Muuttujat eli Variaabelit


Muuttujat esiintyvät teorialähtöisessä tutkimuksessa ja VAIN selittävässä ja vertailevassa tutkimustyypissä, kuvailevassa tutkimuksessa ei muuttujilla ole painoarvoa!

HUOMAA, ettei muuttujilla ei ole merkitystä aineistolähtöisessä tutkimuksessa!

 • Muuttuja on mikä tahansa ominaisuus, tunnuspiirre tai tekijä, joka saa erilaisia arvoja ja joiden avulla yksilöiden välistä vaihtelua tutkitaan
 • Huomaa mitta-asteikot (luokittelu-, järjestys-, välimatka-, suhdeasteikko) ja muuttujan jatkuvuus-epäjatkuvuus!
 • Huomaa niiden asema tutkimusasetelmassa 

Muuttuja

 Muuttujatyypit

Selittävä eli riippumaton eli vertailumuuttuja

 • muuttuja, jota tutkimuksessa käsitellään
 • ominaisuus, asia.., joka aiheuttaa tai selittää vaihtelua selitettävässä muuttujassa ts. tekijöitä, joiden oletetaan selittävän tutkittavaa ilmiötä
 • syy, käsittely, annos, ärsyke, panos, input
   

Selitettävä eli riippuva eli tutkittavamuuttuja

 • muuttuja, jota tutkimuksessa havainnoidaan eli josta ollaan kiinnostuneita ja jota halutaan ymmärtää ja selittää ts. tutkittava ilmiö vaikuttaa siihen
 • vaihtelu selitettävässä muuttujassa voi olla yhteydessä toiseen tai toisiin muuttujiin ja niissä ilmenevään vaihteluun
 • seuraus, vaikutus, vaste, reaktio, tulos, output
   

Väliintuleva eli sekoittavamuuttuja

 • ei kontrolloitu/ ei tunnistettu, vaikeita havaita ja tunnistaa
 • niiden ilmiöiden kokonaisuus, jotka vaikuttavat selitettävään/riippuvaan muuttujaan mutta eivät - ole ensisijaisesti tutkimuksen kohteena
 • muuttuja, jota ei voida kontrolloida/vakioida ja joka voi vaikuttaa lopputulokseen
 • joskus väliintulevan muuttujan voi tunnistaa ja sitä voi kontrolloida, (kontrollin vähetessä väliintulevien muuttujien vaikutus lisäntyy) 
   

Taustamuuttuja

 • kontrolloitu ja tunnistettu, jolloin niitä voidaan ryhmitellä ja luokitella
 • muuttuja, jota voidaan kontrolloida/vakioida ja joka ei vaikuttaa lopputulokseen 
   

Muuttujatyypit