Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Johtopäätös

Johtopäätökset (päätelmät, diskurssio)

 

Teorialähtöinen tutkimusprosessi

Johtopäätöksissä tulokset yhdistetään johdannossa ja tietoperustassa esitettyihin taustoihin ja todetaan päätulokset. Tarkastellaan samantyyppisiä asioita kuin aiemmin prosessin taustassa, mutta erittelyä syvennetään tuloksissa saadun tutkimustiedon avulla. Tutkija pohtii tulosten merkitystä ja sitä, missä määrin ja millä tavalla tulokset vastaavat asetettuihin tutkimusongelmiin.

Saatuja tutkimustuloksia verrataan aikaisempien tutkimusten tuloksiin (tutkimuksiin, joita esiteltiin tutkimuksentaustassa). Vertailussa etsitään eroja ja samankaltaisuuksia ja pohditaan tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi voidaan arvioida, miten tutkimuksen aineisto, ajankohta tai jotkin muut seikat vaikuttivat tuloksiin. Tuloksista tehdyt päätelmät osoittavat, mitä tietoa tutkimus tuotti ja mitä asioita kannattaa vielä tutkia.

Lopuksi johtopäätöksissä esitetään saatujen tulosten hyödyntämismahdollisuuksia ja uusia tutkimusaiheita.

Siis: tutkimuksen tausta, aikaisemmat tutkimukset ja käsitteet ⇒ tutkimusongelma ⇒ tulokset ⇒ johtopäätökset (otettava huomioon tutkimuksen tarkoitus ja tavoite)


Aineistolähtöinen tutkimusprosessi

Tutkimuksen tuloksia (teemoja, kategorioita) syvennetään/abstrahoidaan uusilla tutkimuksilla. Tulosten syventäminen osoittaa, mitä teoreettista tietoa tutkimus tuotti ilmiöstä.

Siis: tutkimuksen tausta, esiymmärrys ⇒ tutkimustehtävä ⇒ tulokset (teemat/kategoriat) ⇒ tulosten abstrahointi tutkimusten avulla (esiymmärryksen syventyminen teoreettiseksi käsitteeksi, malliksi)

Aineistolähtöisen tutkimuksen johtopäätökset muodostetaan ja raportoidaan tutkimuksen tavoitteiden, lähestymistavan ja tulosten tulkinnan perusteella. Jokainen tutkija rakentaa johtopäätökset prosessin aikana tutkimuksensa näköiseksi. Aineistolähtöisessä tutkimusprosessissa johtopäätökset ovat myös tukijan tekemiä synteesejä.

Tutkimuksesta ja tutkijasta riippuen johtopäätökset voidaan raportoida tulosten yhteydessä, tulosten jälkeen omana lukuna tai pohdinnan yhteydessä.


Esimerkkejä eri tavoin raportoiduista opinnäytetöistä

Hakkarainen, H. 2005. Ajanottojärjestelmän kehitys.
https://kaktus.kajak.fi/Teli/TTI9SHarriH.pdf  

Heikkinen, K. & Kananen. K. 2001. Sairaanhoitajan kokemuksia satujen käytöstä lasten psykiatrisella osastolla.
https://kaktus.kajak.fi/Soteli/sth0mkatimkarik.pdf  

Huhtala, K. 2005. Kainuun raviradan verkostoitumismahdollisuudet kainuulaisten matkailuyritysten kanssa.
https://kaktus.kajak.fi/Marata/MMR1MKatiH.pdf  

Korhonen. K-A. & Moilanen, J. 2002. Sähköinen asiointi julkisessa hallinnossa ja kunnan verkkopalvelut.
https://kaktus.kajak.fi/Haka/kha9hjyrkim.pdf  


Kirjallisuutta

Anttila, P. 1996. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Helsinki. Akatiimi Oy.

Hirsijärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tampere. Tammer-paino Oy.