Esimerkki avoimesta koodauksesta


Heikkinen Kati & Kananen Kari. 2001. Sairaanhoitajan kokemuksia satujen käytöstä lasten psykiatrisella osastolla.


Colaizzin fenomenologinen analyysimenetelmä

Colaizzin (1978) kehittämä fenomenologinen analyysimenetelmä etenee tutkimusaineiston keräämisen jälkeen seuraavasti:

 1. Luetaan vastaajan kuvaukset, jotta ymmärretään niiden sisältö.
 2. Poimitaan jokaisesta kuvauksesta ilmaisut, jotka ovat tärkeitä tutkittavan ilmiön kannalta. Samaa tarkoittavat ilmaisut eliminoidaan.
 3. Merkitykset muodostetaan ymmärtämällä jokaisen tärkeän ilmaisun merkitys. Tässä vaiheessa paljastetaan tutkittavan kuvauksista implisiittisesti olevat merkitykset. Muodostettuja merkityksiä verrataan alkuperäisiin kuvauksiin, ettei yhteys katoa.
 4. Ryhmitellään yhteenkuuluvat muodostetut merkitykset teemoittain merkitysten mukaan:
  a) muodostettuja teemoja verrataan alkuperäisiin kuvauksiin ja tarkistetaan, että yhteys alkuperäisiin kuvauksiin on säilynyt (validointi). Mikäli eroja ilmenee toistetaan vaiheet 1-3.
  b) Tässä vaiheessa havaitaan ristiriidat teemojen sisällä ja välillä. On mahdollista, että jotkut muodostetut merkitykset eivät sovi teemoihin. Muodostettuja merkityksiä ei kuitenkaan saa "pakottaa" tiettyyn teemaan, koska se, mikä on loogisesti selittämätön voi olla eksistentiaalisesti todellista ja pätevää.
 5. Tulokset yhdistetään tyhjentäviksi kuvaukseksi tutkittavasta ilmiöstä.
 6. Pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä yksiselitteinen julkilausuma, jossa ilmenee tutkittavan ilmiön olennainen rakenne.
 7. Lopullinen validointi voidaan toteuttaa antamalla tutkittavien arvioida julkilausumaa suhteessa alkuperäisiin kokemuksiin.

Lähde: Turunen, H. & Perälä, M-L. & Meriläinen, P. 1994. Golaizzin fenomenologisen menetelmän sovellus; esimerkkinä hyvän hoidon kuvaaminen. Hoitotiede 1 (6), 8-15. 60


Merkitysten ja teemojen muodostaminen

Tutkimustehtävä: Mikä on satujen merkitys depressiivisen lapsen hoidossa sairaanhoitajan kokemana?


Tärkeät ilmaisut:

