Perustutkinnon opinnäytetyön taustaa


Laatusuositus: "Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Se sisältää itsenäisen työskentelyn, seminaarit ja ohjauskeskustelun."


Miksi?

Opinnäytetyön laajuus Kajaanin ammattikorkeakoulussa on 15 opintopistettä. Opinnäytetyö liittyy omaan ammattialaan, sen käytäntöihin ja käytäntöjen kehittämisideoihin. Opinnäytetyöllä on tärkeä merkitys uusien toimintamallien rakentajana. Opinnäytetyö opettaa tekijässä kriittisyyttä, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Opinnäytetyön yleiset määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003) ja tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opiskelijan kannalta kyseessä on oppimisprosessi. Opinnäytetyölle luovat perustan asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet ja ammatillinen osaaminen. Ne tukevat asiantuntijuuteen kehittymistä opiskelijan monimuotoisella uralla. Opinnäytetyössään opiskelija syventää ammatillista osaamistaan työelämän ilmiöistä ja kehittää ammatillista tekemisen osaamistaan käyttämällä perusteluissaan tutkittua tietoa ja noudattamalla tutkimuksen yleisiä eettisiä pelisääntöjä.


Millainen?

Opinnäytetyö on luonteeltaan joko tutkielma-, projekti- tai kehittämistehtävä tyyppinen tai toiminnallinen. Opinnäytetyössä korostetaan ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön suuntautuvan soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön vahvistamista kehittämällä alue- ja työelämäpätevyyttä. Opinnäytetyö liitetään eri yritysten ja organisaatioiden tutkimus-, kehittämistyö- ja tuotekehityshankkeisiin. Opiskelijan kannalta suotuisinta on tehdä opinnäytetyö integroituna harjoitteluun ja syventäviin opintoihin. Suositeltavaa on, että ammattikorkeakoulun monialaisuutta hyödynnetään tekemällä yhteisiä koulutusohjelmarajat ylittäviä opinnäytetöitä.


Milloin?

Opiskelija (pääsääntöisesti yksin tai pienryhmässä) voi aloittaa opinnäytetyön, kun hänellä on riittävät perusvalmiudet aiheen substanssista sekä menetelmällisestä ja tutkimuksellisesta osaamisesta. Perusvalmiuksilla tarkoitetaan opiskelijan kykyä rajata ongelma, käyttää kriittisesti lähteitä ja opiskella reflektoivasti. Lisäksi hänellä pitää olla kirjallista ja suullista viestintätaitoa. Opiskelijan pitää osata myös opiskella avoimissa oppimisympäristöissä, joihin sisältyy taidot löytää, tutkia ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Näitä valmiuksia hän harjoittelee jo ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelussaan ja työelämään suuntautuvissa oppimistehtävissään. Opinnäytetyön aiheen tulee täyttää ammattikorkeakoulun hyväksymät opinnäytetyön vaativuus- ja merkittävyyskriteerit. Opinnäytetyön aiheen valinta tapahtuu käytännön harjoittelussa, lähiopetuksessa tai itsenäisesti etsien esimerkiksi verkosta (aihepankista). Aiheen valinnassa korostuu opiskelijan kiinnostuksen lisäksi aiheen sitoutuminen t & k –hankkeisiin.


Miten?

Aiheen valinnassa ja sen tavoitteen määrittelyssä on tärkeää yhteistyö työelämän, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken. Ohjaukseen osallistuvat opiskelija, ohjaava opettaja sekä toimeksiantajan nimeämä henkilö. Ohjauksessa käytetään erilaisia ohjausmuotoja ja oppimisympäristöjä. Ohjauksessa otetaan huomioon tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet ja tarvittaessa ohjaajan lailliset vastuut ja velvollisuudet asiasisällön salassapidon suhteen. Ohjauksessa pyritään yhteisölliseen oppimiseen, jaettuun asiantuntijuuteen. Prosessissa korostuu opiskelijan aktiivinen ja vastuullinen ote siten, että hän osaa hyödyntää ohjausta ja oppimaansa yhteisöllisten periaatteiden mukaisesti.

Opinnäytetyö koostuu työ-/oppimisprosessista, kirjallisesta raportista, suullisesta esityksestä ja kypsyysnäytteestä.


Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on muun muassa se, että opiskelija

  • soveltaa tietotaitoaan käytännön työelämässä esille tulevien haasteiden ratkaisuun ja kehittyy koulutusalansa ammattispesifisissä valmiuksissa
  • osoittaa kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
  • osoittaa sisäistäneensä kriittisen, tutkivan ja kehittävän otteen työelämän asiantuntijatehtäviin
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaista tiedonhakua, ymmärtää lähdekritiikin merkityksen ja osaa soveltaa tutkimus- ja kehitystyön menetelmiä
  • kehittää viestintä- ja yhteistyötaitojaan
  • osoittaa valmiuksia ammattialansa kehittämiseen

Opinnäytetyöhön sisältyy aina pakollinen kypsyysnäyte, kirjallinen dokumentointi ja opinnäytetyön julkistaminen. Tarkemmat sisällöt (opinnäytetyö –opintokokonaisuudesta) selviää kunkin koulutusalan opinto-oppaasta. Opinnäytetyöprosessin konkreettinen eteneminen selviää kunkin koulutusalan prosessikuvauksesta.