Opinnäytetyön julkaiseminen Kajaanin
ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa

 
Julkaisulla tarkoitetaan painettua teosta, joka on tarkoitettu julkiseen levitykseen ja jolla on tunniste, esimerkiksi ISSN, ISBN, URN tai se on muuten selvästi itsenäinen julkaisu. Kajaanin ammattikorkeakoulu julkaisee koulutuksen kannalta merkittäviä tutkimustuloksia, raportteja, opinnäytetöitä ja opetusmateriaalia sekä koulutuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa tukevaa aineistoa. Tässä kuvataan opinnäytetyön julkaisemista ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneet opinnäytetyöt kansitetaan ja ne ovat saatavilla kirjastossa ja sen lisäksi ne pyritään julkaisemaan myös digitaalisella muodossa osoitteessa http://www.theseus.fi.

 
Opinnäytetyön julkaisun periaatteita

Opinnäytetyön julkaisussa on kyse opiskelijan osaamisen markkinoimisesta. Opinnäytetyön julkaiseminen osoittaa opinnäytetyön laadun sellaiseksi, että sillä on ammattialan kannalta keskeistä uutuusarvoa. Opiskelija voi hyödyntää julkaistua opinnäytetyötään työnhaussa ja sen voi liittää omaan ansioluetteloonsa. Julkaisemisesta voi olla hyötyä myös jatko-opintoihin haettaessa.

Julkaisuksi sopivan opinnäytetyön pitää olla aiheeltaan ajankohtainen ja tärkeä. Lisäksi sen pitää täyttää muut opinnäytetyölle asetut vaatimukset. Koulutusalat käyttävät julkaistuja opinnäytetöitä markkinoinnissa ja koulutuksen esittelyssä. Tällöin opinnäytetyön tekijän nimi tulee tunnetuksi ammattialan keskuudessa. Lisäksi koulutusalalle tulevat opiskelijat voivat perehtyä julkaistuihin opinnäytetöihin ja tutustua myös sitä kautta ammattialaansa.

 
Julkaisun muoto ja raportointi

Julkaisun muoto on, kirjallinen, paperimuoto ja siihen voi opinnäytetyön lopputuloksena sisältyä kuva- tai äänitallenteita joko verkossa, CD-ROMeina tms. Julkaisulle annetaan ISBN-numero. Jos kuva- ja äänitallenteet sisältävät muiden tuottamaa materiaalia, on otettava huomioon tekijänoikeuksien (http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus) lisäksi teoston ohjeet (http://www.teosto.fi/). Tulevaisuudessa eBook / eKirja / digitaalinen kirja tuo uusia mahdollisuuksia myös opinnäytetyöjulkaisujen tuotanto- ja jakeluprosessiin Julkaisut on yleensä luokiteltu eri luokkiin (esim. A, B, C, D), jotka sisältävät tasoltaan erilaisia julkaisuja.

Kajaanin ammattikorkeakoululla on julkaisusarja, jossa julkaistaan

 1. Tutkimuksia
 2. Raportteja ja selvityksiä
 3. Oppimateriaaleja
 4. Opinnäytteitä Julkaistavan opinnäytetyön ulkoasussa noudatetaan

Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus- ja palveluyksikön ohjeita.

 
Julkaisusuunnitelma ja –sopimus

Opinnäytetyön julkaisemista Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa suosittelee opinnäytetyön ohjaaja (kirjallinen esitys koulutusjohtajalle). Ennen esityksen tekoa hän keskustelee asiasta opinnäytetyön tekijän/tekijöiden kanssa (lupa). Lopullisen päätöksen julkaisemisesta tekee kyseisen koulutusalan koulutusjohtaja. Jos koulutusjohtaja hyväksyy opinnäytetyön julkaistavaksi julkaisusarjassa, hän lähettää kirjallisen tiedon asiasta koulutus- ja palveluyksikön johtajalle ja opinnäytetyön ohjaajalle, joka ilmoittaa asiasta opinnäytetyön tekijälle/tekijöille. Julkaistavan opinnäytetyön sisällöllisestä laadusta ja oikeellisuudesta vastaa opinnäytetyön tekijä/t. Lisäksi opinnäytetyön toimeksiantajalle on tiedotettava asiasta.

Julkaisutoiminnassa on kunnioitettava tekijänoikeuksia. Julkaistujen teosten tekijöillä, myös opiskelijoilla on aina oikeudet teoksiinsa. Myös julkaisujen lähdemateriaalin ja kuvien tekijän oikeuksissa noudatetaan lainsäädäntöä ja vakiintuneita käytäntöjä. Julkaisemiseen liittyvistä asioista sovitaan julkaisusopimuksessa.

Julkaisusopimus on julkaisutoiminnasta vastaavan henkilön (koulutus- ja palveluyksikön johtajan) ja opinnäytetyön tekijän/tekijöiden allekirjoittama asiakirja, josta ilmenevät painosmäärä ja tekijöiden vapaakappaleet. Toisin sanoen opinnäytetyön tekijälle toimitetaan julkaisusta kolme (3) eripainosta ilman kustannuksia. Tekijänoikeuspalkkiota ei opinnäytetyön tekijälle/tekijöille makseta. Tekijöiden vapaakappaleiden lisäksi julkaistavasta opinnäytetyöstä lähetetään vapaakappaleet seuraaviin paikkoihin

 • AMK:n tieto- ja informaatiokeskus 3 kpl
 • Oulun yliopiston pääkirjasto 1 kpl
 • Kajaanin OKL:n kirjasto 1 kpl
 • Kajaanin kaupunginkirjasto 1 kpl
 • Helsingin yliopiston kirjasto, pakolliset vapaakappaleet 6 kpl
 • Lahden tieteellinen kirjasto 1 kpl
 • Kirjavälitys, ISBN-tarkistuskappale 1 kpl

 
Julkaisun markkinointi ja myynti

Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus- ja palveluyksikkö vastaa julkaistavan opinnäytetyön painatuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Julkaisuja voidaan myydä internetin kautta yrityksiin ja muihin ammattikorkeakouluihin sekä sähköpostitse että puhelimitse. Tilauksia voidaan ottaa vastaan myös erilaisissa tilaisuuksissa, koulutuksissa ja näyttelyissä. On tärkeää muistaa se, että opinnäytetyön tekijä/t itse ottavat vastuun myös opinnäytetyönsä markkinoinnista. Julkaisun onnistumisen kannalta on siis tärkeää, että opinnäytetyön tekijä/t itse sitoutuvat prosessiin ja noudattavat loppuun saakka opinnäytetyön pelisääntöjä.

 
Kajaanin AMK:n logon käyttö

Opiskelijan pitää perehtyä ammattikorkeakoulun logon käytön ehtoihin, jos logoa aiotaan käyttää opinnäytetyön julkaisussa.

 
Kirjallisuutta

Hirsjärvi, S.& Remes, P.& Sajavaara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. 6. – 7. painos. Helsinki: Tammi

Hämeen AMK julkaisun toimintaohje

http://www.hamk.fi/julkaisut/opinnaytetyosta-julkaisuksi.php

http://www.ramk.fi/files/2003012913000.pdf

Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja. 2003. Ohjeita julkaisujen tekijöille.