 1. taantuu sadunlukutilanteessa
 2. et siinä sai taantua
 3. taantuminen on sallittua
 4. kaikki lapsethan ei pysty semmoseen taantumiseen
 5. se on liian uhkaavaa ja pelottavaa
 6. saa olla pieni
 7. se ajatus on että saa olla semmonen pieni ihan luvan perästä
 8. joskus haluaa olla aika pieni et se tuntuu hyvältä et ei tarvia niinku miettiä hirveesti kaikkia asioita, et saa vain olla ja hoivataan
 9. sadun kautta voi olla vähän pienempi ja saa jotenki sitä hoivaa
 10. saa immee peukaloa tai ottaa pehmolelun kainaloon
 11. ja olla semmonen ku on
 12. saa olla ittensä siellä
 13. koki sen hirveen hyödylliseksi et siinä ei sillä tavalla ikärajjaa ollut
 14. koska ainahan sitä vaaditaan kuitenkin sitä normaalia käytöstä niinku osastolla ja koulussa, ikätasosta käytöstä
 15. ku on tämmösiä häiriintyneitä lapsia nehä on niinku monella osa-alueella pienempiä ku niitte fyysinen ikä
 16. oli sit semmonen saturyhmä jossa oli tikkarit niillä lapsilla
 17. vois niinku ottaa tikkarit ja et vois olla semmonen ja et vois olla semmonen ja tyynyt semmonen patjat
 18. tuttipulloon taikajuomaa ja tota sekotin semmosta mehua ja limpparia
 19. oli tuttipullot
 20. ei lähetä suoraan pois tuttipullo suussa
 21. siinä sitte on omat pehmolelut
 22. tietenkihän se vaikuttaa jollaki tavalla siihe lapsen elämään
 23. työstää sitä omaa elämäänsä sadun kautta
 24. yrittää pyrkiä pahaa oloaan purkamaan
 25. mahdollisuus purkaa tunteita
 26. satu auttaa siinä et ossaa jollaki tavalla niitä tunteitaan käsitellä ja uskaltaa niinku sanoa asioita
 27. antaa liikkumavaraa tunteille
 28. hallitsee tunteitaan
 29. saa ymmärrystä omalle olemiselleen
 30. just se että saa niinku sitä lohtua ja sitte sanoja semmosta ymmärtämystä sille omalle olemiselleen
 31. satu on lohduttava
 32. saa lohtua
 33. hän ei oo jotenki yksin niitten asioitten kanssa
 34. rauhoittaaki lasta
 35. semmosta rauhoittumista siihe ommaan elämään
 36. aikuinen lukkee sitä satua nii on huomannu että lapsi niinku rentoutuu
 37. lapsi uskaltaa sanoa asioita
 38. itsetunnolle vahvistusta
 39. niistähän saa paljon
 40. lapsi miettii kotiasioita, omaa perhettä, tapahtumia
 41. lapsi saa sanat tunteille, mitä hän miettii, minkä takia se pahaolo on
 42. pyritään että ei niinku se lukija anna valmiita mielikuvia
 43. saa niitä mielikuvia
 44. kuullessaan satua voi kuvitella mielessään
 45. lapsi omassa mielessään luo sen mielikuvan
 46. lapsi kehittyy omien mielikuvien luomisessa pikkuhiljaa
 47. lapsen mielikuvamaailma tulis niinku semmoseksi, et se eis ois niin uhkaava eikä pelottava
 48. annetaan tilaa lapsen mielikuvalle
 49. lapset voivat omissa mielikuvissa käydä omia asioitaan
 50. tuo omia asioitaan esille symbolisesti
 51. kunnioitan lapsen vapautta luua ne mielikuvat
 52. tämmösille jotka on psyykkisesti aika vaikeesti häiriintyneitä lapsia nii se omien mielikuvien luominen on aika hankalaa
 53. lapsi eläytyy satuun mielikuvien avulla
 54. siinä on tärkeetä, että ne mielikuvat sitte tullee sillä tavalla sieltä iteltä, et ne ei oo tosia
 55. lapsilla on paljon omia pelottavia mielikuviaan, joita tulee palottavia juttuja
 56. se on tärkeetä tuota ku lapset ei pysty niitä satuja tai mielikuvia sillee todellisuuteen luomaan se vaan tapahtuu mielikuvissa
 57. aikuinen tiedostaa asioita nii pystyy todellisuuteen niitä luomaan lapsi ei pysty sitä sillä tavalla tekemään
 58. se ahdistavuus ei sillä tavalla tuu lapselle siinä sadussa kun lapselle
 59. niinku aikuinen taas että suhteuttaa jotaki tapahtumia siinä saduissa 
 60. lapsi on löytänyt semmosen kanavan et se auttaa hänen kehityksessään 
