Tyypittely


Teemoittelun jälkeen aineisto voidaan myös tyypitellä. Tällöin eri teemojen sisältä etsitään asioille yhteisiä ominaisuuksia ja muodostetaan näistä eräänlainen yleistys, tyyppiesimerkki. Tyypittelyssä tavallaan tiivistetään joukko tiettyä teemaa koskevia asioita yleistykseksi. Myös tyyppien kuvaamisessa käytetään apuna sitaatteja.

Esimerkki

Tutkimuksen yhtenä teemana on arviointikäytänteiden muuttaminen, jota haluttiin tiedustella ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Aluksi aineisto ryhmiteltiin vuosikurssittain. Sen jälkeen teemaotsikon alle koottiin eri vuosikurssen opiskelijoiden näkemyksiä arvioinnin muutoksista. Tämän jälkeen teemoittelua syvennettiin muodostamalla tyyppiesimerkkejä tietyn vuosikurssin opiskelijaryhmän näkemyksistä. opiskelijaryhmän näkemysten tyyppiesimerkissä korostui arvioinnin mukanaan tuoma epämääräisyys ja sattumanvaraisuus. Opettajien tyypillinen näkemys asiasta oli arvioinnin systematisoituminen.

Tyyppi voidaan muodostaa kahdella tavalla:

1. Otetaan yksi tyypillinen vastaus kuvaamaan laajemmin ryhmän mielipiteitä.

Esimerkki
Viimeisen vuosikurssi opiskelijaryhmän pelko arvioinnin epäonnistumisesta liittyy arvioinnin korostumiseen lähiopetukseen osallistumisen suhteen ja tästä johtuvasta pakonomaisuudesta.

Vain viimeisen vuosikurssin opiskelijat….

Yksi opiskelijoista tiivisti asian seuraavasti: "..saakohan sitä enää todistusta, kun töissä on ja pulpetissa pitää istua.."

2. Opiskelijaryhmän mielipiteitä kuvataan yhdistämällä muiden ryhmien mielipiteitä yhdeksi mielipiteeksi. Kyseinen yhdistetty näkemys edustaa koko joukkoa. Mukaan otetaan vain sellaisia asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa tai kaikissa vastauksissa.

Eli ryhmän mielipiteet voidaan yleistää eräänlaiseksi yhteenvedoksi, johon on koottu tyypillisiä vastauksia useasta eri aineistoista/vastauksista.

Esimerkki
Kaikkien vuosikurssien opiskelijat…