Esimerkkejä keskiarvotesteistä


Keskiarvotestejä on useita. Se, mitä testiä käytetään, riippuu siitä minkälaisten muuttujien keskiarvojen ja missä ryhmissä keskiarvojen eroavaisuuksia testataan. Jos opinnäytetyössä testataan keskiarvojen eroavaisuuksia, niin on syytä huolellisesti perehtyä keskiarvotestiteoriaan. Tässä on vain muutama testiesimerkki.

Yleisesti testit jaotellaan parametrisiin testeihin (jakauman mukaisiin) ja ei-parametrisiin testeihin (jakaumista vapaisiin). Parametrisissa testeissä muuttujille asetetaan mitta-asteikko- ja jakaumavaatimuksia. Ei-parametrisissa testeissä ei ole vaatimuksia, mutta niiden voimakkuus on heikompaa.

On suositeltavaa käyttää parametrisiä testejä, jos mahdollista, sillä ne ovat voimakkaampia eli ne suosittelevat helpommin väärän H0:n hylkäämiseen.

Parametristen keskiarvotestien kriteerit:

  • otokset on poimittu perusjoukosta satunnaisesti ja toisistaan riippumattomasti
  • muuttujat ovat vähintään välimatka-asteikon tasoisia
  • muuttujat ovat normaalijakauman mukaisia kaikissa vertailtavissa ryhmissä
  • muuttujien varianssit eri ryhmissä ovat yhtä suuret (varianssianalyysi)

Jos testin kriteerit eivät ole kunnossa, niin käytetään vastaavia ei-parametrisia testejä. Normaalisuus ja varianssien yhtä suuruus on testattava.

Esimerkki: Testataan, onko naisten ja miesten työkokemusvuosien keskiarvoissa eroa.

H0: naisten ja miesten keskimääräiset työkokemusvuodet ovat yhtä suuret

Ensin testataan ja varmistetaan, että työkokemus on lähes normaalisti jakautunut kummassakin ryhmässä.

Parametrinen testi:
SPSS: Analyze / Compare Means / Independent-Samples T Test
SPSS-tuloste: Levenen testi:
H0: miesten ja naisten työkokemusvuosien varianssit ovat yhtä suuret

Sig.-arvo = 0,977, joten H0 hyväksytään eli varianssit ovat yhtä suuret.
Koska tulokseksi tuli, että varianssit ovat yhtä suuret, niin varsinaisen testin Sig.-arvo katsotaan ylemmältä riviltä (Equal variances assumed). Sig.-arvo = 0,211, joten H0 hyväksytään eli naisten ja miesten työkokemusvuosien keskiarvot ovat keskimäärin yhtä suuret (eli keskiarvot 15,82 ja 17,67 eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi).

Vastaava ei-parametrinen testi: Analyze / Nonparametric Tests / 2 Independent Samples / Mann-Whitney U

Esimerkki: Testataan, poikkeaako tilastollisesti merkitsevästi keskiarvo 3,94 (tyytyväisyys palkkaan) keskiarvosta 3,29 (tyytyväisyys työtehtäviin).

H0: keskiarvot eivät poikkea toisistaan merkitsevästi
H1: keskiarvot poikkeavat toisistaan

Ei-parametrinen testi:
SPSS: Analyze / Nonparametric Tests / 2 Related Samples / Wilcoxon
SPSS-tuloste:

 

Sig.-arvo = 0,000, joten H1 hyväksytään.
Tyytyväisyysmuuttujien keskiarvoissa on tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p=0,000).

Vastaava parametrinen testi: Analyze / Compare Means / Paired-Samples T Test