 61. et siinä on niinku eri tasoja niissä saduissa…psyykkisen kehityksen eri vaiheille että ne sillä tavalla niinku monitahoisia
 62. lapsi niinku siinä sen oman psyykkisen ikäkautensa mukkaan ottaa niitä sadun elementtiä käyttöönsä
 63. kielellisen kehityksen edistyminen
 64. ei ossaa ääneen puhua
 65. lapsi ottaa siitä sen asian minkä hän tarvii siihen omaan kehitykseen
 66. lapsi ottaa sadusta semmoisen asian mikä on hänelle tärkeä, joka liittyy lapsen kehitykseen
 67. monella lapsellaha on niinku semmonen tiettynä ikäkautena pittää lukkee niinku sitä sammaa satua monena iltana
 68. ei kuulekaan joitaki asioita siitä eikä muista niinku kieltää sen
 69. joskus on et lapsi haluaa kuulla kymmeneki kertaa saman sadun
 70. lapsi ottaa sadusta oman juttunsa
 71. jos siinä saturyhmässäki on usseempi lapsi nii ei ne kaikki lapset ota jotaki yhtä kohtaa sieltä
 72. aikuisetkihan voi lukkee satuja jos on joku hirveen hankala olo tai joku
 73. saduthan on niinku molemmille tarkoitettuja
 74. eihä se oo poissuljettu aikuisiltakaan se satujen maailma
 75. alkutunnelman luominen ja rauhoittelu
 76. hankaluuksien käsittely
 77. jos on sillä osastolla ollu jotaki hankalia tilanteita nii ei ne lapset muute pysty siihe yks kaks rauhottummaan
 78. lapsi rauhoittus kuuntelemaan satua
 79. hyvä asento
 80. aikuisen lukiessa satuja lapsi asettuu kuuntelemaan
 81. pystyy siinä sitte rauhottumaan ja olemaan kuuntelemmaan
 82. lukutilanne on aika neutraali
 83. luetaan aika tasapaksulla äänellä
 84. kuuluu terapeuttiseen satuun
 85. on aika rauhottavaaki, kun lukee monotoonisesti
 86. lopetus on sellainen, että rauhoitutaan et ne tuttipullot pois ja sitte kasvetaan siihen mikä on se normaali ikä
 87. että sanotaan se, että mikä se on ja mikä sen tarkoitus on sit sille ryhmälle ja tää on niiku meijän juttu et siitä ei kehuta toisille
 88. se on niinku suljettu ryhmä
 89. ryhmän asiat jää ryhmään
 90. ryhmä on ryhmä ja siinä ne asiat kuuluu sinne
 91. jotkut kyssyy sitä että piirretäänkö siellä sitte jotaki niitä tunnelmia
 92. ei piirretä eikä tehä muuta et se on vaan se että puhutaan
 93. kuvataidejutut ovat erikseen
 94. siellä ei toimita erikseen
 95. lapset kertoo omia tarinoita
 96. tässä ryhmässä en oo ottanu semmosta kirjaa joka jatkuis
 97. et se satu on semmonen rajattu
 98. pittää olla se satu…jossa on alku ja keskipiste ja loppu…nii että…lohduttava loppu
 99. niissä ei oo semmosta lohduttavaa loppua, et aina pittää niinku se satu loppua silleen hyvin
 100. ei kaikki sadut käy sillä tavalla et se pittää olla semmonen et päättyy se satu positiivisesti
 101. jotenki se tuntuu että se on terapeuttisempaa se et vaan on se yks satu et se ei jatku se tarina
 102. ei niinku semmosia satuja joissa ei niinku se loppu tule silleen et se vaan niinku loppuu et semmoset sadut ei oo hyviä
 103. ei jää kesken niinku se satu terapeuttisessa ryhmässä
 104. ne haluaa niitä vanhoja satuja kuunnella vaikka ne on niinku kuunnellukki ne monta kertaa tai nähny videolla
 105. vanhoja perinteisiä satuja ehkä masentuneelle lapselle
 106. se on sit vähä sen lapsen niitte ongelmien mukaan
 107. en oo hirveesti aatellu että pitäs valikoija niitä satuja
 108. tykkää lähteä sinne ryhmään
 109. lapset tykkää niitä kuunnella ja mä oon aatellu, että se on yks semmonen asia et ne lähtee sinne ryhmään
 110. nauttii sadun kuuntelemisesta
 111. lapset saa tuua lempisatuja
 112. se lähtee lapsista et ne sanoo mitä satuja haluaa kuunnella
 113. lapsetha vaatii, että ne saa olla aika pelottavia
