Parivertailu


Parivertailumenetelmä on kehitetty jo lähes sata vuotta sitten Ranskassa, mutta sen hyödyntäminen on edelleen vähäistä. Usein menetelmää käytetään muiden menetelmien, esimerkiksi kyselyn, testin tai havainnoinnin, tukena. Tavoitteena parivertailussa on selvittää usean vertailtavan asian suuruutta, paremmuutta, hyvyyttä tai muuta sellaista järjestystä. Vertailtavana on yhtä aikaa kaksi, esimerkiksi loma – palkka , asiaa. Vastaaja valitsee toisen esitetyn kysymyksen mukaisesti. Kukin vertailtava asia asetetaan vuoroin pariksi ja näin ollen jokainen asia tulee verratuksi jokaisen muun asian kanssa. Parivertailun periaatetta voi verrata pesä- tai jalkapallo sarjaotteluihin, joissa jokainen pelaa vuorollaan toista vastaan ja lopputuloksena saadaan pistemääriin perustuva paremmuusjärjestys.

Parivertailun toteuttamista vastaajalle pidetään helppona, koska yhtä aikaa tarvitsee vain kahden asian miettimistä, kumman valitsee. Lopputuloksena saadaan kunkin vastaajan looginen järjestys vertailevista olleista asioista. Sen lisäksi vastauksissa saadaan esille vertailtavien tekijöiden väliset suhteet. Parivertailu toteutetaan joko kyselynä tai haastatteluna riippuen muun muassa tutkimuksen tarkoituksesta ja kohdejoukosta.

Suositeltava vertailtavien asioiden määrä on kuusi, joista saadaan jo 15 paria. Esimerkiksi neljän asian vertailusta muodostuu jo 6 vertailuparia

Palkka – Loma
Loma – Työ
Työ – Palkka
Matka – Työ
Loma – Matka
Palkka – Matka

Vertailuparien laatiminen onkin tutkimuksen onnistumisen ydin. Parivertailua kuvaavaan esimerkkiin ja tulosten tulkintaan voi tutustua lukemalla Vallin (2001, 116- 119) artikkelin. Artikkelista selviää myös parivertailun luotettavuuden arviointiin liittyvät asiat.


Kirjallisuutta

Valli, R. 1998. Koulun alkoholikasvatus keskioluen vähittäismyynnin vapautuessa. Sosiologian väitöskirja. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Valli, R. 2001. Parivertailu. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä. PS-kustannus Gummerus Kirjapaino Oy. 113-123.