Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

 
Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruumenetelmä. Sillä saa informaatioita ja se on joustava, nopea ja kustannukset ovat kohtuulliset. Sen avulla saadaan haastatelluksi useita ihmisiä ja sitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Ryhmässä henkilöt voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja varmaksi. Ryhmän sisällä on helppo yhtyä toisten mielipiteisiin, mutta myös antaa kritiikkiä.


6.3.5-tekniikan toteutus

6.3.5 on pienryhmätekniikka, jota voidaan käyttää tutkimuksissa tiedonkeruumenetelmänä. Tekniikan nimessä numero 6 merkitsee pyöreän pöydän ympärillä istuvien ryhmän jäsenten lukumäärää. Jokaisella kuudella jäsenellä on edessään kolmisivuinen paperinippu ja jokaisen sivun yläreunaan kukin kirjoittaa jonkin näkemänsä uhan, joka koskee aina ko. asia. Numero 3 merkitsee siis kunkin jäsenen kuvaamien uhkien määrää. Seuraavaksi ryhmän jäsenet antavat yhden paperin vasemmalla puolella istuvalle henkilölle, joka kirjoittaa uhkaan yhden ratkaisuehdotuksen. Tämän jälkeen paperit siirretään taas vasemmalla puolella istuvalle jäsenelle ja luettuaan edellisen ratkaisuehdotuksen jäsen kirjoittaa taas uhalle oman ratkaisuehdotuksensa ja näin jatketaan kunnes jokaisella uhalla on viisi ratkaisuehdotusta. Kierros toistetaan yhteensä kolme kertaa (kolme uhkapaperia). Tarkoitus on tuottaa koko ajan uusia ratkaisuehdotuksia. Tekniikan numero 5 tulee siis jokaisen uhan saamasta ratkaisuehdotuksista. Tutkija antaa ajan, jonka haastateltavat saavat käyttää kunkin kierroksen aikana. Lopuksi jokainen haastateltava saa omat uhkapaperinsa tarkasteltavakseen. Tällaisessa tiedonkeruumenetelmässä ryhmän jäsenet käyttävät itse valitsemaansa nimimerkkiä, jonka he lisäävät myös jokaisen ratkaisuehdotuksensa yhteyteen. Tämä tiedonkeruumenetelmä sopii sekä teorialähtöiseen että aineistolähtöiseen tutkimukseen.

6.3.5 pienryhmätekniikka poikkeaa normaalista ryhmähaastattelusta siten, että haastattelijan ei tarvitse kontrolloida ja hallita ryhmää samalla tavalla, koska esimerkiksi dominoivat henkilöt eivät voi peittää hiljaisten osallistujien keskusteluyrityksiä. 6.3.5 pienryhmätekniikka on hiljainen ryhmähaastattelu ja tämän vuoksi ryhmän jäsenet ovat tasavertaisia keskenään ja jokainen saa ilmaista oman mielipiteensä.Ryhmähaastattelun analysointi

Ryhmähaastatteluja voidaan analysoida monella tavalla. Aineistoa saadaan kaikilta osallistuneilta henkilöltä ja vastaukset ovat kaikki erilaisia, joten analysoitava aineisto on heterogeenista vastausten suhteen. Aineiston jäsentely tuo siihen mielekkyyttä ja lisää sen selkeyttä. Analyysin tarkoituksena onkin tiivistää ja selkeyttää aineistoa. 6.3.5 pienryhmätekniikan analysointi on selkeä, koska ryhmän jäsenten uhille tuottamia ratkaisuvaihtoehtoja voi käyttää lähes sellaisenaan analyysissä. Aineiston analyysi voidaan tehdä sekä sisällön analyysin avulla että määrällisesti.


Kirjallisuutta

Pötsönen & Välimaa. 1998. Ryhmähaastattelu laadullisen terveystutkimuksen menetelmänä. No 9. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto.

Sulkunen. 1990. Ryhmähaastattelujen analyysi. Helsinki. Gaudeamus.

Laitinen, M-L. 1997. Kansainvälistymisvalmius terveysalalla ammattikorkeakoulukokeilussa Oulu. Oulun yliopisto.