 114. lapset haluaa semmosta koska ymmärtää et se on satu
 115. lapset ylleensä harvoin aina sanoo että no olipa pelottava tai no olipa hyvä satu
 116. näillä lapsilla harvalla on semmonen lempistu
 117. et se tullee vasta sit se jotenki se lempisatu joillakin ei kaikilla nii tuossa sitte saturyhmän aikana
 118. se oman tarinan kertominen se minusta on niinku aika hyvä, et siinä tullee ne niitten lasten ne tunnelmat esille ja ne pääsee niinku siinä sanomaan sitte nii mitä se satu on herättäny
 119. tullee luettua kaks satua
 120. ne lapset niinku haluaaki sitte sen
 121. itestä tuntuu että yks vähä pitempi satu nyt tää riittäski
 122. pari satua on silleen et sitte kerkee sen oman tarinan kertoo siinä
 123. kyssyyki että no mitä teillä on mielessä
 124. ja ne pääsee niinku siinä sanomaan sitte nii mitä se satu on herättynyt
 125. alussa uhkaavaa ite ruveta kertomaan tarinaa
 126. vähä niitte lasten mukkaan sitte siinä pittää toimia
 127. ku vanhemmilta kyssyy niille on luettu satuja mut että eikö niille oo jääny mieleen
 128. onks sitte ollu jotenki nii ahdistavaa sitte ne tilanteet vain minkä takia ne on pois pyyhkiytyny
 129. nii siinä tullee sitte niitä lapsen omia asioita esille monestikki sen lapsen ommaan elämään liittyviä asioita hylkäämisiä vaikka ne tullee vähän niinku symboolisesti
 130. ei saa häiritä toisia
 131. ei saa melskata eikä riehua
 132. jos häiritsee toista sitte ei voi olla siinä
 133. on ollut parempi lähteä osastolle
 134. ei saa toiselle nauraa, irvailla
 135. vähän liikehtii ja on äänessä
 136. voi olla levotonta käyttäytymistä
 137. ihan muutaman kerran jouvuttu poistammaan ryhmästä et on ollu jotenki niin hankala olla, mut tosi harvon
 138. sisäisesti niin levoton olo, sekavuus
 139. on pettymys jos joutuu poistamaan
 140. pinnistellee ja pyrkii niinku rauhoittumaan se on niinku itellekki pettymys jos joutuu siitä poistamaan
 141. yrittäny ja yrittäny sylissäkin olla
 142. lapsen masennus näkyy monin eri tavoin
 143. pitää sanoa, että ei sen takia poisteta, että on ilkeä vaan sulla on niin hankala olla että et jaksa kuunnella nyt satua
 144. ei oo sit semmonen hylkääminen
 145. en oo kuullu että ois semmosta koulutusta
 146. jos on niinku yksilöterapeuttikoulutus ni siellä ne käyttää
 147. minäkihän oon niiku tota kaksivuotisessa ryhmäohjaajakoulutuksessa nii siellä meillä kolme päivää semmonen jossa oli sadut ja unet ja täämöset et siellä niinku oli satuterapiasta
 148. yksilöterapeutithan käyttää satuja, pittää satuterapia nimellä ryhmiä
 149. koulutuksissa missä on ollu nii on saduista ollu
 150. sitähä vois niinku käyttää että niinku terapiassakin niinku yhdistää näitä
 151. pittää ite olla kiinnostunu siitä
 152. minusta se on mukavaa ja antosaa työtä
 153. mää ensin aattelin että se on hankalaa
 154. nyt ku mää oon nyt yksin siinä ollu vetämässä
 155. mut ei se loppujen lopuks ookkaa sillä tavalla ollu hankalaa
 156. jos se ois niinku ihan semmonen regressiivinen silloin siinä vois niinku kaks vetäjää et voi keskustella sitte niistä tunnelmista ja toinen niinku enemmän havannoi siinä et ku toinen lukee
 157. yksinki pystyy vetämään tuommosta tai pitämään tuommosen ryhmän
 158. tänä syksynä se ei oo ihan niin regressiivinen sillä tavalla voi yksinki sitä pittää
 159. toinen niinku enemmän havannoi siinä et ku toinen lukkee
 160. tulleeki semmonen herkkyys ku on semmosessa suljetussa tilassa
 161. jos sinä et oo yhtään kiinnostunu vaan on saturyhmä ja siellä luet vaan sadun ja sitte lähetään pois nii eihän se sillä tavalla toimi
 162. se on tärkeetä lasten kanssa, että on ite kiinnostunu siitä asiasta mitä tekkee
