Teemoittelu


Teemoittelulla tarkoitetaan laadullisen aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä erilaisten aihepiirien mukaan. Periaatteessa se muistuttaa luokittelua, mutta siinä korostuu lukumäärien sijasta teeman sisältö. Mitä teemasta on sanottu tai mitä asioita siihen katsotaan sisältyvän.

Alustavan luokittelun jälkeen aineistosta etsitään varsinaisia teemoja. Teemoittelun tueksi voidaan tehdä teemakortisto, johon aineisto pilkotaan eri aihealueittain. Ideana on etsiä aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Nämä näkemykset viedään sitten kortistoon sitä kuvaavan teeman alle. Näin saadaan luokiteltua sisällöllisiä näkemyseroja, joita eri teemoilla on.

Esimerkki 1.

Opettaja vaikuttaa käytännön harjoitteluun, koska…

Työelämä vaikuttaa käytännön harjoitteluun, koska…

Opiskelija itse vaikuttaa käytännön harjoitteluun, koska…

Opettaja, teemakortisto esim.

  • ohjaa
  • integroi teorian ja käytännön
  • arvioi tavoitteiden mukaisesti jne.

Esimerkki 2.

Kehitetään opiskelija-arviointia ja tutkimuksessa halutaan selvittää opiskelijoiden näkemyksiä kyseisestä asiasta. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena halutaan selvittää mahdollisia epäkohtia, joita uudistuksesta koituu opiskelijoille.

"Arvioinnin epäkohdat" muodostuu täten yhdeksi teemaksi. Kyseinen teema viedään teemakortistoon yhdeksi otsikoksi ja sen alle kerätään haastattelun tms. menetelmän avulla kerättävän ko. teemaa koskevat aineistot. Aineistot voidaan kirjoittaa ylös joko sellaisenaan (kuvaten sanatarkasti sitä, mitä opiskelija on sanonut) tai sitten vastauksista tehdään tiivistelmä, jossa kerrotaan pääpiirteissään, mitä mieltä opiskelija on arvioinnin epäkohdista.

Kun aineistonkeruu on tapahtunut teemahaastattelulla, pilkotaan aineisto teemojen mukaan eli teemahaastattelu antaa valmiin jäsennyksen (teemakortiston) aineistoon.

Teemakortistoa voidaan käyttää myös aineistojen käsittelyssä, jossa tutkija rakentaa jälkikäteen teemarungon, jota vasten hän analysoi aineistoaan. Kun teemarunko rakennetaan jälkikäteen, se voidaan teemoitella jonkin prosessin mukaan. Tällöin puhutaan aineistolähtöisestä teemoittelusta.

Teemarunko voidaan rakentaa myös analyysin aikana vähitellen, kun mukana on jokin johtoajatus. Tällöin teemoiksi voidaan valita aineiston tulkinnan pohjalta esimerkiksi työelämälähtöisyys, palvelut, turvallisuus, työelämä tms. Voidaan puhua (teoria)ohjaavasta teemoittelusta.

Teemojen sisältöä voidaan kuvailla aineiston alkuperäisillä sitaateilla. Sitaatit ovat sanatarkkoja lainauksia alkuperäisistä teksteistä, joilla pyritään kuvaamaan aineistoa ja siitä ilmenneitä teemoja. Sitaatteja voidaan käyttää tulkintojen ja johtopäätösten tulkintojen tukena.

”No, se oli, työelämälähtöisyys oikeesti sitä, että tuli oikeeseen tarpeeseen, kun se tuli meillä siihen firmaan ja se..”

”Mutta se ei onnistu, se ei onnistu ja nyt kun tuossa oon kuunnellut, että ulos heitetään sakkia niin sitä ollaan vielä ihmeemmässä maailmassa..”