χ2 –yhteensopivuustesti


(yksiulotteisen jakauman testaus)

χ2 –yhteensopivuustestiä käytetään, kun testataan, kuinka hyvin havaintoaineistosta saadut frekvenssit noudattavat jotain tiettyä jakaumaa.

Testillä on samat kriteerit kuin χ2 –riippumattomuustestillä (tarkista ko. kohdasta).

H0: muuttuja noudattaa oletettua jakaumaa
H1: muuttuja ei noudata oletettua jakaumaa

Esimerkki: Tutkitaan, onko kysytyn asian kannatus muuttunut.

H0: jakaumat ovat samat, kannatuksessa ei ole tapahtunut muutosta
H1: jakaumat eivät ole samoja, kannatuksessa on tapahtunut muutosta

Aikaisemman tutkimuksen tulos kannatuksesta oli:

Asiaa kannatti  56 %
Asiaa ei kannattanut  44 %

SPSS-tuloste myöhemmästä tutkimuksesta:

SPSS: Analyze / Nonparametric Tests / Chi-Square
SPSS-testituloste:


Testin kriteerit ovat kunnossa (0 % odotetuista frekvensseistä on alle 5 ja kaikki odotetut frekvenssit ovat yli 1).

Sig.-arvo = 0,022 < 0,05, joten H1 hyväksytään eli kannatusjakaumat eivät ole samat. Kannatuksessa on tapahtunut tilastollisesti merkitsevä nousu (p=0,022).