 163. joku semmonen ahistava tai se tunnelma on semmonen vähä pelottava
 164. joteki kyllä sen aistii siinä niinku kyssyyki, että mitä teillä on mielessä
 165. satu niinku liikuttaa lukijaaki
 166. luo semmosen rauhallisen tunnelman ja siihen ne rajat
 167. olla avoin ja herkkä tunteille
 168. lasten mielialat ja tunnelmat
 169. aikuinen turvallisesti läsnä lukemassa
 170. aikuinen on läsnä koko aika et se on turvallinen tilanne
 171. lapsi voi keskustella aikuisen kanssa
 172. jos lapsi haluaa keskustella niin keskustellaan
 173. ja se että vastaa sit lapsen kysymyksiin et jos sillä herrää niinku kysymyksiä
 174. se lähtee lapsista
 175. jos lapsi ei halua keskustella niin se vaan jää sinne mieleen, sitte jollaki tavalla putkahtaa esille
 176. jos joku lapsi vähä enemmän niinku huomiota, voi silitellä ja hoivata
 177. se on ehkä semmosta supportiivista terapiaa
 178. se semmonen tukea antava, hoitoa tukeva terapia
 179. siitä saa lapsista hirveesti tietooki ja ymmärrystä niille lapsille
 180. se sillä tavalla on osa sitä lapsen hoitoa
 181. sadun käyttö yhtenä hoitomuotona tukemassa kaikkea muuta
 182. se on semmonen yks kokonaisuus
 183. sidottuna tähän koko osastohoitosysteemiin
 184. se on yks osa sitä kokonaishoitoo
 185. et se on yks osa sitä kokonaishoitoo nii me on aateltu, et se on semmonen tukea antava hoitoa tuekva terapia
 186. se on niinku siihe lapsen hoitoon kuuluva juttu ettei niitä voi erotella sillä tavalla
 187. en tiiä näkkyykö se käytännössä hirveesti
 188. ei kyllä saduista sillä tavalla haittaa oo lapselle
 189. saduista ei sillä tavalla haittaa oo lapselle
 190. ei osaa nimetä mikä vaikuttaa mihinkin ja miten se näkyy
 191. sitä on vaikee erottaa että mikä vaikuttaa mihin
 192. näkyy oman tarinan kertomisessa
 193. se on tärkeetä kans että se ei jää sitte vaan niinku minulle ne saturyhmän asiat
 194. aina niinku tiedottaa mitä siellä tapahtuu, mitä ite havannoi 
 195. kerron niistä tunnelmista ja omista kokemuksista
 196. omista tunnelmista sitte on hyvä niinku se on tärkeetä että aina kertoo niitä toisille ja omille hoitajille 
 197. ylleesä kerron sitte niinku meijän yhteisessä palaverissa, jos lapsesta puhutaan ni niinku aina niinku tiedottaa että mitä siellä tapahtuu että tai mitä niinku ite havannoi 
 198. yks on terapiassa lapsi ni monesti sitte aina kerron sille terapeutille
 199. ne ei jää sillä tavalla vaan minulle ne asiat
 200. onki tärkeetä tuua ne sitte
 201. semmonen regressiivinen saturyhmä
 202. se oli semmonen regressiivisempi niillä ne tuttipullot iha isotki joi jopa nuoruusikäsiäki 
 203. jopa nuoruusikäsiäki nuoria, jotka oli aika depressiivisiä, ja joilla oli semmosia hylkäämiskokemuksia nii tota semmosiaki oli siinä tuttipullosta joi taikajuomaa ja tai otti sitte tutin pois ja joi sen ja sitte nukku koko sen 
 204. psykoottisia lapsia et ei voi olla semmosta regressiivistä ryhmää että sitä taantumista se ois liian rankkaa
 205. säilyy semmonen hoidollisuus

 

Merkitykset

 1. Tunteiden käsittely (22-41)
 2. Mielikuvien luoja (42-59)
 3. Taantuminen (1-21)
 4. Psyykkisen kehityksen tukija (60-74)
 5. Sadut hoidon tukena (177-205) 
 6. Saturyhmässä käyttäytyminen (75-95, 130-144)
 7. Lapsi saturyhmän jäsenenä (108-129)
 8. Sadun luonne (96-107) 
 9. Sadunlukija lapsen lähellä (166-176) 
 10. Sadunlukijan asiantuntijuus (151-165)
 11. Sadunlukijan koulutus (145-150) 

 

Teemat

 1. Sadun myönteinen merkitys lapselle (1, 2, 3, 4, 5) 
 2. Saturyhmän piirteitä (6, 7, 8) 
 3. Sadunlukijan merkitys saturyhmässä (9, 10, 11)