Valmis aineisto

 
Voidaan ryhmitellä tuottajan mukaan:

 • aikaisemmat tutkimusaineistot
 • erilaiset tilastot
 • henkilökohtaiset dokumentit
 • organisaatioiden asiakirjat
 • joukkotiedotuksen ja kulttuurin tuottamat dokumentit
   

Voidaan ryhmitellä ominaisuuden mukaan:

 1. Auditiiviset dokumentit (ex-tempore puheet, suorat lähetykset, juhlapuheet...)
 2. Visuaaliset dokumentit (maalaukset, piirrokset, veistokset, valokuvat, videot, elokuvat...)
   
  Visuaalisia dokumentteja on vähän tutkittu ja niistä on vähän kirjoitettu. Visuaalisten dokumenttien kohdalla voidaan tutkia asioita tuotteiden avulla tai aineistoksi etsitään ao. tuotteita. Kansatieteessä tutkimus kohdistunut kohteen ulkonäköön, valmistustekniikkaan ja käytön kuvailuun. Taide- ja tyylihistoriassa on tutkittu tuotteiden esteettisyyttä ja tyylikausien merkityksiä tuotteen elinkaaressa. Esineellistä tutkimusaineistoa koottaessa ensisijaisuus piilee kohteen autenttisuudessa (esineen valmistaja, valmistusajankohta, tarkoitus, käyttötapa, materiaali, materiaalin hankintalähde ja valmistustekniikka) sekä edustavuudessa (kuinka tyypillinen ja aito lajinsa edustaja ko. esine on).
   
 3. Kirjalliset dokumentit, voidaan ryhmitellä tuotetun tarkoituksen mukaan. 
  • yksityisluonteiset (muistiinpanot, päiväkirjat, kirjeenvaihto, elämänkerrat)
  • julkisuuteen tarkoitetut kirjalliset (kirjat, lehtikirjoitukset)
  • asiakirjat (kokouspöytäkirjat, muistiot, kortistot, erilaiset tekniset tallenteet)
  • tilastot (viralliset tilastot, tilastorekisterit, tilastotietokannat, arkistot (valtio, maakunta, virastot), aikaisempien tutkimusten tuottamat tilastot) 
    
    

Valmiiden aineistojen käyttäminen

Valmiita aineistoja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin kuten sisällön kuvailuun ja selittämiseen. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa hyödynnetään usein elämänkertoja ja teorialähtöisessä tutkimuksessa erilaisia tilastoja. Valmiita aineistoja muokataan itse, siten että ne saadaan lopuksi sopiviksi tutkimusongelmiin.

Usein valmis aineisto ei ole juuri sellainen, kuin oma tutkimusongelma edellyttäisi. Tietoja on yhdistettävä, muokattava ja tulkittava. Aineisto ohjaa siten väkisinkin tutkimusongelmien asettelua. Valmista aineistoa on arvioitava kriittisesti erityisesti luotettavuuden kannalta. Sen lisäksi pitää arvioida, miten aineiston hankinta on toteutettu esimerkiksi otannan ja otoksen osalta.


Valmiiden aineistojen käytön hyötyjä

Valmiiden aineistojen käyttö on hyödyllistä, sillä se säästää kustannuksia ja mahdollistaa opiskelijoille kattavan opinnäytetyön tekemisen. Valmiiden tilastojen osalta kannattaa arvioida myös niiden käyttökelpoisuutta, nopeaa saatavuutta, yksityiskohtaisuutta, yhtenäisyyttä, joustavuutta, halpuutta, tunnettavuutta, julkisuutta ja sitä, että ne ovat perustiedoiltaan salaisia.


Kirjallisuutta

Cohen, L. Manion, L. 1989. Research methods in Education. London. Routledge.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus Oy.

Hirsjärvi, S., Remes, P & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino Oy.

http://www.fsd.uta.fi/tietoarkistolehti/14/gradu.html  

http://www.fsd.uta.fi/tietoarkistolehti/16/kaariainen.html  

Tilastokeskus. Tilasto-opas ja tilastoaika-lehti.

Tourunen, K. 1996 (toim.) Tilastoista tiedoiksi. Helsinki. Tilastokeskus.

Esimerkkejä tutkimuksista, joissa on käytetty valmiita aineistoja:

http://www.soc.utu.fi/valtio-oppi/opiskelu/laitinen.pdf  

http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v04/G0000735.pdf  

http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/h/695.pdf