Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Kirjallisuutta

Opinnäytetyössä tarvittavaa menetelmäkirjallisuutta


Luetteloon on listattu opinnäytetyössä tarvittavaa menetelmäkirjallisuutta. Tässä on vain osa kirjallisuudesta ja voit etsiä lisää kirjaston aineistotiekannasta, Kajakista. Tiedonhaussa voit käyttää esimerkiksi seuraavia hakusanoja: tutkimusmenetelmät, tutkimustyö, metodologia, tieteellinen kirjoittaminen.

Aaltola J. & Valli, R. 2002. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineiston keruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä. PS-kustannus

Aaltola J. & Valli, R. 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä. PS-kustannus.

Aho, A-L. & Tarkka, M-T. & Paavilainen, E. & Åstedt-Kurki, P. 2006. Perhehoitotieteelliset tutkimusmenetelmät. Tampere. Tampereen yliopisto.

Alastalo, M. 2005.Metodisuhdanteiden mahti: lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947-2000. Tampere. Osuuskunta Vastapaino

Alkula, T. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo. WSOY

Alasuutari, P. 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki. Gaudeamus, 2001

Bell, J. 2000. Doing your research project: a guide for first-time researchers in education and social science. Buckingham. Open university press

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (ed.) 1994. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks. Sage.

Ekholm, K. 2002. Tee gradu! : verkkoajan tutkielmantekijän opas. Helsinki. BTJ. Kirjastopalvelu

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Kirjayhtymä

Janhonen, S. Nikkonen, M. 2001. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki. WSOY

Järvinen, P. 2004. Tutkimustyön metodeista. Tampere. Opinpaja

Järvinen, P. 2004. On research methods. Tampere. Opinpajan kirja

Järvinen, P. 2004. Tutkimustyön metodeista. Tampere. Opinpaja

Koivula, U-M. & Suiho, K. & Tyrväinen, J. 2002. Mission possible: opas opinnäytteen tekijälle. Tampere. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Koskinen, I. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere. Vastapaino

Krause, K. Kiikkala, I. 1996. Hoitotieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiä. Helsinki. Kirjayhtymä

Kuula, A. 1999. Toimintatutkimus: kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere. Vastapaino

Kuula, A. 2006.Tutkimusetiikka : aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere. Vastapaino

Kuusela, P. 2004. Sosiaalisen maailman tasot ja toimijat: esseitä sosiaalitieteiden ja arviointitutkimuksen metodologiasta. Kuopio. Unipress

Kyrö, P. 2004.Tutkimusprosessi valintojen polkuna. Tampere. Tampereen yliopisto

Liljeström, M. 2004. Feministinen tietäminen: keskustelua metodologiasta. Tampere. Vastapaino

Metsämuuronen, J. 2000. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki. Methelp

Metsämuuronen, J. 2000. Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet. Helsinki. Methelp

Metsämuuronen, J. 2000. SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. Helsinki. Methelp

Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen kuvauksen perusteet. Helsinki. Methelp

Metsämuuronen, J. 2005. Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. Helsinki. International Methelp Ky

Mäkinen, O. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. 2005. Helsinki. Tammi

Perttula, J. & Latomaa, T. (toim.) 2005. Kokemuksen tutkimus: merkitys, tulkinta, ymmärtäminen. Helsinki. Dialogia

Phillimore, J. & Goodson, L. (ed.) 2004. Qualitative research in Tourism : Ontologies, epistemologies and methodologies. London. Routledge

Pihlaja, J. 2001. Tutkielmaa tekemään. Lahti. Soceda

Räsänen, P.& Anttila, A-H. & Melin, H. (toim.) 2005.Tutkimus menetelmien pyörteissä. Jyväskylä. PS-kustannus

Salanterä. S. & Suominen, T. 2002. Hoitotieteellisen tutkimuksen metodisia pohdintoja. Turku. Turun yliopisto

Silverman, D. 2005. Doing qualitative research: a practical handbook. London. Sage

Soininen, M. 1995. Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku. Turun yliopisto

Suoranta, J. 1995. Tekstit, murrokset ja muutos : kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Rovaniemi. Lapin yliopisto

Tuomi, J. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki. Tammi

Tuorila, H. & Appelby, U. 2006. Elintervikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Helsinki. Yliopistopaino.

Valli, R. 2001. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä. PS-kustannus

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki. Tammi

Viskari, S. 2001. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet : opas kirjoittamiseen ja Seminaarityöskentelyyn. Tampere. Tampereen yliopisto

Yli-Luoma, P. 2001. Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen. Sipoo. International Multimedia & Distance Learning