.


Tavoite

Opinnäytetyön tavoite ilmaisee sen, mitä hyötyä siitä on toimeksiantajalle (esim. lisää tuotteen markkinointia ulkomaille, auttaa muuttamaan dokumentointijärjestelmää tms.) ja opiskelijalle itselleen ammatillisen osaamisen kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Tavoite kertoo kenelle ja millaista tietoa, hyötyä tai osaamista opinnäytetyön avulla saavutetaan.


Eri tutkimusprosessien tarkoituksia


Aineistolähtöinen eli laadullinen tutkimusprosessi

Aineistolähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena on todellisen arkielämän moninainen kuvaaminen eri muodoissa. Ilmiöitä pyritään tutkimaan mahdollisimman kattavasti ja luonnollisissa, todellisissa, tilanteissa. Tarkoituksena onkin ymmärtää ja tulkita jonkin valitun ilmiön esiintymisen merkityksiä.

Sen vuoksi aineistolähtöisessä prosessissa suositaan aineiston keruumenetelmiä, joissa tiedonantajien näkökulmat ja "äänet" pääsevät esille. Menetelmiä ovat mm. avoinhaastattelu, osallistuva havainnointi, eläytymismenetelmä ja erilaisten dokumenttien ja tekstien sisällölliset analyysit. Tiedonantajia lähestytään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Tavoitteena ei ole hakea koko populaatiota koskevaa yleistettävyyttä vaan löytää käsitteellisiä ilmiöitä ja saada teoreettista pitävyyttä, ymmärrystä.


Teorialähtöinen eli määrällinen tutkimusprosessi

Teorialähtöinen tutkimus kuvaa ja tulkitsee ilmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaisesti kehittämällä mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä ja keräämällä tutkimusaineistot esimerkiksi perusjoukkoa hyvin edustavien otosten perusteella.

Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla ilmiöiden tai asioiden välisiä säännönmukaisia yhteyksiä. Teorialähtöisessä tutkimuksessa pyritään myös keräämään objektiivista tietoa tarkoin rajatusta kohteesta.


Toiminnallinen opinnäytetyön prosessi vs. käytäntötutkimus

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ”tuotteen” tai kehittämistehtävän taustalla olevat asiat, ongelmat ja kehittää opinnäytetyön avulla kyseistä asiaa. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää sekä tuote- että prosessikehityksen, jolla tarkoitetaan systemaattista toimintaa opinnäytetyön tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien yms. aikaansaamiseksi tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Uutena käsitteenä mm. sosiaalialalle on tuotu käytäntötutkimus, jonka ominaisuuksia ovat:

  • jatkuva ja välitön yhteys alan kehittämistyöhön 
  • reflektoiva suhde vallalla oleviin tieteenalan omiin käsitteisiin ja teorioihin 
  • intuition ja hiljaisen tiedon siivittämä menetelmällinen ja metodinen innovatiivisuus 
  • yhteinen tiedontuottamisvastuu osallistujien kesken 
  • tiedon koskettavuus

Ns. käytäntötutkimuksen tarkoitus määrittyy toimintaympäristön kehittämistyön kautta. Näin ollen opinnäytetyön tarkoitus rajautuu ja määrittyy omanlaiseksi toimintaympäristön, toimijoiden ja olosuhteiden mukaisesti.


Kirjallisuutta

Hirsjärvi, S.& Remes,P. & Sajavaara P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tampere. Tammer-Paino Oy.

Hirsjärvi, S.& Remes,P. & Sajavaara P. 2008. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Tammi.

http://www.tukkk.fi/

http://elearningcentre.hamk.fi/tko/menetelmat/laadullinen.html

http://matwww.ee.tut.fi/hmopetus/hmjatkosems04/liitteet/
JOS_hypermedia_Silius261104.pdf